Sygeplejen i fokus - i et kongresår

"Så er et nyt DSR-år mere end godt i gang. Og uden tvivl bliver det et år med mange og givet vis også nye udfordringer for sygeplejen og sygeplejersker," skriver kredsformand Anja Laursen i årets første udgave af nyhedsbrevet MidtNyt.

Foto: Ditte Scharnberg

anja_laursen_230x230Af kredsformand Anja Laursen

Så er et nyt DSR-år mere end godt i gang. Og uden tvivl bliver det et år med mange og givet vis også nye udfordringer for sygeplejen og sygeplejersker. Venstre-mindretalstregeringen har med sine syv mål for sundhedsvæsenet udstukket sin poliske retning, som vi som sygeplejerskernes faglige organisation arbejder på at påvirke.

I det midtjyske er vi parate. Den nye kredsbestyrelse, der trådte sammen første gang i november, har masser af energi til at ville byde ind over for udfordringerne. Vi har været samlet til et seminar lokalt i kredsen, hvor vi især drøftede, hvordan vi udvikler politiske initiativer i det midtjyske. I januar har vi sammen med kredsbestyrelserne i DSRs øvrige fire kredse og formandsskabet centralt i DSR drøftet den kommende indsats ikke mindst i forhold til fagets udvikling og sygeplejerskers arbejdsmiljø.

I kredsbestyrelsen har vi netop besluttet, at vi i løbet af foråret igen vil tilbyde besøg på arbejdspladser. Det er vigtigt, vi som valgte lægger øre til, hvad der rører sig blandt og optager sygeplejersker på arbejdspladserne i forhold til at kunne tage afsæt heri i vores arbejde, og derfor er vi nu i gang med at rette henvendelser til tillidsrepræsentanterne, så de kan byde ind i forhold til eventuel interesse for et besøg.

På den politiske arena hos os selv i DSR bliver det et særligt år: Vi skal afholde kongres 9.-12. maj i København, og kredsbestyrelsen skal på sine kommende møder indgående drøfte, hvilke synspunkter og kongresforslag vi vil bidrage med fra det midtjyske. Som vanligt vil vores kommunikationsansatte undervejs dække kongressens diskussioner og beslutninger, så du løbende kan følge med på kredsens side på den nye portal.

Fagligt fokus: Sygepleje og demens
Fagets udvikling – og faget under pres – var temaet på generalforsamlingen sidste år. Og i forlængelse heraf har vi planlagt en række medlemsaktiviteter.

I foråret afholder vi 17. marts en særlig temadag om ”Demens og Sygepleje” med oplægsholdere, der fra patient- og pårørende synsvinkel vil belyse dette indsatsområde, der nu har særlig bevågenhed i national sammenhæng. Desuden rummer temadagen en række workshops ledet af sygeplejersker med særlig viden på området.
I tilknytning til temaet viser vi som tidligere annonceret filmen ”Jeg er stadig Alice” suppleret af fagligt oplæg i fire forskellige byer i kredsen. Mere end 500 sygeplejersker har valgt at deltage.

Herudover tilbyder kredsen en lang række andre medlemsaktiviteter. Du kan læse mere i dette nyhedsbrev og på kredsens portal dsr.dk/midtjylland

Nye muligheder for sygeplejen
Et andet område, hvor vi i DSR arbejder intenst i forhold til fagets udvikling, er forslagene om på sigt at udvikle ny faglighed blandt sygeplejersker, der arbejder med ’avanceret klinisk praksis’ (Advanced Practice Nursing, forkortet APN).

På rigtig mange områder udfører sygeplejersker i hospitalsvæsenet i dag avanceret praksis med udvidede kompetencer, men det vel og mærke på afgrænsede områder inden for de forskellige specialer og med lægedelegeret ansvar. Tanken med de nye initiativer er at uddanne autoriserede sygeplejersker, som har viden på ekspertniveau, færdigheder i kompleks beslutningstagning samt kliniske kompetencer til en udvidet funktion. Og denne gruppe af sygeplejersker, som man anslår vil blive omkring 3-5 % af alle sygeplejersker, skal efter vores opfattelse i DSR på sigt arbejde såvel på hospitaler som i kommunernes nære sundhedsvæsen.

I en række lande er der særdeles gode erfaringer med en sådan uddannelse og brug af de uddannede APN-sygeplejersker i sundhedsvæsenet. For mig at se kan sygeplejersker, der udfører ’avanceret klinisk praksis’ være én af vejene at gå for at sikre øget faglig kvalitet, sammenhæng og sikkerhed for borgere og patienter samt fagets fortsatte udvikling. Jeg og hele formandsgruppen og kredsbestyrelsen ser frem til de løbende debatter herom.

Læs nyhedsbrev