Mentor-korpset

En række erfarne ledende sygeplejersker indgår i LF mentor-korpset. Her kan du finde din nye mentor.

Retur til Mentorordning

Find den mentor du gerne vil ansøge om og udfyld en Mentor-ansøgning.

Navn Titel og arbejdssted

Leder år

Vigtigste arbejdsopgaver Bidrag som mentor Status
Cristina Viktoria Siff Andersen Chefsygeplejerske
Køge Sygehus, Ortopædkirurgisk afdeling
1998 1. Strategisk ledelse
2. Arbejdsmiljø og trivsel 
3. Rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker 
Finde sin egen rolle som leder, følgeskab.  Hjælp til strategi for og håndtering af ledelses-opgaven.  Organisations-udvikling og rolleafklaring rekruttering og fastholdelse Ledig
Louise Liv Andersen Oversygeplejerske
Nordsjællands Hospital, Akutmodtagelsen
2016 1. Drift
2. Arbejdsmiljø
3. Kompetenceudvikling 
Arbejder i en stor afdeling, hvor 4 ledere har 100 sygeplejersker.  Har delt direkte ansvar op, men deles om alle hverdagsudfordrin-gerne. Så det at lede i bredde. Vi arbejder meget med kompetenceudvikling og så fylder drift rigtig meget pga. vakancer og høj fremmødeprofil 24/7 Ledig
Solveig Bank Oversygeplejerske
Regionshospitalet Viborg, Anæstesiafsnittet
2018 1. Trivsel blandt medarbejderne
2. Kompetenceudvikling
3. Egen balance mellem arbejdsliv og frihed
Sparring på, hvordan man skaber arbejdsrum til ledelse. At være et autentisk menneske, hvor man bruger sig selv, i men i balance. -bedrive synlig ledelse Ledig
Lise Merete Bligaard Forstander
Ryetbo Plejehjem, Værløse
2008 1. Organisering 
2. Arbejdsglæde
3. Implementering
4. Økonomi
Facilitering af processer.  Skabe arbejdsglæde. Ledig
Karina Buhl Områdeleder
Frederikssund Kommune Sundhed
2009 1. Ledelse af ledere
2. Økonomi
3. Kvalitet 
Tværfaglighed. Ledelse af ledere. Rehabilitering. Hjemmesygepleje/ hjemmepleje. Kvalitetsudvikling. Ledig
Susan Engelsen Oversygeplejerske
Rigshospitalet, Afsnit 4141
2016 1. Ledelse af medarbejdere (40-70)
2. Driftsledelse
3. Faglig ledelse 
Sparring omkring ledelse af medarbejder og drifts ledelse. Ledig
Malene Sejrup Dyrskog Oversygeplejerske
Aarhus Universitetshospital, Skadestuen
2018 1. Direkte ledelse af 50 og overblik over yderligere 50
2. Distribueret ledelse
3. Rekruttering, tilknytning og kompetenceudvikling
Refleksion og stille spørgsmål Ledig
Britt Ekelund Regionschef
Forenede Care
2009 1. Ledelse af ledere
2. Drift/ økonomi
3. Udvikling og strategi
Forandringsledelse. Organisationsforandringer. Ledelse af medarbejdere og ledere. Opbygning af teams og social tryghed. Stabil drift. Opstarter Ledig
Helle Eskildsen

Administrativ Leder
Næstved kommune, Center for Børn og Unge

1997

1. Ledelse af ledere
2. Strategisk ledelse
3. Tværgående ledelse

Erfaring, jeg har lavet alle "fejlene"

Ledig
Marlene Fleischer Chefsygeplejerske 
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Neurologisk Afdeling
2007 1. Tværfaglig ledelse
2. Ledelse af ledere
3. Strategi for afdelingen 
Erfaring som leder og god erfaring med at tilbyde sparring. Optaget
Charlotte Fønss Gjørup Sundheds- og Ældrechef
Horsens Kommune
2002 1. Ledelse af ledere
2. Kvalitetsudvikling 
3. Økonomi 
Erfaring inden for ledelse af ledere. Er coachuddannet . Kvalitetsarbejdet. Organisationsudvikling. Værdi og visionsarbejdet. Ledig
Dorthe Goul Overssygeplejerske
Regionshospitalet Gødstrup, Intensivbehandlingsafsnittet
2007 1. Personaleledelse
2. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
3. Kompetenceudvikling af erfarne medarbejdere 
Mange års ledererfaring og dermed sparring på nogle af de mange udfordringer som et lederjob i sundhedsvæsenet byder på for nye ledere. Optaget
Niels Tobias Gredal  Testcenterleder
Testcentret Valby
2005 1. Analyse, strategi og planlægning af fremtidig indsats
2. Drift, økonomi, resurse-allokering, personalesager og HR
3. Organisationsudvikling, sparring, coaching, vejledning mm. 
Har været leder for ledere i 10 år og har hjulpet mange med at finde deres rodfæstet, at forstå hvad det er der forventes af dem, og hvad de bliver bedømt på. Derudover har jeg stor erfaring i organisations udvikling, aflastende strukture, rammer og forventningsafstemning mm.  Ledig
Marlene Hansen Afdelingsleder
Bo- og naboskab Sydlolland
2016 1. Personaleledelse
2. Strategisk ledelse
3. Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø. Struktur. Faglig ledelse. Ledig
Sanne Holm Uddannelsesleder
University College Nordjylland - Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring
2012

