Midtjyder på ekstraordinær kongres

DSRs kongres var 22. juni 2017 samlet i Nyborg for at tage stilling til en række forslag om at udvikle sygeplejerskernes faglige organisation.

Oprettet: 21.06.2017
Ditte Scharnberg og Marie Adelstorp

Hvordan kan vi i DSR være med til give medlemmer endnu flere og bedre muligheder for at skabe fællesskaber? Og hvordan kan samarbejdet i DSR mellem medlemmer, tillidsvalgte, bestyrelser og hovedbestyrelse forstærkes?
Det var en af de diskussioner, der optog de delegerede under DSRs ekstraordinære kongres. Og det satte sig spor i behandlingen af flere af de forslag til ændringer i DSRs vedtægter, som kongressen skulle tage stilling til.

der_stemmes
Foto: Kristian Eskildsen

Ændringer i DSRs formål
”Det er jo ikke hver dag, vi ændrer i DSRs formålparagraf,” sagde formand Grete Christensen, da hun fremlagde hovedbestyrelsens forslag om at justere organisationens vedtægter . ”Men det er vigtigt hele tiden at udfordre os selv på, hvad det er for en opgave, vi er sat i verden for at løfte på vegne af sygeplejerskerne i Danmark.”
Kongressen vedtog således en ny formulering i formålsparagraffen, der understreger, at arbejdet med at varetage sygeplejerskernes interesser ’sker i tæt samspil med medlemmer og tillidsvalgte gennem involverende, handlekraftige og forpligtende fællesskaber både lokalt og centralt samt i tværgående udvalg, som blandt andet kan nedsættes af og have tydeligt mandat fra kongressen.”

 

 

Faglige netværk
Som noget nyt vedtog kongressen, at der fra medlemmers side kan tages initiativ til at oprette faglige netværk. Det kan lokalt ske i dialog med kredse, Lederforening og SLS. Drejer det sig om landsdækkende netværk skal det ske i dialog med DSR’s formandskab. Det præciseres i de nye vedtægter, at de faglige netværk kan rådgive kredsbestyrelser, Lederforeningen og SLS og Hovedbestyrelsen.

anja_taler_til_samling

Samarbejde på kryds og tværs
I flere af de øvrige kongresbeslutninger om ændringer af vedtægter var det et gennemgående træk, at samarbejde på kryds og tværs i organisationen skal styrkes. Det blev for eksempel i forbindelse med paragrafferne om kredsbestyrelsens opgaver vedtaget, at:

”Kredsbestyrelsen skal indgå i forpligtende involvering og inddragelse af medlemmer, tillidsrepræsentanter og øvrige organisationsvalgte”.

kongressalen

Tillidsrepræsentanters rolle

”Tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter er et særdeles vigtigt bindeled mellem medlemmer og DSR,” fremhævede Anja Laursen, da hun på hovedbestyrelsens vegne fremlagde forslag, der i vedtægterne præciserer deres opgaver.

Kongressen vedtog efter debat forslaget, der bl.a. særligt fremhæver: ”Tillidsrepræsentantens opgave er at være synlig og medvirke til at styrke fællesskabet på arbejdspladserne gennem involvering og samarbejde med medlemmerne.”

I debatten blev der fra fleres side gjort opmærksom på vigtigheden af at sikre tillidsrepræsentanterne vilkår i forhold til at løse deres opgaver.

afstemningvaerktoej

peder_kirsten_dorthe_og_marianne

Fotos fra kongressen
(Klik på de to pile i galleriet og se fotos i optimal visning)

gc_paa_talerstol_byder_velkommen
Foto: Kristian Eskildsen

HVORFOR EKSTRAORDINÆR KONGRES?
På kongressen i maj 2016 blev det besluttet at sætte et organisationsudviklingsprojekt i gang ’Sammen om DSR’. I perioden frem til den ekstraordinære kongres i juni 2017 er der foregået en lang række aktiviteter, hvor ikke mindst medlemmer og tillidsvalgte har kunnet bidrage med ideer og forslag til at udvikle organisationen. På baggrund af projektet udarbejdede Hovedbestyrelsen en række forslag til ændringer i DSRs vedtægter for bl.a. at ’understøtte medlemsdemokrati og medlemsinvolvering’. Den ekstraordinære kongres 22. juni 2017 behandlede forslagene.