Kredsens strategier

Kredsbestyrelsen har godkendt strategier på forskellige områder.

Kredsens strategier

Lønstrategi

Lønstrategi 2018 - 2021

 

Lokal lønstrategi for nordjyske sygeplejersker og radiografer

Forord

Centrale rettigheder og lokale muligheder er et væsentligt element i Dansk sygeplejeråds overordnede strategi for at sikre medlemmerne gode løn- og ansættelsesvilkår.

Den lokale lønstrategi skal være med til at sikre sygeplejersker og radiografer de bedst opnåelige lokale lønaftaler og er således et pejlemærke, når der skal forhandles med arbejdsgiverne i Nordjylland. Strategien gælder for sygeplejersker og radiografer ansat i ikke-ledende stillinger og skal understøtte en kollektiv løndannelse frem for en mere individuel løndannelse.

Derfor skal rammerne for lønudviklingen formuleres i forhåndsaftaler frem for personlige individuelle lønaftaler. Det er garantien mod vilkårlighed og er samtidig med til at sikre lige løn for lige arbejde på samme arbejdsplads.

Da væsentlige dele af sygeplejerskers løn fastsættes lokalt, skal alle sygeplejersker have andel i den lokale løn. Løndannelsen skal være gennemskuelig og forudsigelig, hvilket betyder, at den enkelte sygeplejerske skal kunne se, hvorfor et tillæg gives, og hvordan man kan opnå en højere løn (f.eks. ved at gennemføre et uddannelsesforløb eller påtage sig en funktion).

Sygeplejerskers stillinger ændrer hele tiden karakter i takt med omverdenens krav til faglig udvikling i et sammenhængende sundhedsvæsen. Lønnen skal knyttes til denne udvikling, og det er vigtigt, at kompetencer vurderes, og at lønnen er forhandlet og aftalt, inden sygeplejersker tiltræder en ny stilling eller får nye funktioner.

 

August 2018

Jytte Wester

Kredsformand

 

Lønstrategiens fokus og muligheder

Den lokale lønstrategi i Nordjylland bygger på Dansk Sygeplejeråds vision om, at vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi skal arbejde for, at sygeplejersker aflønnes i forhold til professionens værdi for samfundet, og at organisationen varetager sygeplejerskernes interesser, når det gælder løn- og arbejdsvilkår. Den værdi, vores profession har for samfundet, skal afspejles i vores løn.

Lønstrategien sætter fokus på at øge værdien af og fremme lønudviklingen for sygeplejerskers arbejde inden for de fire funktionsområder:

At udføre sygepleje – Sygeplejens kerneområde og samtidig patient/borgerrettet.

At lede og koordinere sygepleje – Varetagelse af faglig ledelse, koordinerende funktioner, planlægningsansvar. Der er ikke tale om varetagelse af ledende stilling, idet sådanne er omfattet af lederoverenskomsten.

At formidle sygepleje – Pædagogiske opgaver med videndeling af faglig viden til kollegaer, studerende og patienter/borger.

At udvikle sygepleje – Hvor egen og/eller andres praksis sættes systematisk i et større perspektiv for at udvikle bedre sygepleje.

Strategien giver mulighed for:

 • At den enkelte sygeplejerske kan påvirke sin egen løn ved udvikling af egne kompetencer og varetagelse af funktioner
 • At der udvikles en gennemskuelig lønstruktur på arbejdspladserne, så der er balance mellem indsats, kvalifikationer, kompetencer og honorering
 • At forskellig aflønning bruges som løftestang til at opnå højere løn
 • At fastholde og udvikle de midler, der ligger i den lokale løndannelse

   

  Forhandlingskompetence

  Forhandlings- og aftalekompetencen er for alle stillinger placeret hos kredsformanden. Kredsformanden kan delegere forhandlingskompetencen for de ordinære stillinger til fællestillidsrepræsentanten eller tillidsrepræsentanten. Forhåndsaftaler, specialstillinger og atypiske stillinger forhandles af kredsen i samarbejde med de tillidsvalgte.

  Vejledning til medlemmer ved nyansættelser, nye funktioner og nye arbejdsopgaver

  Kredsbestyrelsen anbefaler, at den enkelte sygeplejerske, der enten overgår til anden stilling, eller som fremadrettet skal varetage andre funktioner/opgaver, skal være opmærksom på og synliggøre/italesætte egne kvalifikationer og anciennitet således, at der kan indledes en forhandling om lønnen. Lønnen skal være aftalt, før man opsiger hidtidig stilling og tiltræder en ny. Nye funktioner eller opgaver skal være klarlagt og beskrevet, og der skal være taget stilling til eventuelt løntillæg inden funktionen/opgaven påbegyndes. Der er altid mulighed for at kontakte tillidsrepræsentanten, fællestillidsrepræsentanten eller kredskontoret for vejledning.

