Regionspolitikerne svarer på 3 skarpe

Hvem skal sætte kursen for Region Sjælland? Mange medlemmer i kredsen har Regionen som arbejdsgiver. Derfor har vi spurgt tre af spidskandidaterne til Regionsrådet om, hvordan de vil håndtere nogle af de presserende problemer, der er på sygehusene.

Jacob Jensen, Venstre

Hvad vil du gøre anderledes for at rekruttere og fastholde sygeplejersker på Region Sjællands sygehuse – både i somatikken og psykiatrien – og både nu og på sigt?

Jacob Jensen
Jacob Jensen
Da min egen hustru er sygeplejerske på Roskilde Sygehus på neurologisk afdeling, kender jeg fra hende de udfordringer og det arbejdspres, som sygeplejerskerne er underlagt. At fastholde og rekruttere sundhedspersonale herunder ikke mindst sygeplejersker er DEN vigtigste opgave, som det nye regionsråd skal håndtere. Det kræver en mangesidet indsats, hvor jeg her vil nævne et par forslag:

Helt basalt vil jeg arbejde for, at det samlede regionsbudget på omkring 19 mia. kr. bliver justeret, så fokus i endnu højere grad kommer på kerneydelsen. Med andre ord, jeg vil forsøge at frigive midler fra mere perifere opgaver til at kunne ansætte mere ”kernepersonale” herunder sygeplejersker.

De faglige miljøer skal styrkes, hvilket kan ske på flere måder. Det handler bl.a. om, at med indførslen af den værdibaserede model på alle regionens sygehuse, så vil det i højere grad være op til de enkelte afdelinger at tilrettelægge indsatsen, så den skaber mest mulig værdi for patienten – og ikke blot en aktivitet for aktivitetens skyld.

Det handler om at give fleksible muligheder i ansættelsen, bl.a. deltidsstillinger som mange ikke mindst yngre sygeplejersker, som er ved at stifte familie, kunne være interesserede i. Og for at samle op på det hele, bør der etableres et politisk stående udvalg i Regionsrådet, der har til formål at arbejde med rekruttering, arbejdsmiljø og medarbejderudvikling.

Hvad vil du gøre anderledes for at sikre et arbejdsmiljø på sygehusene, der skaber arbejdsglæde, mulighed for overensstemmelse mellem ressourcer og opgaver og mulighed for faglig udvikling?

Noget af svaret hænger sammen med svaret på det ovenstående spørgsmål. Men i tillæg til det, vil jeg også gerne investere i medarbejdernes løbende (efter)uddannelsesmuligheder, så der er en faglig udviklingsmulighed for personalet, som en del af motivationen på arbejdspladsen.

Jeg vil også gerne se på den overordnede organisering af hele sygehusstrukturen, idet vi skal have mest mulig selvbestemmelse på de enkelte afdelinger og dermed større medarbejderindflydelse på hverdagens udfordringer. Der skal være kortere vej fra ord til handling.

Vil du som regionsrådsformand støtte op om, at Region Sjælland og Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland sammen får forsket i en evt. sammenhæng mellem antallet af sygeplejersker og patientdødeligheden?

Det er altid relevant at se på forskellige sammenhænge, når der skal prioriteres mellem forskellige muligheder, så man kan sætte ind der, hvor behovet er størst. Det lette svar på spørgsmålet vil derfor være, at det vil jeg støtte op om. Dog skal det også siges, at jeg ikke behøver et stykke forskning til at dokumentere vigtigheden af, at der er det relevante antal sygeplejersker på sygehusene og i andre af regionens institutioner, for at man kan levere en service til borgerne af god kvalitet.

 

Bruno Jerup, Enhedslisten

Hvad vil du gøre anderledes for at rekruttere og fastholde sygeplejersker på Region Sjællands sygehuse – både i somatikken og psykiatrien – og både nu og på sigt?

Bruno Jerup
Bruno Jerup
Helt grundlæggende skal der være mindre stress og jag. Tingene bider hinanden i halen, og de forringede arbejdsforhold fører til, at flere søger væk, hvilket giver øget arbejdspres til dem, der er tilbage. 15 års konstante effektiviseringskrav har sat sine spor. Hvis aflønningen i Regionen er ringere end i hovedstaden skal vi økonomisk ækvivalere dem. Mulighederne for efteruddannelse skal forbedres. Jeg vil gerne have en mere direkte kontakt mellem personalerne og regionspolitikerne. MED-systemet er ikke tilstrækkeligt.

Hvad vil du gøre anderledes for at sikre et arbejdsmiljø på sygehusene, der skaber arbejdsglæde, mulighed for overensstemmelse mellem ressourcer og opgaver og mulighed for faglig udvikling?

