Det haster med penge til sundhed

Læs de ansattes kommentarer til de nye sparekrav på de nordjyske sygehuse. Sparekrav, der får kredsformand Jytte Wester til at kræve, at den nye, kommende regering hurtigst muligt finder penge til sundhedsvæsnet.

Oprettet: 06.06.2019
Carsten Lorenzen

- Det haster med, at den kommende, nye regering indfrier sine valgløfter om at forbedre velfærden. For nu står vi igen over for besparelser på de nordjyske sygehuse, siger kredsformand Jytte Wester.

Budgetterne skrider – især fordi antallet af patienter fortsætter med at stige voldsomt. Derfor skal Aalborg Universitetshospital finde 40 millioner kroner allerede i år, mens Regionshospital Nordjylland skal spare omkring fem millioner kroner.

- Men det er ikke holdbart, at der skal fyres personale, som der er hårdt brug for, for så måske at skulle ansætte folk igen om få måneder. Derfor bør en ny regering som noget at det første finde ekstra midler til sundhedsvæsnet, siger Jytte Wester.

Hun peger også på, at det er uholdbart for både ansatte og patienter, at der nu skal arbejdes endnu hurtigere, og at spareplanerne risikere at gå ud over den fremtidige rekruttering til sygehusene. Selv om det i forvejen er svært både at tiltrække og fastholde personalet.

Dermed er kredsformanden helt på linje med den kommentar fra medarbejderne, der forleden blev forelagt forretningsudvalget i Region Nordjylland. Her gjorde næstformanden i MED-udvalget, sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant Pia Jødal Næss-Schmidt og hendes suppleant som næstformand Susan Jørgensen, indsigelse mod spareplanerne.

Du kan læse den grundige og velargumenterede indsigelse herunder – og finde alle spareplanerne på Region Nordjyllands hjemmeside:
https://dokumenter.rn.dk/edocpublishing/edocPunkt.aspx?id=3810&punktguid=2c0aabc4-300f-472e-a249-f15723a5b2f0

Forretningsudvalget har taget informationen til efterretning, men det skal først drøftes på Hospitals-MED-udvalget (HMU) samt underliggende MED, inden hospitalsledelsen vedtager den endelige plan.

 

 Aalborg d. 29/5 2019

 

Kommentarer fra medarbejdersiden til ”Plan for budgetbalance i 2019 på Aalborg UH”.

Allerførst vil vi gøre opmærksom på den stramme tidsplan i forhold til tilbagemelding, hvilket endnu ikke har muliggjort en drøftelse i Hospitals-MED udvalget, HMU. Derfor hermed vores input på skrift, hvilket vi ser frem til at uddybe og drøfte på det kommende HMU, som aftalt med Jens Ole Skov, forud for endelig vedtagelse af plan.

Den fremlagte plan for budgetbalance bekymrer os meget, da det fremgår af beskrivelsen, at denne budgettilpasningsplan får konsekvenser i form af, at der skæres ned på senge, og der samtidig oprettes buffersenge, uden normering, således at personalet skal lave mere/løbe stærkere. Det mener vi ikke er acceptabelt.

Vi er bekymrede for arbejdsmiljøet, samt for, hvordan patientsikkerheden kan opretholdes, når man pålægger et i forvejen presset personale endnu flere opgaver. Inden endelig vedtagelse og konkret iværksættelse af de enkelte elementer i planen, ser vi derfor frem til en drøftelse i MED, samt en plan fra ledelsen i forhold til, hvordan patientsikkerheden og arbejdsmiljøet kan sikres i praksis.

Vi er bekymrede for, at iværksættelsen af budgetoverholdelsesplanen yderligere vil presse fagligheden samt den service, det er muligt at yde patienterne på de enkelte afdelinger.

Vi er også bekymrede for den fremtidige rekruttering og fastholdelse af personale, grundet for stort et arbejdspres, hvilket desuden kan risikere at medføre større sygefravær.

Nedenfor kort gennemgang af udvalgte elementer i planen:

Kvalificeret ansættelsesstop og øvrige initiativer på lønområdet

”Afdelings- og klinikledelserne skal sikre, at den faglige kvalitet opretholdes, men der vil være servicemæssige forringelser, og patienter og pårørende vil opleve, at personalet har mere travlt”. (s. 3 øverst)

De konkrete tiltag skal drøftes i MED, i forhold til, hvordan den faglige kvalitet kan opretholdes. Der bør meldes ud til pressen/medsendes information til patienterne, hvis planen bliver godkendt, så der fra patienter og pårørendes side er forståelse for, hvorfor personalet har mindre tid til at servicere patienterne. Det vil ikke være fair over for personalet, at de også skal bruge ekstra tid på at forklare det til frustrerede patienter og pårørende.

Midlertidig tilpasning af aktivitet.

