Funktionsbeskrivelse for leder-TR

Formål, rolle, kompetence og pejlemærker for leder-TR

Formål for leder-TR

 • Øge ledende sygeplejerskers bevidsthed om egne vilkår og løn.
 • Øge arbejdspladsens bevidsthed om ledende sygeplejerskers vilkår og ledelse.
 • Øge ledende sygeplejers bevidsthed om at påvirke sundhedsvæsenet
 • Øge sammenhængskraften mellem ledende sygeplejersker.
 • Øge sammenhængskraften mellem Lederforeningen og ledende sygeplejersker.

 

Leder-TR rollen

En leder-TR har 3 roller: Aambassadør, Talsperson og Sparringspart.

Rollen som ambassadør

 • Leder-TR er officiel kontaktperson og fungerer som bindeled mellem arbejdsgiver og kolleger i forhold, der vedrører ledernes vilkår.
 • Leder-TR er officiel kontaktperson og fungerer som bindeled mellem Lederforeningen og arbejdspladsen. Det betyder, at Leder-TR holder Lederforeningen orienteret om hvad der foregår på arbejdspladsen specielt i forhold til større ændringer og ledernes arbejdsmiljø. Og tilsvarende holder sine kolleger orienteret om hvad der foregår i Lederforeningen.
 • Leder-TR fungerer som bindeled mellem sine kolleger og tager initiativ til og afholder møder /arrangementer om ledelsesemner, sundhedsfaglige emner mm. for de grupper, som giver bedst mening på arbejdspladsen.

Rollen som talsperson

 • Leder-TR taler på vegne af sine lederkolleger overfor hhv. arbejdsgiver og Lederforening når det handler om ledergruppens vilkår., fx ved strukturændringer og/eller besparelser på arbejdspladsen.
 • Leder-TR blander sig på arbejdspladsen i forhold som har betydning for ledende sygeplejerskers vilkår, og leder-TR blander sig i Lederforeningens aktiviteter og politik.
 • Leder-TR søger dialog med arbejdsgiver mht. at videreformidle lederkollegers oplevelse og spørgsmål på arbejdspladsen, som har berøring med deres arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Leder TR giver arbejdsgiver mulighed for at vide, hvad der rører sig blandt en gruppe af ledere, uden at arbejdsgiver nødvendigvis skal tale med dem alle.

Rollen som sparringspart

 • Leder-TR er vejleder og sparringspart for sine lederkolleger i forhold til løn og ansættelsesforhold.
 • Leder-TR kan være bisidder for sine lederkolleger i mindre komplicerede personsager, som ikke har ansættelsesretlige konsekvenser.
 • Leder-TR kvalificerer Lederforeningen i kontakten med den enkelte arbejdsplads, det være sig ved konkrete løn- og vilkårsforhandlinger og i det hele taget i dialogen mellem arbejdspladsen og Lederforeningen.

NB! Leder-TR kan /skal ikke forhandle løn på kollegers vegne.
Lederforeningens politik er, at ledernes selv skal forhandle lokal løn - dette gælder ikke nye stillinger og funktionsændringer, hvor Lederforeningen forhandler.

Leder-TR kompetencer

En leder TR har behov for at mestre følgende komptencer:

Interessevaretaelse og indflydelse

 • Kende sit indflydelsesfelt og vide hvordan det bruges kontruktivt
 • Identificere problemer og løsninger
 • Blik for relevante alliance- og samarbejdspartnere i og uden for arbejdspladsen.
 • Grundlæggende viden om love, regler, aftaler, bekendtgørelser, overenskomster, lønaftaler etc. som er relevant for varetagelse af ledernes interesser.

Politik og organisation

 • Fungere som ambassadør – både for kolleger, arbejdspladsen og Lederforeningen
 • Forståelse for egen rolle som del af et større politisk system, hvor alle på forskellige niveauer bidrager til politikudviklingen og det fælles formål at varetage ledende sygeplejerskers interesser.
 • Evne til at inddrage viden om samfundet, sundhedsvæsenet og arbejdsmarkedet og om sit fag (ledelse) og sit tillidshverv
 • Evne til at identificere og udnytte de muligheder, der er for at øve indflydelse på fællesskabet og på beslutningsprocesser på arbejdspladsen.
 • Evne til at vurdere begivenhederne i sundhedsvæsenet og på arbejdspladsen ud fra en fagpolitisk betragtning.
 • Indsigt i Lederforeningens politiske og administrative struktur og organisation, og hvor Leder-TR kan få indflydelse og bidrage.

