Hvis du er AMiR eller leder i arbejdsmiljøgruppen

Her kan du se hvilke opgaver der særligt er for dig, der er AMiR eller leder i Arbejdsmiljøgruppen, når en kollega får en arbejdsskade.

Hvad er arbejdsskader
Arbejdsskader er en fælles betegnelse for både arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

En arbejdsulykke er en pludselig hændelse i forbindelse med arbejdet, som fører til, at en person kommer fysisk eller psykisk til skade. Fx rygsmerter efter en forflytning, knæsmerter efter et fald eller en psykisk reaktion efter vold fra en patient. I praksis er 'en pludselig hændelse' noget der sker inde for maksimalt 5 dage.

En erhvervssygdom opstår almindeligvis over måneder eller år, f.eks. lændesmerter efter mange års plejearbejde, depression efter stor arbejdsmængde eller håndeksem efter hyppig håndvask.

Dine opgaver, når der sker en arbejdsulykke
Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsulykke på arbejdspladsen, har du nogle opgaver som Arbejdsmiljørepræsentant.

Du skal være med til at sikre, at ulykken anmeldes efter gældende regler og de procedurer, der er på arbejdspladsen og eventuelt være behjælpelig med at udfylde skadesanmeldelsen. Hvis din kollega har fravær i mere en dag udover tilskadekomstdagen vil det være en god idé, at du som AMiR er opsøgende på at sikre, at skaden bliver anmeldt.

Derudover skal du sammen med sin arbejdsleder i arbejdsmiljøgruppen analysere ulykken for at undersøge, om der er brug for at iværksætte forebyggende tiltag, der kan medvirke til at en lignende ulykke gentager sig.

Vær særlig opmærksom på:

  • Når det lige efter arbejdsulykken er uvist, om arbejdsulykken medfører helbredsproblemer på længere sigt, er det vigtigt at tilskadekomne bliver undersøgt af en læge hurtigst muligt. På den måde er der dokumentation for arbejdsulykken.
  • Hvis der er begået vold mod tilskadekomne, er det vigtigt at tage stilling til spørgsmålet om politianmeldelse hurtigst muligt og i givet fald politianmelde inden for 72 timer af hensyn til muligheden for at få erstatning efter offererstatningsloven. Læs mere om anmeldelse af vold til politiet og erstatning her.

Dine opgaver i forbindelse med erhvervssygdomme
Erhvervssygdomme anmeldes som udgangspunkt af egen læge eller speciallæger. Hvis læge ikke mener, at der er grund til at anmelde kan du hjælpe din kollega med at anmelde eller sende sagen videre til DSR´s arbejdsskadeteam - via den lokale DSR-kreds.

Når noget tyder på at en kollega bliver syg af arbejdet, kan du foreslå at  vedkommende henvises til en arbejdsmedicinsk undersøgelse. Henvisning hertil skal som udgangspunkt ske via egen praktiserende læge, men DSR har også mulighed for at henvise et medlem til undersøgelse - via den lokale DSR-kreds.

Hvis du bliver bekendt med at der er forhold i arbejdet indenfor dit område som AMiR, der forårsager erhvervssygdomme, er det vigtigt at I i arbejdsmiljøgruppen undersøger, om der fx er brug for ændringer i arbejdsgange, nye arbejdsrutiner, nye tekniske hjælpemidler eller mere instruktion, ændret arbejdstidstilrettelæggelse eller andet.

Nyttig information om anmeldelse og hvordan du kan hjælpe en kollega
  • En arbejdsgiver skal anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, hvis skadelidte har fravær i mere en dag ud over tilskadekomstdagen. Det skal ske så Arbejdstilsynet eventuelt kan følge op på ulykken fx ved besøg.
  • Derudover skal en arbejdsgiver anmelde en arbejdsulykke til sin lovpligtige forsikringsordning inden 1 år efter skadedatoen, hvis skadelidte har udgift til behandling eller har haft sygefravær i 5 uger efter arbejdsulykken.
  • Tilskadekomne har ret til at få en kopi af anmeldelsen.
  • Tilskadekomne kan først være sikker på at en arbejdsskade er anmeldt til en forsikringsordning, når hun/han har modtaget en bekræftelse fra en forsikringsordning. Tilskadekomne skal derfor selv holde øje med, om der kommer et brev fra en forsikringsordning inden for ca. 4 uger, og hvis ikke, kan du tilbyde at undersøge om arbejdsulykken er anmeldt.
  • En intern anmeldelse registreres alene på arbejdspladsen og kan bruges til arbejdet med at forebygge arbejdsulykker gentager sig, men udgør ikke en officiel anmeldelse.
  • Tilskadekomne kan søge arbejdsgivers forsikringsordning om betaling af udgift til behandling til medicin, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog.
  • Tilskadekomne kan have brug for at aftale skånehensyn i en periode med daglig leder og det kan være en god idé at involvere TR, hvis der er brug for en bisidder. Afklar med TR hvem der gør hvad i forhold til skadekomne.