'Helt urealistiske besparelser'

I et høringssvar og en pressemeddelelse kritiserer Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland i skarpe vendinger de planlagte besparelser på ældreområdet i Holstebro Kommune.

Oprettet: 02.03.2016
Marie Adelstorp

”Det er urealistisk at opretholde en fagligt forsvarlig sygepleje over for borgerne med de meget store besparelser, som kommunen planlægger både i år og de kommende år,” mener kredsnæstformand Bente Alkærsig Rasmussen. Kredsen har netop indsendt et høringssvar til Holstebro Kommune. Kredsrepræsentanter deltager desuden i en planlagt demonstration i Holstebro mod nedskæringerne torsdag d. 3/3 2016.  

Kredsen har udsendt følgende pressemeddelelse:

Sygeplejersker: Helt urealistiske besparelser

I Holstebro Kommunes spareforslag skæres normeringen allerede i 2016 i hjemmesygeplejen med 6,33 fuldtidsstilling svarende til 7,4 pct. Ifølge kommunens budget planlægges lige så store besparelser i de kommende år og dermed yderligere reduktion i servicen til borgerne. Hjemmesygeplejen har i dag en samlet normering på 85,5 fuldtidsstilling.

”Kommunens hjemmesygeplejersker er i forvejen pressede af mange og komplicerede opgaver. De oplever dagligt, at den faglige kvalitet er under pres – fx bliver medicin ofte ikke givet til tiden, og akutte borgere må vente. Der er også tale om manglende informering af borgere og pårørende og ofte ingen tid til involvering af borgeren i egen behandling og pleje. Den situation vil desværre kun blive værre og værre fremover – set i lyset af de massive besparelser, som kommunen allerede nu planlægger også for 2017 og de efterfølgende år,” udtaler kredsnæstformand Bente Alkærsig Rasmussen.

Hjemmesygepleje bør oprustes
Dansk Sygeplejeråd peger i sit høringssvar på nødvendigheden af en anden udvikling:

”Kommunen anerkender de fremtidige udfordringer for hjemmesygeplejen bl.a. pga. øget tilgang af sundhedsfagligt komplekse borgere, hurtigere udskrivning fra sygehusene samt en øget tilgang af socialfagligt komplekse borgere ofte med både somatiske og psykiatriske diagnoser og ofte også med misbrugsproblemer,” siger Bente Alkærsig Rasmussen.

”Det virker derfor helt hovedløst af reducere antallet af fuldtidsstillinger i hjemmesygeplejen. Det ville i stedet være oplagt at opruste på området. Kommunens sygeplejersker kan netop spille en nøglerolle i løsningen af udfordringerne i det nære sundhedsvæsen. Sygeplejerskerne kan skabe gode og effektive overgange imellem region og kommune – og de kan tænke nyt og skabe innovative løsninger,” understreger Bente Alkærsig Andersen.

Sygeplejeklinikker løser ikke problemerne
Kommunen vil samle 15-18 % af hjemmesygeplejerskernes opgaver i klinik. Det vurderer Dansk Sygeplejeråd er en urealistisk målsætning.

”Intentionen med sygeplejeklinikker er god, da det kan betyde mindre tid på vejene for sygeplejerskerne,” siger Bente Alkærsig Rasmussen.

”Vi ved imidlertid fra andre kommuner, at der er en række ulemper ved at samle opgaver i klinikker, hvilket betyder, at effektiviseringspotentiallet ikke er særligt stort. For det første er ca. 25 pct. af opgaverne i hjemmesygeplejen akutte opgaver. Dernæst er en stor del af opgaverne opfølgning på akutte indlæggelser og koordinering i forhold til videre pleje og behandling. Og endelig er mange af de borgere, som har besøg af hjemmesygeplejersker, akut syge og ikke i stand til at transportere sig hen til en klinik.”

Flere besparelser på vej
I sit høringssvar peger Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland også på konsekvenserne af de langsigtede besparelser, der er opridset i budgetforslagene.

”Med den eksisterende budgetmodel og de planlagte budgetreduktioner peger kommunen selv på, at udgifterne pr. borger på politikområdet ”Ældreomsorg” vil blive reduceret med ca. en fjerdedel over de næste ti år,” siger Bente Alkærsig Rasmussen.

”En sådan reduktion vil uden tvivl betyde kommende yderligere store personalereduktioner og et presset arbejdsmiljø for de ansatte medarbejdere - og som følge heraf også store reduktioner i den borgernære service. Det er for os at se aldeles uholdbart.”"

Læs høringssvar fra DSR, Kreds Midtjylland til Holstebro Kommune 

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland deltager torsdag den 3. marts 2016 i en demonstration i Holstebro mod nedskæringerne. Demonstrationen udgår fra FOA Holstebro, Magnus Kjærs Gade 6-8 kl. 11.30 til Holstebro Rådhus, hvor socialudvalget skal holde møde.

Læs nyhed: Sparekrav reduceret i Holstebro