Nyt fra kredsbestyrelsen

'Nyt fra kredsbestyrelsen' udgives regelmæssigt efter bestyrelsesmøderne.

Nyt fra kredsbestyrelsen

Under den enkelte dato er der noteret nyt fra kredsbestyrelsesmødet. Teksten er et uddrag af drøftelser og beslutninger på mødet.

16. juni 2020

Politiske emner

Corona situationen

Kredsbestyrelsen drøftede på dagens møde corona situationen og aktuelle emner.

Der forhandles blandt andet med regionen om:

 • Brud på overenskomst
 • Honorering for undervisende og vejledende opgaver
 • Det medicinske rekrutteringstillæg
 • Aftale om, at al arbejde over 37 timer, skal gå til udbetaling

 

Year of the Nurse

Det videre arbejde med Year of the Nurse behandles på KB-mødet til august.

Generalforsamlingen 19.10.2020

På dagens møde godkendte kredsbestyrelsen forslag til dagsorden og forretningsorden til generalforsamlingen. De kom desuden med forslag til regnskabskontrollanter, suppleanter for regnskabskontrollanter og stemmetællere.

 

Perioden 10. marts - 16. juni 2020

I denne perioden blev der ikke holdt ordinære kredsbestyrelsesmøder.

Der blev holdt en del web møder, som der ikke er blevet skrevet referater fra.

10. marts 2020

Aktuelle politiske emner

1000 flere sygeplejersker (nyt om det lokale arbejde i Nordjylland)

Der bliver arbejdet på forskelligvis ift. at få aftalt, hvor de ekstra sygeplejersker skal ansættes ud fra den overordnede ramme, som regionsrådet har besluttet. UCN er også involveret ift. bl.a. at lette overgangen mellem at være studerende og nyuddannet. En af regionens indsatser er at få fortalt de gode historier fra sygeplejen.

Year of the Nurse

Kredsbestyrelsen besluttede på dagens møde, at der skal holdes fødselsdagsfest 3 steder i kredsen (Aalborg – Thisted – og Hjørring) kl. 14 – 17 (17.30). Kage, kaffe og et par talere for at fejre Florences fødselsdag. Evt. med en lille konkurrence hvert sted – ved lodtrækning blandt dem, der fortæller, hvorfor de er blevet sygeplejerske. Desuden tale ved en fra kredsformandskabet + stafet til andre til at fortælle om, hvorfor de er blevet sygeplejerske. Eller en gæstebog, som man skriver i under arrangementet. Ovenstående er dog afhængig af, om der sker restriktioner ifm. COVID-19.

Arbejdspladsbesøg i forbindelse med Year of the Nurse

Kredsbestyrelsen besluttede at besøgene skal dække den basale sygepleje, special områder og udviklingsområder. Der planlægges med 3 ruter, som hver ’bemandes’ af en fra kredsformandskabet og repræsentanter fra kredsbestyrelsen.

'Fagdag' i 2021

I 2021 holdes der ikke generalforsamlingen i kredene. I stedet skal der holdes et større medlemsarrangement. Kredsbestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe, der til KB-mødet i august skal komme med et første udkast til arrangementet i 2021 med udgangspunkt i erfaringerne fra arrangementet i 2019.

Generalforsamlingen 19. oktober 2020

På dagens møde besluttede kredsbestyrelsen følgende:

 • Annoncering efter kandidater til Nordjylland Sygeplejerske pris er fredag den 21. august 2020.
 • Fristen for indsendelse af forslag af punkter til behandling på Generalforsamlingen er fredag den 25. september 2020.

 

 

 

 

 

28. januar 2020

Politiske aktuelle emner

Vikaraftale Regíon Nordjylland

Kredsbestyrelsen blev orienteret om de igangværende forhandlinger om en vikaraftale med Region Nordjylland.

OK21

Optakten til OK21 på det regionale og kommunale område er gået i gang med et optakst møde de de øvrige organisationer i Sundhedskartellet.

Besparelser

Kredsbestyrelsen fik også en opdatering på de igangværende besparelser på Aaborg UH og Regionshostital Nordjylland (RHN). Besparelserne har blandt andet udmøntet sig ved lukning af sengepladser bl.a. i Farsø og på RHN og i alt er 8 sygeplejersker blevet blevet omplaceret, 3 har forladt faget og resten har valgt ikke at tage imod omplacering (ud af i alt 16).

Year of the Nurse

Året 2020 er blevet udråbt til Year if the Nurse. I den forbindelse har kredsbestyrelsen taget stilling til aktiviteter – både lokalt i kredsen og på arbejdspladserne - ifm. 12. maj med fokus på inddragelse af tillidsvalgte på seminaret 4. og 5. februar 2020. Kredsbestyrelsen drøftede også aktiviteter resten af 2020. De endelige beslutningen om aktiviteterne tages på næste møde.

Alt for damernes Kvindeløb 2020

Dansk Sygeplejeråd har besluttet, at de ikke vil deltage i ALT for damernes kvindeløb i 2020. Beslutningen skyldes faldende interesse fra vores medlemmer (hvilket ikke er gældende for Nordjylland. Her har deltagerantallet tvært imod været stigende).

Det er en politisk beslutning om ikke at deltage med baggrund i, at ressourceforbruget ikke står mål med det antal medlemmer, som udnytter tilbuddet om rabat.

Det er dog stadig muligt for sygeplejersker at deltage. Men det vil blive lidt dyrere. Særprisen for DSR’s medlemmer har været 200 kr. pr. person i hele tilmeldingsperioden – normalprisen er 239–299 kr. alt efter, hvornår man tilmelder sig.

Kredsbestyrelsen beslutter, at kredsen bakker ud af det Alt for damernes løb i 2020.

Økonomisk støtte til temadag for vejledere 12. maj 2020

Igen i år er DSR, Kreds Nordjylland med medarrangør af temadagen for vejledere i et samarbejde med KKR, Region Nordjylland, UCN act2learn og Sundhedskartellet. Der er deltagerbetaling, men den dækker ikke alle udgifter forbundet med temadagen – som foregår i Aalborg Kongres & Kultur Center. Kredsbestyrelsen besluttede, at der i 2020 bevilges kr. 10.000 til temadagen.

 

 

 

 

12. november 2019

Opfølgning / status på aktuelle emner

Nyt fra det lokale FTF/LO samarbejdet
Arbejdet med at få talt ind i en fælles struktur lokalt i Nordjylland går planmæssigt. Der er et fælles møde i Nordjylland mellem FTF og LO organisationerne iden 19. november 2019, hvor der skal tales fremtidig lokalt struktur.

FTF’s årsmøde
FTF Nordjylland har holdt deres sidste årsmøde. Der blev valgt  bestyrelse for 2020 med de tilbageværende organisationer. Fra DSR blev Jytte Wester og Laila Mikkelsen valgt ind med Christina Hay Lund og Helle Kanstrup som suppleanter. Søren Eriksen blev valgt som formand for det sidste år FTF Nordjylland eksisterer. Jytte Wester blev valgt som næstformand.

Kongresarbejdet med forskning i kommuner mv.
I DSR skal der nedsættes en arbejsgruppe på tværs af Kredse, Lederforening og DSR-c. Gruppen skal arbejde videre med kongresforslaget.

Kreds bestyrelsen besluttede, at den nordjyske repræsentant er Louise Malinowski, som arbejder i Brønderslev Kommune i hjemmesygeplejen.
 

Ny alliance sætter fokus på at mindske social ulighed i sundhed

Danske Regioner udsendte den 7. november 2019 en pressemeddelelse med orientering om ny alliance med fokus på at mindske social ulighed. DSR indgår i alliancen.
Se pressemeddelelsen her: https://www.regioner.dk/services/nyheder/2019/november/ny-alliance-saetter-fokus-paa-at-mindske-social-ulighed-i-sundhed

 

Fokus på Arbejdsmiljø i Nordjylland

Kredsbestyrelsen godkendte på dette møde revision af Vision og strategi på Arbejdsmiljøområdet. Den nye udgave gælder for perioden 2020 - 2022 og kan findes på hjemmesiden.

På kredsbestyrelsens næste møde i december, skal der arbejdes videre med handleplan / indsatser på området.

 

Medlemsaktiviteter i 2020

Med udgangspunkt i DSR, Kreds Nordjyllands ’Strategi og handleplan for medlemsaktiviteter og kursusvirksomhed i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland’ – besluttede kredsbestyrelsen følgende:
Medlemsmøder:

 • Sofie Bio, foråret 2020
 • Sofie Bio, efteråret 2020
 • Medlemsmøde (på kredskontoret)
 • Kursus-/temadag med temaer indenfor temaet livsstilssygdomme med baggrund i, at der indenfor det seneste ½ år været flere medlemshenvendelser på temaer indenfor dette emne
 • 2 årlige arrangementer for 40, 50, 60 og 70 års jubilarer
 • Julehygge
 • Tilbud via Folkeuniversitetet, når der er relevante faglige emner på programmet

Derudover holdes der møder for udvalgte medlemsgrupper efter behov. Det har eksempelvis været: Møder for sygeplejersker og sundhedsplejersker i kommuner, møder for akademiske sygeplejersker, møder for fængselssygeplejersker, møder for undervisere på SoSU-skolen etc..

Derudover har DSR, Kreds Nordjylland indgået en aftale med Folkeuniversitet, der giver medlemmer adgang til hovedparten af efterårets mange kurser & foredrag med 20% rabat.

Lokalt arrangerer medlemmer aktiviteter med støtte fra Græsrodsfonden.

 

Fokus på tilbud til stress ramte sygeplejersker

På et kommende kredsbestyrelsesmøde vil der blive arbejdet videre med kredsens tilbud til stress ramte sygeplejersker med udgangspunkt i de behov som tillidsvalgte og faglige konsulenter møder i hverdagen.

 

Julehyggen 4. december 2019

Og som et af de sidste punkter drøftede kredsbestyrelsen det forestående medlemsarrangement_ Årets julehygge. De glæder sig til at møde rigtig mange medlemmer med børn og familie.

Selve konceptet omkring julehyggen er som de tidligere år. Der er adgang fra kl. 14 - 18.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer den dag.

30.09 og 01.10.2019

Evaluering af ringeprojekt 24. og 25. september 2019

På kredsbestyrelsens møde den 27. august 2019 blev det besluttet, at der den 24. og 25. september 2019 skulle ringes til nyuddannede fra juni/juli 2019.
 

Fra opringningerne har kredsbestyrelsens blandt andt følgende oplevelser / viden:

 • Det er en kæmpe gave at være med til opringningerne og medlemmerne giver udtryk for, at de er rigtig glade for at blive ringet op
 • Generelt var oplevelsen, at medlemmerne er glade for deres nye job og er blevet taget god imod og har fået god introduktion – men nogle har også fået en mangelfuld introduktion på grund af ansættelse i en ferieperiode
 • Flere var ansatte i vikariater, men nogle / flere havde også fået faste stillinger
 • Nogle var deltidsansatte mod deres vilje, mens andre havde også fået fuldtidsjob

 

Uddannelse af SSA-elever

På KB-mødet i januar 2019 blev der drøftet en problematik med, at der ikke på alle sygehus afdelinger er uddannede social- og sundhedsassister (SSA’er) til at varetage uddannelsen af nye SSA’er.

Kredsbestyrelsen drøftede på dagens møde, hvordan de kan bidrage til, at arbejdsgiverne og sygeplejersker kan efterkomme deres uddannelsesforpligtelse.

Kredsbestyrelsen holdning er, at rammer og vilkår for sygeplejerskerne skal være på plads, hvis de skal uddanne social- og sundhedsassistentelever.

 

Årsmøde FTF

FTF Nordjylland har indkaldt til årsmøde for alle FTF organisationer i Nordjylland mandag den 4. november 2019 kl. 17 – 21. På årsmødet vil filmen ’Hjerter dame’ blive vist – en dansk dokumentarfilm om Lizette Risgaard.
 

