Netværk for sygeplejersker med nedsat erhvervsevne

Et tilbud til medlemmer af DSR, Kreds Midtjylland. Læs mere om netværket samt reglerne på området for fleksjobbevilling, førtidspension, sygedagpenge og jobafklaringsforløb.

​Netværk for sygeplejersker med nedsat erhvervsevne

​Netværket er eksempelvis for dig, der er:

  • Langtidssygemeldt i eller uden job med behov for varige arbejdsrelaterede skåneløsninger
  • Sygeplejerske i fleksjob eller på ledighedsydelse
  • Førtidspensionist i eller uden løntilskudsjob
  • I et ressourceforløb

Om netværket

I netværket mødes sygeplejersker, som formentlig står over for nogle af de samme udfordringer. Her har I mulighed for at udveksle erfaring, idéer og inspirere hinanden.  

Møder
Kredsen står for to årlige møder. Derudover mødes lokale netværk efter behov uden kredsens deltagelse. Der er en tovholder i de lokale netværk. Kontaktoplysninger på de enkelte tovholdere fremgår under punktet 'Kontakt.'

Skriver

Værd at vide
Er du nysgerrig efter at få mere viden om flekjobbevilling, førtidspension, sygedagpenge og jobafklaringsforløb? Så find mere viden via denne side.

Mulighed for nedsat kontingent

Hvis du har fået bevilget fleksjob efter den 1. januar 2013, kan du få kontingentet nedsat. 

Møder rettet mod sygeplejersker med netsat arbejdsevne

Mødedatoer meldes ud via kredens aktivitetskalender. Det er gratis at deltage. Netværksmøder uden kredsens deltagelse afholdes lokalt i hhv. Aarhus, Horsens, Holstebro og Silkeborg.

Kontakt

Har du spørgsmål, er kontaktpersonerne i DSR, Kreds Midtjylland:

Lokale kontaktpersoner:

  • Holstebro-området: Anja Mailund Mikkelsen, abmik@mail.dk, tlf: 4029 1939
  • Randers/Viborg/Silkeborg-området: Helle Larsen, helle.silkeborg@hotmail.com, tlf: 2796 1573
  • Aarhus-området: Pt. ingen aktive netværk
  • Horsens-området: Pt. ingen aktive netværk

Fleksjobgodkendelse

Fleksjobordningen er midlertidig 5 år

Du er tilkendt fleksjob efter reglerne fra 01.01.13, hvilket betyder at dit fleksjob er bevilliget for 5 år. Derfor skal din fleksjobgodkendelse genvurderes efter 5 år, og ifølge loven skal der ske en løbende opfølgning. Første opfølgning vil være en midtvejsstatus efter 2,5 år. Næste opfølgning vil være efter 4,5 år, hvor jobcenteret skal udarbejde en status på forløbet. Jobcenteret skal vurdere om du forsat er omfattet af betingelserne for fleksjob. Opfylder du forsat betingelserne, bevilliges du fortsat fleksjob for en ny periode på 5 år.

Er du fyldt 40 år ved evalueringen af fleksjobbet, kan jobcenteret vælge at gøre din fleksjobbevilling permanent. Vurderingen vil bero på, om man skønner at arbejdsevnenedsættelsen forsat vil være varig, og der ikke må påregnes væsentlig udvikling i arbejdsevnen fremover, der kan gøre dig selvforsørgende uden et fleksjob.

Tilmelding til fleksydelsesordningen

Fleksydelsen er fleksjobbernes ’efterlønslignende ordning’. Kommunen skal umiddelbart efter tilkendelse af fleksjob tilmelde dig fleksydelsesordningen hos Udbetaling Danmark.

Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark omkring betingelserne for at blive omfattet af fleksydelsesordningen fx om du opfylder anciennitetsbestemmelserne m.v. Du vil også have mulighed for skriftligt at udmelde dig af fleksydelsesordningen.

