Lederforeningens Årsberetning 2017

Læs årsberetning 2017 fra Lederforeningen i DSR.

Årsberetning 2017

Forord ved formanden

Tillykke til dig! Tillykke med Lederforeningens 10 års jubilæum! Tillykke med, at ledere og ledelse er blevet sat på dagsordenen i fagbevægelsen og i det ganske samfund!

Det har gjort en forskel, at der er kommet en ny vinkel ind i debatten, når det drejer sig om løn, vilkår og muligheder for ledere og udvikling af ledelse. Der er sågar kommet en Ledelseskommission, som har forstået, at det giver mening at tale med ledere om ledelsesvilkår – og ikke kun med medarbejdere om forventninger til ledere.

Elektronikkens muligheder synes ikke at kende nogle grænser i forbedrings- og inddragelsesarbejdet i sundhedsvæsenet. Ja, i hele samfundet.

Således er også Lederforeningens årsberetning blevet elektronisk og interaktiv. Vi håber dermed, at den også kan være til inspiration for indsendelse af forslag til generalforsamlingen. Vi håber, at den kan være med til at give inspiration til, at du fremover vil få mere glæde af vores hjemmeside.

Der er indlagt en lille quiz, som vi håber, du vil benytte. –  Dermed er du med i lodtrækningen om et ophold for to på Hotel Koldingfjord.

I DSR har året været præget af det store organisationsudviklingsprojekt, der blev vedtaget på kongressen i i maj 2016.

SAMMEN OM var overskriften og tilgangen til at ændre kultur, indflydelsesmuligheder, samarbejdsrelationer - og evt. struktur i DSR. Et projekt, der udløste en ekstraordinær kongres den 22. juni i år, og hvor en af de ting der blev besluttet, som får stor indflydelse på Lederforeningen, er indførelse af 4-årige valgperioder for formandskab og bestyrelse. En beslutning der bliver gældende allerede fra dette års valg.

 

Men sammen om-tilgangen er ikke et projekt for Lederforeningen. Sammen om, har været en tilgang, vi har haft, stort set lige siden vi blev stiftet. Der er mere at være sammen om end DSR. Der er god grund til at være sammen om lønforhandlinger, udvikling af sundhedsvæsenet, udvikling af ledelsesrum og muligheder, udvikling af Lederforeningen – til at være den mest indflydelsesrige organisation for ledere i Danmark, som vi besluttede på generalforsamlingen i 2015

 

Sammen om organisation

Lederforeningen er først og fremmest medlemmerne. Derudover består den af bestyrelsen med formand og næstformand, ledelseskonsulenterne og det øvrige sekretariat. Til sidst i årsberetningen kan du se, hvem der er hvem.

Lederdag og generalforsamling 2016

Dansk Sygeplejeråds kongres er DSR´s øverste myndighed. Dermed også øverste myndighed for kredsene, SLS og Lederforeningen.

I øverste myndighed hierarkiet  kommer Lederforeningens Generalforsamling herefter.

En generalforsamling er der, hvor medlemmerne sætter rammerne for næste års arbejde og definerer, hvad bestyrelsen og lederforeningens formandskab og sekretariat som minimum skal arbejde ud fra indtil næste generalforsamling.

Derfor er det også glædeligt, at deltagerantallet til Lederforeningens generalforsamlinger støt og roligt stiger år for år.  Derfor er det vigtigt for Lederforeningen, at dagen både rummer en god generalforsamling med input, debat og beslutninger, og at der rundt om generalforsamlingen er mulighed for at have fokus på ledernes vilkår og de mere organisatoriske emner så som løn, vilkår og selve Lederforeningens fremdrift og indflydelsesmuligheder - sammen med medlemmerne.

Lederdagen er dagen hvor lederen og lederens vilkår er i fokus. Det er modsat fagkongressen hvis fokus er ledelsesfaglighed.

Lederdagen den 26. oktober 2016 på Quality Hotel Høje Taastrup havde således fokus på, hvad har jeg som leder brug for, mens generalforsamlingen som et intermezzo havde fokus på organisationen, løn og vilkår. Lederforeningen havde inviteret to oplægsholdere til at inspirere. Det var tidligere ledende sygeplejerske og nu selvstændig ledelseskonsulent Anna Birte Sparvath, der holdt foredrag om at se sine følelser i øjnene for at kunne udvikle sig som leder og uden at brænde ud. Anders Seneca holdt foredrag til både et redskab og refleksion om at lede efter kerneopgaven, for at huske hvorfor valget faldt på ledervejen, og hvad der egentlig skal ledes.

Under selve generalforsamlingen kom deltagerne med input til DSR-projektet SAMMEN OM DSR. Med spørgsmålene: Hvad ønsker ledernes sig af DSR i fremtiden? og Hvilken forskel har det gjort, at der er kommet en lederforening i DSR” (indsæt de rigtige spørgsmål)

Input til denne debat er gennem året brugt i bl.a. dialogmøder med kredsene og til Hovedbestyrelsens forslag om det fremtidige DSR til kongressen i juni.

Til generalforsamlingen var indkommet to forslag fra en gruppe leder-TR´er og et forslag fra bestyrelsen om at konsekvensrette vedtægterne. Alle tre forslag blev vedtaget.

Læs forslagene

Inspirationsdag

For at komme hurtigt i gang med arbejdet efter en generalforsamling holder Lederforeningen inspirationsdag for bestyrelsen, leder-TR, konsulenter og medarbejdere i sekretariatet. I 2016 blev det til et inspirationsdøgn, der foregik 14.-15. november i Odense. Her blev de første skridt taget til indsatsen for nye ledere, en særlig indsats for leder-TR og nyhedsmails som efterfølgende har været bestyrelsens særlige indsatsområde.

