Netværk og klubber i Midtjylland

Man har som medlem af Kreds Midtjylland mulighed for oprette en lokal klub eller en netværksgruppe.

Opret klub eller netværk

Sygeplejerskeklubber og netværk kan oprettes inden for relevante afgrænsede områder. Se her hvordan du kan oprette en klub eller et netværk:

  • Klubber er arbejdsstedsbaserede.
  • Netværksgrupper er mere forankrede i et fagligt interesseområde.

DSR, Kreds Midtjyllands medlemshus

Klub

 

 

 

Formålet med klubvirksomheden er:

  • At give mulighed for en bred og samlet medlemsaktivitet.
  • At styrke sygeplejerskernes professionelle interesser, faglig identitet og kollegiale sammenhold, samtidig med at klubben kan være et forum for medlemskontakt for tillidsrepræsentanter.

Oprettelsen sker på baggrund af basisvedtægter godkendt af Dansk Sygeplejeråds Hovedbestyrelse.

Procedure for godkendelse og efterfølgende afrapportering er:
Kredsbestyrelsen skal godkende områdeafgrænsningen for klubben. Det gøres ved, at referatet fra den stiftende generalforsamling, hvor klubbens vedtægter formelt er blevet godkendt, underskrives af dirigenten og indsendes til kredsbestyrelsen sammen med vedtægterne.

Kredsbestyrelsen bevilger penge til oprettelse af klubber. Der ydes 100 kr. pr. medlem af klubben på ansøgningstidspunktet, dog således, at der minimum ydes kr. 5.000 og maksimum kr. 10.000. Pengene overføres til den konto, som klubben har meddelt kredskontoret skal benyttes til klubbens aktiviteter.

Et år efter klubbens oprettelse anmoder kredskontoret om fremsendelse af en evalueringsrapport.

DSR, Kreds Midtjylland støtter ligeledes oprettelsen af sygeplejefaglige netværksgrupper:

 

DSR, Kreds Midtjyllands medlemshus

Netværk

 

 

 

Formålet med et netværk er:

  • At give sygeplejersker med fælles faglige interesser mulighed for at mødes til fælles refleksion, fordybelse og kollegial sparring.
  • At påvirke og fremme sygeplejefagets udvikling.
  • At skabe netværk på tværs af arbejdspladser, sektorer og kommunegrænser.
  • At være ressourcegruppe for Kredsbestyrelsen (KB).

Vilkår:
Netværksgrupper oprettes efter ansøgning fra medlemmer eller forslag fra KB.
Netværksgrupperne kan årligt tildeles op til 10 000 kr. efter udarbejdelse af budgetforslag.
Netværksgrupperne er selv ansvarlig for budget og regnskab.
En netværksgruppe skal bestå af mindst 10 medlemmer.
Ansøgning om oprettelse af netværksgruppe skal indeholde forslag til formål/hensigt med gruppen.
Netværksgrupper afleverer kort statusrapport til brug til beretningen vedr. afholdte aktiviteter og visioner.
KB godkender oprettelse og fortsættelse af netværksgrupper.
Netværksgrupperne er selvstyrende, men konstituerer sig med en gruppeformand.
Netværksgrupperne beslutter selv mødefrekvens.
Kredsens lokaler kan frit benyttes til møderne, forudsat de er ledige.
Ved benyttelse af disse lokaler vil der være kaffe/te til rådighed.

Der ydes ikke dækning for tabt arbejdsfortjeneste til netværksgruppemøder.
Der ydes ikke diæter til netværksgruppemøder.
Gruppeformanden holder KB orienteret via en liste på medlemmerne i gruppen.
Gruppeformanden kan få udleveret papir og kuverter på kredsens kontor.

Kredsen kan give vejledning i områdeafgrænsning og i udformningen af vedtægter.

 

Er du i tvivl om oprettelsesfasen, eller har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kredsen midtjylland@dsr.dk

Vil du vide mere?

Hvis du/I ønsker at starte en klub eller et netværk, kan I få brug for følgende dokumenter: