- Det er os, der sætter ind, når det gælder liv eller død

Oversygeplejerskerne på AUH har i fællesskab skrevet et debatindlæg. Et indlæg der er bragt i Århus Stiftstidende. Du kan læse indlægget i sin fulde længde her. Mette Abildgaard Høi, Lene Thougaard og Lone Hauritz på vegne af oversygeplejerskerne på Aarhus Universitetshospital.

Oprettet: 10.01.2022
Per Colstrup Vinkel

Debatindlæg bragt i Århus Stiftstidende:

Det er os, der sætter ind, når det gælder liv eller død

Der er akut mangel på sygeplejersker i Danmark, og vi ser med stor bekymring ind i fremtiden.

På Aarhus Universitetshospital træffer vi hver dag svære valg og foretager komplekse prioriteringer i krydsfeltet mellem manglende sygeplejerskeressourcer og stigende patientbehov.

I det danske sundhedsvæsen har sygeplejerskens uddannelse og erfaring afgørende betydning for patienternes behandlingsforløb. Lad os starte med et eksempel: Hvis en patient har en bakterieinfektion, der kræver indlæggelse, er det vigtigt at give behandling med antibiotika i rette tid. Det er sygeplejersken, som blander medicinen, opsætter et drop og indgiver medicinen.

Sygeplejersken skal kunne vurdere patientens tilstand, og hun skal både kunne forudse og handle på udviklingen af infektionen og kunne vurdere patientens reaktion på behandlingen. At have en alvorlig infektion påvirker mange organfunktioner, og her er det vigtigt, at sygeplejersken med sin viden og erfaring kan være på forkant og kan forudse behov for at iværksætte tiltag, der forebygger eller beskytter mod organpåvirkning. Der kan være behov for yderligere udredning eller supplerende behandling.

I DANMARK ER der tradition for, at sygeplejersker uddannes til at vurdere og behandle patienter selvstændigt, og sygeplejersker findes efterhånden som specialister inden for mange forskellige sektorer og specialer. Sygeplejersker er autoriseret sundhedspersonale, og sygeplejen er en selvstændig profession med eget genstandsfelt, egne teorier og metoder, forskning og udvikling med afsæt i omsorg og patientens helhedssituation.

Sygeplejersker varetager konsultationer og behandler på baggrund af lægens rammeordinationer og vurderer, hvornår der er behov for at justere en behandling.

Sygeplejersker har flere selvstændige funktionsområder, hvor de sikrer patienterne den bedst mulige specialiserede behandling, og der er i løbet af de seneste år sket en væsentlig opgaveoverdragelse fra læger til sygeplejersker, hvilket har været med til at effektivisere sundhedsvæsenet betydeligt.

Sygeplejerskernes kompetencer er afgørende for et effektivt sundhedsvæsen, hvor der samtidig er fokus på kvalitet og patientsikkerhed.

I LØBET AF de sidste ti år er behandlingsforløb og indlæggelsestid væsentligt forkortet. Store og fornuftige omlægninger til ambulant behandling har medført, at de patienter, der i dag ligger i sengene, er væsentligt dårligere end tidligere og fejler ofte mere end én sygdom, der i langt højere grad kræver dygtige, veluddannede sygeplejersker til observation, pleje, koordinering og ledelse.

Sygeplejersker løfter en stor uddannelsesfunktion overfor nye kommende sygeplejersker og andre faggrupper og uddanner dermed til fremtidens sundhedsvæsen.

Som oversygeplejersker er vi, sammen med de ledende overlæger, ansvarlige for patientsikkerhed og kvalitet i behandling og pleje af patienterne, og vi er desuden ansvarlige for at sikre et godt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere. Vi oplever i stigende grad, at sygeplejersker forlader faget, og vi har flere steder ubesatte sygeplejerskestillinger og mangel på ansøgere til afdelinger, der traditionelt har haftlet ved at rekruttere sygeplejersker.

EN NY UNDERSØGELSE fra oktober 2021 viser, at hver sjette sygeplejerske i kommuner og regioner ikke regner med at arbejde inden for faget om tre år. Dette udfordrer vores vilkår for at løse opgaven; både over for vores patienter og vores medarbejdere. Den nuværende pandemi presser situationen yderligere.

Sygeplejefaget er et fantastisk fag med mangeartede, spændende opgaver og masser af karrieremuligheder.

Sygeplejefaget fortjener at få anerkendelse for sit væsentlige bidrag til en moderne patientbehandling og et sundhedsvæsen af højeste internationale kvalitet.

Det er sygeplejerskerne, som er tættest på patienterne, og det nære kendskab til patienterne er afgø rende. Sygeplejerskerne er uddannede til at være på forkant, så der kan handles i tide, hvis en patient ser ud til at få det dårligere eller ikke reagerer som forventet på en behandling.

Sygeplejerskens vurdering af konsekvensen af sygdom og behandling for patientens videre liv er en yderst vigtig opgave. Efter en indlæggelse er det en stor koordinerende opgave for sygeplejersken at vurdere og sikre eventuelle behov for hjælp og pleje i en ofte ændret livssituation.

DET ER HELT unikt for Danmark at have så velkvalificerede sygeplejersker, og deres kompetencer er afgørende for, om patienterne får den rette behandling, og, i særligt kritiske tilfælde, om patienten overlever.

Flere studier fra ind-og udland viser, at det har en signifikant betydning for patienternes indlæggelsesvarighed og dødelighed, at der er tilstrækkeligt med sygeplejefaglige ressourcer.

Som oversygeplejersker på et af Danmarks største hospitaler ønsker vi at værne om det sygeplejefaglige fag og understrege vigtigheden af et tilstrækkeligt antal sygeplejersker med specialiserede kompetencer.

Den nuværende situation kræver, at landets hospitals-og afdelingsledelser i samarbejde med nationale, regionale og kommunale arbejdsgivere og politikere sammen finder løsninger og iværksætter tiltag, der kan sikre fremtidens sundhedsvæsen.

Den nuværende situation kræver, at landets hospitals-og afdelingsledelser i samarbejde med nationale, regionale og kommunale arbejdsgivere og politikere sammen finder løsninger og iværksætter tiltag, der kan sikre fremtidens sundhedsvæsen.