Bestyrelsen indsatsområder i 2017

Bestyrelsen har i 2017 arbejdet med mange ting, men haft tre indsatsområder særligt i fokus. Det er nye ledere, særlig indsats for leder-TR og nyhedsmail. Læs mere om det under afsnittene Sammen om ledelse + Medier.

Se navnene på bestyrelsesmedlemmerne under Hvem er hvem i Lederforeningen?

 

Sammen om DSR

Generalforsamlingens udtalelse til DSR's Hovedbestyrelse

Lederforeningens medlemmer har behov for, at Lederforeningens bestyrelsen bringer følgende frem til Dansk Sygeplejeråds (DSR) hovedbestyrelsen til det videre arbejde i DSR’s organisationsudviklingsprojekt


Ledende sygeplejersker hører til i DSR. Vi ser dog desværre at mange ledere søger over i andre fagforeninger. Derfor er det vigtigt at DSR stadig er et attraktivt sted for ledende sygeplejersker. 


Såfremt ledende sygeplejersker fortsat og talrigt skal være en del af den faglige organisation DSR, er der behov for et stærkt samarbejde i DSR med respekt for de forskellige roller og funktioner medlemmerne i DSR repræsenterer, dette indebærer for lederne et behov for at: 

 

 • Ledende sygeplejersker er repræsenteret af en selvstændig enhed, der er adskilt fra basismedlemmerne 
 • Ledende sygeplejerskers interesser varetages i en landsdækkende organisation, der formår at se ledelse på tværs af sektorer og ledelsesniveauer 
 • Ledende sygeplejerskers interesser såsom løn, arbejdsvilkår, faglighed m.m. varetages af medarbejdere/konsulenter med ledelsesmæssig baggrund og indsigt 
 • Ledende sygeplejersker er repræsenteret af en bestyrelse, der har ledelse som speciale 
 • Ledende sygeplejersker er repræsenteret ved en organisation, der sammen med medlemmer og leder tillidsrepræsentanter, ser sig som en aktiv medspillere i forhold til at udvikle ledelsesområdet, sygeplejen og det samlede sundhedsvæsen.

Dansk Sygeplejeråd satte efter kongressen i maj 2016 gang i projektet SAMMEN OM DSR, der skulle forny organisationen med input fra medlemmer. Lederne var også inviteret til at komme med input. Det skete dels via generalforsamlingen i oktober 2016 og via online spørgeskemaer.

Projektet kulminerede med en ekstraordinær kongres i juni 2017, hvor kongressen vedtog to ændringer med konsekvens for lederne. Man besluttede at indføre fireårige valgperioder i kredse og Lederforeningen. Tidligere var det toårige valgperioder. Man besluttede også at indskrive leder-tillidsrepræsentanterne (leder-TR) i Dansk Sygeplejeråds love.

Leder-TR var blevet godkendt af DSR’s Hovedbestyrelse i 2009, der ved kongressen i 2012 stillede forslag om at indskrive det i lovene. Dengang forkastede kongressen forslaget, som så blev vedtaget i 2017.

På generalforsamlingen og via spørgeskemaer gav medlemmer udtryk for, at man ønskede Lederforeningen bevaret som en del af Dansk Sygeplejeråd. Det har DSR’s Hovedbestyrelse efterkommet, og Lederforeningens relation til Dansk Sygeplejeråd er uændret.

 

Ekstraordinær DSR-kongres

Torsdag den 22. juni afholdt Dansk Sygeplejeråd den ekstraordinære kongres, som blev besluttet på den ordinære kongres i maj 2016, hvor det blev aftalt, at der gennem det kommende år i et SAMMEN OM DSR-perspektiv sættes forskellige aktiviteter i gang for at finde formen for et nyt og bæredygtigt DSR.

Grunden til, at udviklingsarbejdet ikke kunne foregå frem til den ordinære kongres i maj 2018, var, at ændringer der evt. blev besluttet, kunne sættes i gang med virkning allerede i den kommende valgperiode.

Leder-TR nu i DSR-love

Kongressen havde to beslutninger med konsekvenser for lederne. Den første er, at leder-tillidsrepræsentanter (leder-TR) blev skrevet ind i Dansk Sygeplejeråds love med følgende tekst:

På arbejdspladser, hvor der er ansat aktive medlemmer af Lederforeningen i DSR, vælges af og blandt disse en leder-TR. Leder-TR kan kun repræsentere ledere på eget ledelsesniveau.

 

Denne beslutning styrker Leder-TR fremover ved, at det ikke kun er et Lederforeningsanliggende, men et samlet DSR, der anerkender og bakker op om ledernes ret til at vælge Leder-TR.

 

 

 

 

Fireårige valgperioder

Kongressen besluttede, at de enkelte DSR-kredses bestyrelser skulle have fireårige valgperioder mod toårige hidtil. Jf. lederforeningens vedtægter, følger Lederforeningens bestyrelse og formandskab samme valgperioder som kredsene.

Det betyder, at medlemmer der stiller op til valget i efteråret 2017, sidder i en 4-årig periode.

 

Hotline og ledersparring

Det er altid muligt at komme i kontakt med Lederforeningen. Enten direkte til formandskabet, en ledelseskonsulent, chef eller sekretariat på mail eller via vores hotline på 46953900, som har åben alle hverdage mellem 9 og 13.

I hotlinen sidder ledelseskonsulenterne på skift. De kan hjælpe med pludseligt opståede spørgsmål og ellers henvise til den lokale ledelseskonsulent.