   

  Lønstrategi

  Grundlønnen for sygeplejersker i ikke-ledende stillinger er centralt aftalt for den enkelte stillingsgruppe.

  Det er kredsbestyrelsens holdning:

 • At grundlønnen for nye stillingskategorier forbedres
 • At lønudviklingen understøtter det kliniske felt
 • At der gennemføres årlige forhandlinger. Der kan forhandles for mere end et år, hvis det vurderes, at der derved kan opnås et bedre resultat
 • At der samarbejdes med andre kredse i Dansk Sygeplejeråd og andre faglige organisationer, hvor der er fælles interesse, og hvor det har betydning for lønudviklingen
 • At varige lønforbedringer prioriteres frem for midlertidige tillæg, engangsbeløb og resultatløn
 • At lønaftaler skal understøtte kompetenceudvikling på arbejdspladsen og de erfaringsbaserede kompetencer
 • At erhvervet tillæg begrundet i kvalifikationer/kompetencer bibeholdes ved stillingsskift eller erstattes af et andet (personligt) tillæg
 • At resultatløn anvendes som supplement til andre løndele og ikke må gå forud for andre løndele
 • At der aftales tillæg for efter- og videreuddannelse samt specialuddannelser til de sygeplejersker, som arbejder inden for det område, som uddannelsen er rettet mod
 • At der aftales tillæg for specialfunktioner, der kræver længerevarende oplæring
 • At tillæg er pensionsgivende
 • At pensionen forbedres for specialstillinger og atypiske stillinger
 • At tillidsvalgte honoreres for varetagelsen af hvervet og for de kompetencer, de udvikler i funktionen
 • At tillidsvalgte følger kollegernes lønudvikling
 • At lønaftaler ikke indeholder generelle modregningsklausuler
 • At lønaftaler til underskrift er klare og gennemskuelige med en tydelig begrundelse for aftalte tillæg

 

Begrebsafklaring

Forhåndsaftale: En aftale som fastlægger honoreringen for en bestemt funktion eller kvalifikation/kompetence. Når sygeplejersker inden for aftalens område opfylder betingelserne, skal tillægget ydes.

Individuel aftale: En aftale der alene omfatter den pågældende person. Det kan

være løntillæg, pensionsforbedringer, uddannelsesvilkår mv.

Resultatløn: Resultatløn baseres på opfyldelse af fastsatte mål af enten kvantitativ eller kvalitativ karakter – og ydes ud over grundlønnen og evt. tillæg.

Atypisk stilling: Som en del af Overenskomsten 2011 er der aftalt rammer for forhandling af atypiske stillinger. I denne sammenhæng er der tale om en stilling, hvis indhold afviger fra overenskomstens normale forudsætninger.

Lønstrategien evalueres i forbindelse med OK 2021

Strategi og handleplan for aktiviteter

Strategi og handleplan opdateres løbende i takt med, at kredsbestyrelsen tager nye beslutninger.

Strategi og handleplan for medlemsaktiviteter

Arbejdsmiljø 2020 - 2022

Plakat til print: Vision og strategi vision og strategi AM 2020 - 2022

 

Vision

Sygeplejersker har et sundt, sikkert og trygt arbejdsmiljø gennem hele arbejdslivet - til gavn for den enkelte sygeplejerske, faget og samfundet.

 

Strategi

Indflydelse

Kreds Nordjylland vil gennem samarbejde påvirke de interessenter, der har beføjelser og indflydelsesmuligheder til at sikre et sundt, sikkert og trygt arbejdsmiljø og arbejdsliv.

Interessenterne er arbejdsmarkedets parter, politikere, arbejdsgivere, tillidsvalgte, og det enkelte medlem m.fl.

 

Involvering

Kreds Nordjylland involverer aktivt medlemmer og tillidsvalgte for derigennem at understøtte det gode arbejdsmiljø/arbejdsliv.

Det er arbejdsgivers ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø – men en fælles opgave at løse dette.

Ved at involvere medlemmer, tillidsvalgte og ledere får Kreds Nordjylland viden om udfordringer, forventninger og holdninger. Dermed kan Kreds Nordjylland understøtte det gode arbejdsmiljø/arbejdsliv.

 

Nærhed

Kreds Nordjyllands holdning er, at opgaverne løses så tæt på medlemmerne som muligt.

