Lederforeningens undersøgelser og rapporter

Her kan du finde Lederforeningens egne rapporter og undersøgelser af ledelse

Faglighed og sparring

 • 60% af de ledende sygeplejersker bruger i høj grad deres sygeplejefaglige baggrund i deres
 • nuværende stilling
 • 23% af lederne har i høj grad og 51% har i nogen grad mulighed for at uddelegere
 • arbejdsopgaver til medarbejdere eller ledere under dem
 • 59% af lederne får altid eller ofte sparring fra deres ledelseskollegaer, når de har behov for det.
 • 41% af lederne søger altid eller ofte sparring fra deres ledelseskollegaer

Læs hele notatet om faglighed og sparring 2018

 

Ledelsesspænd

 • 49% af lederne i kommuner og regioner har personaleansvar for 30 eller flere ikke-ledende medarbejdere. I kommunerne er det 42%, mens det for regionerne er 54%.
 • De sygeplejefaglige ledere i kommuner og regioner vurderer, at det gennemsnitlige optimale antal ikke-ledende medarbejdere at have personaleansvar for er 27, hvilket er lavere end det faktiske antal ikke-ledende medarbejdere der i gennemsnit ligger på 32.
 • 56% af ledere ansat i kommuner og regioner angiver, at de ikke har tilstrækkelig tid til deres medarbejdere. De ledere, som oplever at de ikke har tilstrækkelig tid til deres medarbejdere, har i gennemsnit ansvar for flere medarbejdere i forhold til de som oplever at have tilstrækkelig tid.
 • Ledere der oplever at have tilstrækkelig tid til deres medarbejderne rapporterer højere jobtilfredshed og en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv. Der findes altså en sammenhæng mellem disse faktorer.
 • Ledere der i høj grad har mulighed for at uddelegere opgaver, har i højere grad tid til deres medarbejdere i forhold til ledere, der i mindre grad har mulighed for at uddelegere.
 • Over halvdelen af lederne har personaleansvar for ikke-ledende medarbejdere, som er placeret på forskellige afdelinger/afsnit/enheder - heraf har 17% af lederne, medarbejdere der er placeret på andre matrikler/adresser.

Læs hele notat om ledelsesspænd 2018

 

Fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker

 • Halvdelen af de ledere, der har været involveret i en rekrutteringsproces det seneste år, oplever, at det er vanskeligt at rekruttere sygeplejersker med den ønskede profil til at arbejde på lederens arbejdsplads.
 • Knap hver femte oplever, at det er svært at fastholde sygeplejersker med den ønskede profil til at arbejde på lederens arbejdsplads. Årsagerne til at det er vanskeligt at fastholde sygeplejersker skyldes især højt arbejdspres, dårlig normering, mangel på sygeplejersker, for lav løn samt høj vagtbelastning.

Læs hele notatet om fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker

 

Udvikling i antallet af sygeplejersker i kommuner og regioner

 • Antallet af kommunalt ansatte sygeplejersker i basisstillinger er steget med 25% siden 2000.
 • Antallet af ledende syge- og sundhedsplejersker er faldet med 9% i samme periode.
 • Antallet af sundhedsplejersker uden ledelsesansvar er steget med 19% siden 2000.
 • Antallet af sygeplejersker i basisstilling i kommunerne pr. 1.000 borgere på 65 år eller ældre er faldet med 10% siden 2000. Ser man på antallet af basissygeplejersker i kommunerne pr. 1.000 borgere på 80 år eller ældre er det steget med 3% siden 2000.
 • I perioden januar 2013 til januar 2018 er antallet af sygeplejersker uden ledelsesansvar i regionerne steget med 707 fuldtidsstillinger svarende til 2 %.
 • Samlet set er antallet af ledende sygeplejersker faldet med 361 fuldtidsstillinger fra januar 2013 til januar 2018. Det er en reduktion på 15 % i perioden.
 • Sammenlignes udviklingen i antallet af sygeplejersker med andre faggrupper ses store forskelle i udviklingen, både mellem faggrupperne og mellem regionerne.
 • Pr. januar 2018 er der 6,2 sygeplejersker i regionerne for hver 1.000 borgere. Færrest har region Sjælland med 5,0 sygeplejersker pr. 1.000 borgere, og flest har region Midtjylland med 6,5 sygeplejersker pr. 1.000 borgere.

Læs hele notatet om udviklingen i antallet af sygeplejersker ansat i kommuner 2018

Læs hele notatet om udviklingen i antal sygeplejersker i regionerne 2018

 

Ledelseskommissionens anbefalinger og undersøgelser

https://ledelseskom.dk/