Variationen af emner, der besvares i hotline er stor. Men typisk er det forespørgsler på løn til kommende ansættelsessamtaler, muligheder i forbindelse med jobskifte, anmodning om bisidder ved tjenstlige samtaler, vejledning ved omstruktureringer, hvor man fx vil reducere antallet af ledere. Det kan også være vejledning ved sygemelding, fx om sygefraværssamtaler og mulighedserklæringer.

Flere har spurgt, hvordan en leder skal forholde sig til at få det sygeplejefaglige ansvar for områder, hvor lederen ikke er sygeplejerske. Hvornår er det rimeligt at få en merarbejdsaftale? Hvor meget skal jeg tåle at arbejde, når jeg er ansat uden øverste arbejdstid?

Ledersparring

Mange ledere benytter muligheden for at vende ledelsesmæssige problemstillinger med ledelseskonsulenterne. Alle medlemmer er velkomne til et ringe til deres egen ledelseskonsulent eller til hotline. Ledelseskonsulenterne oplever, at de får flere henvendelser, jo bedre de kommer til at kende lederne og opbygger en fortrolighed.

Som skemaet nedenfor viser, er mange henvendelser også direkte til den lokale ledelseskonsulent. Ikke alle henvendelser bliver til en personsag, men en del henvendelser giver anledning til at indkalde til et møde på arbejdspladsen med de øvrige lederkollegaer. Tilbuddet I ringer vi kommer er stadig aktuelt og en god måde at få et lokalt ledernetværk opstartet.

Medlemssager
  Juli 2014- juli 2015 Juli 2015- juli 2016 Juli 2016- juli 2017
Antal sager 2527 2807 2795
Antal medlemmer med mindst en sag 1753 1808 1857

 

Lederforeningen hjalp 43 procent af medlemmerne

Hver gang et medlem får et nyt lederjob, forhandler løn, bliver afskediget, indkaldt til tjenstlig samtale, skal have forhandlet en forhåndsaftale eller skal have håndteret stress registrerer Lederforeningen det som en medlemssag eller arbejdspladssag. Dem har der fra 1. juli 2016 til 1. juli 2017 været 2491 af. I alt har 1857 medlemmer haft en sag i perioden, hvilket svarer til 42,8 procent af alle medlemmer.

Lederforeningen har haft kontakt med mange flere, der ikke har fået registreret en sag. De har fx deltaget i et arrangement eller fået rådgivning over telefonen.

Medlemmer og sager
  2014-2015 2015-2016 2016-2017
Sager 2249 2396 2491
Medlemmer med sager 1753 1808 1857
Medlemstal 4408 4331 4339
Andel af medlemmer  39,7 % 41,7 % 42,8 %

 

 

 

Lokal i hele landet

Lederforeningen er ikke inddelt i distrikter eller kredse som det øvrige Dansk Sygeplejeråd. Hele Danmark er en enhed, der betjenes fra henholdsvis København og Fredericia. Hver enkelt ledelseskonsulent har et lokalområde, som han eller hun kender særligt godt. Formanden, næstformanden og ledelseskonsulenterne er næsten hver eneste dag på landevejen til møde med ledere eller forhandlinger med arbejdsgiver. Derfor kender de mange af de arbejdspladser, hvor medlemmer arbejder, hvilket giver et værdifuldt lokalkendskab.

Lokal i hele landet

Lederforeningen er ikke inddelt i distrikter eller kredse som det øvrige Dansk Sygeplejeråd. Hele Danmark er en enhed, der betjenes fra henholdsvis København og Fredericia. Hver enkelt ledelseskonsulent har et lokalområde, som han eller hun kender særligt godt. Formanden, næstformanden og ledelseskonsulenterne er næsten hver eneste dag på landevejen til møde med ledere eller forhandlinger med arbejdsgiver. Derfor kender de mange af de arbejdspladser, hvor medlemmer arbejder, hvilket giver et værdifuldt lokalkendskab.

Fælles medlemsmøder med ledelseskonsulenter
En-til-en medlemsmøder med konsulenter

 

Forhandlingsmøder

 

Lokale leder-TR-møder

 

Formandskabets medlemsmøder, forhandlingsmøder, leder-TR-møder og møder med arbejdsgivere

 

Medier

Nyhedsmails

Elektronisk nyhedsmail til alle medlemmer har været et politisk indsat område siden slutningen af 2016. Navnet er Nyt fra Lederforeningen og indholdet har været nyheder og aktiviteter for ledende sygeplejersker. Målet er at gøre medlemmer opmærksom på problemstillinger og arrangementer. Nyhedsbrevet erstatter nogle af de e-mails, der tidligere blev udsendt om enkeltstående arrangementer eller emner. Mailen bliver modtaget af godt 3800 medlemmer. Når ikke alle medlemmer modtager det, skyldes det, at nogen ikke har angivet en e-mail-adresse. Andre har afmeldt sig nyhedsbreve fra Dansk Sygeplejeråd generelt.

Leder-TR har også fået sin egen nyhedsmail. Det hedder Kære Leder-TR og opsamler stof særligt for leder-TR. Nyhedsmailen hedder Kære Leder-TR og kommer cirka samtidigt med Nyt fra Lederforeningen.

Hjemmesiden

Lederforeningens hjemmeside på www.dsr.dk/lederforeningen henvender sig til medlemmerne, med nopslagsværk om løn, medlemstilbud og kontaktoplysninger på Lederforeningens konsulenter.

