Ny- og ombygning af arbejdspladsen

Når der skal bygges om eller bygges nyt på arbejdspladsen, kan I via jeres arbejdsmiljørepræsentant få indflydelse og derved være med til at sikre, at arbejdspladserne bliver så velfungerende som muligt.

Jeres viden er vigtig

I har som daglige brugere erfaring med, hvad der virker, og hvad der er nødvendigt i hverdagen, fx:

 • Hvor meget plads skal der være rundt om en seng
 • Hvor skal ledninger ikke være
 • Er der behov for et depot? Eller to?
 • Er bedre lys en mulighed?
 • Adgang til jeres garderobe og omklædningsmuligheder

Den viden skal bruges i forbindelse med ny- og ombygning.

Der skal være en AMiR i byggeprocessen

Mindst en arbejdsmiljørepræsentant skal deltage i planlægningen i forbindelse med om- og nybygning.

Arbejdsmiljøudvalget, der de fleste steder er slået sammen i MED-udvalg, skal deltage i planlægningen af om- og nybygning, når det har betydning for arbejdsmiljøet.
Det gælder fx hvis:

 • arbejdspladsen skal udvides, indskrænkes eller flytte ind i helt nye/andre lokaler
 • der skal anskaffes og/eller ske ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler
 • der skal indføres nye eller ændrede arbejdsgange, -processer og -metoder.

Fra Arbejdstilsynets vejledning om samarbejde om arbejdsmiljø:

Hvem er din repræsentant i byggeprocessen?

Din repræsentant er ikke nødvendigvis sygeplejerske, men vedkommende skal også repræsenterer dig og din viden om arbejdsgange m.m. Du skal fortælle din AMiR, hvad du finder vigtigt i forbindelse med ny- eller ombygningen. Spørg din leder, TR eller AMiR og del din viden med din repræsentant.

Hvis der ikke er en AMiR i byggeprocessen

Som ansatte skal I insistere på, at der er en AMiR med i alle faser af byggeprocessen. Oplever I, at det ikke lader sig gøre, skal I kontakte jeres kreds.

Er du AMiR eller leder i en byggeproces?

Du skal vide, hvem du repræsentanter og inddrage deres viden og ideer om gode og sikre arbejdsgange/arbejdsprocesser.

Du skal være ekspert på hverdagen og de funktioner, der skal varetages i de pågældende lokaler.

Du kan komme med eksempler på arbejdsgange, der pt er uhensigtsmæssige fx placering af depotrum eller stikkontakter, der medfører ledning man kan falde over m.m.

Du kan inddrage jeres APV på det fysiske område, så de gener der fremgår forsøges løst.

Din viden om behov for flugtveje og indretning i forbindelse med voldsforebyggelse er også relevant.

Jeres opgave er bl.a. at sikre:

 • der kan etableres en forsvarlig arbejdsgang, herunder forsvarlige forhold for transport og oplagring
 • eventuelle farer og gener fra arbejdsprocesser, herunder udvikling af støv eller anden luftforurening, stråling, ekstreme temperaturer, støj, ildelugt m.v., kan begrænses mest muligt
 • bygninger, anlæg, installationer m.v. kan anvendes, herunder rengøres, vedligeholdes og efterses m.v.

Fra Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning §7

I skal også sikre, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt under selve byggeprocessen, så I ikke går i støj og møg.