Vi anbefaler at læse brevet fra Udbetaling Danmark grundigt og følge deres anvisninger fx omkring kontakt til a-kassen vedrørende attest m.v.

Ledighed ved fleksjobtilkendelsen

Hvis du er ledig som fleksjobber, har du ret til at modtage ledighedsydelse fra kommunen.

Ved tilkendelse af fleksjob afhænger ydelsen af hvilken ydelse du kommer fra. Den maksimale sats udgør i 2020 kr. 16.984,- og vil være den sats du kan få hvis du fx modtog sygedagpenge ved tilkendelse af fleksjobbet.

Modtog du fx ressourceforløbsydelse eller kontanthjælp ved tilkendelsen, vil du som forsørger få kr. 15.355,- (2020) og som ikke forsørger kr. 11.554,- (2020) i ledighedsydelse.

Hvis du opnår fleksjobansættelse og har været ansat i 9 måneder inden for en periode på 18 måneder, vil du være berettiget til fuld ledighedsydelse på kr. 16.984,- (2020).

 

Jobsøgning og rådighed

Når du er berettiget til fleksjob og ledig, følger der en række rettigheder og pligter overfor jobcenteret. Du skal være aktivt jobsøgende, herunder oprette CV i jobnet m.v. 

Der vil være fire jobsamtaler inden for de første seks måneder. Herefter aftales samtalerne individuelt. Hvis du selv ønsker en samtale efter de seks måneder, har du ret til dette.

Jobcenteret skal yde dig råd og vejledning samt kan eventuelt opsøge fleksjob og anvise fleksjobmuligheder. Der kan under visse omstændigheder være mulighed for ordinær uddannelse, der retter sig mod arbejdsmarkeds behov. Hvis du er interesseret, kontakt din sagsbehandler i forhold til, om du kan tilbydes ordinær uddannelse i din ledighedsperiode.

Du har en pligt til at stå til rådighed for ethvert passende fleksjob, uanset branche, blot det tilgodeser dine skånehensyn og arbejdsevne.

Hvis du rammes af alvorlig livstruende sygdom under ledighedsforløbet, kan du blive omfattet af standby ordning, der betyder at du ikke skal deltage i jobsamtaler, så længe du er alvorligt syg.

Løn og ansættelsesforhold

Lønnen skal ifølge loven følge overenskomsten på området og forhandles mellem arbejdsgiver og fleksjobberen. Vi råder dig til at kontakte din kreds inden forhandling af løn- og ansættelsesvilkår for at blive vejledt om de konkrete forhold, der gør sig gældende for den arbejdsplads du skal ansættes ved.

Lønnes fastsættes ud fra det effektive timeantal jobcenteret vurderer du kan præstere. Arbejdsgiveren aflønner dig alene for de effektive timer og resten af din indkomst vil være fleksløntilskud fra kommunen. Pensionsbidraget vil blive beregnet ud fra din løn fra arbejdsgiveren, baseret på det effektive timeantal.

Hvis du vil have et indtryk af forventet lønniveau, kan du lave en vejledende beregning via beskæftigelsesministeriets lønberegner her: Lønberegner fleksjob

Bemærk at du i lønberegneren skal kende din forventede timeløn inklusiv pension samt det effektive timeantal du forventer at blive ansat på.

Vær opmærksom på, at der i beregningen af fleksløntilskuddet indgår andre arbejdsrelaterede indtægter i beregningen, eksempelvis  det årlige ferietillæg der udbetales fra arbejdsgiveren. Ferietillægget indgår derfor i kommunens beregning af flekstilskuddet på lige fod med øvrige arbejdsindtægter, og der skal derfor ske fradrag for udbetalingen af ferietillægget. Det modregnes ikke krone for krone men efter principperne for modregning af arbejdsindtægt i fleksjobbet; det vil sige at det udbetalte ferietillæg modregnes enten med 30% eller 55% afhængig af indtægtsniveauet.