Jeg vil arbejde for at mindske kontrol- og skemavæsenet og bygge styringen af sygehusene og de enkelte afdelinger op på tillid til personalets evne til selv at organisere og planlægge arbejdet. I det hele taget er der behov for et opgør med new public management.  Personalets arbejdsforhold skal være en kvalitetsparameter på linje med Regionens øvrige kvalitetsmålsætninger. Jeg vil gerne have en diskussion om personalenormering, så der bliver gennemsigtighed med de ressourcer, der er på afdelingerne og på tværs af landsdelene.

Vil du som regionsrådsformand støtte op om, at Region Sjælland og Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland sammen får forsket i en evt. sammenhæng mellem antallet af sygeplejersker og patientdødeligheden?

Jeg vil gerne have forsket i, om der er sammenhæng mellem patientdødelighed og personaleressourcer, men også gerne forsket i den patientoplevede behandling og personaleressourcer helt generelt.

 

 

Heino Knudsen, Socialdemokratiet

Hvad vil du gøre anderledes for at rekruttere og fastholde sygeplejersker på Region Sjællands sygehuse – både i somatikken og psykiatrien – og både nu og på sigt?

Heino Knudsen
Heino Knudsen
Det skal være attraktivt at søge til Region Sjælland på lige fod med at søge til Region Hovedstaden. Det kræver en flersidig indsats, men en væsentlig forudsætning for at løse rekrutteringsudfordringen er et forbedret arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet er en grundsten i både arbejdet med rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker. Derfor vil vi skabe et nyt tillids- og dialogbaseret tankesæt i Region Sjælland både centralt og decentralt, så sygeplejersker kan udføre deres arbejde på den bedst mulige måde, og patienter kan få den bedst mulige behandling.

Derudover skal sygeplejerskerne i Region Sjælland kunne løse og håndtere de problematikker, de møder i somatikken såvel som i psykiatrien. Det kræver, at der i Region Sjælland er tid og plads til, at man som ny sygeplejerske oplæres på den afdeling hvor man bliver ansat. Det skal prioriteres, både så sygeplejerskerne er rustede til det arbejde, de skal udføre, men også så vi sikrer, at alle patienter får den bedst mulige behandling. Vi skal i Region Sjælland derfor understøtte vores sygeplejersker i at blive efteruddannet, hvilket både vil øge deres karrieremuligheder, men også give ekstra kompetencer til de sjællandske sygehuse. Vi skal dertil øge bruget af de allerede uddannede specialsygeplejersker, hvor i blandt specialsygeplejersker i psykiatri kan mindske det store pres, der er på det psykiatriske område.

Hvad vil du gøre anderledes for at sikre et arbejdsmiljø på sygehusene, der skaber arbejdsglæde, mulighed for overensstemmelse mellem ressourcer og opgaver og mulighed for faglig udvikling?

Socialdemokratiet og jeg ønsker et langt tættere samarbejde mellem medarbejdere, ledelse og politikere. Vi vil invitere faglige organisationer og medarbejdere med ind til bordet i et målrettet arbejde med at skabe et bedre arbejdsmiljø. Vi skal sammen arbejde mod at afbureaukratisere sygeplejerskernes arbejde, så der frigøres tid til kerneopgaverne, så sygeplejerskernes fokus er på patienterne og ikke på unødige regler og dokumentation. Det vil skabe plads til både arbejdsglæde og til faglighed.

Vores sygeplejersker skal ikke løbe hurtigere, end benene kan bære, og de skal ikke gå hjem med ondt i maven, fordi de ikke havde tid nok til deres patienter. Et godt arbejdsmiljø kræver, at sygeplejerskerne er klædt ordentligt på til at møde og behandle patienterne. Den stigende andel af ældre, komplekse patienter samt det stigende antal psykisk sårbare patienter er to store grupper, som allerede, og også i fremtiden, vil fylde mere i vores sundhedsvæsen. Det er to grupper, der begge kræver noget ekstra af vores sygeplejersker. Og netop derfor, skal vi styrke fagligheden i Region Sjælland. Vi skal i vores Region Sjælland uddanne vores sygeplejersker til at håndtere disse grupper og ikke mindst give dem ansvaret til at gøre det. Ingen sygeplejersker i Region Sjælland skal føle, at de ikke er klædt på til at håndtere de patienter, de møder i deres hverdag. Ved at give vores sygeplejersker plads til faglighed og ved at uddanne dem og styrke fagligheden, tror jeg på, at vi kan forbedre arbejdsmiljøet.

Vil du som regionsrådsformand støtte op om, at Region Sjælland og Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland sammen får forsket i en evt. sammenhæng mellem antallet af sygeplejersker og patientdødeligheden?

Jeg vil, som formand for Region Sjælland, støtte op om at undersøge, hvad mulige sammenhænge til patientdødelighed kan være. Det vil dog være problematisk kun at se på sammenhængen mellem antallet af sygeplejersker og patientdødelighed, da der er mange faktorer, der spiller ind i patientdødeligheden. Derfor vil jeg som formand støtte op om, at der skal undersøges mulige sammenhænge til patientdødelighed. Herunder kan det undersøges, hvorvidt antallet af sygeplejersker har en sammenhæng med patientdødelighed.