Arbejdsmiljø, kvalitet og patientsikkerhed

Arbejdsmiljø, kvalitet og patientsikkerhed er faktorer, som gensidigt påvirker hinanden.

Forhold dig til arbejdsmiljøet

Travlhed og stress påvirker arbejdets kvalitet og kan sætte både faglighed og patientsikkerhed under pres. Når der mangler mulighed for at yde fagligt forsvarlig sygepleje eller give den nødvendige omsorg,  kan det udhule oplevelsen af mening i arbejdet og påvirke det psykiske arbejdsmiljø negativt.  I værste fald kan de alvorlige utilsigtede hændelser betyde, at man helt mister lysten og modet til at arbejde videre som sygeplejerske.

På den anden side bliver oplevelsen af mening og stolthed i arbejdet styrket,  når det er muligt for at levere gode ydelser af en høj faglig kvalitet.

Derfor er der god grund til at forholde sig til både de gode og de dårlige sammenhænge mellem arbejdsmiljø, kvalitet og patientsikkerhed på den enkelte arbejdsplads.

Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og kvalitet

Der er efterhånden megen forskning som viser, at der er stærk sammenhæng mellem højere bemanding og uddannelse blandt sundhedspersonalet på den ene side og mindre risiko for død blandt patienterne på den anden side. Den bedste effekt på patientdødeligheden af at øge bemandingen af sygeplejersker opnås, når arbejdsmiljøet i øvrigt er godt. Arbejdsmiljøet er derfor en væsentligt forudsætning for at personaleressourcerne faktisk kan udnyttes optimalt.

Andre forskningsresultater viser bl.a.:

  • Højere bemanding giver færre utilsigtede hændelser

  • Dårligt psykisk arbejdsmiljø og lav kvalitet i ledelsen giver flere utilsigtede hændelser.

  • At et godt arbejdsmiljø generelt giver større patienttilfredshed


Forskningsstudier

I Dansk Sygeplejeråd har vi støttet udgivelsen af en ny litteraturgennemgang af nationale og internationale forskningsstudier, som dokumenterer sammenhænge mellem sygeplejerskers arbejdsmiljø og kvaliteten af sygeplejen.

Resultaterne er formidlet i rapporten Kvalitet af sygeplejen og arbejdsmiljøet i sundhedssektoren
Rapporten er udarbejdet af TeamArbejdsliv i juni 2015 og er en opdatering af en tidligere litteraturgennemgang fra 2008 om samme emne.

Litteraturgennemgangen viser, at der nu eksisterer en del forskning, der dokumenterer, at sygeplejerskers egen vurdering af arbejdsmiljøet, ledelsen, samarbejdet og patientsikkerheden er forbundet med den faktisk kvalitet målt på patientdødelighed og utilsigtede hændelser.

Forfatterne anbefaler derfor, at gøre brug af sygeplejerskers egne vurderinger af belastningerne i arbejdet som betydningsfulde indikatorer for den kvalitet, der i praksis bliver leveret.

Fokus på sygeplejerskers arbejdsmiljø