Faglig ledelse

Faglig ledelse er at sikre kvalitet på alle niveauer i sundhedsvæsenet. Her giver Lederforeningen et bud på hvordan.

Faglig ledelse i egen udøvelse af sygepleje

Den enkelte sygeplejeske skal udøve faglig ledelse i forhold til eget ansvars- og kompetenceniveau.

Faglig ledelse af medarbejdere/driften

Lederen med det direkte ansvar for medarbejdere, skal omsætte strategi til faglig handling. Lederen skal sparre og rådgive medarbejderne i faglige spørgsmål, sørge for at opgaverne løses på rette faglige niveau og sikre den faglige kvalitet i opgaveløsningen. Lederen skal vurdere behovet for yderligere faglige kompetencer for at kunne løse opgaverne.

Faglig ledelse af medarbejdere og drift skal honorerer følgende krav:

 • Koordinere de faglige mål med hensynet til patienten/borgeren
 • Lede den faglige udvikling og innovation i hverdagen
 • Involvere medarbejder i mål, beslutning og opgaver
 • Sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer og udvikle talenterne
 • Facilitere samarbejdet på tværs af professioner og organisation med fokus på patient/borger

Faglige ledelse af ledere

Ledere af ledere skal oversætte og omsætte strategien til de øvrige ledelseslag og skabe sammenhæng til de tilstedeværende ressourcer, så de anvendes optimalt. Ledere af ledere er i høj grad med til at præge kulturen og det faglige miljø på arbejdspladsen og ofte vil det være mellemlederen, som er afgørende for hvordan nye initiativer sættes i gang. Det kan f.eks. være brugen af kliniske retningslinjer, øget fokus på patientinddragelse og implementering af ny faglig viden.

Faglig ledelse af ledere skal honorere følgende krav:

 • Sikre implementering af faglige kvalitet/bedre behandling
 • Sikre koordinering af forskning, uddannelse og klinik
 • Skabe rammer for innovativ udvikling og opgaveløsning
 • Have fokus på talentudvikling og rekrutteringsbehov fremadrettet
 • Sikre udvikling af sammenhængende patient/borgerforløb og tværsektorielt samarbejde.

Faglig ledelse af organisation

Lederen af organisationen (den øverste leder) skal udvikle strategien for sundhedsområdet. Når den øverste leder sætter fokus på koordineringen på tværs af sektorer, udviklingen af behandling og pleje, kvalitet og patientsikkerhed, får det betydning for fokus i hele organisationen. Samtidig har den øverste leder indflydelse på de rammer og vilkår, som de fagprofessionelle arbejder inden for, og det stiller krav om, at de øverste ledere tænker deres ansvarsområde ind i en organisatorisk og politisk sammenhæng.

Faglig ledelse af organisation skal honorere følgende krav:

 • Skabe meningsfuld balance mellem faglighed, økonomi og politik
 • Sikre forskningsindsatsen
 • Sikre fagligt input fra organisationen indgår i beslutningsprocesser
 • Facilitere udvikling af en innovationskultur og et system til at understøtte den
 • Efterspørge og eksekvere behandlingsstrategier og implementere sammenhængende patient/borgerforløb på tværs af organisation og sektor, samt i øvrigt bane vejen for tværsektorielt samarbejde.

Faglig ledelse af faget

Faglige ledelse handler også om ledelse af faget. Ledende sygeplejersker bærer et stort ansvar for sygeplejen og for de sygeplejeetiske retningslinjer, samt for udvikling og fremme af professionen sygepleje.

For at sygeplejen kan bidrage til at løse de faglige og organisatoriske udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor, er det afgørende at professionen følger med udviklingen og helst er et skridt foran. Hvis det skal lade sig gøre, så kræver det, at de ledende sygeplejersker påtager sig et særligt ansvar for udviklingen af sygeplejen.

Gennem udviklingen af sygeplejen er de ledende sygeplejersker med til at præge den fortsatte udvikling af sundhedsvæsenet. Ser man på de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor, så kræver det i høj grad, at de sygeplejefaglige kompetencer bringes i spil, for at sikre sammenhængende patientforløb, øget fokus på kvalitet og patientsikkerhed og samspil mellem sektorer.

Det stiller krav til de ledende sygeplejersker på alle ledelsesniveauer om at understøtte en vedvarende udvikling af sygeplejen, sikre politisk bevågenhed på behovet for sygeplejefaglige kompetencer og en fortsat udvikling af faget gennem forskning og ikke mindst at sikre at de nødvendige sygeplejefaglige ressourcer er tilstede.