1. Personaleledelse
2. Udviklings- og forskningsledelse
3. Forandringsledelse

Sparring omkring ledelsesopgaven, hverdagsdilemmaer og personalesager. Hjælp til planlægning af og opfølgning på forandringeprocesser. Sparring omkring udvikling og forskning - prioritering og do’s and dont’s.  Ledig
Pernille Karlskov Oversygeplejerske
Hospitalsenheden Midt
2004 1. Personaleledelse 
2. Udviklingsopgaver 
3. Organisering og fusioner
Erfaring med mange års leder erfaring. Personaleledelse både når det er svært og når det går godt. Var afdelings-sygeplejerske under udflytningen til Skejby og har masser erfaringer med fusion og sammenlægninger af afsnit. Ledig
Pernille Kristensen Oversygeplejerske
Psykiatrien Syd, DP Nykøbing/Maribo
2011 1. Arbejdsmiljø
2. Udvikling
3. Netværk 
Har 11 års ledererfaring fra både kommune, somatik og psykiatri, og en af mine største styrker er at skabe relationer. Som mentor kan jeg byde ind med at lytte, sparre og indgå en dialog om forslag til evt. opgaveløsninger. Ledig
Mogens Bech Kristiansen Afdelingsleder
Højdevang Sogns Plejehjem
2006 1. Kompetenceudvikling
2. Fastholdelse
3. Konflikthåndtering 
Organisationspsykologi Ledig
Charlotte Larsen Chefsygeplejerske
Regionshospitalet Randers, Medicinsk Afdeling
2010 1. Ledelse af ledere - særligt oversygeplejersker
2. Økonomisk ansvarlig og ledelse af kompleks medicinsk afdeling med 7 specialer (sengeafsnit og klinikker)
3. Ansvarlig for udvikling af kvalitet i patientforløb, opretholde/udvikle kompetencer til patientbehandling samt implementering af ny forskning eller andre tiltag
Kan bidrage med håndtering af personalesager på godt og ondt, og særligt tænkning omkring nye måde at opgaveløse på, i en tid hvor ressourcer er knappe. Både større organisatoriske løsninger, som at se patientforløb på nye måder, men også personalesammensætning, for at bidrage til trivsel og værdi for den enkelte medarbejder Ledig
Sussi Løvgreen Larsen Chefsygeplejerske
Rigshospitalet og Glostrup Hospital
2005 1. Strategisk ledelse
2. Udvikling af sygeplejen 
3. Ledelse af ledere 
Grundet mange års ledelses erfaring giver det mig mulighed for at være inspirator og sparringspartner for mellemledere til at øge kompetenceudvikling i daglig praksis. Ledig
Iben Charlotte Laursen Oversygeplejerske
Børne- Ungdomspsykiatrien Region Midt
2002 1. Personaleledelse/ udvikling/sygefravær/ strukturer
2. Driftsledelse
3. Ledelsesopgave i den samlede Børne- Ungdomspsykiatri 
Har 21 års ledelseserfaring i en organisation og stilling, der vedvarende har ændret sig. Er leder på 2 geografisk meget adskilte matrikler, hvorfor jeg arbejder meget med synlig ledelse - også på distancen. Har 60 medarbejdere.  Er meget interesseret i arbejdsmiljø/ trivsel/stressreducering og sygefraværshåndtering. Vigtigst i mit ledelsesjob er, at arbejdstid og opgaver hænger sammen for alle ansatte og for mig selv. Derfor er jeg meget erfaren omkring struktur/prioritering/rammesætning og metoder til disse ting. Ledig
Mette Mebus Laustsen Oversygeplejerske
Holbæk Sygehus Anæstesi, Tværfagligt smertecenter/ Palliativt team
2001 1. Personaleleder- sygepl- psykolog-socialrådgiver (10-12 personer)
2. Drift ledelse af smertecenter ( ca 20 personer)
3. Kliniske opgaver som sygepl i smertecenter 
Dilemmaer i personaleledelse. Følelsesmæssigt pres pga. krav fra medarbejder og ledere. Skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv. Ledig
Anna Hykkelbjerg Ljungberg Chefsygeplejerske
Herlev og Gentofte Hospital
2011 1. Personaleledelse
2. Strategisk ledelse
3. Arbejdsmiljø - hvordan kan vi gøre det bedre 
Ledelseserfaring fra sekundær sektor, har haft lederjob på flere niveauer. Er derudover master i organisationspsykologi og arbejder aktivt med redskaber fra uddannelse i mit ledelsesliv. Ledig
Heidi Møller Oversygeplejerske
Hospitalsenheden Midt
2011 1. Skabe trivsel
2. Drive udvikling vha bottum- up processer
3. Se vores forskellighed som en styrke