 

Ferie, eventuelt ret til ledighedsydelse

Hvis ikke du under ferieafholdelse modtager fuld løn eller ikke har optjent feriegodtgørelse eller nok feriegodtgørelse til ferieafholdelsen, kan du eventuelt være berettiget til ledighedsydelse under ferieafholdelse. Du skal i så fald være opmærksom på at varsle kommunen senest 14 dage før ferieafholdelsen.

Kontakt kommunens Ydelseskontor og få vejledning om du har ret til ledighedsydelse under ferieafholdelse i din konkrete situation.

Særlige opmærksomhedspunkter ved overgang til fleksjobordningen

Der er en række forhold udover loven som Dansk Sygeplejeråd vil gøre dig opmærksom på.

A-kassen

Når du bliver omfattet af fleksjob, er det ikke længere relevant at opretholde sit medlemskab af en a-kasse, da det ikke er muligt at opnå arbejdsløshedsdagpenge som fleksjobomfattet. Du vil i stedet modtage ledighedsydelse fra kommune. Du skal derfor kontakte din a-kasse www.dsa.dk og meddele, at du er overgået til fleksjobordningen. DSA vil vejlede dig omkring udmeldelsesproceduren og hvad der sker med din efterlønsordning, herunder dit efterlønsbidrag, hvis du er tilmeldt ordningen. Bemærk at selvom du eventuelt udmelder dig pga. fleksjobtilkendelsen, vil du forsat kunne få råd og vejledning af a-kassens socialfaglige konsulenter.

Hvis du ønsker at være i fleksydelsesordningen, vil Udbetaling Danmark sende et særligt skema til dig som DSA skal attestere, samt DSA kan vejlede dig om, hvordan du udmeldes efterfølgende.

Du kan kontakte DSA via hjemmesiden www.dsa.dk

PKA pension

Selvom du er tilkendt fleksjob kan du forsat forblive i PKA’s pensionskasse. Du rådes til at kontakte PKA pension og oplyse, at du har skiftet status til at være fleksjobomfattet. Hvis du skifter branche kan PKA også vejlede dig om mulighederne for forsat at forblive i PKA med samme vilkår selvom arbejdsgiveren eventuelt har overenskomst med en anden pensionskasse.

PKA har mulighed for at yde et bidrag til din pensionsordning hos dem baseret på din hidtidige indkomst i ordinær beskæftigelse. Muligheden består både mens du er ledig og når du får en fleksjobansættelse.

Det er en mulighed PKA skal vurdere og derfor er det vigtigt du straks kontakter PKA for råd og vejledning. Ligeledes kan der også mens du er på ledighedsydelse være mulighed for økonomisk hjælp fra PKA bistandsfond.

Du kan læse mere om mulighederne som fleksjobomfattet hos PKA: Fleksjob PKA (står under emnet ’Midlertidigt syg’)

Vi gør opmærksom på, at det alene er PKA’s kompetence at afgøre hvilke muligheder du konkret har og hvad du er berettiget til.

Du kan kontakte PKA pension via deres hjemmeside http://www.pka.dk/

Dansk Sygeplejeråd, mulighed for nedsat kontingent

Når du er omfattet af fleksjobreglerne efter 01.01.13 har du mulighed for at søge om nedsat kontingent hos Dansk Sygeplejeråd. Kontingentet 2020 for nye fleksjobbere udgør pr. kvartal kr. 728,- (mod normalvis kr. 1.454,- som aktiv sygeplejerske).

Vi får ikke automatisk besked om du er fleksjobomfattet så derfor skal du selv være opmærksom på at rette kontakt til vores medlemsservice.

Hvordan du ændrer dit kontingent og kontaktoplysninger til medlemsservice kan du se på dette link: Kontingentnedsættelse

Hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål skal du rette henvendelse til din lokale kreds.

Se oversigt over kredse her: Kontaktoplysninger til DSR kredskontorer

Mere viden

Netværk og stresshåndteringsforløb