Satsningsområde i Kreds Midtjylland

På kredsens generalforsamling beslutter medlemmerne hvilket område, kredsen særligt skal arbejde med for at forbedre sygeplejerskers vilkår.

Foto: Marie Adelstorp

illustration_til_gf_2020_redigeret

2020

Kredsformand Anja Laursen fremlagde under generalforsamling 2020 kredsbestyrelsens beslutningsforslag: ‘Fleksibilitet – en fælles udfordring’. Hun fremhævede bl.a.:

“Fleksibilitet er af betydning for såvel sygeplejersker som for samfundet, for sundhedsvæsenet og for patienter, borgere og pårørende – men det er bestemt ikke altid, vi har den samme opfattelse af, hvornår og hvordan fleksibilitet øger kvaliteten og det gode sygeplejefaglige arbejdsliv. Men det er uden tvivl noget, vi vil komme til at drøfte i fremtidens sundhedsvæsen, ved de kommende overenskomstforhandlinger og ikke mindst i planlægningen og tilrettelæggelsen af sundhedsvæsenet. Derfor er det helt nødvendigt og essentielt, at vi selv spiller ind og er med til at præge, hvor og hvordan fleksibilitet spiller en rolle for os.

Læs kredsbestyrelsens vedtagne beslutningsforslag

 

beslutningsforslag_forside

2018
Kredsnæstformand Maria Greve Svendsen fremlagde kredsbestyrelsens forslag til beslutning ’Det gode sygeplejefaglige arbejdsliv’ for kredsens kommende indsats.

Hun omtalte forslagets fokuspunkter: nødvendigheden af faglig udvikling og forskning i forhold til at styrke evidensbaseret sygeplejefaglig praksis samt manglen på sygeplejersker i fremtiden og den aktuelle udfordring med rekruttering og fastholdelse, herunder problematikker vedr. deltids/fuldtidsansættelse.

Herefter fulgte en livlig debat af beslutningsforslaget, ikke mindst om retten til fuld tid. Mange perspektiver kom i spil, herunder at sygeplejersker ikke selv skal kompensere for presset arbejdsmiljø ved at opleve sig nødsaget til at vælge deltid. Et andet emne var, hvordan man som sygeplejerske og DSR-medlem, som tillidsrepræsentanter og kreds kan samarbejde om at værne om sygeplejefaglig udvikling, når sygeplejersker presses af fx andre gruppers fagligheder.

Forslaget blev vedtaget med en præcisering om, at det løbende vil blive vurderet, over hvor lang tid der skal arbejdes med forslaget.

foto_af_gf_beslutningsforslag_2017

2017

Kredsnæstformand Dorthe Sølvkær Ehlers motiverede kredsbestyrelsens beslutningsforslag om ’sygeplejerskers faglige fællesskaber. Hun sagde bl.a.:
”Det er en fælles opgave og udfordring for alle sygeplejersker at få indflydelse på fag, arbejdsvilkår og arbejdsmiljø. Derfor har vi i Kreds Midtjylland igennem de seneste år arbejdet med, hvordan lærerige sygeplejefaglige historier, fælles handlinger og stærke faglige fællesskaber kan blive en grundsten til at sikre udviklingen af sygeplejefaget og sundhedsvæsnet.

Vi mener, at dette fokus er vigtigt, fordi vi kan registrere en samfundstendens til i højere og højere grad at individualisere ansvar og problemer, en tendens vi også ser på mange af sygeplejerskernes arbejdspladser. Derfor foreslår kredsbestyrelsen, at Kreds Midtjylland sammen med alle sygeplejersker i Kreds Midtjylland i løbet af det kommende år arbejder for at fastholde, udvikle men også oprette stærke og handlekraftige fællesskaber, der har værdi i hverdagen.

Fra kredsbestyrelsens side vil vi gerne være med til at iværksætte og understøtte initiativer, så det bliver lettere at deltage i de faglige fællesskaber, der har betydning for os hver især.  Fællesskaber giver os alle bedre mulighed for sammen at finde de rigtige løsninger, og derfor skal vi som kredsbestyrelse blandt andet påvirke politikere og ledelser til at indse og anerkende, at fællesskaberne er afgørende for udviklingen af sygeplejen og sundhedsvæsenet.”

 

gf2016_debatoplaegpsd

2016

Kredsnæstformand Hanne Holst Long begrundede bestyrelsens beslutningsforslag:
”På sidste års generalforsamling vedtog vi at arbejde med at skabe, dele og oversætte gode sygeplejefaglige historier. Med dette års beslutningsforslag ønsker vi at fortsætte indsatsen. Hensigten med historiefortællingen er ikke at etablere en snakkeklub. Hensigten er for det første, at vi som sygeplejersker skal blive bedre til et uddrage de lærerige oplevelser og de stærke sygeplejefaglige argumenter fra vores hverdag. For det andet er formålet, at vi skal blive bedre til at synliggøre og dele den læring og de argumenter med vores kolleger, vores ledere og vores politiske beslutningstagere – så vi kan få bedre faglige og arbejdsmiljømæssige vilkår.”

vedtaget_debatoplaeg_2015_200x

 

2015
Kredsbestyrelsesmedlem og FTR, Annette Dam, fra Hospitalsenheden Vest motiverede kredsbestyrelsens debatoplæg; 'Sammenhold, sparerunde og sygeplejefaglige historier', der blev vedtaget med følgende beslutningsforslag:

"Med det formål at sikre og udvikle sygeplejerskers faglige og arbejdsmæssige vilkår skal Kreds Midtjylland – medlemmerne og organisationen – i det kommende år samarbejde på tværs om at skabe, dele og oversætte gode sygeplejefaglige historier til læring og inspiration for sygeplejerskekolleger og beslutningstagere."

Debatoplæg Kreds Midtjylland 2014

2014
Kredsbestyrelsen introducerede debatoplægget: ”Øget inddragelse af patienter, borgere og pårørende – hvad skal sygeplejen byde ind med?,” hvor der lægges op til, at sygeplejersker og sygeplejen skal markere sig i den sundhedspolitiske debat, hvor ’inddragelse’ er i højsæde.

Debatoplægget blev bredt debatteret under generalforsamlingen, og der kom mange bud på, hvad inddragelse kan og bør omfatte i et sygeplejefagligt perspektiv – og på hvilke vilkår.
Debatoplægget blev vedtaget, og kredsbestyrelsen skal opfølgende diskutere, hvordan en bred debat blandt midtjyske sygeplejersker skal tilrettelægges i den kommende periode.

 

Debatoplæg Kreds Midtjylland 2013

2013
På generalforsamlingen i 2013 fremlagde kredsbestyrelsen debatoplægget: "Sygepleje i sundhedsvæsenet - hvordan skal det hænge sammen?" 

I debatoplægges stilles fire spørgsmål, der efterlyser dine og dine kollegers bud på, hvordan sygeplejersker kan bidrage til at udvikle sammenhængende sundhedsforløb og et sammenhængende sundhedsvæsen – og hvilke vilkår der være til stede. 
Diskussionerne på generalforsamlingen havde især fokus på, hvilke udfordringer sygeplejerskers faglighed står overfor – fx betydningen af at arbejde med tydelige definitioner af fagligt skøn, og hvad det fordrer af kompetencer samt nødvendigheden og betydningen af faglig ledelse. Diskussioner af generalistbegrebet og definitioner af ekspertsygeplejerskens virke blev også efterlyst.


Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at den kommende kredsbestyrelse skal arbejde videre med debatoplægget i den kommende periode.