Rygning på arbejdspladsen

I borgerens eget hjem, er det borgeren, der bestemmer om rygning er tilladt. Det er dog muligt at pålægge borgeren ikke at ryge, når personalet opholder sig i hjemmet. Læs mere om rygeloven og rygepolitik.

Formålet med loven er at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt udsættes for passiv rygning.

Indendørs arbejdspladser

Det er ikke tilladt at ryge indendørs på danske arbejdspladser. På den enkelte arbejdsplads er det dog muligt at beslutte, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der udelukkende fungerer som arbejdsplads for én person ad gangen. Desuden kan det besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Særlige arbejdspladser

Sygehuse og lignende institutioner kan i ganske særlige tilfælde tillade patienter og pårørende at ryge. På plejehjem, døgninstitutioner, botilbud og lignende institutioner kan den enkelte beboer beslutte, om der må ryges i det værelse eller den bolig, der udgør pågældendes private hjem. Man kan pålægge beboere ikke at ryge i værelset eller boligen i det tidsrum, hvor personalet opholder sig der.

I private hjem, hvor der modtages en offentlig serviceydelse i form af personlig og praktisk hjælp, kan man som forudsætning for ydelsen pålægge beboere ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i hjemmet.

Dialog, åbenhed og ledelsesmæssig opbakning er vejen frem, når man skal italesætte rygning i borgernes eget hjem. Indeklimaportalen.dk peger på en række muligheder:

Kommunalt fokus fra start

Kommunen kan allerede ved visitationssamtaler og i visitationsfolderen beskrive problemstillingen og behovet for hensynsfuldhed

Kortlægning af arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøet i det hjem hvor der arbejdes, kan kortlægges fra ydelsen tildeles og gener på grund af røg kan indgå i denne kortlægning

Fælles forståelse blandt kolleger

Fælles forståelse i kollegagruppen for behovet for et sundt indeklima kan give en entydig kommunikation med borgerne således, at man undgår konflikter og misforståelser på grund af forskellig tolerance

Opbakning fra ledere

Lokale ledere kan bakke op om medarbejdernes behov for beskyttelse i dialogen med borgerne. I særligt vanskelige situation kan det være nødvendigt at kommunen visiterer borgeren til at modtage ydelsen et andet sted end i eget hjem

Skriftlig rygepolitik

Den enkelte arbejdsgiver er ansvarlig for, at der er udarbejdet en skriftlig rygepolitik. Politikken skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere og skal følge de generelle regler om, at der ikke må ryges indendørs på arbejdspladser, med mindre det foregår i rygerum, rygekabiner eller lokaler, der kun er arbejdsplads for en person ad gangen.

Rygepolitikken skal som minimum indeholde:

  • Oplysning om hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen
  • Oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik
  • Tilsynsbestemmelser

Arbejdsgiveren skal sørge for, at rygning kun sker i overensstemmelse med reglerne i Lov om røgfrie miljøer. Tilsynet med overholdelse af loven varetages af Arbejdstilsynet ved den almindelige tilsynsindsats.

Siden 1. januar 2008 har Arbejdstilsynet kunnet påbyde arbejdspladser, som ikke følger reglerne om rygeforbud straks at efterleve reglerne. Arbejdstilsynet kan også afgive påbud til arbejdspladsen om at lave en rygepolitik. Hvis arbejdspladsen ikke følger Arbejdstilsynets påbud, kan det i sidste ende medføre politianmeldelse og bøde.

Overtrædelse af rygeloven

Arbejdsgiveren er ansvarlig for at loven overholdes. De ansatte er ikke juridisk ansvarlige, men overtrædelser behandles efter regler i ansættelsesforholdet. Arbejdstilsynet kan ikke reagere over for den enkelte ansatte, det kan kun arbejdsgiveren.

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du læse mere om Lov om røgfrie miljøer