Forord ved kredsformand Helle Dirksen

I dette nummer af PULS kan du læse om, hvordan en tillidsrepræsentant skaffede 200.000 kroner til fire medlemmer. Vi tager også PULSen på den aktuelle situation i Region Sjælland, og så har hospitalspræst Tom Andersen Kjær skrevet en artikel om sundhedsvæsenets kulturelle skammekroge.

Kære medlem i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland.

Nogle gange hører vi, at du som medlem ikke oplever, at DSR er til stede i din hverdag, og at det kan være svært at se, hvad DSR gør for dig. Det kan jeg godt forstå, hvis du med DSR mener mig og mine kollegaer på kredskontoret. Men faktisk er DSR til stede på rigtig mange arbejdspladser. Din tillidsrepræsentant er nemlig DSR’s lokale repræsentant, og hun eller han kan både hjælpe dig i spørgsmål om løn, arbejdstid og arbejdsvilkår og viderebringer samtidig viden om dine og dine kollegers arbejdsvilkår både til kredskontorets politisk valgte og til de faglige konsulenter. Tillidsrepræsentanten fungerer også som med- og modspiller til ledelsen i det daglige arbejde og sætter sammen med arbejdsmiljørepræsentanten arbejdsmiljøet på dagsordenen.

I Kreds Sjælland har vi derfor – altid - fokus på, at der skal være valgt en tillidsrepræsentant de steder, hvor det er muligt. Gennem de seneste måneder har vi arbejdet ekstra intenst på dette, og det har medført, at der nu er en tillidsrepræsentant på langt de fleste arbejdspladser, hvor der er sygeplejersker. Vi glæder os til samarbejdet med de nye tillidsrepræsentanter – og selvfølgelig også til det fortsatte samarbejde med de erfarne tillidsrepræsentanter. I den første artikel i dette nummer af PULS kan du læse et eksempel på, hvordan en tillidsrepræsentants arbejde resulterede i, at fire sygeplejersker fik efterbetalt samlet set mere end 200.000 kr. i tilgodehavende løn.

Hvis du er i tvivl om, hvem der er din tillidsrepræsentant, eller mangler I at vælge en, er du velkommen til at kontakte kredskontoret.


Aktuelle politiske indsatsområder i Kreds Sjælland

Sundhedsplatformen
Sundhedsplatformen er blevet implementeret på de første sygehuse i Region Hovedstaden. Det er planen, at platformen skal implementeres i Region Sjælland i 2017. Flere af jer har måske allerede fået at vide, at I skal være ”superbrugere” eller på anden måde deltage i arbejdet med Sundhedsplatformen. Vi følger selvfølgelig med i, hvordan det går i Region Hovedstaden, og vi har allerede anmodet Region Sjælland om et møde, hvor vi kan tale om, hvad vi kan lære af implementeringen i Hovedstaden, og samtidig forhandle vilkårene for de sygeplejersker, der skal indgå i arbejdet i vores region.

Besøg på arbejdspladser med særlige arbejdsmiljømæssige udfordringer
Både kredsnæstformændene og jeg har hen over foråret været på besøg på en række arbejdspladser med særlige arbejdsmiljømæssige udfordringer – enten fordi vi er blevet opfordret til det af tillidsrepræsentanter og medlemmer, eller fordi vi har inviteret os selv. Vi har flere steder aftalt opfølgningsmøder, så vi kan følge op på, om aftaler og løsningsforslag implementeres.

Du kan i en artikel i dette nummer af PULS læse om den aktuelle situation på Region Sjællands sygehuse, som blandt andet er præget af, at der er op imod 200 ubesatte sygeplejerskestillinger.

Kongres 2016
Kreds Sjællands bestyrelse fremlagde på Kongres 2016 fire beslutningsforslag, som blandt andet havde fokus på sygeplejerskers arbejdsmiljø og løn. Alle forslagene blev enten vedtaget, dannede grundlag for en udtalelse eller der blev givet tilsagn om, at DSR vil arbejde videre med temaet i kongresperioden. Kredsbestyrelsen var yderst engagerede i debatterne på kongressen, og vi kom i den grad ud over rampen.

Kongressen er Dansk Sygeplejeråds øverste myndighed og mødes hvert andet år. På kongressen fastsættes retningen for DSR’s arbejde de kommende to år. Kongressen havde i år fokus på at skabe et bæredygtigt sundhedsvæsen, hvor medarbejderne kan holde til at arbejde.

Uddannelsesområdet
Professionshøjskolen Sjælland, UCSJ, har ansøgt om øget dimensionering – og har den 24. juni 2016 fået godkendt en forøgelse på 10 procent, svarende til 50 studiepladser årligt. Sygeplejerskeuddannelsen på Campus Roskilde vil – på et endnu ikke fastlagt tidspunkt – blive flyttet til Køge i nærheden af det nye universitetshospital.

Kreds Sjælland har igennem de seneste år arbejdet på at øge antallet af specialuddannede sygeplejersker i psykiatrien. Vi er derfor glade for, at antallet af uddannelsespladser fra i år er øget fra 5 til 19, og at psykiatriledelsen har sat som målsætning, at der i 2025 som minimum skal være 50 procent specialuddannede psykiatriske sygeplejersker. Specialuddannelsen er hjemkøbt til regionen og vil fremover foregå i Ringsted.

Kredsen har i samarbejde med SLS afholdt et karriere-arrangement for studerende på UCSJ Campus Slagelse. Her præsenterede en række sygeplejersker forskellige nicher inden for faget. Det var en stor succes med mange deltagere.

Faglige medlemsarrangementer i efteråret 2016
Vi er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på programmet for efterårets medlemsarrangementer. Vi har søgt at sammensætte et program, hvor der – forhåbentlig – er noget for enhver smag. Selv ser jeg meget frem til, at vi får besøg af Kari Martinsen. Der vil også – som noget nyt - være to hele temadage om henholdsvis sårpleje og diabetes. Vi sender oversigten med medlemsaktiviteter ud snarest, så hold øje med din mailboks!

Med ønsket om en god sommer.

Helle Dirksen
Kredsformand