Midtjyder på kongres - 2016

Den midtjyske kredsbestyrelse deltog 9.-12. maj 2016 i Dansk Sygeplejeråds kongres i København. Følg bestyrelses arbejde i ord og billeder dag for dag.

Foto: Marie Adelstorp

Fotos: Marie Adelstorp og Ditte Scharnberg
Se billedgallerier fra kongresdagene længere nede på siden
 

blomst_og_faner
Blomsterpynten inden døre var noget nær det tætteste, de delegerede kom det smukke majvejr under de lange arbejdsdage.

dsc_0543
Kredsnæstformænd i DSR, Kreds Midtjylland, Bente A. Rasmussen (tv), Hanne Holst-Long og Susanne Lindberg under sidste dag på kongressen.

12. maj 2016

Behandling af kongresforslag

På kongressens fjerde og sidste dag arbejdede de kongresdelegerede med at behandle en række forslag om DSRs udvikling som organisation, ligesom kongressen behandlede forslag og udtalelser om sundhedsvæsenets fremtid.

afstemning

Midtjyske delegerede med højt humør i gang med at stemme elektronisk.

Forslagene om sygeplejerskers arbejdsmiljø og udvikling af faglighed blev behandlet på kongressens tredje dag (se længere nede på siden).

12. maj er den internationale sygeplejerskedag, som kongressen markerede på forskellig vis. Bl.a. en video hvor en del midtjysk sygeplejersker bidrager med deres svar på spørgsmålet:  ”Hvad skal forandres i sundhedsvæsenet, for at du kan yde endnu bedre pleje og behandling.”

  • Se videoen (nederst på siden: Tillykke til alle sygeplejersker)

11. maj 2016


Delegationsmøde og behandling af kongresforslag

morgendelegationsmoede_11_maj_2016
De midtjyske delegerede indledte kongressens tredje dag med et morgenmøde, hvor dagens arbejde, nemlig behandling af kongresforslag , blev diskuteret.

ipad
Første del af kongresforslagene handlede alle om  arbejdsmiljø. Kredsnæstformand Susanne Lindberg var på talerstolen for at motivere kredsens forslag vedr. et kommende holdningspapir om arbejdsmiljø, hvilket bestyrelsesmedlem Helle Engelsen indfangede på sin iPad (foto).

Kongressen vedtog kredsens forslag.
(Læs forslaget )
Læs nyhed: 'Holdningspapir om arbejdsmiljø skal bruges aktivt'

Arbejdsmiljø og fag
 

Kreds Midtjyllands kongresforslag vedr. et holdningspapir om sygeplejerskers arbejdsmiljø (Læs forslag)

afstemning_om_midtjysk_forslag
Foto: Marie Adelstorp
Salen vedtager Kreds Midtjyllands kongresforslag.

alma_katrine_jensen_paa_spring
Foto: Marie Adelstorp
Alma Katrine Jensen fra kredsens bestyrelse står på spring for at gå på talerstolen.

Første del af kongresforslagene handlede alle om  arbejdsmiljø. Kredsnæstformand Susanne Lindberg var på talerstolen for at motivere kredsens forslag vedr. et kommende holdningspapir om arbejdsmiljø. Efter debat af forslaget blev det vedtaget med overvældende flertal.

I alt fem kongresforslag om arbejdsmiljø var til debat. I debatterne heraf bidrog bestyrelsesmedlemmerne Gert Petersen, Jeanet Larsen, Maria Greve Svendsen, Pirkko Dinnesen, Henrik Ørskov Larsen, Anders Mikkelsen, Kirsten Blåbjerg Pedersen, Alma Katrine Jensen, Marianne Vigh-Larsen og Hanne Holst-Long.

Du finder alle kongresforslag og oversigt over, hvilke der blev vedtaget af kongressen her.

Kreds Midtjyllands kongresforslag om høj sygeplejefaglig kvalitet (Læs forslag)

anja_forbereder_motivation
Foto: Marie Adelstorp

Kredsformand Anja Laursen giver det midtjyske kongresforslag om høj sygeplejefaglig kvalitet en sidste gennemlæsning.

marianne_w
Foto: Marie Adelstorp

Bestyrelsesmedlem Marianne Würtz tog med en hverdagsfortælling om den sygeplejefaglige indsats på bosteder kongressens delegerede med til det midtjyske.

