Flere sygeplejersker og forår på vej i Midt

Kredsen har i et åbent brev til Regionsrådet givet bud på, hvordan indsatsen med 215 flere midtjyske sygeplejersker kan gribes an. Og så er kredsen klar med et væld af forårstilbud. Læs kredsformand Anja Laursens kommentar fra DSR, Kreds Midtjyllands nyhedsbrev.

Af kredsformand Anja Laursen, marts 2020:

Regionsrådet besluttede 26. februar, at der som følge af regeringens aftale med Danske Regioner om 1000 flere sygeplejersker på landsplan, skal tilføres, hvad der svarer til 215 flere fuldtidsansatte sygeplejersker på Region Midtjyllands hospitaler i 2020-21. Det er en god begyndelse i forhold til at understøtte patientsikkerheden og -overlevelsen og ikke mindst samtidig bedre sygeplejerskers arbejdsmiljø. Men det løser ikke i sig selv udfordringerne.

Målrettet indsats
Fra kredsens side har vi gennem et åbent brev til Regionsrådet og en lang række indslag i medierne gjort opmærksom på, at i vores optik bør indsatsen rettes målrettet mod nogle af de områder, hvor sygeplejerskerne oplever et stort arbejdspres med mange vagter, og hvor der er tale om stort patientflow og ikke mindst indlagte patienter med komplekse og mange samtidige lidelser – herunder: akutafdelinger og medicinske afdelinger.

Jeres fællestillidsrepræsentanter er nu i gang med dialog i de lokale HovedMedUdvalg med ledelserne om, hvorledes udmøntningen skal foregå på de enkelte hospitaler.

At gå op i tid skal gøres attraktivt
Regionsrådet besluttede desuden, at fra 1. marts skal alle nye stillinger i regionen, herunder alle nye sygeplejerske- og SOSUstillinger ”som udgangspunkt opslås på fuld tid”. Hertil er retten til fuld tid for nuværende deltidsansatte i plejen, sygeplejersker og SOSUassistenter, også understreget.

For sygeplejersker er arbejdspresset mange steder så stort, at fuld tid ikke bliver et realistisk valg. Derfor vælger den enkelte sygeplejerske ofte at kompensere ved at være på deltid – også for at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen. Deltid har imidlertid store konsekvenser for den enkeltes løn, livsløn, pension og mulighed for fagligt at dygtiggøre sig og skabe gode forløb for patienterne.

Det er derfor helt afgørende, at der sættes målrettet ind for at gøre det attraktivt at gå op i tid. Her er det afgørende, at arbejdspresset for den enkelte lettes i vagten; dvs. den samlede tilstedeværelse af sygeplejersker skal øges. Hermed øges også den faglige kvalitet.

Realisering af gode intentioner – hvordan?
Hvis en udvikling med flere op i tid skal lykkes, skal sygeplejersker som på det øvrige arbejdsmarked skal have vilkår, så man kan holde til at arbejde på fuld tid, sygeplejerskers kompetencer skal anvendes indtil pensionsalderen, og overgangen mellem studieliv og arbejdsliv bør systematiseres via formelle introduktionsstillinger og -forløb.

Netop oprettelse af introduktionsstillinger og -forløb er nu også besluttet som et særligt indsatsområde af Regionsrådet. Erfaringerne viser, at fokuserede indsatser omkring introduktionsforløb- og stillinger, der medfører øget mulighed for at bidrage til faglighedens udvikling, kan have flere afledte gode effekter. Nyuddannede fastholdes bedre efter veltilrettelagte introduktioner, og erfarne får øget arbejdsglæde ved øget mulighed for at dele erfaringer og kompetencer.

Den enkelte sygeplejerske skal have individuel mulighed for at vælge afspadsering af vagttillæg, og fremmødet for den enkelte kan dermed i perioder, hvor man har behov for det, minimeres.

Erfarne sygeplejersker vil rigtig gerne bidrage til faglig udvikling, herunder også understøtte at nye kolleger kommer godt ind i faget og bliver fagligt kompetente. Det er helt nødvendigt at gøre en indsats i forhold til sygeplejersker tæt på arbejdslivets afslutning. Regionens senioraftaler skal derfor i langt højere grad understøtte, at seniorsygeplejersker ønsker at blive længere tid i faget.

Nedlæg IKKE sygeplejerskestillinger
I DSR glæder vi os over 215 flere sygeplejersker i Region Midtjylland og anser det som en selvfølge, at man fra regionens side ikke samtidig reducerer og nedlægger sygeplejerskestillinger som følge af eksempelvis kvalitetsfondsbyggeri, besparelser, omlægninger mv. – men reelt øger antallet af sygeplejersketimer

Lad os samarbejde om en målrettet, konkret og målbar indsats, så region og regering sammen med sygeplejersker og DSR om to år forhåbentlig kan vise, at det nytter noget at gøre noget ved sygeplejerskers arbejdsmiljø; at det gavner både patienter og sygeplejersker. Læs kredsens åbne brev til Regionsrådet og flere nyheder om kredsens holdning til fuld tid/deltid.

Forårets mange medlemsaktiviteter
Samtidig med de politiske dagsordener kræver kredsens opmærksomhed, har vi også fuld fart på med at tilrettelægge de mange medlemstilbud, du og dine kolleger kan deltage i det kommende forår.

I dette nyhedsbrev kan du læse om nogle af dem – ikke mindst, når vi indbyder til fejring af sygeplejen med temadag, reception og fest den 12. maj på den internationale sygeplejedag og i år særligt 200årsdagen for Florence Nightingale. Desuden inviterer vi til en temadag 20. april om sygepleje i ’Den nære psykiatri’. Du kan også læse mere om og tilmelde dig den kommende FAGKONGRES i DSR 26. maj – på vej mod en ny professionsstrategi.

Vi i formandsgruppen og kredsbestyrelsen håber, at mange af jer vil dukke op til nogle af arrangementerne. Vel mødt.