Vi talte på sidste HMU om, at det kan blive nødvendigt at udskyde nogle planlagte operationer, hvilket giver øget ventetid for patienter. Det er ærgerligt, men grundlæggende er vi enige i denne prioritering. Dog er udfordringen jo, at det ofte koster i den sidste ende på samhandel, hvis patienterne vælger anden region eller privathospital i stedet. Samtidig skal man også være opmærksom på, hvilken betydning aflysning af planlagte operationer får for det allerede ansatte personale – skal de lave andre operationer i denne periode?

Det hører med til billedet, at en væsentlig del af budgetoverskridelsen findes på lægelige artikler og implantater – simpelthen fordi vi behandler flere patienter, end der er budget til. Pengene bør således enten tilføres eller findes her. Det er ikke rimeligt, at personalet skal betale ved at løbe endnu stærkere, fordi eksempelvis den kunstige hjerteklap er blevet dyrere.

”Færre ambulante kontroller i 3. og 4. kvartal. (Effekt indregnet under tiltag på lønområdet)”

Det er en meget kortsigtet løsning, som man kan frygte, vil give en betydelig øget aktivitet i 2020 og dermed presse økonomien i 2020. Der er en stor del af forebyggelse i de ambulante besøg, og man kan blive bekymret for, at nogle patienter vil komme senere (eller for sent) i relevant behandling, således at behandlingen bliver både dyrere og dårligere. Vi er desuden bekymrede for, om det er muligt igen at tiltrække kvalificeret personale, når man forventeligt skruer op for kapaciteten igen i 2020.

Konvertering af stationære senge til buffersenge.

Vi er grundlæggende meget uenige i princippet med buffersenge, hvor man nedjusterer antallet af personale pr. seng, men fastholder det fysiske sengeantal. Dette vil presse personalets arbejdsmiljø endnu mere, hvilket kan munde ud i flere sygemeldinger blandt personalet samt UTH’er for patienterne. Muligheden for at indkalde vikarer er nævnt, men dels koster dette også, dels er vikarer ikke så kvalificeret en arbejdskraft som fast personale, dels er det ikke altid muligt at få vikarer, selvom behovet er der. Dette kan i høj grad få betydning for patientsikkerheden.

Belægningen på sengene har også i år været høj, og selvom overbelægningen ikke har været lige så ekstrem som i foråret 2018, så har der stadig været behov for adskillige brandvagter, og det har været få dage, hvor der har været ledige senge på hospitalet.

Derfor er vi grundlæggende meget bekymrede for nedlæggelse, ikke mindst af de medicinske senge. Dette skal også ses i lyset af, at der netop er nedlagt 7 medicinske senge i Thisted (5 midlertidigt, som nu er gjort permanent, grundet rekrutteringsproblemer på plejepersonale, og yderligere 2 med nuværende plan for Fremtidens Thisted).

Færrest muligt vælger andet behandlingssted.

Denne del af planen hilser vi velkommen. Vi vil gerne være et hospital, man vælger, fordi man får en faglig kvalificeret behandling. Det håber vi at kunne blive ved med at levere.

Thisted

Thisted er netop nu i gang med en større omstillingsproces, netop i forhold til budgettilpasning, hvorfor det vil være ekstra svært at lægge yderligere tiltag oveni.

Grundlæggende har både Thisted og hele Aalborg Universitetshospital brug for arbejdsro!

Dialysen: Hvad sparer ledelsesrokeringen, og hvordan kan man være en nærværende daglig leder, i både Aalborg, Hjørring og Thisted? Med en leder, der dækker 5 afsnit på 3 matrikler med så stor geografi, hvordan vil man sikre ledelseskvaliteten på alle matrikler? Og hvordan kan det spare 2 sygeplejerskestillinger?

Pausering af udgående funktion for KOL-patienter: Vi frygter, at det kommer til at betyde flere indlæggelser, da der i den udgående funktion ligger meget profylaktisk sygepleje.

Tilpasningen i urologisk og organkirurgisk ambulatorium med reduktion af 4 fuldtidsstillinger på sigt: Hvordan kan reduceres i stillinger, uden at reducere i aktivitetsniveau?

I forhold til aktivitetsjusteringer indenfor det kirurgiske område, hvilke konsekvenser har dette for det berørte personale? Hvordan kan kompetencerne sikres, når aktiviteten genoptages?

Medarbejdersiden har behov for, at den samlede plan og iværksættelse heraf drøftes i HMU, samt relevante dele af planen i de respektive underliggende MED-udvalg, inden endelig beslutning heraf.

Dette vil også være en forudsætning for at leve op til intentionerne i MED-aftalen.

 

På vegne af medarbejderne i Hospitals-MED, Aalborg Universitetshospital

Pia Jødal Næss-Schmidt, Næstformand

Susan Jørgensen, Suppleant for næstformand