Icebreaker-øvelser

Med denne øvelsestype kan deltagerne lære hinanden at kende og skabe et tillidsfuldt rum. Brug icebreakerøvelserne som opvarmning på netværksmødet, til at opbygge tillid og kortlægge deltagernes faglige kompetencer og behov.

Elevatortalen

Velegnet til at øve, hvordan man giver en ultrakort præsen­tation af sig selv. Øvelsen laves i plenum. Varighed: Alt efter deltagerantal, men beregn 3 minutter pr. person samt 5 minut­ter til afrunding.

Motivation: Øvelsen giver deltagerne mulighed for at blive skarpere til at profilere sig selv og deres kompetencer. At kunne designe og kommunikere en effektiv og personlig elevatortale er et vigtigt netværksredskab. Endvidere giver øvelsen mulighed for, at deltagerne lærer hinandens faglighed bedre at kende.

Forberedelse: Deltagerne skal hjemmefra have forberedt sig på deres elevatortale. Medbring pen og papir.

Den effektive, personlige elevatortale indeholder gode svar på:

Hvem er du?  (Her leverer du kort basisinformation om navn og job.)

Hvad gør du?  (Hvad laver du konkret på jobbet. Gør det let at forstå.)

Hvad brænder du for?

Hvilke resultater har du skabt? Selvfølgelig skal du ikke prale. Men modsat er det vigtigt, at du hjælper din samtale­partner til at forstå, hvordan du eventuelt kan skabe værdi for – eller sammen med – ham eller hende.

   Hvad vil du gerne i fremtiden?

 

Introduktion

1. Deltagerne har skiftevis 3 minutter til at holde deres elevator­tale. Imens tager resten af deltagerne noter.

2. Efter runden får alle mulighed for at gå rundt og netværke og dermed finde ud af, hvilke af de andres kompetencer man kan trække på, og hvad man selv kan hjælpe med.

 

Våbenskjoldet

Velegnet til at lære hinanden at kende og er samtidig god til opbygning af sociale og tillidsfulde bånd. Øvelsen laves to og to. Varighed: ca. 20 minutter.

 

Motivation: Deltagerne får mulighed for at præsentere sig selv på en sjov måde, som er med til at skabe dynamik i rummet.

Forberedelse: Medbring A3-papir og forskellige tuscher.

Introduktion

1. Udpeg en tidtager (tidtageren kan stadig godt være en del af øvelsen)

2. Gå sammen to og to. Hver deltager skal hver især have et stykke A3-papir og et par tuscher foran sig. Hver deltager skal nu tegne et “tomt” våbenskjold opdelt i fire felter. Fel­terne skal have hver sit tema:

– Uddannelse/arbejdsliv

– Fritid – interesser, familier mm.

– Motto

– En aktuel (job)udfordring

3. Deltagerne vælger en interviewer og en caseperson i hver gruppe. Intervieweren har nu 5 minutter til at interviewe casepersonen om våbenskjoldets fire temaer. Intervieweren skal samtidig tegne det, casepersonen fortæller. Fortæller casepersonen eksempelvis om sin uddannelse, skal intervie­weren tegne, hvad han/hun synes kan repræsentere denne uddannelse i udannelsesfeltet. Deltagerne skal således ikke tegne deres eget våbenskjold.

4. Interviewer og caseperson bytter roller.

5. Alle mødes i plenum og præsenterer partnerens våbenskjold. Hermed lærer deltagerne hinanden bedre at kende.

 

Variant til øvelsen: De fire temaer i våbenskjoldet kan nemt byttes ud, hvis øvelsen skal bruges senere i forløbet. Eksem­pler på nye temaer kan være:

Mit største udbytte af netværket

Mit næste karrierespring

En aktuel (job) udfordring

Hvis jeg var et dyr, var jeg en…?

 

Fællesnævneren

Velegnet til at styrke deltagernes indbyrdes relationer, udvide kendskabet til hinanden og dermed opbygge sociale og tillids­fulde bånd. Øvelsen laves to og to. Varighed: ca. 10 minutter.

Motivation: Deltagerne får hver især mulighed for at få fortalt lidt om dem selv samtidig med, at de opnår kendskab til et par af de øvrige deltagere. Øvelsen er god til at synliggøre fælles interesser og kan således bruges til at skabe en følelse af fællesskab.

Introduktion

1. Udpeg en tidtager der sætter et stopur (tidtageren kan stadig godt være en del af øvelsen)

2. Deltagerne går sammen to og to.

3. Deltagerne har nu 3 minutter til at finde minimum 2 ting, som de har tilfælles. Fællesnævneren kan både være faglig eller personlig.