Arbejdsmiljørepræsentanten er nøgleperson og spiller sammen med tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant en central rolle, når arbejdsmiljø skal sættes på dagsordenen – både i dagligdagen og i den strategiske planlægning af arbejdsmiljøindsatsen i MED.

Kreds Nordjyllands rolle er at støtte op om de udfordringer, der måtte være på arbejdspladsen ud fra medlemmernes og de tillidsvalgtes ønsker og behov.

 

Synlighed

Kreds Nordjylland er synlige og skaber synlighed omkring sygeplejerskers arbejdsmiljø og arbejdsvilkår. Dette i tæt samarbejde med arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant.

Betydningen af sammenhæng mellem faglighed, kompetencer, opgaver og ressourcer skal formidles til omliggende samfund (politikere, arbejdsgivere, borgere, medier m.fl.).

Sygeplejerskers arbejdsmiljø og arbejdsvilkår er derfor en integreret del af arbejdet i Kreds Nordjylland.

 

(november 2019)

Kommunikations- og informationsstrategi 2022-2025

Dansk Sygeplejeråd er en stærk og dynamisk organisation, hvor medlemmernes interesser altid kommer i første række, og hvor medlemmerne oplever, at det er nyttigt at bidrage til fællesskabet. Fællesskab blandt sygeplejersker giver styrke og sammenhold. Styrken i fællesskabet vil vi bruge, når Dansk Sygeplejeråds synspunkter skal fremføres.

Målsætning for Kreds Nordjyllands kommunikations- og informationsstrategi

Kredsens kommunikation og information skal understøtte og synliggøre Dansk Sygeplejeråds vision, værdier og holdninger over for medlemmer og det omgivende samfund med det formål at få indflydelse og påvirke udvikling/beslutninger i en retning, der er til gavn for sygeplejen og kredsens medlemmer.

Det er afgørende, at Kreds Nordjylland reagerer hurtigt på historier og problemstillinger, der rejses i medierne, blandt medlemmerne eller på nettet.

DSR har nogle grundlæggende værdier, der også gælder for Kreds Nordjyllands kommunikation:

• Samlende

• Handlekraftig

• Dagsordensættende

• Nærværende

Kommunikation og information er en integreret del af alle arbejdsområder/-opgaver i organisationen. Det er afgørende, at medlemmerne oplever os som nærværende - at vi er tæt på de problemstillinger, de kender fra hverdagen. Vi skal være opsøgende over for og samle medlemmerne, der skal kende Kreds Nordjylland som en handlekraftig og dagsordensættende organisation, som fremfører deres krav og synspunkter.

Det skal være synligt for medlemmerne, at Kreds Nordjylland søger og har indflydelse på sundhedspolitik og løn- og arbejdsvilkår - også gennem en aktiv kommunikation. Kommunikationen handler både om holdninger, igangværende indsatser og resultater.

Samtidig er vi en dialogsøgende og troværdig organisation, hvor der er plads til forskellighed. Vi arbejder grundigt og sobert i vores skriftlige og mundtlige kommunikation.

Det er en forudsætning for en succesfuld kommunikation, at der er dialog og synergi i samspillet mellem sygeplejersker og de lokale organisatoriske aktører (kredsens valgte politikere, tillidsrepræsentanterne, arbejdsmiljørepræsentanterne og kredsens ansatte). Vores kommunikation skal være med til at sikre sammenhængskraft i organisationen og faget og være med til at skabe en rød tråd mellem de problemstillinger, medlemmerne oplever på deres arbejde, og kredsens indsatser.

Det er vigtigt for Kreds Nordjylland at inddrage medlemmerne i kommunikationen. Derfor støtter og hjælper vi medlemmer og tillidsvalgte, der ønsker at ytre sig om løn- og arbejdsforhold og udviklingen i sundhedsvæsnet.

Kommunikationsstrategiens målgrupper

Kreds Nordjyllands kommunikation er rettet mod forskellige målgrupper, som alle på hver sin måde er vigtige for Dansk Sygeplejeråd og sygeplejerskerne.

Målgrupperne er overordnet:

• Alle nuværende og potentielle medlemmer i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland

• Politiske beslutningstagere

• Arbejdsgivere / embedsmænd

• Andre samarbejdspartnere, herunder andre faglige organisationer

• Pressen

• Borgere

• Andre dele af Dansk Sygeplejeråd  

Kommunikationskanaler og –aktiviteter

Kredsens kommunikation bygger på følgende kommunikationskanaler. Det er vigtigt at vælge de rette kanaler til forskellige indsatser, så vi når så stor en del af de ønskede målgrupper som muligt med et tilpasset og forståeligt budskab:

• Hjemmeside

• Nyhedsbreve

• Medlemsblad DSR Nord

• Sociale medier

• Pressearbejde

• Anden strategisk kommunikation (høringssvar, taler mv.)

