Ledende sygeplejersker på hospitaler får nye titler

Efter flere måneders forhandlinger mellem Danske Regioner og sygeplejerskerne er der nu enighed om, at ledende sygeplejersker får nye ledertitler på landets hospitaler, sygehuse og øvrige regionale arbejdspladser indenfor sundhedsområdet.

Oprettet: 08.04.2022

Nye ledertitler har været et markant krav fra de sygeplejefaglige ledere i det regionale sundhedsvæsen, siden lægerne sidste år indgik en aftale med regionerne om en ny ledelsesstruktur for lægerne.

Argumentet fra de ledende sygeplejersker har været, at det er vigtigt, at den gode praksis med ligeværdig ledelse mellem ledende læger og ledende sygeplejersker rundt om på hospitalerne bevares og også signaleres tydeligt i nye stillingsbetegnelser.

Nu ligger der så endelig en aftale underskrevet af alle parter.

Forhandlingerne mellem Danske Regioner, Lederforeningen og Dansk Sygeplejeråd er mundet ud i et såkaldt forståelsespapir, der skitserer, at de ledende sygeplejersker får nye titler, der svarer til lægernes. 

”Vi er rigtig glade for, at der nu bliver klarhed i titlerne mellem de ledere, som skal samarbejde i dagligdagen. Og at det dermed også signaleres tydeligt, at der er en ligeværdig ledelse. Det gode samarbejde mellem ledende læge og ledende sygeplejerske er ultravigtigt for, at vi har et godt og velfungerende sundhedsvæsen. Så det er en rigtig god dag for det danske sundhedsvæsen”, siger Irene Hesselberg, der er formand for Lederforeningen i DSR og over 4000 ledende sygeplejersker indenfor sundhedsområdet.

De to nye ledertitler

De sygeplejefaglige ledere har dermed nu udsigt til to nye ledertitler.

En sygeplejefaglig leder, der leder medarbejdere og indtil nu har haft titlen ”afdelingssygeplejerske”, vil fremover få titlen ”oversygeplejerske”.

En overordnet sygeplejefaglig leder af hospitalets ledere, som indtil nu har haft titlen ”oversygeplejerske”, vil fremover få titlen ”chefsygeplejerske”.

De to nye titler korresponderer dermed med de nye titler, som de lægefaglige lederkolleger får. Lægerne er på vej til at indføre en ny ledelsesstruktur, der blev aftalt som en del af deres overenskomst sidste år. Den nye struktur resulterer samtidig i nye titler til de ledende læger. Ledende overlæger får således fremadrettet titlen cheflæger, og de specialeansvarlige overlæger får titlen ledende overlæger.

Den nye struktur betød, at der kom et mismatch mellem titlerne for ledende læger og ledende sygeplejersker og har skabt signalforvirring i forhold til den ligeværdige og delte ledelse.

Rettet op på skævhederne

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, er glad for, at der nu er blevet rettet op på skævhederne:

”Ligeværdighed i ledelsen er vigtigt for Dansk Sygeplejeråd, og det skal selvfølgelig også afspejle sig i titlerne. Derfor er jeg også rigtig glad for, at det er en af de aftaler vi fik plads i Forligsinstitutionen i forbindelse med OK-21, og at det nu er lykkedes at komme i mål med de nye titler”, siger hun.   

Konkret vil de nye titler formentlig komme til at påvirke omkring 1700 ledende sygeplejersker i det regionale sundhedsvæsen. Ændringerne af titler sker i takt med, at de ledende lægers ledelsesstruktur og titler ændres i hver enkelt af de fem regioner. Også de ledende radiografer ændrer titler som følge af aftalen.

På arbejdspladser, der ikke følger en traditionel organisationsstruktur, skal titlerne for de sygeplejefaglige ledere drøftes og aftales lokalt ud fra princippet om, at der skal være parallelitet mellem titlerne for den sygeplejefaglige og den lægefaglige leder på samme niveau.

Fakta:

Aftalen mellem Danske Regioner, Lederforeningen og Dansk Sygeplejeråd er udformet som et såkaldt "forståelsespapir".

Formålet med ændringerne er alene, at der sker en tilpasning af den sygeplejefaglige leders titel, så der er en parallelitet mellem titlerne for den sygeplejefaglige og den lægefaglige leder på samme niveau i afdelingen.

Parterne er enige om, at de lokale drøftelser om implementering af nye titler sker efter nedenstående principper:

1. Hvor afdelingsledelsen er organiseret som delt ledelse mellem en oversygeplejerske/ledende oversygeplejerske og en ledende overlæge (og evt. en tredje leder), og hvor den ledende overlæge fremadrettet får titel af cheflæge, vil den sygeplejefaglige leder fremadrettet få titel af chefsygeplejerske.
Hvor man regionalt anvender anden titel for cheflægen i afdelingen, drøftes det lokalt, hvorledes der opnås parallelitet i titlen for den sygeplejefaglige leder.

2. Afdelingssygeplejersker, der refererer til afdelingsledelsen, ændrer titel således, at de fremadrettet får titel af oversygeplejerske.

3. Når organiseringen ikke følger ovenstående struktur, drøftes lokalt anvendelse af andre titler. Når der anvendes andre titler, skal der være en parallelitet mellem titlerne for den sygeplejefaglige og den lægefaglige leder i det omfang, der er parallelitet mellem ledelsesniveau og - opgaver.

Ændringer af titler for sygeplejefaglige ledere træder i kraft samtidig med implementering af titelændringer på det lægelige ledelsesområde.

Atypiske stillinger, der ikke indgår i afdelings- eller afsnitsledelse og som benytter titel og grundaflønning som hhv. afdelingssygeplejersker og oversygeplejersker bevarer deres gældende ordning uændret.

Forståelsespapiret omfatter også radiografer der er ansat som ledere ved en regional arbejdsplads.

LÆS Forståelsespapiret HER.pdf