Alle medlemmer af FTF organisationer er velkommen til at deltage i årsmødet  Der er frist for tilmelding til årsmødet mandag den 14. oktober. Tilmelding skal sendes til nordjylland@dsr.dk att. Marianne Kjærgaard.

 

Løntjek uge 46 og 47, 2019

Kredsen har for nuværende planlagt nedenstående ift. OK Løntjekkampagnen uge 46 og 47, 2019.

 1. Løncaféer (tjek af lønseddel): 1 dag på kredskontoret og caféer arrangeret lokalt af FTR/TR
 2. Opfordring til medlemmerne om at tjekke lønseddel: Aktioner laves på sygehusmatrikler af FTF/LO eller DSR og lokalt af FTR/TF. Kredsformandskabet forventes af deltage i aktionerne på sygehusmatriklerne i det omfang kalenderne tillader det.

 

27. august 2019

Politiske emner til debat

Samarbejdet FTF/LO (FH)

Kredsbestyrelsen drøftede det igangværende arbejde med at finde en lokal FH struktur. Arbejdet forventes afsluttet inden udgange af i år.

I forhold til det lokale samarbejde er bestyrelsens holdning:

 • At der af det lokale budget i DSR, Kreds Nordjylland ikke kan afsættes midler til lokale FH sektioner
 • At der ikke lokalt skal opkræves kontingent til lokale FH sektioner

               

Praksisområdet

Der mangler fortsat praktiserende læger flere steder i Nordjylland, og der er flere måder at organisere det på.

De nye medspillere er Alles Lægehuse (tidligere Falck Healthcare).

Region Nordjylland har ansøgt og har fået lov at lave en forsøgsordning på op til 6 år, hvor de kan etablere regionsklinikker uden udbud.

Alles Lægehus har lavet aftale med UCN om at tage sygeplejestuderende fra september 2019 – primært tilknyttet lægehuset i Brovst.

Desuden arbejder Alles Lægehuse med at få uddannet en APN sygeplejerske.

 

Sager til behandling

Folkemøde 2019

Kredsbestyrelsen drøftede deres udbytte af at deltage i Folkemødet. Overordnet har det givet mulighed for at skabe kontakter både internt i DSR og eksternt, det giver politisk dannelse og input til egen politiske rygsæk.

Hvis kredsbestyrelsen ikke er tilstede på Folkemødet – hvor alle andre interessenter er til stede - vil der være andre, der tager den sundhedspolitiske dagsorden.

 

Et døgn i sygeplejen 2020

I 2019 blev der den 28. – 29. maj (kl. 7 til 7) gennemført ’Et døgn i sygeplejen’.

Tilbagemeldingerne har været positive både ift. at få indsigt i sygeplejerskernes dagligdag og ift. at gøre DSR synlig.

Kredsbestyrelsen beslutter, at ’Et døgn i sygeplejen’ skal gentages i 2020 og at det bliver 28. til 29. april.

 

Ringeprojekt, september 2019

Kredsbestyrelsen ringer to gange årlig til nyuddannede sygeplejersker - ca. 2 -3 måneder efter endt uddannelse.

Der planlægges med at ringe næste gang den tirsdag den 24. september 2019 og onsdag den 25. september 2019.

 

Ny vision og værdigrundlag for DSR

DSR er i gang med en proces – som opfølgning på en kongresbeslutning fra mak 2018 – hvor der ses på ’Ny vision og værdigrundlag for DSR’.

Hovedbestyrelsen står i spidsen for processen, som involverer kredsbestyrelser, Lederforening, SLS, TR, FTR, AMiR og medlemmer på flere forskellige måder.

På dagens møde drøftede kredsbestyrelsen bl.a. om der er noget, som de særligt er nysgerrige på at spørge medlemmerne om i relation til værdien af deres medlemskab?

Der vil blive arbejdet videre hen over efteråret med visionen og værdigrundlaget, som endeligt skal vedtages på kongressen i 2020.

 

På dagens møde var der besøg af Jette Christiansen, nordjysk medlem af Sygeplejeetisk Råd (SER).

Jette orienterer bl.a. kredsbestyrelsen om arbejdet i Sygeplejeetisk Råd og det gode samarbejde i SER.                   

 

Der var også besøg af repræsentanter fra de nordjyske SLS bestyrelser.

Der blev bl.a. drøftet ønske fra de studerende om, at studerende får mulighed for at få kendskab til sygeplejens mangfoldighed. Der blev også drøftet behovet for praktikpladser og kliniske vejledere.

 

18. juni 2019

Tirsdag den 18. juni 2019

 

Politiske emner til debat

 

Guldkorn til regionsrådet

Forud for regionsrådsmødet 2. maj 2019 afleverede DSR, Kreds Nordjylland ’Guldkorn’ til regionsrådsmedlemmerne.

Guldkornene var pjecen ’Flere sygeplejersker nu’  pakket i guldkornspakker. Happeningen blev vel modtaget.

 

Ingen OK-kampagne på Nibe Festivalen i år

Der bliver ingen OK-kampagne på årets Nibe Festival. Årsagen er, at det ikke har været muligt at lave en tilfredsstillende aftale om, hvor OK-standen skulle placeres.

 

Politisk lobby-arbejde

Når ’Den lille røde festival’ slår dørene op for deres tredje udgave er DSR, Kreds Nordjylland repræsenteret.

Den Lille Røde Festival holdes lørdag den 29. juni. Det foregår på Moseby Gamle Skole, Svanemosevej 45, 9490 Pandrup.

Fra DSR, Kreds Nordjylland deltager Berit Byg, Jytte Wester og Helle K. Kanstrup.

 

Sager til behandling

 

DSR’s vision og værdigrundlag

Dansk Sygeplejeråds organisationsudviklingsprojekt ’Sammen om DSR’ resulterede i fire nye politiske pejlemærker samt ændringer i DSR’s love, hvor det er præciseret, at interessevaretagelsen sker i tæt samspil med medlemmer og tillidsvalgte gennem involverende, handlekraftige og forpligtende fællesskaber både lokalt og centralt.

Som opfølgning herpå besluttede HB på mødet i oktober 2018 at sætte sig i spidsen for en involverende proces med alle relevante parter omkring udarbejdelse af ny vision og nyt værdigrundlag.

Som en del af det kommende arbejde, tages der afsæt i den viden, DSR allerede har, og planlagte aktiviteter/møder kan bruges som platforme for dialog og involvering, f.eks lokale medlemsmøder og kvartalsmøder for TR, FTR og AMiR (sep./okt. 2019), FTR-seminar (nov. 2019) og FS-konference (nov. 2019).

Lokalt her i kredsen er der planlagt med følgende involvering af de tillidsvalgte:

 • Der skabes dialog om vision og værdigrundlag på TR og FTR møder i efteråret 2019
 • Der vælges en repræsentativ gruppen blandt de tillidsvalgt, både TR, FTR og AMiR (8 - 10 personer), der sammen med 2 kredsbestyrelsesmedlemmer og en repræsentant fra kredsformandskabet (Christina Hay Lund, som er udpeget til en HB-følgegruppe) efterfølgende inviteres til et fælles dialogmøde, hvor der kan arbejdes mere konkret med forskellige scenarier m.v.
 • I alt består dialoggruppen af 11 – 13 personer (Christina Hay Lund, 2 KB-medlemmer, 8 – 10 TR, FTR og Amir). Dialogmødet skal afvikles senest i 1. halvdel af oktober 2019, da det er planen, at kredsbestyrelsens på mødet 12.11.2019 vil blive forelagt viden fra de afholdte seancer.  

Kredsbestyrelsen beslutter, at der deltager op til fire medlemmer i gruppen (de findes ved annoncering) – bl.a. i NordNyt inden sommerferien - med sikring af en bred repræsentation).

 

Revidering af ’Udviklingsretningen for TR i fremtidens DSR’

’Udviklingsretningen for TR/FTR’ er efterhånden 10 år gammel, og der er siden sket meget både samfundsmæssigt og i forhold til de organisationer, hvor TR/FTR befinder sig og agerer til hverdag.

Organisatorisk Forum – som er et internt netværk i DSR med repræsentanter fra kredsene, både politisk og administrativt - er derfor af hovedbestyrelsen blevet bedt om at opdatere udviklingsretningen ift. rolle, hovedopgaver og kompetenceudvikling og rette den sprogligt til, så den i højere grad afspejler de krav og forventninger, som medlemmerne stiller til deres tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne i dag.

Kredsbestyrelsen præsenteres på dagens møde for udkastet til revideret udviklingsretning. Der er ikke tale om ’en ny retning’, men en revideret udgave, hvor der blandt er set på sproget, så det er mere let forståeligt og læseligt.

 

Kredsbestyrelses deltagelse i Folkemødet 2019

Kredsbestyrelsen drøftede på dagens mødet det nyligt overståede Folkemøde på Bornholm.

De besluttede, at de på næste kredsbestyrelsesmøde vil drøfte både individuelle og fælles erfaringer med deltagelse i Folkemødet (herunder hvordan det kommer medlemmerne til gavn, at kredsbestyrelsen deltager i Folkemødet) og deres indstilling til kredsbestyrelsens deltagelse på folkemødet i 2020, herunder hvad der med fordel kan gøres anderledes fremadrettet.

 

12. april 2019

Fredag den 12. april 2019

 

Politiske emner til debat

 

Nyt om Lokal lønmodel i Region Nordjylland

Der har for nylig været forhandling med regionen om de lokale lønmidler. Beløbet er beskedent svarende til 1,5 – 1,6 millioner kr.

Derudover afventer vi tilbagemelding ift. det centrale rekrutteringstillæg.

 

Problemstilling i tolkning af vikaraftalen i Region Nordjylland

Der er opstået problemer i forbindelse med indgåelse af vikaraftalen. Der er ikke enighed om tolkning af den indgåede aftaletekst. Vi søger en løsning. Problemet er, at ansatte, der f.eks. tager en vagt på naboafsnittet og som før aftalens indgåelse fik overtidsbetaling, nu ikke får det. Det har aldrig været meningen, at sådanne vagter skulle omfattes. Aftalen skulle gælde ansatte, der udelukkende er tilknyttet vikarservice.

 

Møder i kredsen om nye ferieregler

Der er nu sat doer på de aftalte møder.

Fyraftens / medlemsmøderne bliver følgende:

 • 02.09.2019 kl. 16.30 – 19.00 Kredskontoret
 • 16.09.2019 kl. 16.30 – 19.00 Thisted Musikteater

  Disse møder er åbne for ALLE medlemmer.

Temadagene for TR bliver følgende:

 • 10.09.2019 kl. 10 – 16 Et sted i Hjørring området
 • 17.09.2019 kl. 9 – 15 Kredskontoret

   

Der sendes mail ud til alle TR.

 

1. maj arrangement (Sundhedskartellet)

Sundhedskartellet i Nordjylland holder igen i år 1. maj arrangement. Er annonceret på www.dsr.dk

 

Sager til behandling

 

Nibe Festival 2019

Nordjyske faglige FTF og LO organisationer har igennem flere år samarbejdet om ’Er du OK’ under Nibe Festivalen.

Fokus på standen har været at fortælle om vigtigheden i at have en faglig organisation, der kan sikre de rettigheder, man har krav på.

Foruden den primære indsats, giver det medlemmerne, der står på standen, et kendskab til hinanden og deres arbejdspladser, som er til gavn i deres arbejdsliv og tillidshverv.

Der er forskellige muligheder for at deltage på festivalen.

DSR, Kreds Nordjylland er allerede i gang med at planlægge deltagelse i Nibe Festivalen 2019 sammen med LO og andre FTF-organisationer.

Kredsbestyrelsen har tidligere givet et tilskud på ca. kr. 5.000 + udgiften til dagsbilletter. Samlet en udgift på ca. kr. 10.000.

