Vi skal sætte vores fællesskaber i spil

Som sygeplejersker har vi stærke fællesskaber omkring faget – og i kredsen har vi åbne døre i forhold til at kunne udvikle dem sammen – og på kryds og tværs. Og det har vi brug for, når vi fortsat vil kæmpe fagets sag - og har en OK 18 i sigte.

Af kredsformand Anja Laursen

Så er vi midt i den søde sommertid. Ferie og herlige fornøjelser afløser for en tid hverdagens gøremål og travlhed, og vi kan alle tanke op og samle fornyet energi.
I DSR har det – igen – været et intenst forår. Vi har haft gang i mange aktiviteter og faglige udfordringer lokalt, og mange af jer har deltaget i den brede vifte af medlemstilbud, vi har haft i spil og på mange andre måder bidraget til at udvikle vores arbejde. Stor tak for det!

Desuden har vi været involveret i mange nationale initiativer, og senest har kredsen også internationalt sammen med mange midtjyske sygeplejersker kastet lys på sygeplejerskers faglighed under sygeplejerskekongressen, ICN, i Barcelona. Sygeplejerskerne bidrog med abstracts og poster og kredsen med et indlæg om vores psykiatriprojekt og bogen ’Veje til at komme sig’. 

Fokus på fagligheden vil fortsætte gennem kredsens initiativer, og mange tilbud venter jer som medlemmer på den anden side af sommeren. Du kan læse mere herom i dette nyhedsbrev.

Døre åbne i DSR
For nylig gennemførte vi en ekstraordinær kongres i DSR som del af udviklingsprojektet ’Sammen om DSR’. Det har været vildt opløftende med den energi, der har fra mange sider er lagt i projektet, og på kongressen skulle vi så forsøge at justere organisationens vedtægter, så de i højere grad passer til nutidens og fremtidens, vi danner sammen og på kryds og tværs i organisationen med det formål at tale sygeplejen og sygeplejerskernes sag.

Det synes jeg, vi langt hen ad vejen er lykkedes med. Med fornyede formuleringer af vedtægterne omkring DSRs formål, medlemmers muligheder for at være inddraget i arbejdet og fx for at kunne danne faglige netværk og kredsbestyrelsernes og tillidsrepræsentanternes opgaver, synes jeg, vi har et godt afsæt for at kunne fortsætte med at udvikle DSR som en medlemsnær organisationen. Dørene stod åbne til os før kongressen, og det gør de også efter kongressen, så du er fortsat velkommen med ideer, input og inspiration.

Din nye overenskomst
I efteråret venter en række begivenheder med betydning for jeres hverdag og arbejdsliv som sygeplejersker. Indledningerne til forhandlingerne om OK18 går i gang, og første aktivitet bliver en mulighed for via dsr.dk/ok18 i perioden 14.-30. august 2017 at tilkendegive jeres synspunkter om, hvad der skal vægtes i de kommende forhandlinger. I samarbejde med tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter har vi arrangeret en række medlemsmøder forskellige steder i kredsen, vil det være muligt at møde os fra kredsen, så vi sammen kan debattere de udfordringer, I ser. Hold øje med kredsens aktivitetskalender, hvor møderne vil blive annonceret.

Valg til kredsbestyrelsen
Som følge af beslutningerne på den ekstraordinære kongres vil der blive tale om nogle ændringer i forbindelse med efterårets valg til kredsbestyrelse. Den samlede bestyrelse vil blive reduceret fra 38 til 32 medlemmer, og desværre vil valgperioden blive udvidet fra to til fire år.

Jeg er ikke begejstret, for det vil uden tvivl få konsekvenser for fx de sygeplejestuderendes mulighed for at stille op og bidrage til bestyrelsesarbejdet – og det er ikke godt at fraskære sig input fra de unge på vej ind i faget. Jeg vil dog samtidig meget anmode alle, der enten selv overvejer – eller har lyst til at anbefale kolleger at stille op – om IKKE at holde sig tilbage, men tværtimod byde ind, så vi får den bredest muligt sammensatte og bedst tænkelige midtjyske kredsstyrelse. Min erfaring gennem årene er, at det er utrolig opmuntrende sammen med kolleger at være med til at sætte retning og have indflydelse – det er simpelthen sjovt at være med!

Når selve afstemningen skal finde sted i oktober-november 2017, vil kandidaterne være opstillet i opstillingskredse, hvor der sikres valg af minimum 2 fra hver kreds. Og stemmeafgivningen bliver nu fremover sådan, at det enkelte DSR-medlem kan stemme på op til en tredjedel af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer. Mere information følger selvfølgelig, når vi nærmer os valget.

Indtil da vil jeg ønsker jer alle en forhåbentlig solrig og under alle omstændigheder dejlig sommer!