Kredsformand Anja Laursen fremlagde kredsens andet kongresforslag: ’Høj sygeplejefaglig kvalitet – en overset grundsten i sundhedsvæsenet?’ Med forslaget ønsker kredsen, at DSR ’iværksætter en målrettet indsats for at diskutere, beskrive og synliggøre betydningen og vigtigheden af høj sygeplejefaglig kvalitet for sundhedsforløb og sundhedsvæsen’.

Bestyrelsesmedlemmerne Marianne Würtz, Maria Greve Svendsen og Bente Alkærsig Rasmussen bidrog sammen med en række delegerede til debatten. Forslaget blev med en enkelt ændring - ordet 'høj' udgik af indstillingen - vedtaget med overvældende flertal.

Følg dagens arbejde i billeder. Galleriet bliver løbende opdateret. 
Bemærk at billedkvaliteten er optimal i fuld visning.


 

10. maj 2016
 

Godmorgen til en ny dag

formandsskab
Klokken 8.30 mødtes den midtjyske delegation til et morgenmøde, inden dagens program gik i gang. Under mødet bød kredsformand Anja Laursen (foto) velkommen til kredsens gæster og tilhørere, inden hun og kredsnæstformand Bente Alkærsig Rasmussen orienterede om, hvad morgenens HB-møde indeholdt.

Debat om ledelse og organisering

dorthe

I kongressalen åbnede dagen med en paneldebat om ledelse og organisering, hvor bl.a. ledende oversygeplejeske fra Hospitalsenheden Vest, Bodil Overgaard Akselsen (tv), og kredsbestyrelsesmedlem og FTR-suppleant på AUH, Dorthe Sølvkær Ehlers (th), hver fik to minutters taletid, inden de syv delegerede på scenen debatterede med hinanden.

Bodil argumenterede bl.a. for, at ledernes arbejdsmiljø har en afsmittende effekt på medarbejdernes arbejdsmiljø, så derfor er det vigtigt at have fokus på ledernes trivsel. Bodil refererede til en undersøgelse i Region Midtjylland, der viser, at det optimale ledelsesspænd er på 30-40 ansatte.

Dorthe kvitterede Bodils indlæg med følgende ord:

”Jeg bakker fuldt ud op om undersøgelsen. Alligvel ser vi, at specialerne og afdelingerne bliver større og større. Derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi får fokus på historierne om, hvad det gør ved sygeplejen, at vi har så store afdelinger.”


 

jeanet_larsen

Debatten fortsatte med indlæg fra salen, og her markerede bl.a. bestyrelsesmedlemmerne Jeanet Larsen (foto) og Maria Greve Svendsen, samt kredsnæstformand Gert Petersen sig i debatten.

susanne_lindberg

Kredsnæstformand Susanne Lindbergn (foto) satte fokus på frivillige med ordene:
"Når vi taler om organisering af det offentlige sundhedsvæsen, er et centralt spørgsmål: 'Hvilke medarbejdergrupper og andre aktører skal være en del af opgaveløsningen i sundhedsvæsenet?'

Involveringen af en ny gruppe og dens rolle diskuteres meget i disse år.... nemlig de frivillige. (....) Og her er der et paradoks, jeg gerne vil rejse her - og som er yderst relevant for os som sygeplejersker: Når man er frivillig, er man netop frivillig og kan ikke underlægges forvaltningernes rammer, regler, krav og styring. Det rejser derfor fremadrettet et kvalitetsspørgsmål."

kirsten_blaabjerg

Kirsten Blåbjerg satte fokus på udviklingsprojektet "Ledelse af borger-og patientforløb på tværs af sektorer", der er et samarbejde mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital.

Hun fortalte bl.a. om, at for at projektet har kunnet få de rette ben at gå på, har alle ledere af frontpersonalet fra Aarhus universitetshospital og Aarhus kommune været på fælles skolebænk. "Vi er gået på opdagelse i hinandens domæner, og vi har skabt relationer og lavet prøvehandlinger i sygeplejerskegrupperne på tværs af organisationer."