Kredsbestyrelsen beslutter - såfremt der oprettes en stand i år – at støtte med kr. 10.000.

 

Ansøgning om støtte til temadag for vejledere 15. maj 2019

DSR, Kreds Nordjylland har igennem flere år afviklet en årlig temadag for vejledere i et samarbejde med Sundhedskartellet, UCN act2learn, KKR og Region Nordjylland.

De involverede er blevet spurgt om økonomisk bidrag til arrangementet.

Kredsbestyrelsen beslutter at støtte med en samlet økonomisk ramme på op til 10.000 kr.

 

Involvering af de tillidsvalgte i arbejdet med Ny vision og nyt værdigrundlag for fremtidens DSR

Dansk Sygeplejeråds organisationsudviklingsprojekt ’Sammen om DSR’ resulterede i fire nye politiske pejlemærker samt ændringer i DSR’s love, hvor det er præciseret, at interessevaretagelsen sker i tæt samspil med medlemmer og tillidsvalgte gennem involverende, handlekraftige og forpligtende fællesskaber både lokalt og centralt.

Som opfølgning herpå besluttede HB på mødet i oktober 2018 at sætte sig i spidsen for en involverende proces med alle relevante parter omkring udarbejdelse af ny vision og nyt værdigrundlag.

Som en del af det kommende arbejde, tages der afsæt i den viden, DSR allerede har, og planlagte aktiviteter/møder kan bruges som platforme for dialog og involvering, f.eks. lokale medlemsmøder og kvartalsmøder for TR, FTR og AMiR (sep./okt. 2019), FTR-seminar (nov. 2019) og FS-konference (nov. 2019).

Kredsbestyrelsen beslutter, at de tillidsvalgte skal involveres lokalt. På næste kredsbestyrelsesmøde besluttes, hvem der skal deltage fra kredsbestyrelsen.

12. marts 2019

Tirsdag 12. marts 2019 kl. 9.00 – 16.00

 

Politiske emner til debat

Arbejdsmiljøsituationen på de nordjyske arbejdspladser

Kredsbestyrelsen drøftede på dagens møde aktuelle arbejdsmiljøproblemer på de nordjyske arbejdspladser. Herunder den aktuelle debat i pressen om indberetning – eller mangel på samme – af UTH (utilsigtede hændelser).

 

Valgmøde 28. marts 2019

Sundhedskartellet i Nordjylland har inviteret organisationernes medlemmer til valgmøde med deltagelse af nordjyske folketingskandidater. Der er rigtig flot tilslutning af politikerne og kredsbestyrelsen opfordres til at deltage.

 

Flexforum i Nordjylland er opløst

Kredsbestyrelsen har modtaget brev fra bestyrelsen for Flexforum om, at de har valgt at nedlægge sig. Den aktuelle tilslutning til gruppen står ikke længere mål med det arbejde, der skal lægges i foreningen. Flexforum takkede for samarbejdet med kredsen igennem årene.

 

Møder i kredsens om nye ferieregler

Kredsbestyrelsen orienteres om, at der planlægges med fyraftens medlemsmøder i Aalborg og Thisted og temadage for TR i Aalborg og Hjørring.

Datoerne vil blive annonceret på www.dsr.dk og sendt ud i mail til FTR og TR.

 

Kommunernes Landsforening (KL) holder topmøde i Aalborg 21. og 22. marts 2019

KL begynder deres topmøde i Aalborg Hallen den 21. marts kl. 9.15, hvor knap 2.000 kommunalpolitikere, ministre og embedsmænd deltager.

Interesserede fra de faglige organisationer under LO og FTT mødes ved hovedindgangen til Aalborg Hallen kl. 7.30 og gør klar til at byde deltagerne i KL Topmødet velkommen til Aalborg med faneborg og med et relevant budskab.

Kredsens sender mail ud til FTR/TR om aktiviteten med opfordring om at deltage.

 

FTF Nordjyllands sidste årsmøde

Datoen for årsmødet i 2019 er fastsat til mandag 4. november 2019 kl. 17. Alle medlemmer af FTF organisationerne kan overvære årsmødet.

 

Sager til behandling

 

Alt for damernes kvindeløb 2019

For tredje år i træk kan medlemmer af DSR / SLS melde sig til årets Alt for damernes kvindeløb til særpris. Mandlige sygeplejersker kan få rabat til din kone eller kæreste. Løbet er den 19. juni 2019.

Særtilbud for DSR og SLS's medlemmer er følgende:

 • Særpris: Kr. 200 kr. + adm. gebyr (normalpris 239 kr. – 279 kr. alt efter tilmeldingstidspunkt).
 • 20 % i ALT for damernes shop på stævnepladsen
 • Lækker løbe-T-shirt designet af Mads Nørgaard
 • Goodiebag fyldt med produkter til en værdi af over 500 kr.
 • Inspirerende foredrag med Michelle Kristensen (kendt fra Go’ Morgen Danmark)
 • Underholdende opvarmning med Jan Svensson (kendt fra Dans Dig Glad og La Santa Camp)

Arrangøren stiller telt til rådighed for DSR, såfremt der er min. 50 tilmeldte sygeplejersker.

Lig sidste år planlægges med, at DSR, Kreds Nordjylland er tilstede i teltet og uddeler vand og frugt-barrer under forudsætning af, at repræsentanter fra kredsbestyrelsen kan være til stede på løbs dagen til løbet er ovre (løbspladsen er åben fra kl. 16 - der er officielt velkomst kl. 17.35 - og derefter skydes løb / walk i gang).

 

Ny sygeplejerskeklub i Rebild

Kredsen har den 11. februar 2019 modtaget orientering om, at der er oprettet ny klub i Rebild. Oprettelsen er sket med vejledning fra kredsen ift. de gældende retningslinjer.

Afgrænsningen er sygeplejersker, der er ansat på en arbejdsplads indenfor Rebild Kommunes grænse.

Kredsbestyrelsen tager klubbens oprettelse til efterretning og godkender den økonomisk etableringsstøtte, som kredsbestyrelsen tidligere har besluttet, der gives (beløbet forventes at være kr. 5.000 til klubben i Rebild).

Etablering af ny klub. Støtten er kr. 100 pr. medlem af klubben på opstartstidspunktet. Dog minimum kr. 5.000 og max. kr. 10.000.

 

Samarbejde med kredsens klubbestyrelser

I Nordjylland er der for øjeblikket 10 sygeplejerske klubber. Nogle er aktive og enkelte står på standby.

Senest er der oprettet sygeplejerskeklub i Rebild.

Kredsbestyrelsen har for år tilbage haft et årligt møde med klubbestyrelsen.

Disse stoppede vi med at holde, da der var dalende tilslutning til møderne.

Kredsbestyrelsen beslutter på dagens møde at invitere til et møde med deltagelse af formand/repræsentant fra hver af klubberne sammen med interesserede kredsbestyrelsesmedlemmer.

 

Den gode historie til medlemsmagasinet DSR NORd

På kredsbestyrelsens møde den 15. januar 2019 blev der under evaluering foreslået, at der bliver ’en fast klumme’ i DSR NORD med en beskrivelse af succeshistorie.

Kredsbestyrelsen beslutter at arbejde videre med forslaget.

 

15. januar 2019

Tirsdag 15. januar 2019 kl. 9.00 – 16.00

 

Politiske emner til debat

Lokal drejebog ift. ’Nu og her indsats – med fokus på normeringer’

Kredsbestyrelsen drøftede på mødet den indsats, som kredsen har iværksat ift. DSR’s indsat med fokus på normeringer. Der foreligger nu en plan for det videre arbejde, hvor man tydeligt kan se, hvordan der bliver handlet på den indsats, der er besluttet og iværksat.

 

Fyraftens arrangement om APN 05.02.2019

Kredsbestyrelsen orienteres om medlemsmøde om APN uddannelsen. Mødet vil blive holdt på kredskontoret 5. februar 2019 kl. 18 – 20. Der vil være sandwich fra kl. 17.30.

 

Politisk talentuddannelsen for DSR’s politikere (2019)

Både Gert S. Mosbæk og Berit Byg er blevet optaget på uddannelsen.

Kredsbestyrelsen er meget positive ift., at vi her i kredsen har fået to deltagere med på uddannelsen.

 

SLS inviteres til kommende kredsbestyrelsesmødemøde

Som tidligere aftalt mellem kredsbestyrelsen og SLS inviteres SLS til dialogmøde med kredsbestyrelsen her i 2019.

 

Lokalt samarbejdet LO / FTF

Der blev orienteret om det arbejde, der i hele 2019 skal foregå ift. det fremtidige samarbejde lokalt mellem FTF og LO organisationerne som en konsekvens af dannelsen af FH fra 1. januar 20019. Det vil blive et arbejde, som vil kræve en del ressourcer.

 

Kredsformand Jytte Wester sidder i både central og lokal gruppe, der skal arbejde med en lokal struktur. Derudover er kredsformandskabet repræsenteret på andre niveauer i det videre arbejde.

 

Uddannelse af social- og sundhedsassistentelever

I kraft af at der ikke er så mange social- og sundhedsassistenter (SSA’er) mere på sygehusene, er der kommet en udfordring ift. at få kommende SSA’er uddannet. Der er ikke uddannede SSA’er på alle de afdelinger, som har SSA elever.

Umiddelbart kan der ikke ændres på formålet for uddannelsesforløbet for SSA’er på sygehusene.

Dilemmaet er, om sygeplejersker på sygehusene skal tage opgaven med at få SSA’er uddannet under forudsætning af, at de får vilkår og honorering for opgaven eller om der skal sikres, at der er SSA’er på de afdelinger, hvor der uddannes SSA elever.

 

Sager til behandling

Kredsbestyrelsens kommentarer til Sundhedsaftalen 2019

Sundhedskoordinationsudvalget har sendt Sundhedsaftalen 2019 i høring. Det er muligt at afgive høringssvar til og med den 31. januar 2019. Høringssvar skal sendes til sundhedsaftalen@rn.dk

 

Kredsbestyrelsen kommer med følgende forslag til kommentarer til aftalen:

1) At der ikke ligges al for meget nyt ind i Sundhedsaftalen 2019 ift. den tidligere

2) Mere konkrete og forpligtende mål i aftalen

3) Tydelighed af begrænsninger og konsekvenser i (sam-)finansieringen af opgaver

4) Uligheden, der kan fremkomme i forslaget med involvering af pårørende

5) Hvordan matcher prioriteringen med nyfødte, når regionen samtidig lige præcist nu har besparelser på dette område

 1. 6) At vi som organisation får mulighed for at følge og kommentere den administrative sundhedsaftale o Det kan være svært at være uenige i pejlemærkerne
 2. 7) Mere forpligtende mål
 3. 8) Hvad med de patienter/borgere som ikke har pårørende?

9) Positivt, at der vil blive set på IT-delen (da der er store udfordringer på det område)

Når de administrative sundhedsaftaler skal udarbejdes, er det væsentligt, at de berørte medarbejde involveres via MED.

DSR stiller sig til rådighed for det videre arbejde.

 

Et døgn i sygeplejen 2019

På kredsbestyrelsesmødet den 11. december 2018 blev Arbejdsmiljødøgn 2018 evalueret. Konklusionen blev, at der også i 2019 skal være en tilsvarende aktivitet. Det blev endvidere besluttet at ændre navn fra ”Arbejdsmiljødøgn” til ”Et døgn i Sygeplejen”.

På mødet i dag godkendte kredsbestyrelsen, at ’Et døgn i Sygeplejen 2019’ gennemføres fra tirsdag den 28. maj kl. 7.00 til onsdag den 29. maj kl. 7.00.

 

Samarbejde med øvrige organisation ift. arbejdsmiljøarbejdet

Kredsbestyrelsen har på et tidligere møde besluttet, at de vil se på muligheden for et styrket samarbejde med øvrige faglige organisationer ift. arbejdsmiljøarbejdet.