Kan bidrage til at inddrage det humanistiske og etiske perspektiv på ledelsesrollen. Har fokus på at organisationer beboes af mennesker, og at vores forskellighed skal ses som en styrke.  Ledig
Christina Neergaard Oversygeplejerske
Psykiatrisk Akutmodtagelse i Slagelse 
2010 1. Personale ledelse
2. Driftsledelse
3. Strategisk ledelse 
Indgående erfaring ift drift og personale ledelse. Stor faglig indsigt i spændet mellem psykiatri og den måde personalet påvirkes af de faglige udfordringer. Stor erfaring med ledelse opad og hvordan der kommunikeres på tværs i organisationen. Ledig
Alice Ordrup Nielsen  Oversygeplejerske
Styrelsen for Patientsikkerhed
1995 1. Skabe læring
2. Sikre kvalitet i indsatser
3. Formidle viden
Dele viden om: Mange ledelsesværktøjer ( Master i Projekt- og Forandringsledelse 2012) Erfaringer i faglig ledelse gennem mange år. Også når det er svært i komplekse kontekster. Ledelse af flere fagprofessioner.
Se profil på LinkedIn
Ledig
Mette Nørgaard Plejehjemsleder
Hemmet Plejehjem, Ringkøbing-Skjern Kommune
2013 1. Personaleledelse
2. Økonomi
3. Drift
Personaleledelse. Eget arbejdsmiljø. Ledig
Charlotte Persson Oversygeplejerske
Psykiatrien Region Midtjylland
2000 1. Personaleledelse
2. Faglig og personlig udvikling af personalet
3. Sikring af økonomi, kvalitet, arbejdsmiljø og patienttilfredshed 
Sparring og supervision på den enkelte leders udfordringer og muligheder. Stor erfaring med forbedring af arbejdsmiljø og udvikling af det faglige niveau. Ledig
Anne-Mette Rasmussen Oversygeplejerske
Smertecenter Syd, Afdeling V, OUH
2010 1. Faglig ledelse
2. Organisatorisk ledelse
3. Personaleledelse
Lang erfaring med ledelse i sygehussektoren Har en internationalt certificeret ICI-coach-uddannelse Ledig
Heidi Duelund Rudbjerg Centerleder
Herning Kommune
2013 1. Trivsel og arbejdsmiljø
2. Bæredygtig drift
3. Rekruttering
Med afsæt i primær sektor- bred erfaring som nærleder og leder for gruppeledere. Tværfaglig ledelse af flere faggrupper, incl terapeuter og kostfaglige . Er ikke bange for at udfolde mig kreativt inden for rammen . Har erfaring med samskabelse, opstart og sammenlægning af grupper. Har erfaring med ledelse af flere matrikler under samme leder. Ledig
Lisbeth Schmidt Leder af Hjemmeplejen
Aarhus Kommune
1996 1. Personaleledelse
2. Økonomi
3. Faglig ledelse 
Bredt på ledelsesopgaver og strategi.
Har arbejdet på flere niveauer som teamleder, ass. områdechef, Ældrechef og nu Leder af en hjemmepleje
Ledig
Jette Simonsen Leder af sygeplejen
Jammerbugt Kommune
2007 1. Arbejdsglæde og inddragelse
2. Udførelse af kerneopgave med tværfaglig perspektiv
3. Fokus på relationsdannelse 
God sparringspartner - en man kan “spille bold op ad”. Støtter op om at den enkelte følger sine ideer og mavefornemmelse, men ikke uden at udfordre der hvor der er brug for mere reflektion. Egne tanker og ideer skal kunne prøves af, hvor jeg vil give sparring på justeringer, så man ikke går helt forkert med sine planer.
Vil støtte vedkommende i at inddrage der, hvor det er muligt. Det giver tryghed blandt medarbejdere og i sidste ende gode forløb. Er selv god til at skabe tryghed og trivsel og have en stabil medarbejder flok.
Ledig
Mette Høj Skotte Gruppeleder
Lejre Kommune, Center for Velfærd og Omsorg
2015 1. Drift
2. Udvikling
3. Kulturarbejde
Erfaring.  Konstruktiv tilgang til udfordringer. Ser muligheder frem for begrænsninger. Løsningsorienteret tilgang. Ledig
Mie Leonhardt Vallentin Oversygeplejerske
Psykiatrisk Center København, Afd. Gentofte
2008 1. Driftsledelse 
2. Faglig ledelse 
3. Udvikling
Mange års erfaring som leder i psykiatrien. Har været leder for både intensiv afdeling, skadestue, ECT, akutteam, DAT ambulatorie og åben afdeling. Har deltaget i regionens lederudviklingsforløb og har læst på Master Of Public Governance. Har taget fag som kommunikation, strategi, forandringledelse, digitalisering, transformative dialoger og protreptik. Ledig