Hun understregede også betydningen af, at ledelsen har valgt at inddrage FTR fra kommunen og fra hospitalet i følgegruppen.
"Derved er vi kommet med ind i maskinrummet og har været med til at give perspektiver fra vores bagland med ind i projektet."

Kredsformand Anja Laursen berettede om nogle af de problemstillinger, hun havde fået skitseret under et arbejdspladsbesøg, hvor hun havde gæstet en arbejdsplads uden en sygeplejefaglig leder.

"Vi bliver nødt til som samlet DSR at have fokus på betydningen og værdien af sygeplejefaglig ledelse. For naturligvis er det vigtigt at have fokus på ledernes arbejdsmiljø." Og senere:
"Det er kun os som sygeplejersker, der kan oversætte over for beslutningstagerne - politikerne - betydningen af sygeplejersker og sygeplejefaglige ledere i et patient- og borgerperspektiv - og det skal vi gøre sammen."

Kredsbestyrelsesmedlem Anne Kirsten Bodum opfordrede til, at DSR og Lederforeningen sammen sætter fokus på, hvordan ledere fremadrettet får de bedst tænkelige vilkår for at lede.

Debat om kompetencer og udvikling

Efter et oplæg af Kristian Larsen, Aalborg Universitet havde de kongresdelegerede en intens debat om kompetencer og udvikling for sygeplejersker.

Kredsnæstformand Bente Rasmussen talte om efter- og videreuddannelse. Hun sagde bl.a.: "Jeg ved fra Region Midtjylland, at der er efter- og videreuddannelse faldet med 50 procent i VIA på sundhedsområdet. Så sammenlignet med andre professioner har sundhedsområdet en særlig udfordring.

Denne tendens kan eksempelvis komme til at gå ud over patienter med komplekse sygdomme. Når sygeplejersker ikke får den nyeste viden at arbejde ud fra, så rammer det kvaliteten og giver et betydeligt fagligt tab. Og den udvikling af sundhedsvæsenet, som der er brug for, kommer ikke til at ske. I stedet for afvikling af efter- og videreuddannelse har vi i høj grad brug for flere specialuddannelser f.eks. inden for operationssygepleje, akut sygepleje og hjemmesygepleje for at løfte fremtidens udfordringer."

Kredsnæstformand Hanne Holst Long talte om udfordringerne i psykiatrien. "Vi har i DSR fokus på psykiatri i rigtig mange sammenhænge, og vi gør det godt. Men der er også noget, vi kan og skal blive endnu skarpere på. Her tænker jeg først og fremmest på det påtrængende spørgsmål om, hvordan vi løser udfordringen i forhold til at skabe REELT sammenhængende forløb for mennesker med psykiatriske sygdomme? Hvad skal vi spille ind med i forhold til den samlede psykiatris placering i fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen?"

mobil
Bestyrelsesmedlem Laila Garsdal Petersen talte om nødvendigheden af specialuddannelse inden for operationssygeplejen. "Man lægger ofte ikke mærke til vores indsats; dvs. når forløbene lykkes. Man lægger kun mærke, når vi ikke lykkes, og der støder komplikationer til for patienterne." Hun omtalte, at udvikling og kvalitetssikring er de enkelte afdelingers ansvar, og at oplæring er sidemandsoplæring. Hun argumenterede derfor for nødvendigheden af specialuddannelse på området.

Bestyrelsesmedlem Jan Otkjær satte fokus på diskussionerne om 'robusthed' og sagde bl.a.:
"Vi skal være opmærksomme på, hvordan robusthed italesættes. Jeg kender eksempler, hvor en medarbejder under samtalen med sin leder har oplevet, at vedkommendes robusthed  er blevet problematiseret. Det kan medføre, at medarbejderen ikke tør at sige fra i situationer, hvor hun føler sig utryg. Vi skal finde en måde at arbejde med modstandskraft blandt medarbejderne på uden at skubbe dem ud, hvor de ikke kan bunde. Det betyder, at vi skal arbejde med løbende kompetenceudvikling, men også hele tiden have præsent, at det er naturligt at sige fra, uden at medarbejderens robusthed problematiseres."