Siden denne beslutning er DSR trådt ind i FH – Fagforeningernes Hovedorganisation – hvor der aktuelt er igangsat en proces, hvor der ses på det lokale samarbejde mellem organisationerne.

Desuden er 2019 – i regi af FH - udpeget som arbejdsmiljørepræsentant år – et år, som blev ’skudt’ i gang med en konference 8. januar 2019. Formålet med ’året’ er at skærpe anerkendelsen af arbejdsmiljørepræsentanternes store daglige indsats for at skabe og fastholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Så et samarbejde er allerede påbegyndt.

På dagens møde drøftede kredsbestyrelsen blandt andet, hvilke emner DSR, Kreds Nordjylland med fordel kan samarbejde med de andre organisationer om i den kommende periode:

- Samarbejde omkring arbejdspresset, på arbejdspladsniveau (opgaver og ressourcer)

- Større forståelse for og indsigt i, hvad den enkelte ansatte kan bruge MED til

- Hvordan kan organisationerne aktivere deres medlemmer til aktioner?

- Arbejde med større fællesskab mellem organisationer og arbejdspladserne ift. ’ordentlighed’

- Resultaterne af den tidligere rapport om MED-samarbejde

 

Planlægning af ’ringerunde’ foråret 2019

På KB-mødet 9. oktober 2017 blev det besluttet, at RINGEPROJEKTET skal fortsætte fremadrettet til gavn for både medlemmer og kredsbestyrelse.

Siden da er der blevet ringet 2 gange årlig ca. 3 måneder efter endt uddannelse.

Begge ’ringe-runder’ i 2018 er blevet evalueret.

I april måned – 2019 – skal der ringes til de sygeplejersker, der har endt uddannelsen januar 2019.

Der planlægges med at ringe

• Tirsdag den 9. april 2019 kl. 16 – 20

• Onsdag den 10. april 2019 kl. 16 – 20

 

Opringning til nyuddannede sundhedsplejersker

Kredsbestyrelsen har tidligere drøftet eventuel ny indsats: Opringning til nyuddannede sundhedsplejersker.

Situationen er, at der i flere kommuner er givet dispensation fra Sundhedsstyrelsen for sygeplejersker til at arbejde som sundhedsplejersker (uden specialuddannelsen som sundhedsplejerske).

Et formål med at ringe kunne være:

- at drage erfaringer af de, som gennemfører uddannelsen til brug for det videre arbejde med at få uddannet flere sundhedsplejersker

- at undersøge behovet for netværk for sundhedsplejersker

- andet

 

Sundheds- og Ældreministeriet har øget optaget af studerende på uddannelsen til sundhedsplejerske fra 100 til 120 studerende for årene 2018 – 2019 - 2020.

Gs. er Nordjyllands andel ca. 10% af landstallene, så der er tale om et ikke ret stort antal, der i givet fald skal ringes til.

Kredsbestyrelsen beslutter, at der fra 2019 ringes til nyuddannede sundsplejersker. Ansvaret og opgaven med at ringe ligges i kredsformandsgruppen.

 

Jubilararrangement(er)

Kredsbestyrelsen besluttede tilbage i 2012, at der en gang årlig holdes et eftermiddagsarrangement for 40, 50, 60 og 70 års jubilarer.

Indtil nu er arrangementet holdt på kredskontoret – for alle jubilarer på samme dag.

Forrige år blev deltagerne spurgt ift. tidspunktet for arrangementet. Størstedelen var tilfreds med, at det var en hverdags eftermiddag. De blev også spurgt ift. selve indholdet på arrangementet. Det var der generelt også stor tilfredshed med.

I 2017 og 2018 har lokalerne på kredskontoret været fyldt til bristepunktet. Og da årgangene bliver større og større de kommende år, er det usandsynligt, at vi kan fortsætte med samme koncept.

Kredsbestyrelsen beslutter, at jubilararrangementer fra 2019 skal holdes over 2 dage.

11. december 2018

Aktuelt politisk nyt

 

Udmeldte besparelser i Nordjylland

Kredsbestyrelsen indledte mødet med at tale om de udmeldte besparelser på de nordjyske arbejdspladser.

Det er uforståeligt og uacceptabelt i en tid, hvor de ansatte allerede oplever et stort arbejdspres, og hvor vi ved, at vi går en tid i møde, hvor der bliver mangel på sygeplejersker.

Kredsbestyrelsen drøftede det komplekse i, at ansatte siges op og de tilbageværende bliver endnu mere pressede – i en allerede al for travl hverdage. Budskabet fra kredsbestyrelsen er, at NU er politikerne nødt til at prioritere.

Der blev derfor hurtigt taget initiativ til en fælles aktion foran Regionshuset tirsdag den 18. december forud for regionsrådsmødet.

Øvrige nordjyske organisationer - FOA, HK, Danske Fysioterapeuter, Kost- & Ernæringsforbundet, 3F, BUPL og Aalborg Lærerforening m.fl. - kommer også og stiller sig skulder ved skulder med os.

Kom og deltag – vi mødes udenfor regionshuset kl. 12.30.

(En anden fælles indsats indenfor de seneste uger har været DSR, Kreds Nordjylland støtte til de ansatte i konflikten i Jernbaneforbundet).

 

’Tour te Thy’ - Rekruttering af sygeplejersker til Thisted området

Tour te Thy er en indsats - mellem Thisted Kommune, Regions Nordjylland og DSA – for at rekruttere sygeplejersker til Thisted Kommune, Morsø Kommune og Aalborg Universitetshospital, Thisted. Som 1. skridt er der tale om en indsats ift. København og Aalborg.

 

Temadag med Sidsel Vinge

Cirka 45 sygeplejefaglige ledere, tillidsrepræsentanter m.fl. fandt sammen på idéer til, hvordan de kan mindske kompleksiteten i den kommunale sygepleje.

Temadagen blev afviklet den 3. december og var tilrettelagt af DSR, Kreds Nordjylland og UCNact2learn.

Læs mere fra temadagen her.

 

Evaluering af ’Arbejdsmiljødøgn 2018’

Kredsbestyrelsen evaluerede ’Arbejdsmiljødøgn 2018’. Det havde været et mangfoldigt døgn, hvor besøgene blandt andet bidrog til, at kredsbestyrelsen fik et større kendskab til sygeplejerskernes hverdag – fik viden om de problemstillinger sygeplejersker møder i hverdagen. Men de mødte også sygeplejersker, som er meget stolte af deres fag og med glæde fortæller om deres job og speciale.

Kredsbestyrelsen besluttede, at vi også i 2019 skal have en tilsvarende aktivitet – og at døgnet kaldes ’Et døgn i sygeplejen’.

 

Opfølgning på kongresforslag om Arbejdsmiljø

DSR’s hovedbestyrelse har – som opfølgning på et af forårets kongresforslag - besluttet en indsat, der sætter fokus på sammenhængen mellem opgaver, ressourcer og kompetencer.

En af de første indsatser tages der ’hul på’ i begyndelsen januar måned – der skal sættes fokus på normeringer - fokus på, hvad det betyder, hvis der dagligt er de nødvendige sygeplejersker til stede i forhold til de opgaver, der skal løses. Vi vil sætte det på dagsordenen på møder med ledere og på møder med FTR / TR med det mål, at emnet normeringer / bemanding sættes på møder i MED eller på personalemøder.

 

Evaluering af ’Julehyggen’ 5. december 2018

Igen i år var der stort fremmøde og aktivitet til julehyggen på kredskontoret. Vurderingen er, at koncepten for arrangementet fungerer godt, så hvorfor lave om på det. Så Julehygge – ja det bliver der igen i 2019 – nemlig onsdag den 4. december.
 

Ingen generalforsamling i 2019 – men hvad skal vi have i stedet?

Kredsbestyrelsen har besluttet at vi skal mødes til et fælles fagligt arrangement - som i 2019 arrangeres i stedet for en generalforsamling. Det faglige arrangement bliver holdt tirsdag den 22. oktober fra sidst på eftermiddagen indtil kl. 22. Så reservér allerede nu datoen i kalenderen.

Vi spurgte deltagerne på generalforsamlingen om ønsker til tidspunkt og forslag til emner.

Ikke enstemmigt – men meget entydigt – blev der peget på, at det skulle være en hverdagsaften – og gerne fra sidst på eftermiddagen og indtil senest kl. 22. Så derfor forsøger vi med dette. Der er også kommet forslag til indhold – så det bliver der arbejdet videre med.

2. oktober 2018

Aktuelt politisk nyt

Ny procedureaftale klar til underskrift

Efter flere møder i foråret '18 mellem organisationerne og Region Nordjylland ligger der nu en procedureaftale klar til underskrift i eftermiddag. Den nye aftale er meget lig den nuværende. altså uden de store forandringer.

Procedureaftalen er en aftale, som er indgået mellem Region Nordjylland og organisationerne ift. hvordan lønforhandlinger skal foregå.

Falck Healthcare overdrager ’klinik-delen’ til Quick Care

Nordjylland er den landsdel, der har allerflest klinikker drevet af andre eksempelvis Falck Healthcare. Falck Healthcare har aktie-overdraget deres klinikker til Quick Care. Kredsen har i øvrigt et møde med Region Nordjylland om ca. 14 dage ift. situationen på praksisområdet.

Ny serie SYGEPLEJESKOLEN

Til orientering begynder en ny historisk dramaserie på TV2 Charlie og TV2 Play, hvor handlingen foregår omkring Sygeplejeskolen i begyndelsen af 50’erne. Sygeplejemuseet i Kolding har bidraget til en del af indholdet i serien.

Ny højesteretsdom vedr. vold

En ny Højesterets dom slår fast, at personale, der arbejder med mennesker, har ret til erstatning i voldsager selvom det ikke er anmeldt indenfor 72 timer. Dommen siger dog ikke noget om, hvor vidtrækkende dommen er, så DSR’s anbefaling er fortsat, at vold anmeldes inden 72 timer efter voldsepisoden har fundet sted.

 

Julehygge den 5. december kl. 14 - 18

Traditionen tro holder kredsbestyrelsen julehygge på kredskontoret den 5. december. Konceptet er uændret fra de seneste år. Så der vil igen i år være æbleskiver, slik, chokolade, gløgg, kaffe, dans om juletræ, nissemand, nissekone og nissebarn. Og ikke at forglemme juleklip og dekorationsværksted.

Vi glæder os til at se rigtig mange denne dag.

 

Medlemsaktiviteter 2019

Selv om der stadig er 3 måneder tilbage af 2018, ja så er planlægningen af aktiviter for medlemmerne i 2019 allerede i gang.

Der vil også i '19 blive Sofie Bio forår og efter, tilbud via Folkeuniversitetet forår og efterår og faglige medlemsarrangementer. Der vil også komme nogle kursustilbud enten som heldagsmøder eller halvdagsmøder.

Derudover planlægger vi med møder omkring pension flere steder i kredsen. Og måske et par yderligere overraskelser. Det hele vil blive annonceret via www.dsr.dk/nordjylland under arrangementer og på kredsens Facebook side.

 

 

 

28. august 2018

Aktuelt politisk nyt

Invitation til deltagelse i Regionsrådet budgetseminar

Kredsformanden er inviteret til at deltage i Regionsrådets budgetseminar 29. august 2018 med et indlæg. Til formålet er der lavet en pjece med ’Stikpiller’ med mulige politiske handleanbefalinger.

Specialuddannelsen i borgernær sygepleje

Den nye specialuddannelse i borgnørsygepleje er nu klar til at blive udbudt. Her i Nordjylland udbydes den på UCN og begynder 3. december 2018.

