Funktionsbeskrivelse for leder-TR

Hvad er leder-TR rolle, ansvar mm?

Dette er Lederforeningens funktionsbeskrivelse for leder tillidsrepræsentanter (leder-TR) under Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd (DSR).

 

Leder-TR's område

 

På det kommunale område

Der er indgået aftale i overenskomsten om at ledere på det kommunale område kan vælge en tillidsrepræsentant og en suppleant pr. institution. Lederforeningen politik er at en leder-TR kun kan repræsentere ledere på eget ledelsesniveau. Leder-TR kan repræsentere et område, der går på tværs af matrikler og afdelinger samt på tværs af faggrupper i sundhedskartellets organisationer.

 

På det regionale område

Der er indgået aftale i overenskomsten om at ledere på det regionale område kan vælge en tillidsrepræsentant og en suppleant pr. institution. Det er samtidig aftalt at ledere ikke kan være leder-TR for ledere som de selv har ledelsesansvar for. Det er i den forbindelse aftalt, at der lokalt kan aftales en valgstruktur, der tager udgangspunkt i ledelsesniveauerne. Samt at i fald der ikke kan blive enighed om valg af leder-TR på flere ledelsesniveauer, at ledere på mellemste ledelsesniveau (ledere af ledere) har ret til en talspersonsordning. Leder-TR kan repræsentere et område, der går på tværs af matrikler og afdelinger samt på tværs af faggrupper i sundhedskartellets organisationer.

 

Formål for leder-TR

 

 • Understøtte gode ledelses- og arbejdsvilkår for ledergruppen (= de ledere som leder-TR repræsenterer)
 • Øge arbejdspladsens og ledergruppens egen bevidsthed om ledende sygeplejerskers arbejds- og ledelsesvilkår.
 • Understøtte ledergruppens indflydelse på arbejdspladsens samlede udvikling.
 • Bidrage til et godt og givende samarbejde på tværs af organisationen.
 • Understøtte sammenhængen mellem Lederforeningen i DSR og ledergruppen.

 

Leder-TR rollen

Leder-TR rollen har 3 facetter:

 1. Ambassadør
 2. Talerør
 3. Sparringspart 

Ambassadør

Ambassadør betyder at være kontaktperson og bindeled ifht hhv. ledergruppen, ledelsen og Lederforeningen.

Som ambassadør for ledergruppen har Leder-TR ansvar for at ledergruppen får talt sammen. At lederne i ledergruppen bliver en del af et netværk med sparrings- og inspirationsmuligheder blandt ligestillede. Alt efter forholdene, har leder-TR ansvar for at planlægge og afvikle fysiske møder for ledergruppen hvor gruppen bla. kan drøfte egne arbejds- og ledelsesvilkår. 

Som ambassadør ifht ledelsen er leder-TR den arbejdsgiver kan tage dialog med om forhold, der vedrører ledergruppens arbejds- og ledelsesvilkår. Det er legitimt at arbejdsgiver kontakter leder-TR'en for at høre, hvad der rører sig i ledergruppen.

Som ambassadør ifht Lederforeningen er leder-TR Lederforeningen kontaktperson på arbejdspladsen. Det betyder bla., at leder-TR tager kontakt til Lederforeningen ved ændringer eller forhold på arbejdspladsen med betydning for ledernes arbejds- og ledelsesvilkår. Dette har til formål at øge Lederforeningens lokal viden og indsigt i, hvad der rører sig på de enkelte arbejdspladser, således at Lederforeningens bedst muligt kan støtte lederne i forbindelse med omstruktureringer, besparelser m.m.. 

 

Talsperson

Som talsperson, taler leder-TR sine kollegers sag ifht arbejdspladsen. Det handler om at ledergruppens interesser bliver hørt på arbejdspladsen og at der kommer fokus på deres arbejds- og ledelsesvilkår. Som talsperson indgår leder-TR på vegne af sine lederkolleger i relevante fora på tværs af organisationen.

Et relevant fora er arbejdspladsens Fælles MED, hvor Lederforeningen opfordre til at leder-TR få en plads på A-siden. (NB! Lederforeningen ser ikke at en leder-TR kan være repræsenteret på B-siden).

 

Sparringspart

Leder-TR er en sparringspart for hhv. sine lederkolleger, for ledelsen og for Lederforeningen.

Som sparringspart for lederkolleger, kan leder-TR hjælpe med at klæde på til individuelle lønforhandling eller ved ændringer af arbejds- og ledelsesvilkår. Leder-TR kan også være bisidder for sine lederkolleger i mindre komplicerede personsager (NB! Lederforeningen skal ind over i sager som har ansættelsesretlige konsekvenser).

Som sparingspart for ledelsen kan leder-TR kvalificere de beslutninger ledelsen træffer ifht effekten på den gruppe leder-TR repræsenterer.

Som sparingspart for Lederforeningen, kan leder-TR kvalificerer Lederforeningen i kontakten med arbejdspladsen om ledernes arbejds- og ledelsesvilkår. Forhandlingen styrkes ved at en person med lokalt kendskab er involveret. Leder-TR kan endvidere deltage i Lederforeningens forhandlingsdelegation (NB! Leder-TR kan ikke forhandle selvstændigt, og vil kun i tilfælde som er foranlediget af kollegaen selv, deltage i individuelle lønforhandlinger).

 

Leder-TR's kompetencer

 

En leder TR forpligtiger sig på at bestræbe at mestre følgende kompetencer:

 • Kende sit indflydelsesfelt som leder-TR og vide hvordan det bruges konstruktivt
 • Blik for relevante alliance- og samarbejdspartnere i og uden for arbejdspladsen.
 • Viden om love, regler, aftaler, bekendtgørelser, overenskomster, lønaftaler etc. som er relevant for varetagelse af ledernes interesser.
 • Evne til at vurdere begivenhederne i sundhedsvæsenet og på arbejdspladsen ud fra en fagpolitisk betragtning.

 

Leder-TR's rammer og vilkår

 • Leder-TR skal anerkendes for funktionen både i fht at leder-TR har tid til sin funktion og ifht honorering af opgaven.
 • Leder-TR skal have mulighed for at kommunikere med og mødes med de ledere vedkommende repræsenterer.
 • Leder-TR skal have mulighed for at deltage på leder-TR arrangementer i regi af Lederforeningen i DSR.
 • Leder-TR skal have mulighed for at deltage i relevante fora og møder på arbejdspladsen, der kan underbygge leder-TR funktionen.