FEA-aftale kræver analyse af konsekvenserne

Den nye FEA-aftale om pukkelafvikling kan kun bruges, hvis meraktiviteten ikke belaster andre dele af sygehuset. Læs mere herunder .

Oprettet: 09.05.2022
Carsten Lorenzen

Den nye aftale om frivilligt ekstraarbejde (FEA) mellem Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland og Region Nordjylland giver mulighed for, at der på nogle afdelinger kan udføres meraktivitet for at få afviklet nogle af de pukler, der er opstået gennem en længere periode.

Men aftalen kan ikke træde i kraft, før der på de enkelte afsnit er lavet en analyse af, hvordan en øget aktivitet vil påvirke det øvrige sygehus. Der kan altså ikke laves en masse knæoperationer uden også at tage hensyn til, at der er kapacitet på øvrige afsnit, der bliver berørt – fx sengeafdeling og ambulatorier. Eller høvles af på ventelisten for grå stær, uden at have kapacitet til at følge op på operationerne.

- Det har været vigtigt for os, at der er tale om en ny, selvstændig aftale, der adskiller sig fra den eksisterende FEA-aftale, der skal afhjælpe problemer med for få sygeplejersker og det akutte patientflow. Der kan være nogle afsnit og specialer, hvor man godt lokalt kan finde ressourcer til pukkelafvikling. Det må bare ikke gå ud over andre områder, der ikke har mulighed for at tage flere patienter, siger kredsformand Christina Windau Hay Lund.

Tilrettelægge forsvarligt

Derfor bygger aftalen på §13 i Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Den lyder: ”Arbejdet skal i alle led planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt på kort og lang sigt i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres.”

Det skal den forudgående analyse og drøftelse mellem afdelingsledelsen og fællestillidsrepræsentanten sikre.

Ikke i juli

Aftalen gælder ikke-ledende sygeplejersker og radiografer, der er ansat ved Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland, Psykiatrien og AMK-vagtcentralen (Den Præhospitale virksomhed).

Der kan kun indgås aftale for tre måneder ad gangen og det forventes ikke, at der planlægges meraktivitet i juli måned.

Frivilligt og samme takst

Det er stadig fuldstændig frivilligt for den enkelte, om man vil sige ja til en tilbudt vagt. Det er vigtigt, at alle selv overvejer, hvor deres grænse går, så ingen bliver nedslidt som følge af ekstraarbejde.

Økonomisk er takster og øvrige bestemmelser som i den eksisterende FEA-aftale:

  • Op til 4 timer giver 850,- kr.
  • 4-8 timer giver 1750,- kr.
  • Ud over 8 timer 215,- kr. pr. time

Tallene er i niveau fra 31. marts 2018.

- Vi har gjort os mange overvejelser om indgåelse af denne aftale. Vi oplever et stort samfundsmæssigt pres for at få afviklet nogle ventelister, og det vil vi ikke forhindre, hvis der kan findes ledig kapacitet. Omvendt er det helt afgørende, at der kun bliver indgået lokale aftaler, hvis det ikke belaster hverken den enkelt afdeling eller giver afledte belastninger andre steder i systemet, siger Christina Windau Hay Lund.

Deltag i medlemsmøde

Du kan få svar på dine spørgsmål på det virtuelle medlemsmøde, vi holder i dag mandag den 9. maj kl. 17.15-18.00. Tilmelding er ikke nødvendig – du klikker dig bare ind her.

Selve aftalen finder du her.