 

Øvrige emner

Dagen program bar præg af behovet for at få besluttet fremadrettet tids- og handleplaner på flere områder. Kredsbestyrelsen drøftede blandt andet:

 1. Generalforsamling, herunder godkendelse af budget for 2019 og rammebudget for de efterfølgende to år. Kredsbestyrelsen behandlede også de indkomne forslag til Nordjyllands Sygeplejerskepris
 2. Udkast til ny lønstrategi
 3. Planlægning af opringning til nyuddannede efteråret 2018
 4. Kredsbestyrelsens mødekalender for 2019
 5. Yderligere planlægning af Løntjek kampagne

 

 

17. april 2018

Aktuelt politisk nyt

Overenskomstsituationen og forhandling af nødberedskaber

Aktuelt er der forhandlet med samtlige afdelinger / arbejdspladser, hvor der er varslet strejke og lockout. Der er rigtig mange steder, hvor vi har været nødt til at undtage.

Lokalt er der gang i planlægning af mange lokale OK18 aktiviteter. Der er både på hjemmesiden og kredsens Facebook lavet til, at der løbende kan opdateres med arrangementer og events.

Deltagelse på Den lille røde festival

Kreds Nordjylland har modtaget mail fra ’Venner af Arbejderen’ ift. at de afholder DEN LILLE RØDE FESTIVAL i det nordjyske - lørdag den 30. juni. Festivalen er den eneste festival i Danmark med et politisk indhold, hvor ideen er at samle musikere, kunstnere og organisationer, der går med tanker om, at 'En anden verden er mulig', som er festivalens slogan.

Kredsbestyrelsen drøftede deres deltagelse og besluttede at deltage med tre repræsentanter for at se, om der på festivalen er grobund for et naturligt politisk lobbyarbejde til gavn for de nordjyske sygeplejersker.

 

Arbejdsmiljøarbejdet i Nordjylland

Kredsbestyrelsen havde på mødet en generel drøftelse og status på arbejdsmiljøindsatsen i kredsen. Drøftelsen tog udgangspunkt i kredsen vision og strategi på arbejdsmiljøarbejdet og DSR's holdningspapir ’Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø – Dansk Sygeplejeråds holdninger til arbejdsmiljø’. Kredsbestyrelsen var enig om, at der fremadrettet skal ses på:

Hvordan bliver det synligt for medlemmerne, hvad der arbejdes med i kredsen?

Hvordan kan medlemmerne mærke resultatet af det arbejde, der laves internt i DSR?

Kan en indsats være opmærksomhed på (medicinsk) teknologivurdering

Manglen på, at sygeplejen ikke sættes på dagsordenen. Kunne ske i et samarbejde i TRIO’en (AMiR, TR og ledere)

I et samspil med Lederforeningen få sat sygeplejen på dagsordenen

 

Øvrige emner

Resten af mødet bar præg af de aktuelle forhandlinger ift. at få en overenskomstaftale for kommuner, regioner og stat.

6. marts 2018

Aktuelt politisk nyt

Arbejdsmiljødøgn

I foråret 2017 havde kredsen arrangeret et arbejdsmiljødøgn, hvor kredsbestyrelsesrepræsentanter besøgte 24 forskellige arbejdspladser i løbet af et døgn. Kredsbestyrelse ønsker at gentage 'døgnet' i 2018.

I '18 flyttes arbejdsmiljødøgnet  til efteråret – formentlig til Den Internationale Miljøuge 43, 2018. Begrundelsen for 'flytningen' er uvisheden ift. forårets OK18 forhandlingerne.

KL's topmøde

Torsdag den 8. marts holder KL politisk Topmøde i AKKC. Andre organisationer planlægger at møde op uden for AKKC kl. 7.30. DSR vil komme til at indgå i samarbejdet om aktiviteter foran AKKC. Formål: At holde fast i den aftalte ’musketér ed’.

Organisationsændring Thisted Sygehus

Forretningsudvalget i regionen har indstillet til Regionsrådet, at Thisted Sygehus lægges ind under Aalborg Universitetshospital. Der er allerede igangsat en konstruktiv proces med inddragelse af de ansatte på Thisted Sygehus.

Opringning til nyuddannede sygeplejersker

På KB-mødet 9. oktober 2017 besluttede kredsbestyrelsen, at RINGEPROJEKTET skal fortsætte fremadrettet til gavn for både medlemmer og kredsbestyrelse. Der blev også besluttet, at form og deltagerkreds for afvikling af opringningerne er god og det giver god mening, at det er to dage i træk.

Det er nu tid til at planlægge opringningerne til de sygeplejersker, som blev uddannet i janaur 2018. Opringninger vil blive påbegyndt den 16. april.

Nibe Festival 2018

Faglige organisationer har igennem mange år samarbejdet om ’Er du OK’ under Nibe Festivalen. Fokus på standen har været at fortælle om vigtigheden i at have en organisation, der kan sikre de rettigheder man har krav på. kredsbestyrelsen besluttede på mødet at deltage på Nibe Festivalen også i 2018 og at deltagelsen skal ske i samarbejde med øvrige organisatiner og under kampagnen 'Er du OK'.

DHL løb august 2018

Kreds Nordjylland har tidligere år sponsoret et telt i samarbejde med de øvrige Sundhedskartelorganisationer i Nordjylland. I år har organisationerne forskellige ønsker og kredsbestyrelsen beslutter derfor, at de vil sponsorere et DSR-telt en af de tre dage, såfremt medlemmerne efterspørger det.

Et løb mere - Alt for damernes kvindeløb

Igen i år arrangere Alt for damerne løb. I Aalborg er det den 7. juni. I år stiller arrangøren et telt til rådighed - det ønsker vi naturligvis at tage imod. Kredsbestyrelsen er også i år villige til at betjene udlevering af vand og müslibar, så arrangementet annonceres hurtigst muligt.

 

Øvrige emner

På dagens møde forberedte kredsbestyrelsen sig også til den kommende kongres i maj 2018.

 

29. januar 2018

Aktuelt politisk nyt

 

Procedureaftale

Den nuværende procedureaftale vedr. regionale lønforhandlinger skal genforhandles, da den udløb ved ugangen af 2018. Procedureaftalen er en aftale mellem de faglige organisationer - som har ansatte på Region Nordjyllands sygehuse - og regionen om, hvordan de årlige lønforhandlinger skal finde sted.

Regionale klinikker

I Nordjylland er der flere forskellige organiseringer af lægeklinikker. Kredsen er i løbende kontakt med regionen ift. udviklingen på området - og hvilke konsekvenser det har for sygeplejerskernes vilkår og løn på klinikkerne.

 

Gæster til kongressen maj 2018

Kredsbestyrelsen har annonceret efter gæster til kongressen. I alt 12 medlemmer har ønsket at komme med. Der er afsat budget til 6 deltagere. Kredsbestyrelsen beslutter, hvem der skal deltage ud fra ønsket om, at der bliver en bred repræsentation, som også kan supplere KB’s sammensætning (eks. ved at sikre medlem uden tillidshverv, leder og senior) og det at nogen får en stemme ind i DSR. Med bredden tænkes både geografi, specialer mv.

 

Valg til Sygeplejeetisk Råd 2018

 

Kredsbestyrelsen besluttede at indstille Jette Kristine Christiansen til Sygeplejeetisk Råd.

 

Øvrige emner

På dagens møde drøftede kredsbestyrelsen også kongresforslag og deltage i Folkemødet.

12. december 2017

Aktuelt politisk nyt

Nyt seniornetværk i Thisted/Morsø/Vester Hanherred

Der har været igennem de seneste måneder været interesse for at etablere et Seniornetværk i Thisted, Morsø og Vester Hanherred området . Der har været holdt møde med repræsentanter fra området og repræsentanter fra kredsens Kontaktudvalg (den lokale bestyrelse under Seniorsammenslutningen). Alle er meget engagerede, og der er allerede arrangementer i støbeskeen for 2018 i det nye seniornetværk.

 

Nyt fra FTF Nordjylland

FTF Nordjylland har hold årsmøde. Bestyrelsen har konstitueret sig. Kredsformand Jytte Wester er valgt som næstformand og medlem af TV2Nords repræsentantskab.

 

Andre lokale emner

Hvordan kan du som medlem komme i kontakt med kredsbestyrelsen

Kredsbestyrelsen har besluttet, at både deres mailadresser og mobilnumre kan findes på hjemmesiden. Du kan finde dem her.

 

Skal du være Kreds Nordjyllands gæst på kongressen 2018?

DSR’s kongres holdes i 2018 i dagene 14. til 17. maj på Hotel Nyborg Strand. Kredsbestyrelsen har besluttet, at fire medlemmer kan deltage. Der annonceres om dette andet sted på hjemmesiden.

 

Valg til Sygeplejeetisk Råd

På DSR’s kongres i 2018 skal der vælges 5 medlemmer til Sygepleje­etisk Råd (SER). Det er DSR’s kredse, Sygeplejeetisk Råd (SER) og Hovedbestyrelsen, der har ret til at anmelde kandidater.

Sygeplejeetisk Råd har indrykket en notits om valget i Sygeplejersken nr. 14/2017, som udkom 11. december.

Desuden kan man på rådets hjemmeside https://dsr.dk/ser/om-sygeplejeetisk-raad - Om Sygeplejeetisk Råd  - læse om rådet opgaver.

Kredsbestyrelsen skal på deres næste møde den 23. januar 2018 tage stilling til, hvem de vil indstille her fra Nordjylland.

 

Folkemødet 2018

Kredsbestyrelsen vil i lighed med tidligere år være repræsenteret på Folkemødet, der i 2018 afvikles i perioden 13. – 17. juni (onsdag til søndag).

 

Evaluering af generalforsamlingen

På dagens møde blev årets generalforsamling evalueret. Alle de forskellige input, som kredsen har modtaget blev samlet og kredsbestyrelsen vil på et senere møde drøfte, hvordan generalforsamlingen i 2018 skal afvikles.

 

Kredsbestyrelsensmedlem Dorte Bang er bevilget orlov

Kredsbestyrelsen besluttede at bevilge Dorte Bang orlov i perioden 1. januar til 31. august 2018.

I stedet indtræder Elin Aggerholm Jensen som ordinært medlem og suppleant Jeanne Koustrup Kroge bliver 1. suppleant i samme periode.

 

14. november 2017

Den aktuelle politiske situation

 

Møder med forskellige partier

Repræsentanter fra kredsen har deltaget i flere politiske møder med oplæg. Der har blandt andet været holdt ’et lytte møde’ omkring Psykiatrien og et politisk laboratorium med Alternativet om udfordringer i det nære sundhedsvæsen.

Der har også møde holdt møde med repræsentanter fra Dansk Folkeparti.

Vi kommer på den måde bredt ud med DSR’s holdninger.

 

Andre lokale emner

 

Konstituening

Kredsbestyrelsen holdt i dag deres 1. møde, hvor en del af mødet var konstituering.

Kredsbestyrelsen skulle blandt andet godkende en forretningsorden. Den blev godkendt uden ændringer. Det vil sige, at 1. suppleanten fra hver opstillingskreds fortsætter med at deltage i kredsbestyrelsens aktiviteter på lige fod med den øvrige bestyrelse.

Desuden skulle der vælges en 2. suppleant for kredsens hovedbestyrelsesrepræsentanten (som er kredsformand Jytte Wester og 1. kredsnæstformand Christina W. hay Lund). Her blev Kirsten Højslet valgt. Kredsen 1. suppleant til Hovedbestyrelsen er kredsnæstformand Helle Kjærager Kanstrup.

 

Julehyggen

Og så lagde kredsbestyrelsen sidste hånd på planlægningen af Julehyggen onsdag den 6. november. I år forsøger vi at begynde kl. 14 - i stedet for som tidligere kl., 15 - da der de seneste år har været stort pres på fra begyndelsen.

9. oktober 2017

Den aktuelle politiske situation

Forhandling om vikaraftale med 'Regions Nordjylland

Kredsen har igennem en periode været igang med at forhandle en regional vikaraftale, der forventes at blive tilknyttet Vikarkontoret på Aalborg Universitetshospital.

