Regionen eftergav krav på tilbagebetaling

Kreds Sjælland anmodede Regionen om en forhandling

En regionalt ansat sygeplejerske havde gennem en årrække varetaget en speciel funktion i sin afdeling. Funktionen udløste et unavngivet løntillæg, som hun i god tro modtog med overbevisning om, at løntillægget blev givet for varetagelse af funktionen.

Da hun efterfølgende modtager et næsten identisk løntillæg for samme funktion, henvender hun sig undrende til sin ledelse og HR-afdeling. Regionen rejser på den baggrund krav om efterbetaling af 16.000 kr., idet de mener, at funktionen var tidsbestemt, og at sygeplejersken ikke har varetaget funktionen i hele den periode, hvor hun modtog løntillægget.

DSR Kreds Sjælland gik ind i sagen og anmodede Regionen om en forhandling, da det var DSR’s opfattelse, at sygeplejersken havde modtaget tillægget i god tro.

Sagen blev afsluttet med, at Regionen eftergav sit krav. Sygeplejersken skulle således ikke tilbagebetale det opkrævede beløb.