Sygeplejerskers arbejdsmiljø - en daglig udfordring

Der er ingen tvivl om, at arbejdsmiljøet er en helt afgørende faktor i alle sygeplejerskers arbejdsliv. Derfor bakker vi i kredsen også op om at markere den internationale arbejdsmiljødag den 28. april. Læs kredsformand Anja Laursens leder.

Af kredsformand Anja Laursen

Vi ved, at hverdagen for alle sygeplejersker ofte foregår under pressede vilkår og i et højt tempo, og netop derfor er det vigtigt at være opmærksom på arbejdsmiljøet. Og også have øje for hverdagens gode, kollegiale øjeblikke. Så derfor opfordrer vi i forbindelse med den internationale arbejdsmiljødag 28. april alle midtjyske sygeplejersker til gennem Dansk Sygeplejeråd at dele jeres arbejdsglæde og det, der betyder noget for jeres arbejdsmiljø.

Måske har du og din arbejdsplads et fokus på jeres arbejdsmiljø, der kunne inspirere andre? Send i så fald gerne kredsen eksempelvis en kort historie - gerne suppleret med et foto - og vær med til at inspirere kolleger til at fremme det gode arbejdsmiljø. Som tak deltager du og I i lodtrækningen om én blandt fire købmandskurve til gavn og glæde på din arbejdsplads. Kurvene vil indeholde lidt lækkert til ganen, en boggave og ting, der kan bidrage til arbejdsglæde.

Deadline for indsendelse er 28. april 2017 kl. 10.00 til adressen: RikkeBorgbjerg@dsr.dk Vinderne får direkte besked.

Jeg håber, I vil bakke op om initiativet!

Arbejdsmiljøindsatsen i Kreds Midtjylland
Sammen med konkrete markeringer arbejder vi i kredsen også med arbejdsmiljø i et langsigtet strategisk perspektiv. Arbejdsmiljøet er i høj grad forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads – og fra sygeplejerske til sygeplejerske. Derfor er vi i kredsens arbejdsmiljøindsats fokuseret på, at vi på den ene side understøtter, at arbejdsmiljøindsatsen skal understøtte, at det gode arbejdsmiljø og den høje sygeplejefaglige kvalitet udvikles, der hvor medlemmerne oplever problemer. På den anden side skal det gode arbejdsmiljø og den høje sygeplejefaglige kvalitet fastholdes på de arbejdspladser og hos de medlemmer, hvor der ikke er problemer.

Dette er afsættet for den strategi for arbejdsmiljøindsatsen, som kredsbestyrelsen vedtog for ca. et år siden. Heri slår vi også fast, at indsatsen skal foregå i et tæt samarbejde mellem jer medlemmer og kredsbestyrelse, formandsgruppe, tillidsvalgte, arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøkonsulenter og faglige konsulenter.
Vi ved, at der er en positiv sammenhæng mellem høj sygeplejefaglig kvalitet og et godt arbejdsmiljø. Fag og arbejdsmiljø udgør derfor en ”positiv spiral”. På den ene side giver et godt arbejdsmiljø grobund for en positiv udvikling af den sygeplejefaglige kvalitet. På den anden side bidrager høj sygeplejefaglig kvalitet blandt sygeplejerskerne på en arbejdsplads til et godt arbejdsmiljø.

Du kan finde hele strategien på kredsens hjemmeside ligesom du på en særlig temaside kan læse mere om konkrete aktiviteter og tilbud om arbejdsmiljø.

Hvordan arbejder vi?
Og hvordan arbejder vi så? Metoden har vi beskrevet på følgende måde:

- FOREBYG at arbejdsmiljøproblemer opstår!

Det gode arbejdsmiljø og den høje sygeplejefaglige kvalitet skal fremmes og fastholdes.

- IDENTIFICÉR årsagerne til arbejdsmiljøproblemer!

Evidens og erfaring om ‘hvad der virker’ skal bruges både til tidlig opsporing af arbejdsmiljøudfordringer og til at finde brugbare løsninger, når arbejdsmiljøproblemer opstår.

- HÅNDTÉR eksisterende arbejdsmiljøproblemer!

Løsninger findes i fællesskab med afsæt i de enkelte aktørers kompetencer og handlingsrum.

Metoden bliver fx taget i brug, når kredsens ansatte, blandt andet arbejdsmiljøkonsulenter og politikere giver sparring på konkrete udfordringer på forskellige arbejdspladser. Og den er med, når vi i hele DSR diskuterer, hvordan vi kan udvikle arbejdsmiljøindsatsen. I øjeblikket deltager vi fx i arbejdet med at følge op på det kongresforslag, som kredsen stillede på den seneste kongres om at udarbejde et holdningspapir om arbejdsmiljø som fælles afsæt i hele organisationens indsats for at forbedre sygeplejerskers arbejdsmiljø.

Du finder kredsens kongresforslag om arbejdsmiljø her

Brug lærerige sygeplejefaglige historier
Et af de helt centrale redskaber, vi skal bruge som udgangspunkt for indsatserne, er den dialog, vi kan iværksætte på baggrund af 'den lærerige sygeplejefaglige historie'. Ved at oversætte sygeplejens betydning til beslutningstagerne kan vi drage nytte af, at et af de sprog beslutningstagere forstår allerbedst, er det, der bruges, når 'den gode historie' fortælles og diskuteres.

En god og konstruktiv dialog om den positive betydning et godt arbejdsmiljø og en høj sygeplejefaglig kvalitet har for borgere og patienter, baseret på sygeplejerskers virkelige fortællinger fra hverdagen, kan således være en af de stærkeste og mest effektive indsatser, vi som organisation kan iværksætte.

Du finder eksempler på lærerige historier - også om arbejdsmiljø - og kredsens animationsfilm: ’Sygeplejersker gør en forskel’ på www.facebook.com/sygeplejefagligforskel