Bestyrelsesmedlem Julie Judge åbnede sit indlæg således:
”Jeg synes, det er på tide med en god historie. Jeg arbejder på et plejecenter. Jeg er stolt af mit arbejde hver dag. Og jeg ville ønske, at andre havde samme gode oplevelse.
Tidligere har jeg arbejdet i socialpsykiatrien. Der følte jeg mig dog som en brik i et spil. Det gør jeg ikke længere. Jeg bliver vist tillid, og det er den største motivation for mig, så lad os se på, hvad der virker.”

Kredsformand Anja Laursen lagde vægt på betydningen af, at sygeplejersker skal blive bedre til at tale sygeplejefaglighed og kvalitet i sygeplejen i et sprog, som beslutningstagere og politikere kan forstå. "Det er sådan, vi kan spille os selv bedre på banen og påvirke de vilkår, som er sygeplejerskers i dagligdagen."

Debat om sygeplejerskers faglige fællesskab

salen_lytter_til_trine

Bestyrelsesmedlem Trine Hald Thøgersen rejste spørgsmålet: ”Er vi vores egne værste fjender, når vi skal udvikle vores faglige fællesskaber som sygeplejersker? Vi tager fx ofte ekstra vagter uden FEA-aftaler, og vi siger ofte ikke noget, når arbejdstidsaftaler omgås kreativt.

Skulle vi måske for at udvikle det faglige fællesskab satse på en lønkamp ad gangen; den der starter hos medlemmerne og handler om, hvilken løn, vi har fortjent?”

Marianne Johansen talte om faglige selskaber og de vilkår, som arbejdet i bestyrelserne foregår under og rejste forslag om, at der kunne arbejdes for frikøb.

Jeanet Larsen var i sit oplæg optaget af de mange ikke-medlemmer og de tillidsvalgtes roller.
”Jeg synes, det er vigtigt, at vi får styrket TR, FTR og AMiR. Dansk Sygeplejeråd har brug for en dynamisk mission og vision. Vi som DSR skal bruge energi på at være nærværende over for medlemmerne. Give medlemmerne råd og vejledning og arbejdspladsbesøg. Og feste med dem. Og grine sammen. Vi bør have langt klarere rammer for vilkårsaftaler. De bør være en del af de centrale overenskomster.”

Dorthe Sølvkær gik på talerstolen, da hun var optaget af, hvordan man som repræsentant for DSR kan være til stede på arbejdspladserne.
”Som kredsbestyrelsesmedlem vil jeg gerne møde medlemmerne og deltage i arbejdspladsbesøg. Det er givende for mig, og jeg bliver klogere. Men måske er det også en idé at høre tillidsrepræsentanterne om, hvad de ønsker?”

Charlotte Thaarup opfordrede alle til at følge projekt ’Lån en sygeplejerske.’
”Vi som sygeplejersker vil så gerne sikre driften, men det er her, vi bliver vores egne værste fjender. Jeg frygter, at vi kan stå over for et arbejdsmiljøproblem, og vil derfor gerne opfordre til, at man følger 'Lån en sygeplejerske' tæt, før det er for sent, og før vi bliver daglejere.”

Kredsnæstformand Bente Alkærsig Rasmussen talte varmt for betydningen af, at sygepleje skal ledes af sygeplejersker  - også i kommunerne. "Kun på den måde sikrer vi såvel sammenhæng som kvalitet og udvikling i den sygeplejefaglige indsats."

lotte_lave
Lotte Sloth Lave (foto) fremhævede at de faglige fællesskaber handler om hverdagen. Hun fortalte om, hvordan TR-kollegiet i Syddjurs Kommune, hvor hun er fællestillidsrepræsentant, sammen med AMiR bevidst arbejder med at gøre deres arbejde synligt for alle medlemmer. Og det har give bonus; flere udmeldte medlemmer har meldt sig ind i DSR igen.

