Aftale om fremadrettet Covid-19-beredskab

Region Midtjylland har indgået en aftale bl.a. med Sundhedskartellet om honorering af sygeplejersker, der fremover indgår i Covid-19-beredskab,

Oprettet: 06.07.2020
Ditte Scharnberg

" DSR har vi siden starten af maj arbejdet for at sikre rammer og betaling for de medlemmer, der deltager i Covid-19 beredskabet, hvis der kommer en ny Covid-19-bølge. Resultatet er nu en aftale om etablering af et sådant beredskab og en tilkendegivelse fra regionen om, hvordan man vil håndtere processen m.v.," siger kredsformand Anja Laursen

Med virkning fra 13. maj 2020 (den dag Fælleserklæringen ophørte) er der 1. juli 2020 indgået ’Aftale i forbindelse med Covid-19 beredskab’ mellem Region Midtjylland og de faglige organisationer. Aftalen er gældende frem til 31. december 2020.

"Vores vurdering af aftalen er, at den i den givne situation er det bedst opnåelige. Den vil sikre honorering af de sygeplejersker, der i givet fald skal flyttes fra egne afdelinger for fremadrettet at kunne indgå i beredskabet. Regionen har ikke ønsket at honorere hverken sygeplejersker eller andre, der bagudrettet har indgået i beredskab.

Udgangspunktet er frivillighed, og denne aftale skal ses som en konkret honorering af dem, der fremadrettet indgår i beredskab. Men også som tilskyndelse til, at flere kan se sig selv i frivilligt at stå til rådighed, ligesom individuelle aftaler kan være medvirkende til, at flere melder sig frivilligt," siger Anja Laursen.

Anja Laursen opfordrer til, at man kontaker sin tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller kredsen, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man vil blive omfattet af omtalen i forhold til at deltage i beredskab. Hun gør desuden opmærksom på,, at hvad angår fridage og fridøgn er intentionen i aftalen, at arbejdsplaner i beredskab skal følge allerede aftalte arbejdsplaner, således at fx fridage og fridøgn i videst muligt omfang skal fastholdes og placeres som oprindelig planlagt.

Hvad indeholder aftalen?
Udgangspunktet er, at det er frivilligt, om sygeplejersker ønsker at stå til rådighed i forbindelse med Covid-19 beredskabet – altså at man er klar til at skifte arbejdssted fra den faste afdeling til covid-afdelingen/afsnittet, der kan være placeret på et andet hospital. Det skal afklares med lederen, hvor og hvor længe de tænker, at sygeplejerskerne skal stå til rådighed.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange, der melder sig, skal ledelsen drøfte den konkrete proces for bemandingen med TR, og først derefter kan ledelsen udpege.

Hvis man står til rådighed for beredskabet, får man et pensionsgivende tillæg på 1.311,34 kr. om måneden ved ansættelse på fuld tid (15.000 kr. i årligt grundbeløb 31. marts 2018). Hvis man kun står til rådighed en del af måneden, får man alligevel betalt tillæg for den fulde måned.

Ledelsen skal give mindst 3 dages varsel, når man skal til covid-beredskab, og igen når man skal tilbage til egen afdeling.

Hvis man overgår til tjeneste på afdelingen med Covid-19, får man pr. gang, man flyttes, udbetalt et honorar på 1.573,61 kr. (1.500 kr. i 31. marts 2018-niveau), der ikke er pensionsgivende. Det honorar er altså oven i det generelle tillæg for at være en del af beredskabet.  Man får en ny tjenesteplan, hvor det skal tilstræbes, at der planlægges med samme antal fridage og fridøgn, som i den oprindelige tjenesteplan, og at disse dage i størst muligt omfang placeres, som de var i den oprindelige plan. 

Når man går tilbage til sin faste afdeling, får man også pr. gang udbetalt et tilsvarende honorar og skifter til en ny tjenesteplan.

Betalingen dækker kun, at man står til rådighed, og at man skifter tjenesteplan. Når man arbejder efter tjenesteplan, gælder arbejdstidsaftalen og overenskomsten, og man skal have de almindelige betalinger for ændringer af vagter, overarbejde m.v. i den tjenesteplan, man aktuelt følger.

Regionen har tilkendegivet, at man skal have den nødvendige og tilstrækkeligt oplæring og introduktion.

Desuden har regionen markeret, at den vil tage individuelle hensyn, hvis der skal ske større omlægninger fra vagter, så man får mulighed for at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen f.eks. ift børnepasning. Planlagt ferie kan kun ændres efter Ferieaftalens regler.

Hvis man får længere vej til arbejdet eller flere udgifter til transport, når man arbejder på Covid-19 afdelingen, ydes der transportgodtgørelse og arbejdstid for øget transporttid, såfremt ændringen af arbejdssted ikke er varslet efter gældende regler. Transportgodtgørelse kan være de faktiske merudgifter.

Aftalen gælder fra den 1. juli og til 31. december 2020. Men den har som nævnt tilbagevirkende kraft til 13. maj, så hvis man har stået i Covid-19 beredskabet i den periode, skal det sikres, at man kommer med på ledelsens oversigt. Den oversigt skal foreligge senest i september, hvorefter tillægget på de 1.311.34 kr. om måneden vil blive efterbetalt.

Husk fleksibilitetsaftaler er mulige
Anja Laursen understreger, at hun på alles vegne håber, at Covid-19 fortsætter med i samme omfang som nu at ’holde sig i ro’.

"Men kulle der komme en ny bølge af Covid-19, der betyder at beredskabet aktiveres, vil jeg gerne understrege, at for de afdelinger, der afgiver personale til beredskabet med de virkninger, det har for dagligdagen, er der fra regionens side på vanlig vis mulighed for at indgå en fleksibilitetsaftale, når der ikke er overensstemmelse mellem sygeplejerskeressoucer og det antal vagter, der skal dækkes," siger Anja Laursen.