Mest besøgte sider 2017

 1. Forsiden
 2. Hvad skal jeg have i løn?
 3. Fagkongres
 4. Find din konsulent
 5. Løn og kontrakt
 6. Overenskomster for ledere
 7. Om Lederforeningen
 8. Forhåndsaftaler
 9. Arrangementer
 10. Lederdag og generalforsamling

 

Forkant

Fire gange om året udkommer magasinet Forkant og bliver udsendt sammen med Sygeplejersken i månederne marts, juni, september og december. Magasinet har fokus på ledelse set fra ledende sygeplejerskers perspektiv og bliver til i samarbejde med bureauet New Tales i Aarhus. Formålet er dels at inspirere, dels at skabe debat.

 

Sociale medier

Lederforeningen er på Facebook, hvor der er 469 følgere. (1. juli 2017)

 

Sammen om løn - resultater og forhandlinger

At forhandle løn i sundhedsvæsenet er et ægte Sammen om-projekt. Anledning til at begære en lønforhandling kan være aftalen om den årlige individuelle lønforhandling. Det kan være fusioner, omlægninger, ny struktur eller nye stillingsbetegnelser, der giver anledning til at tage lønnen til eftersyn.

Vejen til en succesfuld forhandling er, når alle parter er inddraget. Bedst er det, når ledere, ledelseskonsulenter og formanden for Lederforeningen arbejder tæt sammen, og man får skabt et godt forhandlingsmiljø med arbejdsgiverne.

Rigtig timing er et godt udgangspunkt. Her er det lederne, der ved mest om, hvad der rør sig lokalt, hvordan økonomien ser ud i kommunen/ hospitalet/ institutionen, og hvad der ellers er af nyttige informationer, der giver mening at forhandle ud fra.

Danmarkskortet viser, at Lederforeningens ledelseskonsulenter og formand har forhandlet løn i stort set hele landet. Den overordnede strategi om at holde arbejdsgiverne fast på ledernes ret til en årlig lønsamtale har udløst både individuelle forhandlinger med dertil hørende medlemsmøder til at lægge strategi for lønforhandlingerne, forhandlingsvejledning og forberedelse med arbejdsgiverne og forhandling af forhåndsaftaler m.m.

Lederlønsmodellen

Lederlønsmodellen er et vigtigt redskab til dialogen om ledelse med arbejdsgiver. Ved lokale forhandlinger er det lykkedes Lederforeningen at samle arbejdsgiver og ledere fra andre faggrupper omkring lederlønsmodellen.

Lederlønsmodel

Lederforeningens arbejde for at få mere i løn til medlemmer har i dette beretningsår ført til flere faseforhandlinger. Årsagen er blandt andet Lederforeningens anderledes tilgang til løn for ledelse.  Faseforhandlinger er, når Lederforeningen og arbejdsgiveren lokalt ikke kan blive enige om et resultat. Så går forhandlingen videre til at foregår med Danske Regioner eller KL.

På det regionale område har vi i år ført 17 forhandlinger fra Rigshospitalet igennem fasesystemets tre faser. Vi har ført andre faseforhandlinger med Region Hovedstaden om honorering af ledere, der har været med til at implementere sundhedsplatformen. I Region Midt er vi i gang med fase-1-forhandlinger på Aarhus Universitetshospital.

Aktiv patientstøtte

Fra sommeren 2017 igangsatte alle regioner indsatsen Aktiv Patientstøtte. Indsatsen består af en telefonisk støtte og coaching fra en sygeplejerske til borgere med en høj risiko for mange akutte indlæggelser. Erfaringer fra tilsvarende indsatser viser, at en telefonisk støtte kan øge livskvaliteten og mindske antallet af indlæggelser. Indsatsen følges tæt af et forskningsprojekt, som undersøger virkningen af Aktiv Patientstøtte.

Ansættelserne til projektet skete allerede i januar, hvor der i hver region skulle ansættes en ledende sygeplejerske og efterfølgende et varierende antal sygeplejersker.

Her kom det det for alvor til gavn, at Lederforeningen dækker hele landet, så løn og ansættelsesvilkår for de ledende sygeplejersker blev så ens som det er muligt. Regionernes udgangspunkt var ellers at lave forskellige lokale lønløsninger, selv om projektbeskrivelserne var ens.

Implementering af sundhedsplatformen i Hovedstaden og Sjælland

Sundhedsplatformen giver personalet en fælles digital løsning til brug af data og kommunikation​​. Moderniseringen vil forandre den måde, som hospitalerne tilrettelægger behandlingsforløb på. Samtidig kan patienterne nemmere følge med i og spille en aktiv rolle i deres behandling. Den skal skabe grundlag for, at patienterne kan få behandling på internationalt topniveau. 

Indførelsen af it-systemet Sundhedsplatformen i henholdsvis Region Hovedstaden og Sjælland har ført til en del møder og forhandlinger for de ledere, der har været med i udviklingen og implementeringen af sundhedsplatformen. Særligt de såkaldte go-live-weekender, hvor lederne blev pålagt at være til stede, gav anledning til stor uenighed. Var det en forventelig ledelsesopgave, eller var det en opgave, der udover vanlige ledelsesopgaver, var så meget udover det sædvanlige, at det burde give anledning til ekstra honorering?

I Region hovedstaden, som var de første til at implementere sundhedsplatformen, valgte hvert hospital hver sin måde at honorere. Det gav ikke den store forståelse blandt ledere på tværs af hospitalerne. Derfor tog Lederforeningen fat i Region Sjælland, for at indgå en aftale, der kunne give mere ensartethed på tværs af Region Sjællands hospitaler. Men i sommeren 2017 er sådan et samarbejde ikke let at få i stand.

 

Individuel lønforhandling giver resultat

 Også i tider hvor der ikke er afsat særlige midler til lokalløn.

