215 nye sygeplejersker i Midtjylland i 2020-21

Regeringens aftale med Danske Regioner om 1.000 nye sygeplejersker på hospitalerne er til politisk debat også i Region Midtjylland.

Oprettet: 06.02.2020
Ditte Scharnberg

Regionsrådet skal den 26. februar 2020 beslutte rammerne for, hvordan de 215 nye sygeplejerskestillinger skal udmøntes. Der er tale om 107 stillinger i 2020 og 108 i 2021. Med aftalen følger puljemidler på 129 mio. kroner til regionen.

Fokuser på arbejdsmiljø og kvalitet
"For os er det vigtigt at understrege, at intentionen bag regeringens aftale er at øge kvaliteten i sygeplejen og forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø ved at ansætte flere sygeplejersker. Aftalen løser ikke i sig selv udfordringerne på hospitalerne, men den er et første skridt på vejen," siger kredsformand Anja Laursen og fortsætter:

“Vi vil især opfordre regionsrådet til at holde sig arbejdsmiljø, arbejdspres og dermed bedre patientkvalitet for øje. Og opfordrer desuden til, at midlerne anvendes på en fokuseret måde, der på udvalgte områder kan indfri intentionerne. Midlerne skal anvendes mærkbart og målbart for eksempel på særligt belastede områder som medicinske afdelinger og akutafdelingerne.”

Fuld tid - hvordan?
Anja Laursen fremhæver, at erfaringerne fra en række afdelinger viser, at fokuserede indsatser som fx introduktionsstillinger og -forløb kan have flere afledte gode effekter som eksempelvis at få flere sygeplejersker til at gå op i tid, hvilket er et af elementerne i aftalen.

“Desuden opfordrer vi til, at regionen fortsat skal have fokus på manglen på sundhedspersonale generelt og løbende diskutere fastholdelse og rekruttering for alle faggrupper samt løbende drøfte hensigtsmæssig opgaveflytning.”

Stop med at fyre sygeplejersker
Samtidig med udmøntning af den indgåede aftale om flere sygeplejersker, er sundhedsvæsenet flere steder udfordret økonomisk. Ikke mindst Hospitalsenheden Vest, der på grund af udflytning til Gødstrup skal indfri et sparekrav på 8 %. Der planlægges i den forbindelse med fyringer også af sygeplejersker.

“Vi vil gerne opfordre hospitalsledelse og regionsråd til at sikre, der ikke bliver besparelser på plejeområdet. Det giver jo absolut ingen mening på den ene side at anderkende behovet for flere sygeplejersker for at kunne give øget kvalitet i behandlingen - og på den anden side fyre sygeplejersker,” siger Anja Laursen.