Midtjyder på vej på kongres

Mens foråret sikkert har fået godt fat udendørs med varme i luften og grøde i haverne i majdagene, vil 170 fagligt og politisk engagerede sygeplejersker drage mod Tivoli Congress Center i København.

Af kredsformand Anja Laursen

9.-12. maj 2016 er den midtjyske kredsbestyrelse derfor i sving og vil gøre alt for at bidrage aktivt og konstruktivt til kongressens mange debatter. Og når vi - sikkert noget udmattede - bryder op og vender hjem, er det forhåbentlig med en række perspektivrige beslutninger at arbejde videre ud fra; beslutninger der sætter retning for de kommende to års indsats for sygeplejerskernes og sygeplejens sag.

Kongressen har en række debatter på programmet; dels diskussioner af hovedbestyrelsens debatoplæg: ”Et bæredygtig sundhedsvæsen” med dets tre temaer om ’ledelse og organisering, ’sygeplejerskers kompetencer og udvikling’ og ’et stærk fagligt fællesskab’. Hertil kommer en række emner foreslået af kredsene. Og endelig vil der på kongressens sidste dage være debat af de på nuværende tidspunkt i alt 33 kongresforslag stillet af både Hovedbestyrelse, grupper af kongresdelegerede og kredse.

To midtjyske kongresforslag
Fra det midtjyske har vi indsendt to kongresforslag: ’Høj sygeplejefaglig kvalitet – en overset grundsten i sundhedsvæsenet?” og ’Et holdningspapir om sygeplejerskers arbejdsmiljø’.

                     Med kongresforslaget om høj sygeplejefaglig kvalitet foreslår vi, at der i hele DSR sættes en målrettet proces i gang for at ’diskutere, beskrive og synliggøre betydningen og vigtigheden af høj sygeplejefaglig kvalitet for sundhedsforløb og sundhedsvæsen.’

Hvis vi skal gøre os håb om, at sygeplejen i fremtiden får en endnu mere central placering i udviklingen af sundhedsvæsenet, er vi som sygeplejersker nødt til at blive bedre til at synliggøre og konkretisere for vores omverden – borgere, andre faggrupper og beslutningstagere – præcis hvilken forskel, høj sygeplejefaglig kvalitet gør for det enkelte sundhedsforløb og for sundhedsvæsenet som hele.

           Med kongresforslaget om sygeplejerskers arbejdsmiljø foreslår vi, at ’Dansk Sygeplejeråd iværksætter en indsats for at diskutere og beskrive Dansk Sygeplejeråds overordnede holdninger til sygeplejerskers arbejdsmiljø mhp. udarbejdelsen af et holdningspapir om arbejdsmiljø.’

Formålet er at diskutere og beskrive et fælles sæt af holdninger til sygeplejerskers arbejdsmiljø, der både kan sætte en fælles kurs for indsatsen i alle dele af organisationen og samtidig give rum for videre udvikling af Dansk Sygeplejeråds arbejde i takt med ny viden og nye dagsordener.

Vi ser virkelig frem til at debattere både kredsens egne og alle de øvrige kongresforslag. Forberedelse af stillingtagen til kongresforslagene og af indlæg og bidrag under kongressen er på dagsordenen for kredsbestyrelsen på et seminar i dagene 2.-3. maj 2016.

Følg midtjyder på kongres
Også til denne kongres har vi i Midtjylland åbnet for at tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter kan deltage som gæster og medlemmer som tilhørere. Det er glædeligt så stor interessen har været for at overvære kongressen: der deltager ikke mindre end 21 gæster i to eller flere dage, ligesom der på nuværende tidspunkt er tilmeldt fem tilhørere.

  • Man kan frem til 4. ma melde sig til at overvære kongressen som tilhører

    Som medlem får du også under denne kongres mulighed for dagligt at følge kongressens arbejde og midtjydernes indsats. Sammen med andre medarbejdere deltager kredsens kommunikationsteam i kongressen, og via en særlig midtjysk kongresside på dsr.dk/midtjylland vil du og dine kolleger i ord og billeder kunne følge den midtjyske kredsbestyrelses arbejde på kongressen.
  • Se temasiden Midtjyder på kongres