Personlige og relationelle komptencer:

 • Anvende sine ledelsesmæssige kompetencer i en ny kontekst.
 • Evne til at opbygge og vedligeholde gode relationer
 • Evne til at skabe forståelse, dialog og formidle overbevisende i samarbejdet med medlemmer, arbejdsgiver og andre

Pejlemærker i leder-TR's arbejde

3 gode pejlemærker for at måle din succes er din relation til dine kolleger, din relation til Lederforeningen og din relation til arbejdsgiver.

Du er kollegernes 'mand' på arbejdspladsen. Du er Lederforeningens ’finger på arbejdspladsens puls’. Du er en vigtig samarbejdspart for arbejdsgiver ifht en ledergruppe der trives.

Eksempler på succes ifht dine kolleger:

 • Dine kolleger accepterer og nærer tillid til dig og benytter sig af dig
 • Dine nyansatte kolleger har talt med dig inden de skriver under på ansættelseskontrakten
 • Dine kolleger beder dig om at repræsentere sig ved sygesamtaler
 • Dine kolleger oplever at blive en del af et netværk med sparrings- og inspirationsmuligheder blandt ligestillede
 • Dine kolleger oplever i højere grad at få relevante informationer fra arbejdspladsen
 • Dine kolleger er beviste om deres ledervilkår
 • I er blevet en stærkere ledelsesgruppe, der trives og samarbejder på tværs
 • Dine kolleger oplever at deres interesser bliver hørt på arbejdspladsen og at der kommer fokus på deres arbejds- og ledelsesvilkår
 • Dine kolleger oplever at blive kvalificeret i deres lønforhandling med arbejdsgiver
 • Dine kolleger oplever at blive kvalificeret i deres dialog og forhandling af deres arbejds- og ledelsesvilkår med arbejdsgiver
 • Dine kolleger ved at der er forhandlinger af kollektive lokallønsaftaler

Eksempler på succes ifht Lederforeningen:

 • Du har et godt samarbejde med den lokale ledelseskonsulent
 • Du har et godt netværk blandt de øvrige leder-TR’er i Lederforeningen
 • Lederforeningen har øget sin lokale viden og indsigt i, hvad der rører sig på arbejdspladsen
 • Lederforeningen kvalificeres i dialogen med arbejdspladsen, det være sig ved konkrete løn og vilkårsforhandlinger og i det hele taget al dialog mellem arbejdspladsen og Lederforeningen
 • Lederne oplever at deres faglige organisation er nærværende og ved hvad der foregår ude på arbejdspladserne
 • Lederforeningen har fået bedre mulighed for at støtte lederne i forbindelse med omstruktureringer, besparelser m.m.
 • Lederforeningen kan tilføre flere vinkler på sundhedsvæsenets problemstillinger på baggrund af input fra dig og de øvrige leder-TR

Eksempler på succes ifht arbejdsgiver:

 • Arbejdsgiverne accepterer, nærer tillid til og benytter sig af dig
 • Du bliver inviteret med i ansættelsesudvalget til større stillinger
 • Du har et godt samarbejde med HR
 • Du opleves af arbejdsgiver som en konstruktiv forhandler og dialogpart
 • Du får tilbud om deltagelse i relevante fora på arbejdspladsen
 • Du oplever at have indflydelse på beslutninger der træffes af ledelsen med betydning for dine kolleger
 • Arbejdsgiverne kommer til dig for at vide, hvad der rører sig blandt din gruppe af ledere
 • Arbejdspladsen oplever ledere som er bedre klædt på til at kunne indgå i forhandlinger og drøftelser med arbejdsgiver
 • Arbejdsgiver giver udtryk for at de kvalificeres i de beslutninger der vedrører den gruppe du repræsenterer
 • Arbejdspladsen oplever en stærkere ledelsesgruppe, og en ledelsesgruppe der trives og samarbejder på tværs

 

Sagt af medlemmerne

 • En lokal repræsentant er nødvendig for at kunne gøre en forskel lokalt
 • En måde vi kan støtte hinanden/sparre med hinanden
 • Det er svært at se i dag hvem der taler ledernes sag – og det er der behov for
 • Der er brug for en person man kan gå til for at få vejledning og kendskab til veje man kan gå
 • Der er brug for en der kan tage initiativ – det kan en leder-TR gøre
 • Bedre service for medlemmerne
 • En stærkere stemme i sundhedsvæsenet og på de enkelte arbejdspladser
 • Mere i løn og en løn der svarer til opgaver og ansvar
 • Leder-TR skal ikke være TR i traditionel forstand
 • Leder-TR skal være bindeled mellem de ledende sygeplejersker og Lederforeningen
 • Leder-TR skal være forpligtet til lidt mere end et normalt medlem, fx repræsentere lidt flere end sig selv
 • En Leder-TR er en andre ledende sygeplejersker ser op til, hun/han er en rollemodel, en der fører an.