Grunduddannelse for TR Forår 3 2019

Formålet med grunduddannelsen er, at opgaver og forventninger afklares, og TR udvikler grundlæggende fagpolitiske, faglige, lærings/studiemæssige samt kommunikative/sociale kompetencer til at varetage TR-hvervet og funktionen som den mest arbejdspladsnære politiker i DSR.

Fra det tidspunkt du bliver valgt som TR, vil TR blive mødt med forventninger fra kollegaer, ledelse, FTR, den lokale kreds og andre interessenter. Forventningerne vil afspejle den situation og de behov forskellige samarbejdspartnere, arbejdspladsen og DSR har, og vil ikke nødvendigvis være afklarede og aftalte som opgaver, der henhører under TR.

Du vil allerede fra valgtidspunktet skulle varetage og forholde sig til flere forskellige typer af opgaver, der spænder fra personsager, samarbejdsproblemer, forhandling af løn og arbejdstidsaftaler, deltagelse i medindflydelsesorganer, fastholdelse af helbredstruede kollegaer, barselsorlovsspørgsmål og fortolkning af love, regler, overenskomster og aftaler.

Nogle opgaver vil være entydige og mindre komplekse og du vil som TR opleve at kunne løse opgaverne selvstændigt. Andre opgaver vil fra starten eller i forløbet vise sig at være mere komplekse, og du vil have samarbejde med forskellige interessenter. Det er faktuelt, at du som TR har mange forskelligartede opgaver, og DSR har en ambition om, at du aktivt går ind i disse opgaver. At du som TR agerer som den mest arbejdspladsnære politiker. Med denne aktive rolle i organisationen udbydes en grundlæggende uddannelse med følgende

Formål

Formålet med grunduddannelsen er, at opgaver og forventninger afklares, og TR udvikler grundlæggende fagpolitiske, faglige, lærings/studiemæssige samt kommunikative/sociale kompetencer til at varetage TR-hvervet og funktionen som den mest arbejdspladsnære politiker i DSR.
 

Målgruppe

Alle nyvalgte tillidsrepræsentanter, der er godkendt og registreret som TR.
 

De kompetencer der trænes på kurset er:

Fagpolitiske kompetencer med særligt fokus på at:

 • TR kan fungere som ambassadør for organisationen og kan argumentere medlemsnært for deltagelsen i fællesskabet DSR.
 • TR er bevidst om egen rolle og funktion som TR og arbejdspladsnær politiker.
 • TR har indsigt i fagbevægelsens historie og det forhandlingsretlige system – den danske model.
 • TR har indsigt i DSR som organisation, herunder love og struktur, vision og holdningspapirer.
 • TR er opmærksom på at se det store i det små, og har en begyndende evne til at vurdere hverdagens begivenheder på arbejdspladsen ud fra en fagpolitisk betragtning.

Faglige kompetencer med særligt fokus på at:

 • TR kan varetage medlemmernes grundlæggende faglige, løn- og ansættelsesmæssige samt organisatoriske interesser.
 • TR kan anvende viden og forståelse ift. grundlag, muligheder og metoder med henblik på at gøre sin indflydelse gældende på arbejdspladsen.
 • TR kan anvende sin rolle og muligheder som kompetent samarbejdspartner i et TR-kollegie.
 • TR kan skelne, vælge og anvende relevante love, bekendtgørelser, overenskomster, arbejdstidsaftaler, lønaftaler etc. ved individuelle og kollektive behov.

Lærings- og studiekompetencer med særligt fokus på at:

 • Lære at lære – TR har blik for, hvornår man har brug for mere viden, og hvordan man tilegner sig den.
 • TR kan begynde at tænke og handle politisk.
 • TR har metodik til at søge og udvælge relevant information.
 • TR er bevidst om sine kompetencer og udviklingszoner.
 • TR er motiveret til personlig og faglig udvikling som TR.

   

Kommunikative/sociale kompetencer med særligt fokus på:

 • At TR kan formidle, kommunikere og reflektere over den kontekst, som deres hverv udspiller sig i.
 • At TR kan gå i dialog med medlemmer, ledelser om organisatoriske og sundhedspolitiske temaer.
 • At TR har forståelse for betydningen af netværk i forhold til med- og modspillere.
 • At TR tør være i centrum.

   

Deltagerforudsætninger:

At Tillidsrepræsentanten har gennemgået introduktionsdagen i egen kreds.

Indhold og arbejdsform

Uddannelsen er delt op på tre moduler.

Der arbejdes løbende henover de tre moduler med følgende overordnede emner:

 • Den arbejdspladsnære politiker, hvor de fire facetter
  • Løn & arbejdsvilkår
  • Attraktive & udviklende arbejdspladser
  • Faglighed & sundhedspolitik
  • Strategi & udvikling, indgår som en del af et arbejdspladsprojekt.
 • Politisk dannelse, der handler om at skabe og udvikle et fundament for handlinger, dialog og meninger om aktuelle organisationspolitiske forhold.
 • Grundlæggende viden omkring sundhedsfaglige og sundhedspolitiske emner.
 • Grundlæggende viden om overenskomst, arbejdstidsaftalen, funktionærlov, ferielov, aftale om fravær af familiemæssige årsager mm.
 • Interessevaretagelse i forhold til det enkelte medlem.
 • Udarbejdelse af en funktionsbeskrivelse.
 • MEDindflydelse, såvel på arbejdspladsen som i DSR.
 • Samarbejde, kommunikation og videndeling.

Varighed

Uddannelsen afvikles over tre moduler som internat, samt to undervisningsfrie studiedage i mellem modul 1 og 2 og én mellem modul 2 og 3.

Modul 1 og modul 3 varer 3 dage, modul 2 varer 2 dage.

Deltagerantal

Maksimum 26 pr. hold.

Undervisere

Konsulenter og faglige sekretærer fra Dansk Sygeplejeråds sekretariat i København samt fra de 5 kredse.

Tilmeldingsfrist

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den elektronisk senest den 1. november 2018.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til DSR-c, Lone Nielsen tlf. 46 95 41 97 / e-mail kursusadm@dsr.dk