Undersøgelser og analyser

Eksterne undersøgelser og analyser af lederes arbejdsmiljø

FTF undersøgelse

FTF har i 2017 gennemført en omfattende kortlægning af FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø. Undersøgelsen belyser langt de fleste temaer inden for psykisk arbejdsmiljø: arbejdsmængde, arbejdstempo, følelsesmæssige krav i arbejdet, rolleklarhed, rollekonflikter, ledelseskvalitet, social kapital, mening, indflydelse, udviklingsmuligheder, mulighed for at levere kvalitet i arbejdet, forandringer samt stress. Desuden belyses vold, mobning og chikane.

1.300 ledere (dækker både faglige ledere og personaleledere) har deltaget i undersøgelsen, heraf 702 ledere med personaleansvar.

For at etablere et aktuelt sammenligningsgrundlag har FTF samarbejde med Userneeds som har gennemført en tilsvarende kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø blandt et repræsentativt udsnit af beskæftigede lønmodtagere i alderen 18-64 år.

Med udgangspunkt i undersøgelsen har FTF foretaget en analyse af ledelse og psykisk arbejdsmiljø, dels betydningen af god ledelse for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, trivsel og helbred, dels hvilke konsekvenser et dårligt arbejdsmiljø kan have for ledere. Der ses på konsekvenserne i form af stress og jobtilfredshed.

Konklusion ifht medarbejdere
Undersøgelsen viser, at FTF'erne generelt oplever højere ledelseskvalitet og større social støtte fra nærmeste leder samt social kapital på samme niveau som lønmodtagere generelt. Der er dog samtidig en del FTF'ere, der oplever lav ledelseskvalitet, lav social støtte fra nærmeste leder og lav social kapital. Når ledelseskvaliteten er udfordret, har det negative konsekvenser på arbejdspladsen.

Konklusion ifht lederenes psykiske arbejdsmiljø
 

Lederne oplever generelt en høj grad af rolleklarhed, stor mening i arbejdet og får i høj grad støtte fra både kollegaer og nærmeste leder. Lederne har en høj jobtilfredshed.

Næsten halvdelen af lederne på FTF-området har dog samtidig en stor arbejdsmængde og en tredjedel har et højt arbejdstempo. Lederne oplever at måtte afslutte opgaver, før de er færdige med dem, at gøre ting i arbejdet, som de føler burde gøres anderledes, og at der stilles modstridende krav til dem i deres arbejde.

Kun cirka to tredjedele af lederne vurderer, at de har mulighed for at løse deres opgaver på et fagligt forsvarligt niveau.

Lederne mangler balance mellem de krav, der stilles til dem i arbejdet, og de ressourcer, de har til rådighed. Ligeledes vurderer kun halvdelen af lederne, at de mål og krav, der er styrende for deres arbejde, understøtter kvaliteten i arbejdet, og mindre end halvdelen vurderer, at målene og kravene bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Kun lidt over halvdelen af lederne oplever en høj ledelseskvalitet hos deres nærmeste leder. De oplever især, at deres nærmeste leder ikke er god til at løse konflikter.

Ledere med ledelsesansvar for mere end 25 medarbejdere oplever større udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø end ledere med ledelsesansvar for under 25 medarbejdere. Det gælder blandt andet i forhold til stor arbejdsmængde, højt arbejdstempo, manglende balance mellem krav i arbejdet og de ressourcer, de har til rådighed, balance mellem indsats og belønning og konflikter mellem arbejde og privatliv.

Lederne oplever, at der ikke er nok balance mellem indsats og belønning og kæmper med konflikter mellem arbejde og privatliv.

Forskelle mellem brancheområder

Ledere inden for myndighedsarbejde er mere belastede af manglende balance mellem krav og ressourcer end FTF-ledere i gennemsnit. Ligeledes er der markant færre ledere inden for myndighedsarbejde end inden for de øvrige brancheområder, der vurderer, at de mål og krav, der er styrende for arbejdet, i høj eller meget høj grad bidrager til et godt arbejdsmiljø, samt at mål og krav understøtter kvaliteten i arbejdet. Ledere inden for myndighedsarbejde har i lavere grad tilstrækkelige beføjelser i deres arbejde end ledere inden for dag- og døgninstitution samt privat service.

Konsekvenser af ledernes psykiske arbejdsmiljø

Belastningerne i ledernes psykiske arbejdsmiljø har negative konsekvenser for deres stressniveau. Næsten en femtedel af lederne er stressede hele tiden eller ofte. Følgende faktorer er klart forbundet med et højere stressniveau:

  • Stor arbejdsmængde
  • Højt arbejdstempo
  • Lav social støtte fra nærmeste leder
  • Manglende beføjelser i forhold til ansvar
  • Ubalance mellem krav i arbejdet og de ressourcer, lederen har til rådighed
  • Mål og krav, der er styrende for arbejdet, understøtter ikke kvaliteten af arbejdet

Der er en meget klar sammenhæng mellem arbejdspres og stress blandt lederne. Næsten seks ud af 10 er stressede hele tiden eller ofte blandt ledere med meget stor arbejdsmængde. Det er mere end fem gange flere end blandt ledere med lille/meget lille arbejdsmængde. En tilsvarende femdobling ses for arbejdstempo.

Manglende social støtte fra nærmeste leder forøger også risikoen for stress. Andel stressede er cirka dobbelt så stor blandt ledere med meget lav social støtte som blandt ledere med stor/meget stor social støtte.

Sammenhængen mellem arbejdsmiljø og jobtilfredshed er undersøgt for følgende faktorer, der alle er forbundet med lavere jobtilfredshed:

  • Manglende beføjelser i forhold til ansvar
  • Ubalance mellem krav i arbejdet og de ressourcer, lederen har til rådighed
  • Mål og krav, der er styrende for arbejdet, understøtter ikke kvaliteten af arbejde

Læs hele rapporten her:  https://www.ftf.dk/fileadmin/Billedbase/Arbejdsmiljoe/Temerapport3_Ledelse_og_psykisk_arbejdsmiljo_web.compressed.pdf