Sparringsøvelser

Denne øvelsestype kan give idéer til, hvordan man kan give hinanden faglig sparring. Sparringsøvelserne sætter deltagernes aktuelle udfordringer i centrum. Øvelserne kan inddrages på netværksmødet efter lyst, tid og behov.

Sparringsspejl – tal og tie

Velegnet til at blive skarpere på en problemstilling. Øvelsen laves to og to. Varighed: ca. 10 minutter

Motivation: Deltagerne bliver mere skarpe til at definere og italesætte en problemstilling. Hvad er egentlig essensen i den udfordring, jeg står overfor? Øvelsen hjælper deltagerne med at blive kortfattede og konkrete.

Introduktion:

 1. Udpeg én tidtager (tidtageren kan stadig godt være en del af øvelsen)
 2. Deltagerne går sammen to og to
 3. Én deltager i hver gruppe udvælges som caseperson, der skal fortælle om en aktuel udfordring. Den anden skal blot lytte til, hvad casepersonen fortæller
 4. Casepersonen har 2 minutter til at fortælle om sin udfordring – herefter er der stille i 2 minutter.
 5. Casepersonen har 1 minut til at fortælle om sin udfordring – herefter er der stille i 1 minut.
 6. Casepersonen har 1/2 minut til at fortælle om sin udfordring – herefter er der stille i et 1/2 minut.
 7. Til casepersonen: Hvordan var din oplevelse af denne øvelse?
 8. Øvelsen kan evt. gentages, hvor caseperson og den lyttende bytter roller.

 

Tidsstyret sparring

Velegnet til konkret sparring til den enkelte. Øvelsen laves i grupper. Varighed: ca. 10 minutter.

 

Motivation: Øvelsen illustrerer den store mængde feedback og refleksioner, som netværket kan give hinanden. Øvelsen er meget anvendelig, da den udvalgte caseperson får sparring på en konkret problemstilling.

Introduktion

 1. Udpeg én tidtager (tidtageren kan stadig godt være en del af øvelsen)
 2. Deltagerne går sammen i grupper på 4-6 personer.
 3. Deltagerne udpeger en caseperson i hver gruppe.
 4. Casepersonen har nu 2 minutter til at fortælle om en udfor­dring, som han/hun ønsker sparring på.
 5. De øvrige deltagere får nu 1 minut til at stille opklarende spørgsmål til casepersonen i forhold til den konkrete udfor­dring.
 6. Casepersonen flytter nu sin stol lidt væk fra rundkredsen. De øvrige deltagere har nu 5 minutter til at diskutere caseper­sonens udfordring. Gode råd og overvejelser bringes frem, og deltagerne må ikke lade deres samtale begrænse af, at casepersonen er til stede og kan høre, hvad der bliver sagt. Casepersonen skal agere “fluen på væggen” og må ikke selv deltage i samtalen, men må gerne tage noter.
 7. Casepersonen får nu 1 minut til at kommentere på de andres refleksioner. Hvad har de andre deltageres samtale sat i gang af tanker hos casepersonen?
 8. Vælg eventuelt en ny caseperson og gentag øvelsen.

 

Coachende sparring

Velegnet til at hjælpe hinanden videre og træne aktiv lytning. Øvelsen laves i grupper. Varighed: 10-30 minutter.

 

Motivation: Øvelsen illustrerer, hvordan de rigtige undrende spørgsmål fra netværket kan være med til at sætte gang i nye tanker hos den udvalgte deltager. Øvelsen er meget anvendelig, da de udvalgte deltagere bliver konfronteret med resten af net­værkets undren i forhold til en konkret problemstilling.

Introduktion

 1. Udpeg en tidtager (tidtageren kan stadig godt være en del af øvelsen)
 2. Deltagerne deler sig i grupper á 3 personer og vælger en case­person i hver gruppe.
 3. Casepersonen har nu 3 minutter til at fortælle om sin udfor­dring. De resterende deltagere lytter.
 4. Herefter har de resterende deltagere 5 minutter til at stille “HV”-spørgsmål: HVad, HVornår, HVem, HVordan osv. De øvrige deltagere må ikke komme med råd, men må udeluk­kende stille spørgsmål, da det handler om at få casepersonen til selv at finde løsningen på sin udfordring.
 5. Casepersonen har nu 2 minutter til at reflektere og fortælle om øvelsens udbytte. Blev casepersonen klogere?
 6. Gentag evt. øvelsen til alle deltagere i hver gruppe har været caseperson.

 

Trafiklyssparring

Velegnet til at hjælpe hinanden med, hvordan man kan handle ved en aktuel udfordring. Øvelsen laves i grupper. Varighed: ca. 15 minutter.

Motivation: Øvelsen illustrerer den store mængde feedback, som netværket kan give hinanden. Øvelsen er meget anven­delig, da de udvalgte deltagere får sparring på en konkret problemstilling. Endvidere er den illustrativ på grund af de forskelligt farvede notatkort.

Forberedelse: Medbring rødt, gult og grønt pap.

Introduktion

 1. Udpeg en tidtager (tidtageren kan stadig godt være en del af øvelsen) og én caseperson
 2. Casepersonen har 3 minutter til at fortælle de øvrige deltagere om sin udfordring. I fortællingen skal casepersonen især lægge vægt på, hvad han/hun har gjort, overvejer at gøre og har valgt ikke at gøre i relation til udfordringen. De resterende deltagere kan stille korte opklarende spørgsmål, hvis der er tid.
 3. Herefter inddeler de øvrige deltagere sig i grupper på 4-5 personer. Grupperne har nu 7 minutter til at tale om caseper­sonens udfordring og forholde sig til casepersonens tilgang til udfordringen. Gruppen nedskriver de fælles reflektioner på de farvede kort:

  - Rødt kort: Hvad bør casepersonen stoppe med at gøre?

  - Gult kort: Hvad bør casepersonen overveje at gøre nu eller senere?

  - Grønt kort: Hvad bør casepersonen gøre mere af/have fokus på?
 4. Casepersonen må ikke deltage i gruppens samtale, men har til opgave at være “fluen på væggen” og gå frem og tilbage mellem grupperne og lytte, som han/hun ønsker.
 5. Brug afslutningsvis 5 minutter i plenum på at samle op på, hvad der er blevet sagt og nedskrevet på papkortene i de forskellige grupper.
 6. Øvelsen kan gentages efter behov.

Flere redskaber til netværk