Erfaringer fra OK løntjek kampagnen

Som udgangspunkt har det været FTR, der har initieret aktiviteterne. Sygeplejerskerne har været interesseret i kampagnen, når vi er kommet rundt på matriklerne.

Sundhedskartellet i Nordjylland arrangerer valgmøde

Den 9. november 2017 kl. 17 - 20 inviterer Sundhedskartellet i Nordjylland til regionals valgmøde, hvor partiernes spidskandidater har takke ja til at komme. Alle er velkomne til at deltage.

Kampagnen i Uddannelsesalliancen

Kampagner i Uddannelsesalliancen

De studerende har for ca. 14 dage siden ’set sort’. I sidste uge var der demonstration mod 2% besparelser og i denne uge er der endnu en aktivitet ift. NEJ til nedskæringer på uddannelsesområdet.

Meld en regel

I de næste fire måneder er det muligt at melde de regler, som man synes er unødvendige eller unyttige og står i vejen for, at man kan bruge sin faglighed, som man ønsker.

”Meld er regel” er igangsat af innovationsminister Sophie Løhde, og kampagnen en del af det afbureaukratiseringsarbejde, som hun som innovationsminister står i spidsen for.

Ud over Dansk Sygeplejeråd har også Dansk Socialrådgiverforening og FOA indgået partnerskab om ”Meld en regel”.

Andre temaer

Aktive seniorer i Thisted - Morsø - Hanherred området

En gruppe seniorsygeplejersker i Thisted/Han Herred området har taget initiativ til at undersøge behovet for seniortilbud i området. Indtil videre har det været stor interesse for at nedsætte noget mere permanent. Senere på året holdes et møde med kredsens ift. at få drøftet, hvordan det kan etableres.

Evaluering af kredsen projekt med at ringe til nyuddannede

Kredsbestyrelsen har nu to gange gennemført en ringerunde til de nyuddannede. Oplevelsen er, at det et positivt for både medlemmerne og kredsbestyrelsen. Derfor har kredsbestyelsen besluttet at fortsætte fremadrettet  med tilbuddet. Det vil blive ringet til de færdiguddannede ca. 3 måneder efter endt uddannelse.

Medlemsaktiviteter i 1. halvår 2018

Kredsbestyrelsen drøftede forslag til medlemsaktiviteter for kredsens medlemmer for 1. halvår 2018. Der lev lyttet til de forslag, som medlemmer spontant har indsendt og der arbejdes nu videre med noget mere konkret, så det kan blive annonceret i medlemsmagasinet DSR NORD, der udkommer i december 2017.

 

28. august 2017

Den aktuelle politiske situation

Samarbejde med lokale politikere

Den 19. september 2017 holder Enhedslisten et åbent møde for vores medlemmer med titlen 'Ulighed i sundhed set i et sygehus perspektiv'. Der er sendt invitation ud via TR/FTR.

SF i Jammerbugt kommune har også inviteret FTR, TR og AMiR fra kommunen til et møde om ældreområdet. Kredsformand Jytte Wester var også inviteret.

Andre faglige temaer

AKUTOMRÅDET

På akutområdet har FTR på det kommunale område fået oplæg fra en ekstern oplægsholder om Sundhedsstyrelsens regler på Akutområdet. FTR fik viden om, hvilke krav der egentlig er til området. Fakta er man i kommunerne for nuværende benytter ordet akuttilbud uden at det nødvendigvis lever op til Sundhedsstyrelsens regler

MANGEL PÅ KLINISKE VEJLEDERE

Der er i øjeblikket ikke tilstrækkeligt med kliniske uddannelsesansvarlige på de nordjyske arbejdspladser ift. de studerende der skal uddannes. Det vil sige, at der er flere arbejdspladser, der har svært ved at opretholde afdelingen som kliniksted. Kredsen arbejder målrettet for at få løst udfordringen.

Andet

Kredsen har været i kontakt med bl.a.  Arena Nord ift. hvad de kan tilbyde DSR’s medlemmer. Blandt andet drejer det sig om en rabatordning til deres arrangementer. Det arbejder vi videre med i kredsen og tilbud vil blive annonceret på hjemmesiden.

En gruppe af seniorsygeplejersker i Thisted/Han Herred området har taget initiativ til at undersøge behovet for seniortilbud i området. Desuden er det et af de forslag, der er kommet frem lokalt i forbindelse med projekt SAMMEN OM DSR.

 

Aktive seniorer i Thisted - Morsø - Hanherred området

Fem sygeplejersker i området har taget initiativ til at få oprettet en seniorklub i området. De skal senere på året have et møde med kredsen ift. hvordan det kan organiseres. Men allerede nu har det hodlt et medlemsmøde, hvor advokat Birthe Dyrberg fortalte om arv og testamente og til september planlægger de med en udflugt. Udgift er dækket af Græsrodsfonden.

 

Nordjyllands Sygeplejerskepris

Kredsbestyrelsen behandlede på mødet de indkomne forslag og besluttede, hvem der på generalforsamlingen den 24. oktober skal have overrakt prisen.

 

Løntjek i kredsen

I år løber OK LØNTJEK kampagnen af staben uge 38 - 39 (den 18. – 29. september 2017). Der vil blive arrangeret med løntjek rundt på arbejdspladserne

 

6. juni 2017

10. april 2017

20. februar 2017

24. januar 2017

Da mødet primær blev holdt som et dialogmøde sammen med repræsentanter fra de øvrige kredse og Lederforeningen - som en del af SAMMEN OM DSR - foreligger der intet referat fra mødet.

26. januar 2016

Aktuelle politiske emner

På dagens møde var der flere aktuelle politiske emner til debat. Blandt andet:

 • Status på opsigelse af sygeplejersker i regionen (konsekvens af besparelse) og orientering om, hvad DSR og DSA har tilbudt de opsagte medlemmer
 • Kredsens nye initiativ - pjecen 'Høj kvalitet på plejecentre' - hvor kredsens anbefaler, at arbejdet med ældre skal værdsættes og prioriteres langt højere i samfundet. Udviklingen i det nære sundhedsvæsen kræver det. Borgerne forventer det
 • Orientering om, at man har påbegyndt genforhandling af MED-aftalen i Region Nordjylland som en konsekvens af, at der nu kun er et sygehus og et universtitetshospital i Nordjylland
 • Projekt om 'måden vi forhandler på' (en del af OK15), som regionen og organisationerne har gennemført sammen. Det er Henning Jørgensen som har stået for projektet. Det varer ikke længe inden der ligger en endelig rapport

 

 

Andre emner

Folkemødet 2016

Kredsbestyrelsen vil også i år være repræsenteret på Folkemødet på Bornholm. Der har de tidligere år været god erfaring med at deltage og kredsen forventer, at 5 - 6 kredsbestyrelsesmedlemmer deltager ud over de, som deltager på anden vis. Sidste år skrev deltagerne hjem daglig om deres oplevelser og brudstykker fra deres politiske dialoger blev bragt på hjemmesiden.

Nyt politisk udspil fra DSR om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Derudover besluttede kredsbestyrelsen at støtte op om, at to nordjyske sygeplejersker kan deltage i udarbejdelsen af et politisk udspil - fra DSR - vedr. det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. De skal i en workshop her i februar måned bidrage med, hvad det er for nogle udfordringer, som sygeplejerskerne oplever i kommunerne i forhold til både organiseringen i kommunen og sammenhængen på tværs af sektorer, ligesom der skal tales om behovet for kompetencer.

Den nye sygeplejerskeuddannelse anno 2016

Som en del af mødet var der en gennemgang af den nye uddannelse for sygeplejersker, som forventes at træde i kraft her i 2016.

Kredsbestyrelsen næste arrangement

Kredsbestyrelsen skal næste gang mødes torsdag 11. og fredag 12. februar 2016, hvor de sammen skal drøfte ’Den strategiske planlægning af Kreds Nordjyllands indsatser og tilbud for perioden 2015 – 2017’, samt drøfte eventuelle nordjyske kongresforslag  til DSR's kongres i maj 2016.

 

 

1. marts 2016

Aktuelle politiske emner

På dagens møde var der flere aktuelle politiske emner til debat. Blandt andet:

 • Kreds Nordjylland har i uge 8 holdt et to-dages kursus for de sygeplejersker, som blev opsagt ifm. regionens besparelser omkring årsskiftet og som endnu ikke har fået arbejde. Kursus havde overskriften 'Jobsøgning'. Kurset var lavet i samarbejde med DSA

 • Der er i nogle klinikker allerede på nuværende tidspunkt udmeldt, at der er underskud i indeværende budget år.  Hvordan underskuddene skal finansieres er der ikke udmeldt noget om

 • Ny direktør på Sygehus Vendsyssel / Sygehus Thy – Mors: Sygeplejerske Charlotte Fuglesang er ansat som ny sygeplejefaglig direktør. Hun kommer fra en oversygeplejerskestilling og dermed en del af afdelingsledelsen på Hjerteafdelingen i Aarhus.

 • Kreds Nordjylland har som led i indsatsen med 'flere sygeplejerske på plejecentre' udgivet pjecen 'HØJ KVALITET på plejecentre'. Inden længe vil pjecen være tilgængelig på hjemmesiden. Pjecen indeholder kredsens anbefalinger og cases fra nordjyske plejecentre

 • Aalborg Universitetshospital har valgt at reducere bemandingen på Vikarkontoret væsentligt. For øjeblikket er der kun en administrativ medarbejder ansat. Kredsbestyrelsen er bekymret ift. dette. Vikarkontoret har igennem årene gjort et meget stort stykke arbejde ift. blandt andet nyuddannede, udenlandske sygeplejersker, ledige m.fl. – samtidig med, at de har været behjælpelig med at finde vikarer til afdelinger rundt på hospitalet

 

Andre emner

Gæster til kongressen

Kredsbestyrelsen har på tidligere møde besluttet, at invitere 4 - 5 gæster med på kongressen. Kredsen har søgt efter gæster og har modtaget væsentligt flere ansøgninger end de 5. De har derfor været i den situation at skulle prioritere blandt ansøgerne. Alle ansøgere vil i løbet af den nærmeste tid blive kontaktet.

Kongressen 2016

Kredsbestyrelsen er allerede trukket i arbejdstøjet i forhold kongressen 2016, som holdes fra den 9. til den 12. maj. På et lokalt seminar i uge 6 havde de den første drøftelse af temaer og forslag til kongressen. På dagens møde blev der arbejdet videre med disse. Kredsbestyrelsen finder mange temaer relevante til debat. Her blot et lille udpluk:

 • Dialog om overvågningssamfundet
 • Arbejdsmiljø – besparelser – pres -> med fokus på fagligheden
 • Hvor er vi på vej hen med sygeplejerskefaget?
 • Økonomien i sundhedsvæsnet – bruger vi pengene fornuftigt/rigtigt?
 • Syn på kvinder og kvinders rettigheder

 

Kredsens deltagelse i SUNDspurten 2016

Som tidligere år holder De Studerendes Råd igen i år SUNDspurt ved de sundhedsfaglige uddannelser på UCN. Løbet er et non-profit foretagende, der først og fremmest har til formål at udvikle studiemiljøet på sundhedsuddannelserne i Aalborg. I år vil løbet blive holdt torsdag 12. maj 2016 kl. 12.30. Løbet er et fælles løb for alle studerende og ansatte på uddannelserne.

Kredsbestyrelsen besluttede at støtte SUNDspurten med et beløb svarende til sidste år. Formålet med kredsens deltagelse er at komme i dialog med de studerende og synliggøre DSR.