• Øvrig kommunikationsaktivitet (pjecer, plakater mv.)

• Medlemsaktiviteter som møder, kurser, aktioner og demonstrationer • Beretning til generalforsamlingen

• Direkte medlemskontakt

• Andre fælles medier i Dansk Sygeplejeråd (tidsskriftet Sygeplejersken, Synergi, Forkant, Fag og Forskning)

Hjemmesiden

Hjemmesiden er den vigtigste og samlende kontaktflade mellem Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland, sygeplejersker og andre interessenter. Den er kredsens udstillingsvindue, er opdateret, inspirerende og har en lokal, nordjysk genkendelighed hos brugerne. Den informerer blandt andet om:

• Politiske beslutninger og indsatsområder gennem blandt andet nyheder og blog

• Medlemstilbud og –aktiviteter

• Oplysninger i forhold til fag, arbejdsvilkår og sundhedspolitik

• Forskelligt nyhedsstof af høj aktualitet

• Information til udvalgte målgrupper

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve sendes til alle medlemmer, der ikke aktivt har frameldt sig. Det tilstræbes at sende et nyhedsbrev 1-2 gange om måneden.

I nyhedsbrevene fortælles om kredsens aktuelle arbejde, indgåede aftaler, kampagner, kommende arrangementer og andet, der med fordel kan kommunikeres til alle medlemmer med kort varsel.

Nyhedsbrevet vil ofte være opbygget af korte tekster/overskrifter med link til artikler på hjemmesiden. Nyhedsbrevene må ikke være for lange og have for mange artikler.

Der arbejdes på at kunne sende målrettede nyhedsbreve til udvalgte grupper af medlemmer.

Nyhedsbrevene kan også findes på kredsens hjemmeside.

DSR Nord

Medlemsbladet udkommer cirka tre gange om året. I de år, hvor kredsen afholder generalforsamling, bruges den ene udgivelse som beretning. Bladet bruges især til længere artikler og reportager, til at reklamere for kommende medlemsarrangementer og i øvrigt til kommunikation, der skal ud til alle medlemmer på en gang.

Bladet er også tilgængeligt elektronisk på kredsens hjemmeside.

Sociale medier

Kredsen er aktiv på sociale medier – i første omgang Facebook og Instagram. Formålet er både at skabe en mere umiddelbar og inddragende kommunikation med medlemmerne og give blandt andet offentligheden og politikerne et let tilgængeligt indblik i Dansk Sygeplejeråds holdninger og arbejde.

Sociale medier bruges også til kampagner, reklame for arrangementer, til information om aktiviteter i kredsen og på kredskontoret, til at dele artikler og informationer samt til at skabe debat med og mellem medlemmerne.

Kredsen er opmærksom på og vil bruge de forskellige styrker (og svagheder), de enkelte sociale medier har - herunder andre elementer som billeder, videoer, memes mm.

Vi er samtidig opmærksom på, at sociale medier ikke er egnede til sagsbehandling af medlemmernes konkrete problemstillinger, der i stedet henvises til tillidsvalgte og/eller relevante medarbejdere.

De sociale medier overvåges for at sikre en god tone i debatten. Derfor kan sletning af indlæg og/eller udelukkelse af medlemmer i undtagelsestilfælde være nødvendig.

Da ikke alle medlemmer er på sociale medier eller følger kredsens sider og profiler, kan sociale medier ikke sættes i stedet for anden kommunikation, når vi ønsker at nå ud til alle medlemmer.

Pressen

Kreds Nordjylland vil gøre Dansk Sygeplejeråd og kredsens synspunkter synlige i den lokale presse. Det sker gennem læserbreve, pressemeddelelser og direkte henvendelser til medierne, når en konkret sag eller historie giver mulighed for at fremhæve de vilkår, sygeplejersker arbejder under - og de forslag kredsen har til løsninger for både ansatte og den samlede sundhedssektor.

Som udgangspunkt stiller Dansk Sygeplejeråd gerne op og tager debatten om alle de problemstillinger, vores medlemmer oplever.

En vigtig medspiller i pressekontakten er kredsens tillidsvalgte og medlemmer, som inddrages i relevante sager og historier i pressen.

Designlinje

Den overordnede designlinje i Dansk Sygeplejeråd, der tager udgangspunkt i det emblem, organisationens medlemmer har båret siden 1899, understøttes af et nordjysk genkendeligt design, som er gennemgående i kredsens kommunikation uanset platform.

Se Kommunikationsstrategien som pdf her.