Forhandlerkurser

Lederforeningen har afholdt to forhandlerkurser. En gang i henholdsvis Region Syddanmark og Midtjylland. På forhandlerkurserne trænes lederne i at forhandle individuelt med arbejdsgiver. Alle ledere har ret til en årlig lønsamtale.

Mange ledende sygeplejersker kommer fra en kultur, hvor man ikke forhandler løn individuelt og føler det ubekvemt. Men når man ved, hvor mange lønkroner der forhandles lokalt, kan det godt betale sig at gøre anstrengelserne.

Lederforeningen har flere forhandlerkurser på vej. Et kursus kommer i stand ved, at et eller flere medlemmer henvender sig til en ledelseskonsulent med ønske om et kursus. Derefter bliver det gennemført på arbejdspladsen.

Udviklingen i ledende sygeplejerskers lokalløn

Det regionale område

Lønudviklingen for ledende sygeplejersker på sygehusene var i perioden fra marts 2016 til marts 2017 på 4,2 procent. I samme periode blev der udmøntet generelle lønstigninger på 1,93 procent. Tallene viser, at ud over de centralt aftalte stigninger, har de ledende sygeplejersker således haft en positiv stigning i lokalt aftalte lønforbedringer. Det skal bemærkes, at der pr. 1. april 2016 skete en forbedring af pensionen for de ledende sygeplejersker, som hidtil har haft en pension på 13,39 procent. Pensionen steg til 15,04 procent for denne særlige gruppe. 

Ser man på lønbegrebet lokale tillæg som andel af nettolønnen, har den i samme periode også udviklet sig positivt. Der er fra 2016 til 2017 blevet færre ledende sygeplejersker på sygehusene, men man kan sige, at dem som fortsat er ansat, har formået at fastholde deres lokale tillæg.

[tabel]

 

Det kommunale område

Den gennemsnitlige lønudvikling for ledende sundheds- og sygeplejersker i kommunerne er på henholdsvis 4,0 og 2,6 procent. Da der har været udmøntet centralt aftalte lønforbedringer i perioden på 2,08 pct. betyder det, at lederne også på det kommunale område har haft en positiv udvikling i lokal løn. Især sundhedsplejerskerne har oplevet en positiv udvikling, som kan skyldes, at der er sket en pæn stigning i andel af nyansatte, som samtidig har fået lønninger, der har trukket gennemsnittet op. For de øvrige ledende sygeplejerskers vedkommende har lokallønnen sat i forhold til nettolønnen været stort set status quo i perioden. Til forskel fra tidligere år har der været en lille stigning i antallet af fuldtidsbeskæftigede ledende sygeplejersker i kommunerne.

Tabel 2: Lønudviklingen for ledende sygeplejersker på det kommunale område fra marts 2016 til marts 2017.

OK18

Ved slutningen af dette beretningsår er kravene til OK18 ved at blive indsamlet og behandlet. I december skal der udveksles krav med arbejdsgiverne.

Gennem OK18-medlemsmøder og ved at cirka 1400 ledende sygeplejersker og 30 Leder-TR på vegne af 4300 ledere har sendt krav ind DSR, har Lederforeningens bestyrelse valgt at prioritere (et endnu ukendt antal krav), som i DSR´s hovedbestyrelse skal indgå i de samlede krav fra Sundhedskartellet og Forhandlingsfællesskabet.

I Lederforeningen arbejder vi vedvarende for større indflydelse på ledernes position i forhandlingssystemet.

I samarbejde med øvrige Lederforeninger og organisationer i FTF’s Lederråd, er der fokus på, hvordan en ledervinkel på lønudviklingen kan vinde indpas.

Sammen om lederliv

Netværk

Den enkelte leder kan have uvurderlig nytte af at indgå i netværk. Det er årsagen til, at Lederforeningen arbejder på at etablere netværk for medlemmer rundt omkring i landet. Næstformand Jeanette Krog Palmer har sammen med ledelseskonsulenter været i med til at starte netværk op.

Interessen for netværk er stor, og de der melder sig til netværkene giver udtryk for, at det er berigende. Udfordringen er, at mange prioriterer netværk fra, når tiden er i konkurrence med de daglige driftsopgaver. De enkelte netværk er også afhængige af de personer, der melder sig som primus motor.

Det er planen at fortsætte arbejdet med at starte netværk op.

Karrieresamtaler

Mange ledere har brug for sparring om, hvordan de kommer videre i deres karriere. Lederforeningen tilbyder karrieresamtaler, som officielt hedder uddannelsessamtaler for ledere. Konceptet for samtalerne sker i et samarbejde med DSA a-kasse og Dansk Sygeplejeråd. Samtalerne varer en halv time og bliver håndteret af tre ledelseskonsulenter. For de fleste ledere er det vigtigt at brede sig længere ud end uddannelse, når man taler om, hvilke erfaringer og kompetencer, der med fordel kan styrkes. Medlemmer booker selv karrieresamtalerne på www.dsr.dk/lederforeningen/karrieresamtale.

Mentorordning

Lederforeningens mentorordning har nu løbet i cirka to år. Det første år forløb med meget gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Andet år har det været lidt vanskeligere at få koblet mentorpar sammen. Der er rigtigt mange erfarne ledere, der gerne vil lære fra sig som mentor, men der er desværre næsten ingen ledere, der tager imod tilbuddet.

I alt har ordningen haft 26 aktive mentorpar, der typisk har kommunikeret ved at tale sammen ved møder, over telefonen eller skype.

