Hent inspiration og mere viden

Her finder du rapporter og pjecer med inspiration og viden om arbejdsmiljø og kvalitet

Arbejdsmiljø og utilsigtede hændelser i sundhedssektoren

Et nyt projekt med opstart i 2019 er igangsat "Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet" som er et samarbejde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og repræsentanter fra regioner og kommuner. Her arbejdes der på at forbedre rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser ved bl.a. at gøre rapporteringen nemmere og ændre på, hvilke hændelser sundhedspersoner har pligt til at rapportere. Projektet skal munde ud i en revidering af lovgivningen om utilsigtede hændelser, som forventes at træde i kraft 1. januar 2022.

Sundhedsstyrelsen udgav i 2009 temarapporten Arbejdsmiljø og utilsigtede hændelser i sundhedssektoren. Rapporten viser blandt andet, at høje belægningsprocenter, stress og uhensigtsmæssig tjenestetidsplanlægning kan være årsag til utilsigtede hændelser på sygehusene.

Hent og læs rapporten her: Sundhedsstyrelsens temarapport: Arbejdsmiljø

I forbindelse med udarbejdelse af rapporten, er der gennemgået knapt 400 indberetninger om utilsigtede hændelser mhp. at uddrage læring af personalets erfaringer. Endvidere er der i et litteraturstudie set på sammenhænge mellem arbejdsmiljø og patientsikkerhed. Omdrejningspunktet for litteraturstudiet er de arbejdsmiljøproblemer, som personalet har rapporteret i indberetningerne til Dansk Patientsikkerhedsdatabase, f.eks.:

  • Arbejdspres
  • Stress
  • Uro
  • Travlhed
  • Overbelægning
  • For lidt personale

Litteraturstudiet understøtter personalets oplevelse af, at arbejdsmiljøet kan være af betydning for patientsikkerheden.

Mere inspiration og viden

Du kan hente og læse mere om arbejdsmiljø og kvalitet på nedenstående links:

Trivsel og produktivitet – to sider af samme sag

DSR: Kvalitet af sygeplejen og arbejdsmiljø i sundhedssektoren

Brug pjecen og Sundhedsstyrelsens teamrapport og evt. andet materiale som inspiration til at sætte arbejdsmiljø og kvalitet på dagsordenen på den lokale arbejdsplads, eller som baggrundsviden, når der f.eks. skal drøftes:

  • APV resultater og handleplan
  • Nybyggeri eller ombygning
  • Nye arbejdsprocesser
  • Nye former for tjenestetidsplanlægning.