Styrk din rolle som AMiR Efterår

Uddannelsen supplerer den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, du har fået på arbejdspladsen, og der er særligt fokus på de arbejdsmiljømæssige udfordringer på sundhedsområdet og din rolle, opgaver og muligheder.

Uddannelsens formål

 • Du bliver afklaret om egen rolle og opgaver og opnår handlekompetence til at agere som en aktiv initiativtager og medspiller i arbejdsmiljøforbedrende aktiviteter på arbejdsplads
 • Du opnår og udvikler kompetencer til at afdække potentielle og aktuelle arbejdsmiljøproblemer, søge viden og iværksætte handlinger.
 • Du kan indgå i processer og arbejde problemløsende og værdiskabende i et samarbejde med mange aktører.

Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen henvender sig til dig som AMiR, der har gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på arbejdspladsen og har mellem 1 og 5 års erfaring som AMiR.

Kompetencer du opnår

 • Du får ajourført din indsigt i relevante love, bekendtgørelser og aftaler, og du kan fortolke og anvende dem i.f.t. den enkeltes og arbejdspladsens arbejdsmiljø.
 • Du kan agere i.f.t. struktur, aktiviteter og kollegaer på arbejdspladsen og sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen i dagligdagen og i MED-systemet.
 • Du kan anvende din rolle og muligheder som kompetent samarbejdspartner i arbejdsmiljøgruppen og i samarbejdet med øvrige interessenter og netværk.
 • Du bliver bevidst om din egen rolle og funktion som arbejdsmiljøaktør på arbejdspladsen, kan skabe interesse og synlighed om arbejdsmiljøarbejdet og tage initiativ til arbejdsmiljømæssige diskussioner.
 • Du kan identificere og reflektere over arbejdsmiljømæssige problemstillinger og forholde dig konstruktivt kritisk til forandringer på arbejdspladsen mhp konkret opgaveløsning og udvikling.
 • Du får ajourført dit kendskab til arbejdsmiljøvæsenets opbygning og struktur, generelt og på din egen arbejdsplads.
 • Du får kendskab til DSR’s vision og holdningspapirer og din medvirken i samarbejde og udvikling af det faglige og organisatoriske samarbejde mellem øvrige tillidsvalgte og DSR.
 • Du kan arbejde bevidst med dine kompetencer og udviklingszoner.
 • Du styrker dine kompetencer i.f.t.at identificere læringssituationer i hverdagen, videndeling og etablering af ny viden.
 • Du kan indhente, analysere og forholde dig til data.
 • Du bliver bevidst om, og får redskaber til, hvordan du får dit budskab frem.
 • Du får lyst og mod til at være dagsordensættende.

Opbygning og arbejdsmetode.

Uddannelsen er opbygget af to moduler af tre dage, der foregår som internat.

Mellem de to moduler ligger en studiedag, hvor du udarbejder en funktionsbeskrivelse.

Modul 1

Forberedelse til modulet.

Du skal interviewe din leder og kollegaer med inspiration i den interviewguide, du modtager inden modulet.

Modul 2

Forberedelse til modulet

Du skal udarbejde en funktionsbeskrivelse.

Du skal læse rapporten fra undersøgelsen om Sygeplejerskernes Arbejde, Trivsel og Helbred, som du får tilsendt forud for modulet.

Undervisere

Chefkonsulent Helle Brieghel Bavnhøj, arbejdsmiljøkonsulent Betina Halbech og pædagogisk konsulent Annemarie.

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den elektronisk senest 15. juni 2019

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold på dagen, er du velkommen til at kontakte arbejdsmiljøkonsulent Betina Halbech på e-mail beh@dsr.dk

Ved praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954197 eller på e-mail kursusadm@dsr.dk