Mentorordningen har flere formål. Dels at klæde nye ledere på. Dels at højne niveauet af ledelse i sundhedsvæsenet samt påvirke ledelseskulturen. At indgå i mentorordningen betyder udvikling for begge parter. Som mentor er det en gevinst at blive udfordret på sin måde at lede på. At få spurgt ind til begrundelsen bag sine handlinger giver anledning til refleksion. Som mentee har det stor værdi at sparre om udfordringerne som ny leder med en, der kan lytte fordomsfrit. Flere ledende sygeplejersker har tidligere haft mentorer fra egen organisation. Fordelen med Lederforeningens mentorordningen er, at mentee møder en meget erfaren leder, som han eller hun ikke kender i forvejen. Idet de ikke kender hinandens organisationer opstår der lynhurtigt det fortrolige rum, der kan åbne for nye, friske vinkler på udfordringerne som leder.

Mange arbejdspladser etablerer også mentorordninger for nye ledere. Men de har ofte fokus på drift og opgaveløsning fremfor ledelse. I Lederforeningens indsats over for nye ledere er mentorordningen et af de anbefalede tilbud.

Sammen om faget og ledelse

Leder-TR

Selv om Lederforeningen utrætteligt nævner, at det er givtigt for lederne at vælge en leder-TR, sker det som regel først, når konflikterne spidser til, og behovet for at stå sammen er påtrængende. I 2016-2017 har Lederforeningen gået ind i at styrke de cirka 30 leder-TR, der er valgt landet over. Leder-TR har fået sit eget nyhedsbrev på e-mail, og der er blevet udviklet en leder-TR-abc, der er tænkt som et opslagsværk for leder-TR.

Sidste fremsendte forslag til GF: LT fremsendte et krav om.

Vi har ikke fået tilført flere midler. De flere aktiviteter er sat i gang ingen for den eksisterende ramme.

 • Tovholder på Olav, Marianne
 • To årlige leder TR arrangement
 • Netværksmøder mellem TR

Leder-TR-døgn

Leder-TR-døgn er et to-dags-seminar, hvor alle leder-TR er inviteret. Der er et Leder-TR-døgn i hvert halvår. I februar 2017 var LTR-døgnet i Odense med 10 deltagere.

Som det fremgår af bestyrelsens beslutninger efter generalforsamlingen og inspirationsdøgnet, er arbejdet med Leder-TR sat mere i fokus.

Ved leder-TR-døgnet d. 6-7. februar 2017 dykkede deltagerne blandt andet ned i Leder-TR’s roller og funktioner fra A til Å. Bisidderrollen var et selvstændigt tema, og kun få havde prøvet at være bisidder for en kollega i funktionen leder-TR. Nogle leder-TR havde mod på at prøve det, mens andre pointerede, at de repræsenterede så mange kolleger, at det ikke vil kunne lade sig gøre.

 

Indsats for nye ledere

Undersøgelsen af lederes vilkår i 2015, Lederlivsundersøgelsen, viste, at særligt nye ledere var pressede i omstillingen til den nye rolle og de nye arbejdsopgaver. Derfor besluttede Lederforeningens bestyrelse at lave en særlig indsats over for dem. Indsatsen går ud på at styrke deres viden og netværk. Dels gennem information på hjemmesiden www.dsr.dk/lederforeningen/nyleder. Dels gennem introduktionsmøder for nye ledere. Det første blev afholdt i Kvæsthuset i juni 2017, hvor 12 nye ledere deltog. Det næste er planlagt til 29. september. Hvis bestyrelsen beslutter at fortsætte med introduktionsmøderne, er det planen at afholde to introduktionsmøder hvert halve år i henholdsvis København og Fredericia.

Konceptet er udviklet af Lederforeningen i samarbejde leder-TR Carina Aaen (Gentofte) og Dorte Gaul (Viborg).

ICN-kongres

I juni 2017 afholdt den internationale sygeplejeorganisation ICN kongres i Barcelona, Spanien. Fra Lederforeningen deltog formand Irene Hesselberg og næstformand Jeanette Palmer.

ICN kongressen er udover at være et stort træf for sygeplejersker, en platform for at synliggøre de meget forskellige vilkår, der er for at udøve sygepleje verden over.

At stå sammen om at gøre en forskel for mennesker med sygdomme i nød og med brug for pleje og omsorg er en stærk samhørighedsfølelse, når over 7000 sygeplejersker er samlet.

Men også stoltheden for forskning og udvikling af sygepleje er en stærk samhørighedsfaktor. Der er meget inspiration at hente på tværs af verdens lande. Det var tydeligt, at Danmark har meget at byde på.

Professor Linda Aitken fremlagde resultaterne af et omfattende forskningsprojekt om betydningen af sygeplejerskers virke. Her var der mange gode argumenter til brug for lederne for, hvorfor det kan svare sig at ansætte sygeplejersker for kvalitet af pleje, patientsikkerhed og økonomi.

Sygeplejerskerne fra Danmark bidrog med posters og oplæg. Tre oplæg fra Danmark handlede om ledelse med titlerne:

 • Dorthe Nielsen, Laila Bay og Annette Hegelund holdt oplæg med titlen: How to work with inequality issues in the Danish council of nursing ethics. (Improving patient outcomes via leadership at all levels)
 • Elizabeth Emilie Rosted og Helle Gert holdt oplæg med titlen: Implementing health research through academic and clinical partnerships
 • Lis Nøddeskou, Helle Hornø, Heidi Kühl Pedersen, Kristine Mildahl Kjærgaard hold oplæg med titlen: Innovating the ways rounds are organised

 

 

Irene Hesselberg var moderator for en session omhandlende Education for the future, hvor 12 forskningsoplæg lagde op til debat mellem forskere og plenum.

