Sommerhilsen med seneste nyt fra din kreds

I disse dage ville du normalt modtage DSR midt, dit lokale medlemsmagasin. Kredsens indsats i forbindelse med Covid-19-situationen har imidlertid betydet, at det ikke har været muligt at prioritere udgivelsen, så derfor får du og alle midtjyske DSR-medlemmer i stedet dette ekstra elektroniske nyhedsbrev.

Af kredsformand Anja Laursen, juni 2020

anja_laursen_red2020

Covid-19 – hvad har vi foreløbig lært?

I dit og dine kollegers arbejdsliv som i hele sundhedsvæsenet, ja i hele samfundet, har Covid-19 sat sig spor. Hvad har vi indtil videre lært, kan man spørge? Du kan læse fire medlemmers bud fra hver deres hverdag som sygeplejersker.

At sygeplejerskers indsats har en helt afgørende betydning i sundhedsvæsenet, står om muligt nu endnu mere klart både i den brede befolkning og blandt ledere og politikere. Det skal vi sørge for at holde fokus på. For os som faggruppe tror jeg ikke mindst, at en foreløbig læring er øget fokus på betydningen af faglig forsvarlighed i vores indsats, og at klare aftaler i et og alt skal regulere vores vilkår.

Den faglige forsvarlighed handler om, at du som sygeplejerske til hver en tid skal opleve dig klædt på til de opgaver, du skal løse. Her er introduktion, oplæring og kompetenceudvikling nøgleord, som vi fortsat skal forfølge i et samarbejde med jer, jeres tillidsvalgte og ledelserne. Ligesom betydningen af midler til kompetenceudvikling skal løftes i politiske sammenhænge.

Hvad angår vilkårene har Covid-19-situationen desværre vist en række uskønne eksempler på, at ledelsesretten er blevet brugt hen over hovedet på medarbejdere og organisationer, både når vi ser på det landspolitisk og på forløb på nogle af de midtjyske arbejdspladser. Heldigvis har andre eksempler vist, at med en lydhør ledelse og gennem dialog og samarbejde mellem ledelse, organisationsvalgte og sygeplejersker kan meget lade sig gøre. Lad os i fællesskab gøre det til vejen at gå fremadrettet.

Vi har fra kredsens side i et og alt kæmpet for dialog og samarbejde og tydelighed i aftaler, og det vil vi fortsætte med. DSR har netop igangsat kampagnen: Arbejde, fritid, hvile. Hvor går din grænse? DSR kan hjælpe dig. Jeg håber, du vil tage aktivt del i den sammen med dine kolleger. Læs mere om kampagnen. 

Fleksibilitet og faglighed
Sygeplejerskers fleksibilitet i forhold til at indgå i Covid-19-indsatsen har været anerkendt og rost højlydt fra manges sider. Knap så megen opmærksomhed har der været på de vilkår, det er foregået under. Adskillige arbejdsgivere og politikere ytrer ønske om, at den udstrakte fleksibilitet skal følge med ind i den nye hverdag.

Her bliver det helt afgørende, at vi fortsat står sammen om at kræve, at gældende overenskomst og arbejdstidsaftale SKAL overholdes. Og vi skal uden tvivl være på vagt over for de tiltag, som lystigt popper op her og der i forhold til at gradbøje gældende aftaler. Kun ved fælles, markant forholden os kan vi sikre ordentlige vilkår.

Samtidig har håndteringen af pandemien også vist, hvor essentiel sygeplejerskers faglighed er. Sygeplejerskers specialiserede kompetencer i behandling af patienter, fx multisyge patienter og borgere, har vist sig helt afgørende. Den erfaring skal vi bære med videre i forhold til vores fokus på sygeplejerskers betydning, rolle og opgaver i sundhedsvæsenet.

OK21-forhandlinger forude i samlet flok
1.4 2021 udløber de gældende overenskomster for alle offentligt ansatte. Vi har i DSR, i Hovedbestyrelsen og på en ekstraordinær kongres, diskuteret, hvordan vi skal gribe den situation an; herunder om det ville være hensigtsmæssigt at forlænge den nuværende overenskomst og i stedet forhandle overenskomst i 2022. Kongressen tilkendegav tydeligt opbakning til forhandling i 2021.

DSR er med i Forhandlingsfællesskabet (FF), der opstod i forbindelse med OK18, og som forhandler for i alt 750.000 offentligt ansatte. Nu er det en samlet beslutning i Forhandlingsfællesskabet, at forhandlinger skal gå i gang

Der er ingen tvivl om, at det bliver særdeles vanskelige OK21-forhandlinger, vi står overfor. Vi vil lægge op til dialog herom i kredsen efter sommerferien.

Stramme budgetter i region og kommuner
Der blev i maj indgået økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner og ligeledes med Danske Kommuner. Midlerne heri er grundlaget for budgetterne på sygeplejerskers arbejdspladser og i vores optik langt fra tilstrækkelige. Det vil medføre stramme budgetter, hvilke meldingerne fra flere af regionens hospitaler allerede viser. I Hospitalsenheden Vest bliver der desuden økonomiske udfordringer som følge af endnu en udsættelse af indflytningen i Gødstrup.

Tanken om, at de stramme budgetter skal komme til at koste stillinger, medføre nedlæggelse af vakante stillinger o.lign., forekommer absurd i en tid, hvor vi lokalt gerne stiller op til samarbejde med ledelserne om deres opgave i at sætte handling bag regeringens beslutning om 1.000 flere sygeplejersker på landets hospitaler, heraf 215 i Midtjylland i 2020-21.

I kommunerne ser budgetterne tilsvarende stramme ud. Så vi er helt klar til, sammen med de tillidsvalgte, at yde en fortsat ihærdig indsats for at påvirke prioriteringen af sygeplejen både regionalt og kommunalt.

På vegne af formandsgruppen ønsker jeg jer alle en god sommer.

Anja Laursen

Kredsformand