DSR fik medhold i retssag - flere får nu glæde af afgørelsen

En ankesag fra 2016 er for nyligt blevet stadfæstet i Landsretten. Afgørelsen betyder, at tre sygeplejersker har fået medhold i en sag vedrørende ændringer i ansættelsesvilkårene. Afgørelsen kommer nu endnu flere sygeplejersker til gode.

Sagen startede, da ledelsen på Næstved Sygehus i 2013 indførte en omstrukturering, som gjorde, at gynækologisk afdeling gik fra et være et døgnafsnit til et 5-døgnsafsnit. Sagen indebar dels, at sygeplejerskerne blev omplaceret og dels, at de mistede muligheden for at oppebære aften-, nat- og weekendtillæg. De blev desuden fejlinformeret og ikke rettidigt varslet.

Næstved Sygehus 6. april 2016Gennem fællestillidsrepræsentanten blev sagen rejst af Dansk Sygeplejeråd, og sagen blev første gang ført i byretten i oktober sidste år. Her fik Dansk Sygeplejeråd og sygeplejerskerne medhold. Region Sjælland ankede sagen, som derfor blev genrejst, denne gang i Østre Landsret.

Østre Landsret har nu genbekræftet sygeplejerskernes lovmæssige krav på at modtage den økonomiske kompensation svarende til deres individuelle varsler, som de fra starten mente at have krav på. Landsretten giver således sygeplejerskerne og DSR medhold i, at der i forbindelse med omstruktureringerne var tale om en “ensidig beslutning fra ledelsens side om at ændre de indstævntes arbejdstid og løn i form af vagttillæg”, og at de ændringer, der blev indført, kan betegnes som “væsentlige”.

Her udpensler Landsretten netop, hvordan der i forbindelse med afgørelsen bliver lagt særligt vægt på, at vagttillæggene har stor betydning for sygeplejerskernes valg af job. For sygeplejersker består op imod halvdelen af arbejdstiden nemlig typisk af aften-, natte- og weekendvagter, altså vagter, som giver en ekstra økonomisk bonus i form af tillæg. Eksempelvis udgjorde vagttillæggene for de tre sygeplejersker i sagen ikke mindre end 14, 15 og 20 pct. af deres grundløn.

Derfor modtager de tre sygeplejersker fra Gynækologisk Afdeling nu hver især de tilgodehavender, som Region Sjælland skylder dem for manglende vagttillæg. Dette beløb når samlet set op på 30.350 kr.

En af de sygeplejersker, der har fået glæde af afgørelsen, er Helle Tina Møller, hun siger om sagen:
” Jeg er lykkelig for, at DSR tog sagen op – ellers var mine kolleger og jeg blevet snydt for de tillæggene i den varslingsperiode, som skal gives, når der sker væsentlige ændringer i ens arbejdsforhold. Ledelsen mente, at de kunne ændre i vores vagter med 4 ugers varsel, så man fra den ene til den anden måned kunne miste alle sine aften-, nat- og weekendtillæg. Det er jo fuldstændig urimeligt.”

YDERLIGERE 80.000 KR. TIL FEM SYGEPLEJERSKER
Samtidig viser det sig nu, at afgørelsen på sagen fra Næstved Sygehus allerede har haft en positiv effekt på en lignende sag på et andet sygehus inden for regionen. I 2016 blev der nemlig indført lignende betydelige omstruktureringer på det pågældende sygehus, idet et sengeafsnit med døgnfunktion og weekendvagter gik over til at være et 5-døgnsafsnit med hverdagsåbent til klokken 20. Fem sygeplejersker blev underrettet om de ændrede vilkår af regionen, som fandt, at et varsel på fire uger var nok. DSR Kreds Sjælland informerede regionen om, at der i forbindelse med omstruktureringen var tale om en væsentlig ændring i ansættelsesforholdene, og at det således var en ændring, som skulle bebudes med det funktionærmæssige varsel. Parterne afventede herefter den igangværende retssag.

Efter afgørelsen i retssagen vedrørende den gynækologiske afdeling på Næstved Sygehus har kredsen fremsendt et krav om udbetaling af ulempetillæg for aften-, natte- og weekendvagter svarende til de fem sygeplejerskers opsigelsesvarsel. Tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten har herudover ret til yderligere tre måneders varsel. Regionen har i kølvandet på Landsrettens afgørelse i Næstved-sagen anerkendt DSR’s krav og har nu udbetalt de udestående tillæg på mellem 4.580 og 27.750 kr. til de implicerede. I alt er der udbetalt 83.420 kr. til de fem sygeplejersker.

Kredsformand Helle Dirksen er meget tilfreds med afgørelsen:
Helle Dirksen 8. marts 2017"Det er virkelig godt for både de berørte sygeplejersker og ikke mindst deres kolleger, at vi har fået stadfæstet af Østre Landsret, at det er en væsentlig ændring, når regionen (i det konkrete tilfælde) iværksætter omstruktureringer, der indebærer, at sygeplejersker mister deres vagttilæg og dermed går ned i løn. Det er en diskussion, vi har med regionen stort set hver gang, de omstrukturerer. Og selv om der er gået lang tid fra sagen blev rejst, og til afgørelsen kom, har resultatet været værd at vente på."