4. Øvelsen gentages med en ny deltager.

 

 

Videnbutikken

Velegnet til konkret videndeling og til at styrke deltagernes ind­byrdes relationer. Øvelsen kan være med til at kortlægge faglige kompetencer og behov. Varighed: ca. 30 minutter.

Motivation: Deltagerne får mulighed for at præsentere sig selv på en sjov måde, som er med til at skabe dynamik i rummet. Øvelsen giver en overskuelig og sjov mulighed for at få ’map­pet’ deltagernes individuelle kompetencer.

Introduktion

1. Udpeg en tidtager (tidtageren kan stadig godt være en del af øvelsen).

2. Deltagerne har nu 15 minutter til at gøre sig klar til “viden­butikken”. Det vil sige, at hver deltager skal tage et stykke papir og skrive følgende:

Fakta: Navn, uddannelse og arbejdsområde

Til salg: Hvad kan jeg “sælge” til netværket? Hvad er din særlige ekspertise indenfor …? List 5 ting

Ønsker at købe: Hvilken viden og kompetencer ønsker jeg at lære/vide mere om?

Under disken: Her skriver du om viden/interesser, der lig­ger udenfor dit sædvanlige faglige virke

Kontaktinfo: Mail og mobilnummer

3. Kompetenceprofilerne sættes op på væggene i mødelokalet

4. Gå sammen to og to, og besøg hinandens profiler. Deltagerne skal nu skrive de ting ned fra de andres profiler, som de me­ner at kunne gøre brug af.

5. Lav en opsamling i plenum.

 

Speednetworking

Velegnet til at styrke deltagernes indbyrdes relationer og udvide kendskabet deltagerne imellem. Øvelsen kan være med til at kortlægge faglige kompetencer og behov. Varighed: ca. 12 minutter.

 

Motivation: Øvelsen giver deltagerne mulighed for at ’speed­networke’ og stille kreative spørgsmål, hvilket skaber en god dynamik i gruppen.

Introduktion

  1. Udpeg en tidtager (tidtageren kan stadig godt være en del af øvelsen)
  2. Deltagerne skal fordele sig i grupper på 3-4 personer.
  3. Hver gruppe har nu 4 minutter til at lave en “spørgeguide” indeholdende tre spørgsmål, som de gerne vil have besvaret af andre i netværket. Spørgeguiden skrives på to stykker papir, således at gruppen har to ens spørgeguides. Spørgsmå­lene kan omhandle en aktuel (job)udfordring, faglige reflek­sioner, arbejdsliv, kompetencer etc.
  4. To deltagere bliver “hjemme” og beholder den ene spørgeguide, mens de to resterende deltagere roterer videre til en ny gruppe med den anden spørgeguide.
  5. De nye grupper har nu to forskellige spørgeguides. De “hjemmeblivende” interviewer nu de “roterende” – derefter omvendt. Interviewet varer 8 minutter (der bruges 4 minutter på hver spørgeguide).
  6. Øvelsen kan gentages ved, at der laves endnu en rotation. Det er vigtigt hele tiden at forsøge at rokere væk fra dem, man har snakket med.

 

Kædehilsen

Velegnet til at få snakken i gang og få deltagerne til at løsne op. Varighed fleksibel – dog min. 10 minutter.

Motivation: Øvelsen er velegnet til hurtigt at skabe en god at­mosfære. Deltagerne får mulighed for løsne op og dermed skabe dynamik, energi og latter i rummet.

Introduktion

1. Deltagerne skriver hver især tre spørgsmål. Spørgsmålene skal være lettilgængelige og vække positive tanker.

Eksempelvis: “Hvad er det bedste, der er sket for dig fra i morges, da du stod op – til nu?”, “Hvornår har du sidst haft et lattersammenbrud og hvorfor?”. Det sidste spørgsmål må gerne gå lidt ind på det personlige, eksempelvis “Hvornår har du sidst haft en uskyldig flirt.”

2. Udpeg en tidtager (tidtager kan stadig godt være en del af øvelsen)

3. Deltagerne stiller sig nu op i to rækker, så de danner par to og to overfor hinanden.

4. Deltagerne giver nu hinanden hånden og får hver især 1 mi­nut til at stille hinanden et af de tre spørgsmål.

5. Efter de 2 minutter rykker den ene række et skridt til højre, så alle får en ny “partner” (den overskydende person i top­pen af rækken rykker ned til den overskydende person i bunden af rækken.)

6. De nye par giver hinanden hånden og får igen nu 1 minut til at stille hinanden et af de tre spørgsmål.

7. Øvelsen gentages så alle tre spørgsmål er blevet brugt.

 

Flere redskaber til netværk