Gode takter men mange knaster

Kredsformand Anja Laursen kommenterer regeringens udspil til ny sundhedsreform i DSR, Kreds Midtjyllands nyhedsbrev Midtnyt fra januar 2019.

Af kredsformand Anja Laursen

Så kom den langt om længe, regeringens udspil til sundhedsreform: 'Patienten først - nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettighed'.  Som titlen antyder, er det en ambitiøs plan, der sætter sig for at ville løse netop mange af de udfordringer, vi længe har påpeget som sygeplejersker og som DSR sammen med andre sundhedsprofessionelle. Så langt, så godt!

                      Reformen har siden lanceringen fyldt rigtig meget i mediebilledet, og jeg vil gerne på formandsgruppens vegne takke alle jer medlemmer, tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, som er gået ind i debatten, og som har stillet sig til rådighed for midtjyske mediers omfattende dækning. (Følger du kredsens nyhedsdækning, finder du indlæg i debatten. Bliv endelig ved med det!

                      Husk på, dette er et udspil til reform, og med et folketingsvalg engang i foråret og senest 17. juni er intet afgjort endnu. Kun ved vi, at netop sundhedsvæsenets fremtid ligger alle på sinde og vil blive et afgørende omdrejningspunkt i valgkampen. Og her skal vi som sygeplejersker absolut bidrage med vores faglige viden og indsigt.

Gode takter men mange knaster
Nogle af de gode takter, jeg ser i udspillet, er bl.a. forslaget om at ville uddanne flere sygeplejersker. Men skal vores kommende nye kolleger være rustede til arbejdslivet, kræver det, at man stopper med de løbende nedskæringer på professionshøjskolerne og samtidig arbejder målrettet for at sikre de studerende kvalitet i undervisning og vejledning både på skolerne og i klinikken.

                      Sundhedsminister Ellen Trane Nørby havde i forbindelse præsentationen af det særlige forslag: ’Flere hænder og større arbejdsglæde’ opfundet en ny metafor; ’glade hænder’. Vi har alle i DSR i årevis talt mere om betydningen af et forbedret arbejdsmiljø. Og vi har ikke mindst understreget det gode arbejdsmiljøs betydning for kvaliteten i ydelserne til patienter og borgere. Dén sammenhæng må vi fortsætte med at italesætte – ’glade hænder’ er altså ikke noget, der kommer af sig selv eller via et regeringsudspil.

                      Vi vil i kredsen fortsætte vores indsats i forhold til ’det gode sygeplejefaglige arbejdsliv’, som generalforsamlingen besluttede. I disse måneder konkret gennem drøftelser med såvel politikere som sygeplejefaglige ledere både regionalt og kommunalt – ikke mindst om betydningen af arbejdsvilkår, der kan fremme både at nye rekrutteres til vores fag, og at allerede ansatte vælger at fortsætte i faget. Her er den faglige forsvarlighed altafgørende; altså at der er det tilstrækkelige antal sygeplejersker med de rette kompetencer til stede i forhold til at kunne løfte og løse opgaverne.

 Vores indflydelse undergraves
Ambitionerne om mere nærhed og sammenhæng deler vi, men måden, det er foreslået at skulle foregå på, er vi absolut ikke enige i, da det vil forringe muligheden for indflydelse på sundhedsvæsenet og sygeplejerskers arbejdsliv.

                      Ideen er nemlig en afskaffelse af det demokratiske folkevalgte led – regionsrådene – og i stedet indførelse af en ny statslig enhed, Sundhed Danmark, samt oprettelse af 21 sundhedsfællesskaber (omkring akutsygehusene med tilhørende kommuner). I begge disse led foreslås udpegede bestyrelser, som ikke vil have pligt til hverken at lytte – eller handle – efter de indspil, der kan komme fra ansatte og borgere. Bestyrelser som vi som borgere altså ikke har indflydelse på at kunne vælge – eller afsætte. Fremfor mere nærhed og sammenhæng kan man faktisk reelt frygte det modsatte.

                      At skabe mere nærhed og sammenhæng både i de enkelte patient- og borgerforløb som i sundhedsvæsenets samarbejde er en indlysende nødvendighed. Vi har i DSR været med til at skubbe til, at mange skridt allerede er taget i den retning, og vi vil fortsætte med at yde en aktiv indsats for, at flere kan følge. Det kræver ikke i sig selv en strukturændring.

Bland dig i debatten – og kom i dialog med politikere
Alle disse emner – og mange flere til, som der ikke er mulighed for at uddybe i denne kommentar, men som også vil præge dagsordenen den kommende tid frem mod et folketingsvalg – kan du være med til at debattere. Gør din indflydelse gældende, hvor du kan: i debatter på arbejdspladsen, på kommende valgmøder, i medierne.

Kom fx til det valgmøde, som kredsen er med til at arrangere 4. februar på Regionshospitalet i Holstebro.

For husk: Det er ikke mindst de fagligt begrundede argumenter, forslag og ideer, der reelt kan være med til at udvikle sundhedsvæsenet. Det beviser jeres daglige indsats i sygeplejen hver evig eneste dag. Og sundhedsvæsenets fremtid er alt for vigtig en sag at overlade alene til politikerne.