Læs mere om temadebatterne

Se billeder fra kongresarbejdet 10. maj. 
Bemærk at billedkvaliteten er optimal i fuld visning.


 

9. maj 2016 

 

Debat om beretning DSR 2014-16

Under debatten om såvel den skriftlige som den mundtlige beretning om DSRs arbejde de seneste to år havde flere midtjyske delegerede ordet:

Kredsbestyrelsesmedlem Anders Dalgaard Mikkelsen bragte emnet om fremtidsperspektiverne i samarbejdet mellem LO og FTF på bane og efterlyste formandens tilkendegivelse af, hvor det skal bære henad.

Kredsbestyrelsesmedlem Alma Katrine Jensen kvitterede for en god mundtlig beretning fra Grete Christensen i forbindelse med kongressens åbning.
”Hold fast i dine pointer, Grete. Der er nok at gå efter i forhold til det politiske arbejde både regionalt og kommunalt.”

Kredsnæstformand Gert Petersen satte fokus på, om tiden er inde til at sætte mere fokus på  sammenhængen mellem sygeplejerskes faglighed – og kvaliteten heraf – og DSRs interessevaretagelse på vegne af sygeplejerskerne.

Gert Petersen omtalte det debatoplæg, de midtjyske sygeplejersker vedtog på generalforsamlingen 2015, hvor retningen er at arbejde med gode sygeplejefaglige historier til ’læring og inspiration for sygeplejerskekolleger og beslutningstagere’.

”Jeg mener vejen frem er, at vi fokuser på, hvad vi som sygeplejersker kan i stedet for, hvad vi ikke kan og ikke når i dagligdagen.”

dsc_0308

Kredsnæstformand Susanne Lindberg (foto) rettede sin opmærksomhed mod de sygeplejersker, der løbende kommer i klemme, når private firmaer går konkurs. Hun henviste til det midtjyske kongresforslag fra sidste kongres herom og opfordrede til, at der i den kommende periode arbejdes hermed.


 

Kongressens åbning

dsc_0278
Solen bagte over Tivoli Kongress Center mandag middag, da formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, åbnede kongressen, der indtil torsdag d. 12. maj finder sted i København.
Under kongressen skal de delegerede, herunder DSR, Kreds Midtjyllands bestyrelse, bl.a. drøfte og diskutere de næste to års politiske indsatsområder.

dsc_0280
Kongressen blev åbnet med tale af Grete Christensen og senere Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde (V) (foto).

  • Læs mere om, hvad ministeren berettede under sin tale. 

dsc_0289
Dernæst en både alvorlig - men også munter - debat mellem Grete Christensen, formand for Danske Regioner, Bent Hansen (S) og formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening, Thomas Adelskov (S). 

  • Læs mere om, hvad Kreds Midtjyllands næstformand, Bente A. Rasmussen, forventer af kongressens temadrøftelser.
  • Vidste du, at du kan følge kongressen gennem opslag på sociale medier?  Få et overblik. (Se alle Twitteropslag nederst på siden Kongres 2016, som du finder via linket)

 

Læs den midtjyske kredsbestyrelses to kongresforslag:
 

En bunke af emblemer.

Høj sygeplejefaglig kvalitet – en overset grundsten i sundhedsvæsenet?

Indstilling: At Dansk Sygeplejeråd – sammen med medlemmerne – iværksætter en målrettet indsats for at diskutere, beskrive og synliggøre betydningen og vigtigheden af høj sygeplejefaglig kvalitet for sundhedsforløb og sundhedsvæsen.

Kongressen vedtog forslaget med den ændring, at ordet 'høj' udgår.

Læs kongresforslag

Sygeplejersker pakker ting ud af kasser

Et holdningspapir om sygeplejerskers arbejdsmiljø

Indstilling: At Dansk Sygeplejeråd iværksætter en indsats for at diskutere og beskrive Dansk Sygeplejeråds overordnede holdninger til sygeplejerskers arbejdsmiljø mhp. udarbejdelsen af et holdningspapir om arbejdsmiljø.

Kongressen vedtog forslaget.

Læs kongresforslag


 

Kongressen i billeder - 11. maj

Kongressen i billeder - 9. og 10. maj