Forskningen og deltagerne fra forskellige lande var helt enige om, at hvis man ser og inkluderer nye medarbejdere og studerende, trives de bedre, lærer mere og giver mere tilbage til arbejdspladsen, kolleger, patienter og borgere. 

Lederforeningen inviterede lederne til et afslutningsarrangement uden for kongressalen. Her skulle lederne bl.a. give deres bud på initiativer allerede sat i gang på deres afdeling eller institution, der medvirker til at opnå de 17 verdensmål fremsat af WHO.

Arrangementet endte med også at have ikke-ledende danske sygeplejersker med. En god måde at få sagt farvel og tak for denne gang.

Fagkongres 2017

Fagkongressen er årets største medlemsaktivitet. Hotel Koldingfjord var rammen om Lederforeningens femte af slagsen. Godt 350 ledere fra hele landet var samlet til inspiration om ledelse. Uffe Savery fra symfoniorkestret Copenhagen Phil henførte deltagerne og formidlede ledelsesbegreber gennem toner fra seks strygere. De smukke toner ved dagens begyndelse kastede sin glans og stemning over hele dagen.

Disruption

Begrebet disruption fylder meget disse år, og derfor var det også temaet for dagen. Den øgede fokus på styring og ledelse har medført, at regeringen har nedsat en ledelseskommission. Derfor var to medlemmer af den inviteret til at møde de ledende sygeplejersker og være med i paneldebat med formanden for Lederforeningen.

Flere indlæg handlede om disruption eller forandring. Hovedtalerne var professor ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet Anders Drejer, professor i offentlig organisation og demokrati på Roskilde Universitet Eva Sørensen, fremtidsforsker Marianne Levinsen og lektor ved Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet Søren Voxted.

Mini Change Day

Under programpunktet Mini Change Day blev deltagerne henledt til at forandre noget i deres dagligdag. Dette var en forløber for Change Day, der blev holdt i hele landet senere samme måned. Til Mini Change Day blev det til 350 løfter om små ændringer i sundhedsvæsenet, de selv kunne udføre. Deltagerne blev sat sammen to og to, så de efterfølgende kunne tale sammen om, hvordan det gik med deres forandring.

Kulturforandrende lederfortællinger

18 ledende sygeplejersker fortalte om deres succeser fra hverdagen. Ofte får vi ikke fortalt vores egne gode historier om ledelse i virkeligheden. Mange ledende sygeplejersker er så optagede af at lede og nå resultater i virkeligheden, at de glemmer at fortælle om succeserne. Fagkongressen Alle gode eksempler på betydningen af god ledelse og balancen mellem styring og ledelse.

Årets Fagkongres blev afholdt 9. maj mod tidligere senere i maj. Det viste sig, at flere ledere end tidligere var forhindrede i at deltage. Derfor er datoen for Fagkongres 2018 den 23. maj. Det vil sige sidst i maj, hvor sandsynligvis flere kan deltage.

Se listen med de ledende sygeplejerskers historier

 

Medlemsmøder

Lederforeningens konsulenter og formandskab holder løbende møder med medlemmer. Se Danmarkskortet under Sammen om organisationen > Lokal i hele landet.

Temaet om håndtering af patientklager var så populær, at det blev til hele tre møder. Andre medlemsmøder har handlet om netværk eller løn- og arbejdsvilkår.

APN – avancerede kliniske sygeplejersker

Avancerede kliniske sygeplejersker ( APN sygeplejersker) ses som en mulighed for at løfte det faglige niveau i kommunerne, hvilket der er et stigende behov for i takt med at flere og flere opgaver lægges fra det regionale til det kommunale.

Der arbejdes ihærdigt på at få etableret en uddannelse på kandidatniveau. Der er syv kommuner i Jylland, som er gået sammen om projektet, og Aarhus Universitet har nu formelt sagt ja til at deltage i projektet. Aarhus Universitet er allerede i fuld gang med at gøre sig overvejelser om, hvordan en ny studieretning på kandidatuddannelsen i sygepleje (cand.cur.) kan skrues sammen.  Der er en række indholdsmæssige og praktiske spørgsmål, der skal findes svar på som led i projektet. Der er desuden opmærksomhed på at drøfte, hvordan den nye studieretning også kan bredes ud til fx psykiatrien.

Der arbejdes på at få projektet sat i gang i de sjællandske kommuner også.

Folkemødet på Bornholm 2017

Lederforeningens formand og næstformand var i juni til Folkemødet på Bornholm for at være de ledende sygeplejerskers stemme i dialogen med borgere, organisationer og politikere. Formand Irene Hesselberg var inviteret til at deltage i paneldebatter flere steder, hvor temaet var ledelse. Emnerne for debatterne var:

 • Mental sundhed – hvad kan lederen gøre?
 • Hvad skal vi med kvinder? Kan kvinder være ledere?
 • Har din ledelsespraksis brug for et mekanisk eftersyn? - Faglig ledelse skal vende udviklingen i den offentlige sektor

Ledelseskommissionens følgegruppe

I december 2016 nedsatte innovationsminister Sophie Løhde en ledelseskommission, der skulle arbejde et år og komme med bud på, hvordan ledelse i den offentlige sektor kunne styrkes og forbedres. Sammen med selve ledelseskommissionen nedsatte innovationsministeren en følgegruppe. Lederforeningens formand blev udpeget til at sidde med i den følgegruppe.
Ledelseskommissionens arbejde kan komme til at få betydning for ledende sygeplejerskers vilkår i fremtiden. Idet Irene Hesselberg sidder med i følgegruppen, har hun mulighed for at være i dialog og påvirke kommissionens medlemmer og arbejde.

