Sagsafgørelse og ankevejledning

Når DSR Kreds Sjælland har bistået dig i en sag, vil det føre til en afgørelse af sagsforholdet. Ingen sager vil blive afgjort, uden at du bliver inddraget, og langt de fleste sager bliver afgjort til

Sagsafgørelse

Når DSR Kreds Sjælland har bistået dig i en sag, vil det føre til en afgørelse af sagsforholdet. Ingen sager vil blive afgjort, uden at du bliver inddraget, og langt de fleste sager bliver afgjort til medlemmernes tilfredshed.
Afgørelsen kan være i form af en aftale eller et referat.
En aftale vil rumme de præmisser, som sagen er blevet afgjort på. Det kan være vilkår for opsigelse, økonomisk godtgørelse, konkret løntillæg eller andet, man kan indgå aftale om.

I andre sager, som for eksempel tjenstlige samtaler, kan der være situationer, hvor der ikke som sådan foreligger en aftale, men hvor der i stedet er udarbejdet et referat fra samtalen. De fleste referater bliver tiltrådt af begge parter. Der kan være situationer, hvor du og DSR ikke er enige med arbejdsgiveren om indholdet af et referat. I nogle tilfælde vil referatet blive ændret til begge parters tilfredshed – i andre tilfælde ønsker arbejdsgiveren ikke at ændre referatet. I disse situationer bliver dine og DSR’s indsigelser tilføjet som bemærkning til referatet.

Uanset hvilken type sag, der er tale om, så vil du som medlem altid kunne bede om at få oplyst, hvilket grundlag en afgørelse bliver truffet på. De myndigheder, DSR forhandler med for dig, skal oplyse om retsgrundlaget for en afgørelse, og DSR har valgt at påtage sig den samme forpligtelse, selv om DSR er en privat organisation. Det betyder, at DSR Kreds Sjælland altid vil oplyse dig om begrundelsen for en afgørelse med henvisning til, hvilke love, aftaler, politikker med videre, der er lagt til grund for afgørelsen.

Ankevejledning

Du kan anke over afgørelser i dine sager, truffet af DSR Kreds Sjælland. En anke bør i første omgang sendes til kredschefen. Send anken til DSR Kreds Sjælland mærket ”Anke” og ”Att.: Kredschefen”.
Herfra vil du modtage et svar på anken, der indeholder en dybere begrundelse for sagens afgørelse, og som tydeligt angiver, hvorvidt du gives medhold, delvist medhold eller ikke medhold i din anke.
Du har krav på, at svaret fra kredschefen på en anke i en sag, hvor du er part, og som går dig imod, indeholder:

  • Beskrivelse af afgørelsen.

  • Vurdering af, hvorvidt afgørelsen går dig imod.

  • Begrundelse for afgørelsen.

  • Beskrivelse af, hvilket grundlag afgørelsen er truffet på (love, bekendtgørelser, overenskomster med mere) – og hvis afgørelsen er truffet ud fra et konkret skøn: Redegørelse for hvilken vægtning, der er lagt i skønnet.

Du har krav på at få svar på en anke inden for fire uger.

Er du ikke tilfreds med svaret fra kredschefen, har du yderligere to ankemuligheder:

  • Ønsker du at klage over en administrativ afgørelse, kan det ske ved henvendelse til Kredsbestyrelsen. Send anken til DSR Kreds Sjælland mærket ”Anke” og ”Att.: Kredsformanden”. Du vil herfra modtage et svar, når sagen har været forelagt Kredsbestyrelsen. Sager vil som udgangspunkt blive behandlet på det førstkommende kredsbestyrelsesmøde.

  • Hvis du vil anke en beslutning, truffet af Kredsbestyrelsen i DSR Kreds Sjælland, kan anken jævnfør Dansk Sygeplejeråds love § 20, stk. 4, indbringes for DSR’s Hovedbestyrelse. Send anken til Dansk Sygeplejeråd, Skt. Annæ Plads 30, Postboks 1084, 1008 København K. Anfør i brevet, at sagen handler om ”Anke over afgørelse i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland”.

Anke over afgørelser truffet af offentlig myndighed

Afgørelser, som træffes af offentlige myndigheder, kan ankes inden for den lov, der ligger til grund for afgørelsen, eller det offentligretlige ankesystem, der regulerer forholdet mellem myndigheder og borgere. DSR Kreds Sjælland vil være behjælpelig med vejledning i hvordan, inden for sager, der har med løn- og ansættelsesmæssige forhold at gøre. Kredskontoret vil i særlige tilfælde føre ankesagen for dig. I så fald skal du underskrive en fuldmagt, som fremsendes til dig af den faglige sekretær, som varetager sagsbehandlingen.