Aftale om rammer for Covid-19-beredskab

Sundhedskartellet - og herunder Kreds Sjælland - har indgået aftale med Region Sjælland om løntillæg til sygeplejersker, der fremover indgår i Covid-19-beredskab.

Oprettet: 06.07.2020

Dansk Sygeplejeråd har siden starten af maj sammen med Sundhedskartellet arbejdet for at sikre rammerne for de sygeplejersker, der deltager i Covid-19-beredskabet. Der er nu indgået en aftale om løntillæg for at indgå i beredskabet - og der er en tilkendegivelse fra regionen om, hvordan man vil håndtere processen m.v.

Helt kort fortalt gælder, at hvis man står til rådighed for beredskabet, får man et pensionsgivende tillæg på 1.311,34 kr. om måneden. Hvis man overgår til tjeneste på en afdeling med Covid-19-patienter, får man et engangstillæg på 1.573,61 kr. for hver gang, man flyttes - også når man flyttes tilbage til sin vanlige afdeling.

Aftalen gælder fra 1. juli 2020 – MEN dog med tilbagevirkende kraft fra den 13. maj, hvad angår det faste tillæg (se § 2 i aftalen, som du finder under generlle regionale forhåndsaftaler på kredsens hjemmeside).

Udgangspunktet er frivillighed

Udgangspunktet er, at det er frivilligt, om sygeplejersker ønsker at stå til rådighed i forbindelse med Covid-19-beredskabet – og altså dermed er klar til at skifte arbejdssted fra deres faste afdeling til Covid-afdelingen/afsnittet, der kan være placeret på et andet hospital men under samme sygehusledelse.

Hvis der ikke er tilstrækkeligt mange, der melder sig, skal ledelsen drøfte den konkrete proces for bemandingen med tillidsrepræsentanten, og først derefter kan ledelsen udpege.

DSR Kreds Sjælland vil opfordre til, at man kontakter sin tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant eller kredsen, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man vil blive omfattet af aftalen. Det er også vigtigt at få afklaret, hvor og hvor længe ledelsen påtænker, at man skal stå til rådighed.

Hvad indeholder aftalen?

Hvis man står til rådighed for beredskabet, får man et pensionsgivende tillæg på 1.311,34 kr. om måneden (15.000 kr. i årligt grundbeløb 31. marts 2018, jf. § 2 i aftalen). Hvis man kun står til rådighed en del af måneden, får man alligevel betalt tillæg for den fulde måned.

Ledelsen skal give mindst 3 dages varsel, når en sygeplejerske skal overgå til Covid-beredskab, og det samme gælder, når man skal tilbage til egen afdeling.

Hvis man overgår til tjeneste på afdelingen med Covid-19, får man pr. gang, man flyttes, udbetalt et honorar på 1.573,61 kr. (1.500 kr. i 31. marts 2018-niveau), der ikke er pensionsgivende. Det honorar er altså oven i det generelle tillæg for at være en del af beredskabet. Man får en ny tjenesteplan, hvor det skal tilstræbes, at der planlægges med samme antal fridage og fridøgn, som i den oprindelige tjenesteplan, og at disse dage i størst muligt omfang placeres, som de var i den oprindelige plan.

Når man går tilbage til sin faste afdeling, får man også udbetalt et honorar på 1.573,61 kr. og skifter til en ny tjenesteplan.

De nævnte beløb dækker kun, at man står til rådighed, og at man skifter tjenesteplan. Når man arbejder efter tjenesteplan, gælder arbejdstidsaftalen og overenskomsten, og man skal have de almindelige betalinger for ændringer af vagter, overarbejde m.v. i den tjenesteplan, man aktuelt følger.

Oplæring og individuelle hensyn

Regionen har tilkendegivet, at der skal ske den nødvendige og tilstrækkelige oplæring og introduktion. Desuden har regionen markeret, at den vil tage individuelle hensyn, hvis der skal ske større omlægninger fra vagter, så man får mulighed for at få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen for eksempel i forhold til børnepasning. Planlagt ferie kan kun ændres efter Ferieaftalens regler.

Ændringer i transporttid

Hvis man får længere vej til arbejdet eller får flere udgifter til transport, når man arbejder på Covid-19-afdelingen, ydes der transportgodtgørelse og arbejdstid for øget transporttid, hvis ændringen af arbejdssted ikke er varslet efter gældende regler. Transportgodtgørelse kan være de faktiske merudgifter.

Hvornår gælder aftalen?

Aftalen gælder fra den 1. juli 2020 og til og med den 31. december 2020. Men den har som nævnt, hvad angår det faste tillæg, tilbagevirkende kraft til 13. maj (hvor Fælleserklæringen udløb), så hvis man har stået i Covid-19- beredskabet i den periode, skal det sikres, at man kommer med på ledelsens oversigt. Den oversigt skal foreligge senest i september, hvorefter tillægget på de 1.311.34 kr. om måneden vil blive efterbetalt.