Følgegruppen har været indkaldt til tre møder, hvor den ved første møde var med til at indkredse emner og kvalificere spørgsmålene til en større spørgeskemaundersøgelse, der blev udsendt til 4500 ledere i det offentligt.

Ved andet møde havde ledelseskommissionen formuleret 13 teser om ledere og lederes udfordringer, som følgegruppen verificerede, kvalificerede eller forkastede.

Tredje møde finder sted 25. september 2017, hvor også innovationsminister Sophie Løhde deltager.

FTF's lederråd

Lederrådet har i 2017 udarbejdet en lederpolitik til FTF og arbejdet for at forankre ledernes position i arbejdet med at sammenlægge FTF og LO.

Forretningsudvalget i FTF’s Lederråd, hvor Irene Hesselberg er repræsenteret, i årets løb konsolideret ledernes position i FTF ved i højere grad at samarbejde med medlemsorganisationernes lederforeninger og lederudvalg.

Væksthus for Ledelse

Lederforeningen er repræsenteret i Væksthus for Ledelse, hvis formål er at give chefer, der har ledere under sig, men ikke er topchefer, en mulighed for at udvikle og definere deres rolle.

Se Lederweb (Væksthus for Ledelses hjemmeside)

Hvem er hvem i Lederforeningen?

Medlemmerne

Lederforeningen består af 4331 ledende medlemmer. Opgjort den 1. juli 2017 er det otte flere end året før. Oversigten herunder viser, hvor medlemmerne arbejder:

  Antal
ansættelses-myndigheder
Antal arbejdspladser Antal medlemmer
Hvor arbejder medlemmerne?
Offentlige somatiske sygehuse 23 72 1715
Offentlige hospicer 2 2 4
Regionale arbejdspladser i psykiatrien 7 126 394
Øvrige regionale arbejdspladser 112 877 81
Kommunale arbejdspladser (plejehjem, hjemmepleje,
bosteder, visitation, sundhedspleje, socialpsykiatri mv.)
29 56 1692
Statslige arbejdspladser 13 18 80
Private sygehuse 13 18 32
Private hospicer 14 14 31
Øvrige private arbejdspladser 98 164 246
Ukendt 63 63 63
I alt
(opgjort 20. juni 2017)
374 1432 4338

 

Lederforeningens bestyrelse

Lederforeningens politisk valgte består af en formand, en næstformand og to bestyrelsesmedlemmer fra hver region. Herunder navnene på bestyrelsen, som den var sammensat pr. 1. juli 2017.

Irene Hesselberg

Irene Hesselberg
Formand

Jeanette Krog Palmer
Næstformand

Helle Lauridsen

Helle Lauridsen
Oversygeplejerske Best. medl., Hovedstaden

 

Mette Otkjær

Mette Signe Otkjær
Afsnitsledende sygeplejerske
Best.medl., Sjælland

Maiken Ruders

Maiken Ruders
Oversygeplejerske
Best.medl., Sjælland

Bodil Overgaard Akselsen

Bodil Overgaard Akselsen
Oversygeplejerske Best.medl., Midtjylland

Britta Nielsen

Britta Nielsen
Afdelingssygeplejerske Best.medl., Syddanmark

Maria Brinck Krog

Maria Brinck Krog
Oversygeplejerske Best.medl., Midtjylland

Hanne Friis Clausen

Hanne Friis Clausen
Plejecenterleder Best.medl., Syddanmark

Marianne Savkov

Marianne Savkov
Plejecenterleder Best.medl., Nordjylland

Anni Wehrmann Pedersen

Anni Wehrmann Pedersen
Afsnitsledende sygeplejerske Best.medl., Nordjylland

 

Maria Louise Bjørking

Maria Louise Bjørking
Ledende sundhedsplejerske
Best.medl., Hovedstaden

Ledelseskonsulenter

Lederforeningen dækker hele landet, og alle medlemmer er tilknyttet en ledelseskonsulent i forhold til, hvor de arbejder. Se herunder, hvem der er tilknyttet hvilket område. Ledere ansat i staten forhandles i et samarbejde DSR.

Lotte Simonsen
Ledelseskonsulent
Nogle sygehuse i Hovedstaden samt hele psykiatrien i Hovedstaden og Sjælland

Bente Vingum
Ledelseskonsulent
Alle kommunale og private arbejdspladser i Sjælland samt Københavns Kommune i Hovedstaden.

Marianne Lissau
Ledelseskonsulent
Alle kommunale og private arbejdspladser i Syddanmark samt nogle kommuner og private arbejdspladser i Midtjylland.

Olav Øfverlind Pedersen
Ledelseskonsulent
Alle kommunale og private arbejdspladser i Nordjylland, samt nogle kommuner og private arbejdspladser i Midtjylland.

Corinna Roost
Ledelseskonsulent
Alle sygehuse samt psykiatriske og private arbejdspladser i Midtjylland.

Ann-Katrine Kristensen
Ledelseskonsulent
Alle kommunale og private arbejdspladser i Hovedstaden, undtagen Københavns Kommune.

Bodil Sørensen
Ledelseskonsulent
Alle sygehuse samt psykiatriske og private arbejdspladser i Nordjylland og Syddanmark. 

Birgitte Hastrup
Ledelseskonsulent
Alle sygehuse i Sjælland og nogle i Hovedstaden. 

Sekretariat

Jonna Søegaard
Chef for Lederforeningen

Heike Penzien
Politisk chefkonsulent

Birgitte Mann
Sekretariatsmedarbejder

Kristian Fristed Eskildsen
Kommunikationsansvarlig