Ansøgning om støtte til lokalt arrangement

Kredsen har modtaget en ansøgning fra to medlemmer om støtte til et dialogmøde den 28. april 2016 om ’Håbets Dimensioner hos døende’ med Vibeke Graven Poulsen som oplægsholder. Hun færdiggjorde i januar sin ph.d. opgave om ’Hospicefilosofi i praksis. Eksistentiel/åndelig omsorg for døende på hospice’ .

Arrangøren vil indbyde sygeplejersker, hjemmesygeplejersker, palliationssygeplejersker, studerende m.fl. til dialogmøde i Nordjylland om ’Håbets dimensioner, som det kommer til udtryk hos døende’.

Kredsbestyrelsen besluttede at støtte arrangementet.

 

11. april 2016

 

Aktuelt politisk nyt

Velfærdsalliancen
Flere faglige organisationer fra FTF og LO i Nordjylland har rettet henvendelse til kredsen ifm. planlægning af aktiviteter 12. maj 2016, som en reaktion på regeringens omprioriteringsbidrag. Kredsens holdning er, at vi kan bakke op om aktiviteter - i regi af Velfærdsalliancen - såfremt de ikke er målrettet nogle bestemte partier og såfremt det er med budskabet: At vi er bekymret for vores kernevelfærd.

Ny pjece udgivet af DSR

DSR har udgivet pjecen 'Et sammenhængende sundhedsvæsen med mennesket i centrum'. Pjecen indeholder DSR's anbefalinger til, hvor det nære og sammenhængende sundhedsvæsen skal udvikle sig hen. Pjecen kan findes her.

Asylområdet

I øjeblikket sker der rigtig meget på asylområdet. Det betyder, at vilkårene for sygeplejersker flere steder er under forandring. Kredsen er i gang med at planlægge et fyraftensmøde for ansatte på asylområdet. Der vil blive sendt personlig invitation ud til målgruppen.

Ny procedureaftale for de lokale lønforhandlinger i Region Nordjylland

Som en del af OK15 har været kørt et projekt med deltagelse af regionen og de faglige organisationer - og med professor Henning Jørgensen fra AAU som tovholder - hvor målet har været at lave en politik / nogle fælles spillerregler for, hvordan de lokale lønforhandlinger skal foregå i fremtiden - med udgangspunkt i de erfaringer vi har fra tidligere forhandlinger.

Der ligger nu en aftale. Kedsens regionale fælles tillidsrepræsentanter er blevet orienteret om aftalen.

 

Øvrige emner

Ny strategi for arbejdsmiljøindsatsens i Nordjylland

Kredsbestyrelsen besluttede på møde 8. december 2015 at styrke indsatsen ift. arbejdsmiljøet. Det betød, at der blev nedsat en ny arbejdsmiljøgruppe med de to kredsnæstformænd samt 2 (3) faglige konsulenter fra kredskontoret. Der blev også besluttet, at både strategien og handleplanen på området skal revideres.

Arbejdsmiljøgruppen havde til dagens møde udarbejdet et 1. udkast til strategi. Strategien tager udgangspunkt i Dansk Sygeplejeråds overordnede beslutninger om arbejdsmiljøarbejdet, herunder ’Udviklingsretning for arbejdsmiljørepræsentanter i DSR’.

Kredsbestyrelsen havde en drøftelse af udkaset og nu arbejder arbejdsmiljøgruppen videre med tilretning af strategien og tager også fat på handleplanen. Punktet skal behandles igen på kredsbestyrelsens møde i juni måned.

Generalforsamlingen 24. oktober 2016

Selv om det umiddelbart kan virke til, at der er langt tid til generalforsamlingen - ja så skulle der på dagens møde godkendes forskelle formalia omkring generalforsamlingen. Eks. indstilling af stemmetællere, regnskabskontrollanter og suppleanter for regnskabskontrollanter. Kredsbestyrelsen drøftede også nogle praktiske forhold omkring generalforsamlingen.

Således blev det besluttet, at selve generalforsamlingen begynder som vanlig kl. 17.30, men at der i timen forud for generalforsamlingen også i år vil være udstillinger i arealerne uden for salen.

Kongressen maj 2016

Under dette punkt deltog to af de fem gæster, der skal med kredsbestyrelsen til kongres i maj. På dagens møde blev alle de indsendte forslag - der ønskes behandlet på kongressen - gennemgået. Kredsbestyrelsen skal - sammen med de fem gæster - senere i april måned gennemgå forslagene i dybden og drøfte hvilke emner de derudover gerne vil drøfte på kongressen. Det er jo på kongressen retningen for de næste to år i DSR besluttes.

 

 

20. juni 2016

Aktuelt politisk nyt

Sundhedsaftalen 2015 - 2018

Sundhedsaftalen 2015 - 2018 i Nordjylland er blevet evalueret. Kredsbestyrelsen/kredsen arbejder videre med indholdet i evalueringen og kigger på, om der er særlige områder, der skal have kredsens bevågenhed.

Konsultationsområdet

Kredsbestyrelsen drøftede nogle af de udfordringer 'udviklingen' på lægekonsultationsområdet giver.  Regionen har udliciteret flere klinikker. Pt. driver Falck Healthcare 5 klinikker, Nordic Medicare driver 2 og der er flere klinikker på vej til at blive udliciteret her i Nordjylland. Kredsen er i kontakt med de berørte medlemmer og i dialog med både regionen og Falck Healthcare.

Overbelægningssiuationen på sygehusene

Den sygeplejefaglige chef på Aalborg Universitetshospital har til Nordjyske udtalt, at hun forventer, at overbelægningen er reduceret til efteråret 2016, så belægningen på de nordjyske afdelinger herefter max. vil være 100 procent. Kredsbestyrelsen vil naturligvis følge udvikling.

Andet

Kredsbestyrelsen drøftede aktuelle medlemshenvendelser omkring blandt andet tildeling fra DSR's Solidaritetsfond og tillrettelæggelse af de organisatoriske tilbud til TR og AMiR. Det vil blive drøftet videre henholdsvis i Hovedbestyrelsen og administrativt i DSR.

 

Øvrige emner

Generalforsamlingen 2016

Kredsbestyrelsen drøftede blandt andet afvikling af generalforsamlingen. Alle var enige om, at alle de positive elementer fra de tidligere generalforsamlinger skal medtænkes. Så mon ikke både der bliver medlemsinvolvering (videoer eller andet), konkurrence og gaver også i år?

Kredsbestyrelsens deltagelse i Folkemødet

De kredsbestyrelses medlemmer, som deltog , var enige om, at Folkemødet er et rigtig god sted at få kontakt til politikere, embedsmænd og mange andre. Der bliver skabt kontakter og lavet fremadrettede aftaler. Ethvert minut blev benyttet aktivt - og det er bestemt til gavn for de nordjyske medlemmer ift. at medvirke til at sætte og påvirke den politiske dagsorden her i Nordjylland.

Støtte til telt til DHL-Stafetten

Kredsen har modtaget ansøgning ift. økonomisk støtte til leje af telt til DHL-Stafetten i september 2016.

Teltet blve i 2015 benyttet af flere af Sundhedskartellets medlemmer.  Kredsbestyrelsen besluttede derfor økonomisk at støtte et telt i et samarbejde med de øvrige Sundhedskartelorganisationer.

Ansøgeren har fået direkte besked om bevillingen.

30. august 2016

Aktuelt politisk nyt

Budgetsituationen i regionen og kommunerne

Kredsbestyrelsen drøftede status på budgetsituationen på det regionale område. Rregionrådsformand Ulla Astman har meldt ud, at der forventes at skulle spares for mellem 100 og 150 mio. kr., men at hun ikke forventer, at det får personalemæssige konsekvenser. Regionsrådet har budgetseminar den 31. august og 1. september.

I kredsbestyrelsen er der enighed om, at der allerede tidligere er sket besparelser og nedlagt stillinger med ikrafttræden i 2016 – og inden disse er fuldt gennemførte er der nye besparelser og effektiviseringer i udsigt. Der er allerede mange steder ikke sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, så en yderligere besparelse vil blot øge presset på kvaliteten, patientsikkerheden og arbejdsmiljøet.

Også i kommunerne er der budgetseminar i disse dage.

 

Andet

Budgettet for Kreds Nordjylland  2017 - 2018 - 2019

Kredsbestyrelsen behandlede på mødet det budget, som skal fremlægges på generalforsamlingen 24. oktober 2016. Budgettet er lavet med samme aktivitetsniveau som i 2016.

Hvem skal have Nordjyllands Sygeplejerskepris 2016?

Den opgave havde kredsbestyrelsen på dagens møde. De fik på mødet forelagt de indsendte indstillinger - alle med velkvalificerede kandidater. Nu afventer vi offentliggørelsen på generalforsamlingen.

OK-løntjek i efteråret

Der er overordnet i FTF og LO besluttet, at der i år er fokus på LØNTJEK i ugerne 43-44-45-46, som en del af OK-kampagnen. Det er en udvidelse på 2 uger ift. tidligere år.

LO og FTF er i fuld gang med at udvikle materialer og lægge planer for den overordnede synlighed, og vi skal lokalt også have taget stilling til vores engagement og evt. aktiviteter.

Kredsbestyrelsen besluttede at lave arrangementer rundt i kredsen. Der kom på mødet forslag om følgende steder: Ved tøjautomaterne på de enkelte regionale matrikler, i kommuner og i psykiatrien. Der vil nu blive arbejdet videre med konkrete arrangementer i samarbejde med FTR og kredsbestyrelsen. Desuden holdes Åbent Hus arrangement på kredskontoret.

Formandsvalg i DSR

Såfremt der bliver valgkamp vil der her i Nordjylland blive holdt valgmøde onsdag 26. oktober 2016 kl. 19 - 21. Kredsbestyrelsen besluttede på deres møde, at der forud for valgmødet vil blive serveret en let anretning.

Ansøgninger til kredsen

Kredsen havde til dagens møde modtaget i alt fire ansøgninger om støtte til medlemsarrangementer. Kredsbestyrelsen imødekom alle ansøgningerne med et støttebeløb.

Arbejdsmiljø 2016 - 2018

Vision
Sygeplejersker har et sundt og sikkert Arbejdsmiljø gennem hele arbejdslivet - til gavn for den enkelte sygeplejerske, faget og samfundet.

Strategi

Indflydelse

DSR Kreds Nordjyllands primære formål med den lokale strategi er at samarbejde med og påvirke de interessenter, der har beføjelser og indflydelsesmuligheder til at sikre et sundt, sikkert og trygt arbejdsmiljø og arbejdsliv.

Interessenterne er både arbejdsmarkedets parter, politikere, arbejdsgivere, patienter, tillidsvalgte og det enkelte medlem.

Involvering

Arbejdsmiljøproblemer er ikke den enkeltes ansvar – det er arbejdsgivers ansvar og en fælles opgave at løse.

Et stærkt fællesskab og samarbejde er en forudsætning for at lykkes med indsatserne.

Derfor ønsker vi at inddrage medlemmernes og de tillidsvalgtes (AMiR/TR/FTR) viden, deres forventninger og holdninger til DSR`s rolle i arbejdsmiljøarbejdet.

Nærhed

Vi tager udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads og det enkelte medlem. Vores holdning er, at opgaverne løses så tæt på medlemmerne som muligt.

AMiR og TR/FTR spiller en central rolle, når arbejdsmiljø skal sættes på dagsordenen – både i dagligdagen og i den strategiske planlægning af arbejdsmiljøindsatsen i MED.

Det er vigtigt at de tillidsvalgte har vilkår og kompetencer til at indgå i dette arbejde – herunder triosamarbejdet på arbejdspladsen.

Synlighed

Sygeplejerskernes arbejdsmiljø skal være en integreret del af arbejdet i Kreds Nordjylland. Sammenhæng mellem opgaver og ressourcer skal italesættes over for politikere, arbejdsgivere og medierne.

Hvilket betyder, at DSR Kreds Nordjylland ved enhver given lejlighed, sætter sygeplejerskers arbejdsmiljø på dagsordenen.

