Lederdag og Generalforsamling 2020

Lederforeningens Lederdag 2020 og generalforsamling blev afholdt torsdag den 22. oktober 2020.

Både lederdag 2020 og Lederforeningens generalforsamling afholdes som virtuelle arrangementer - ved siden af den fysiske afvikling. 

Du kan derfor vælge at deltage virtuelt eller fysisk i begge arrangementer. På grund af corona-situationen er der en maksimun-deltagerantal for antallet af fysiske deltagere.

Efterfølgende opfølgning

(tilføjet efter Lederdag 2020 og GF)

Du kan finde materialer fra alle Lederforeningens arrangementer i oktober 2020 - herunder Lederdag 2020 og GF.

Lederdag 2020

Glæd dig til to spændende oplæg og et tilhørende personligt lynkig ind i fremtiden på årets Lederdag i Lederforeningen.

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm bruger erfaringerne fra corona-tiden til at tegne et billede af, hvilke erfaringer fra corona der kan styrke hele indretningen af vores sundhedssystem i fremtiden.  

Direktør Christian Bason fra Dansk Design Center peger på, hvilke udfordringer corona tiden har åbenbaret i forhold til indretning af fremtidens sundhedssystem ... og giver samtidig et bud på, hvordan de sygeplejefaglige ledere kan blive nøgle til løsningerne.

Deltagerne i Lederdagen bliver efterfølgende sat i en mental "fremtidsmaskine" af Dansk Design Center for at kigge ind i fremtiden og forhåbentlig allerede nu få øje på et par af mulighederne for udvikling af sundhedssystemet.

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen er  Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds øverste myndighed.

Generalforsamlingen ser tilbage på de seneste to års arbejde i Lederforeningen og kigger også frem på de kommende to år og hvilke aktiviteter foreningen især skal arbejde med.

Der er som oplæg til generalforsamlingen lavet en skriftlig beretning.

Praktisk

GF virtuel deltagelse: Inkl. stemmeret til GF 2020. Kl. 17.00 - 19.00 .

Bestyrelsen og medlemmerne af Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd kan fremsætte forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal indsendes til Dansk Sygeplejeråds sekretariat og være modtaget senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen kan udvides med yderligere punkter efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Beslutning på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre 10 af generalforeningens medlemmer skriftligt forlanger skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde. 

GF Dagsorden

1.  Valg af dirigent
2.  Valg af stemmetællere
3.  Godkendelse af dagsorden
      Pkt. 3. Forslag til dagsorden
4.  Godkendelse af forretningsorden
     Pkt. 4. Forslag til forretningsorden
5.  Beretning om Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråds virksomhed
      Formandens mundtlige beretning 2020
      Bilag til beretningen: 
      Pkt. 5 Lederforeningens hovedindsatsområder i 2021-22
6.  Forelæggelse af regnskab og budget til orientering
      Pkt. 6 Regnskab og budget
7.  Indkomne forslag, herunder evt. forslag til kongressen
      7.1 Vedtægtsændring - Medlemskab af Lederforeningen
      7.2 Vedtægtsændring - Opstilling til formandskab 
      7.3 Vedtægtsændring - Kombineret opstillings- og valgmøde 
8.  Eventuelt

Referat af Lederforeningens generalforsamling 2020

 

Samlet program

Lederdag 2020

13.00 - 14.00 Ankomst, hvis du deltager fysisk
14.00 - 14.30 Velkomst til fysiske deltagere

14.15 - 14.30 Ankomst, hvis du deltager virtuelt

14.30 - 16.30 Lederdag 2020

Inspiration v/

Søren Brostrøm, direktør Sundhedsstyrelsen
Christian Bason, direktør Dansk Design Center

Fremtidsværksted 

16.30 - 17.00 Pause

Generalforsamling 2020

17.00 - 19.00 Lederforeningens GF 2020

Dagsorden ifølge vedtægterne

19.00 - 19.10 Slut på dagens virtuelle program
19.00 - 20.00 Som afslutning på dagen serveres tapas til fysiske deltagere i GF 2020