 

 

 

3. oktober 2016

Aktuelt politisk nyt

Kredsbestyrelsen drøftede udfordringer i regeringens 2025-plan, herunder nogle af DSR's temaer: APN, forebyggelse af vold, opfølgning på handleplan for den ældre medicinske patient, ny specialuddannelse i kommunal sygepleje, nationale standarder for akutfunktioner og anvendelse af akutmidler.

Kredsbestyrelsen drøftede også de lokale udfordinger med fortløbende vikariater og den store pukkel af afspadseringstimer på det regionale område. På et kommende KB-møde vil der blive arbejdet med en strategi for arbejdstidsområdet.

 

Andet

Medlemsaktiviteter

I regi af Sundhedskartellet i Nordjylland er der planlagt to aktiviteter for de nordjyske medlemmer af organisationerne under Sundhedskartellet:

7. november 2016 kl. 19 - 21: Diagnosekulturen v/lektor Anders Petersen

2. november 2017 kl. 19 - 21: Emne aftales senere

Deusuden udbydes arrangement med Rasmus Willig 1. februar 2017 kl. 16 - 18. Det sker i et samarbejde mellem dSR - BUPL - Danmarks Lærerforening.

Kredsbestyrelsen drøftede også indhold til Sofie Bio, medlemsmøder og kursus-/temadage i 2017. Disse annonceres i DSR NORD, december 2016 såfremt vi kan nå at få aftalerne 'i hus' inde deadline.

Kontakt til nyuddannede

Kredsbestyrelsen har tidligere drøftet, om der her i Nordjylland skal iværksættes en særlig indsats til de nyuddannede sygeplejersker. I øjeblikket arbejdes der med udvikling af møder for nyuddannede - som holdes 2 gange årligt - og opstart af en særlig indsats / kontakt efter endt uddannelse. Kredsbestyrelsen arbejder videre med emnet på det kommende møde.

15. november 2016

Aktuelt politisk nyt

Kredsformand Jytte Wester er inviteret til at deltage i en temadadag i regionen om lægedækningen på praksisområdet.  Det er en temadag, hvor der skal tænkes nye tanker om, hvordan vi her i Nordjylland kan sikre lægedækning til borgerne uanset, hvor de bor. Baggrunden for temadagen er, at det igennem de seneste år har vist sig, at det er svært at rekruttere nye læger til nogle dele af regionen, når den nuværende praktiserende læge vælger at stoppe.

Andet

Evaluering af generalforsamlingen

Kredsbestyrelsen er enige om, at det var et rigtig flot fremmøde, der var på årets generalforsamling. På generalforsamlingen blev deltagerne opfordret til at komme med bud på, hvordan generalforsamlingen i Nordjylland kan fornys - altså hvad medlemmerne egentlig forventer af en generalforsamling.

Der kom rigtig mange bud, som kredsbestyrelsen nu arbejder videre med i en arbejdsgruppe. Kredsbestyrelsen vil i foråret 2017 tage beslutning om eventuelle ændringer.

Arbejdsmiljøindsatsen

Aktuelt arbejdes der med følgende på arbejdsmiljøormådet:

 • Arbejdsmiljødøgn i sygeplejen fredag 28. april 2017
 • Besøg på arbejdspladser, der har fået påbud fra Arbejdstilsynet
 • Hvordan styrker vi samarbejdet mellem kredsen og arbejdsmiljørepræsentanterne?
 • Indhold til tre temadage i 2017

 

Julehyggen 7. december 2016

Kredsbestyrelsen besluttede, at der ikke skal ændres på konceptet for julehyggen. Der har igennem de seneste år været en voksende interesse for at deltage, så vi fortsætter med gløgg, æbleskiver og slik, besøg af julemanden og julekonen og naturligvis den traditionelle dans om juletræet.

Kredsbestyrelsesvalg

Til efteråret 2017 skal der være valg til kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen har tidligere drøftet, hvor vigtigt det er, at nye kredsbestyrelsesmedlemmer hurtigt kommer ind i det politiske arbejde i kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på 'den gode introduktion' til nyvalgt kredsbestyrelsesmedlemmer. Arbejdet skal være færdigt i foråret 2017, så det kan komme til gavn for de nyvalgte, som vælges i november 2017.

ICN's kongres

Sygeplejerskernes verdensorganisation ICN (International Counsil of Nurses) holder kongres i Barcelona 27. maj til 1. juni 2017. Der er kongres hvert 2. år.

Temaet for kongressen i 2017 er ’Nurses at de forefront transforming care’.

Kredsbestyrelsen beslutter at udlodde 5 x max. kr. 7.000 til medlemmer. Tilskuddene gives fortrinsvis til medlemmer, der ikke har indsendt abstracts. Såfremt ansøgerne får tilskud / dækket udgiften fra anden side – eksempelvis DSR-C eller arbejdsgiver – reduceres tilskuddet tilsvarende.

SAMMEN OM DSR

Dansk Sygeplejeråd igangsatte efter kongressen i maj 2016 et organisationsprojekt SAMMEN OM DSR.

Kredsbestyrelsen besluttede på deres møde i dag, at vi i kredsen i alle sammenhænge, hvor vi møder medlemmer, vil vi orientering om Organisationsudviklingsprojektet – vi har nogle ’spørgsmål’ med til møderne, som deltagerne kan svare på og komme i en idé-kasse.

Derudover besluttede kredsbestyrelsen at muligheden for at medlemmer kan trække en aktivitet til lokal området, skal genoplives som en ’Fonden uden navn’.

Der udloddes en konkurrence, hvor der trækkes lod om de 5 x 2 biografbilletter blandt de indkomne forslag . Kredsbestyrelsen tager efterfølgende beslutning om navnet til fonden.

Temadag for kliniske vejledere

Dansk Sygeplejeråd tog i 2016, som opfølgning på kongresforslaget om fokus på de kliniske vejledere, initiativ til at holde en fælles temadag for kliniske vejledere i samarbejde med UCN, Region Nordjylland og KKR Nordjylland (Kommunernes kontaktråd).

Temadagen blev udbudt til kliniske vejledere for de uddannelser, der skulle revideres 1. september 2016.

Dagen var en stor succes med over 300 betalende deltagere. Dagen fik en flot evaluering og arbejdsgruppen bag har besluttet, at man vil arbejde sammen om at lave en temadag 15. maj 2017. Kredsbestyrelsen besluttede derfor i dag, at de også i 2017 økonomisk vil støtte en tilsvarende temadage under forudsætning af, at de andre medarrangører også bidrager.

Kontakt til nyuddannede

Kredsbestyrelsen fulgte op på deres tidligere drøftelse om at ringe til nyuddannede sygeplejersker ca. 3 måneder efter endt uddannelse.

Det næste skridt er, at kredsbestyrelsen sammen skal have undervisning i den gode samtale og derefter besluttede konkret, hvordan det skal arrangeeres. Planen er,  at telefonopkaldene afvikles fra medio marts til medio april 2017 for de medlemmer, som er blevet færdige i sommeren 2016.

 

13. december 2016

Aktuelt politisk nyt

Kredsformanden orienterer fra møde, som Region Nordjylland havde inviteret til den 30. november med overskriften ’Lægedækningen i Nordjylland’. Regionen havde blandt andet inviteret Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd, Dbio, Falck Health Care m.fl. Nogle – blandt andet DSR - var inviteret til at komme med et kort oplæg om, hvilke løsninger de ser på problemerne med manglende lægedækning. Efterfølgende var der gruppedrøftelser med udgangspunkt i oplægge.

Kredsformanden kom på mødet med forslag med to vinkler:

 • Ved at udvikle det vi allerede har i dag: Sætte sygeplejersker i front, ansætte sygeplejersker med specialuddannet og tanken bag APN sygeplejersker
 • Ved at se helt anderledes på det: Ved at tænke Sundhedscentraler, hvor der eksempelvis kunne være udekørende funktion fra og så med lægeklinikker ledet af sygeplejersker

 

Udfordringer på sundhedsplejerskeområdet: Kredsformanden orienterer om, at et øget antal sundhedsplejersker ansættes på dispensation. Sundhedsstyrelsen har et vågent øje med Nordjylland især i forhold til forlængelse af den enkelte dispensation.

Problemstillingen skyldes, at uddannelseskapaciteten ikke er tilstrækkelig på universiteterne – og samtidig ansætter kommunerne ikke tilstrækkeligt med uddannelsespladser til sundhedsplejerske-studerende. Kredsen vil fremadrettet arbejde med problemstillingen på forskellig vis, blandt andet ved at gå i dialog med kommunerne om behovet for flere uddannelsespladser.                                

Andet

På kredsbestyrelsens møde i december var punkterne opfølgning på tidligere emner: SAMMEN OM DSR, kontakt til nyuddannede sygejersker og ICN's kongres.

God Jul.

19. juni 2018

Aktuelt politisk nyt

DSR vejledning i håndtering af henvendelser fra stressramte medlemmer

DSR's hovedbestyrelse vedtog på deres møde i marts fælles retningslinjer i DSR for konsulenters håndtering af henvendelser fra stressramte medlemmer eller medlemmer med begyndende stresssymptomer (som opfølgning på et tidligere kongresforslag fra '16).

Retningslinjerne beskriver den rådgivning og hjælp, som vi i organisationen er enige om skal tilbydes medlemmer, som henvender sig på grund af stress eller psykisk arbejdsbelastning. Der vil også blive lavet en udgave til TR og FTR, som beskriver grænsen mellem TR/FTR og konsulenters rådgivning og hjælp til stressramte.

 

Samarbejde mellen FTR og LO om løntjek efteråret 2018

I år er der igen i regi af 'Er du OK' kampagnen løntjek. I år er det i uge 46 og 47.  FTF og LO forventes at planlægge fælles aktiviteter på sygehusene her i Nordjylland.

Sidste år havde vi også ’Åbent Hus’ arrangement på kredskontoret. Det vil vi også planlægge med i år.

 

Tidsplan for næstformandsvalg 2018

I efteråret er der valg til de to næstformandsposter i DSR. Fristen for at stille op er den 1. oktober kl. 09.00 og valget afholdes fra den 25. oktober til den 8. november.

Der er allerede nu aftalt valgmøder i kredsene. Her i Kreds Nordjylland bliver valgmødet holdt den 31. oktober kl. 18:45 – 21:00. Forud for valgmødet er der arrangeret et medlemsmødet (det havde vi god erfaring med fra sidste gang, der var næstformandsvalg).

 

Generalforsamlingen 2018

I år holder Kreds Nordjylland generalforsamling tirsdag den 23. oktober 2018. Det er igen i Aalborg Kongres & Kultur Center, men denne gang i selve hallen, da pladsen i Europahallen sidste år var meget trang.

Kredsbestyrelsen planlægger med igen i år med musik - PerleFar - og et kortere fagligt oplæg efter spisningen.

Derudover blev der på mødet aftalt en hel del praktiske ting omkring generalforsamlingen - herunder også indhold til beretning, forslag til regnskabskontrollanter, stemmetællere osv.

 

Nye strategier på vej

Kredsbestyrelsen besluttede på mødet i dag, at kredsens nuværende Lønstrategi skal evalueres. Samtidig besluttede kredsbestyrelsen, at kredsen skal have udarbejdet en strategi på arbejdstidsområdet.

Arbejdet skal pågå umiddelbart efter sommerferien, og tidsplanen er, at kredsbestyrelsen inden årets udgang skal have en ny lønstrategi og strategi på arbejdstidsområdet klar.

Der nedsættes ifm. arbejdet to arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra kredsbestyrelsen, FTR-grupperne og faglige konsulenter på kredskontoret.

 

Øvrige emner

Kredsbestyrelsen behandlede også på mødet kredsens Strategi for arbejdsmiljøarbejdet. Efter få redaktionelle ændringer blev den videreført for perioden 2018 - 2020.