Fakta om APV

Arbejdspladsvurdering er en opgave alle arbejdspladser skal gennemføre.

Hvad siger loven?

APV er en lovbunden opgave. Den er et værktøj, som hjælper med at sætte arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøindsatsen i system, og en grundig og kontinuerlig APV-indsats er derfor helt central for forbedringen af arbejdsmiljøet.

APV´en:

  • Skal være skriftlig
  • Være tilgængelig for både medarbejdere og ledere på arbejdspladsen
  • Består normalt af fem faser 1) Identifikation og kortlægning, 2) Beskrivelse og vurdering, 3) Inddragelse af sygefravær, 4) Prioritering og handlingsplan og 5) Opfølgning på handlingsplan
  • Revideres mindst hvert 3. år samt hvis der sker ændringer i arbejdet eller den måde arbejdet udføres på, som påvirker arbejdsmiljøet.

Alle dele af arbejdspladsens aktiviteter er omfattet, herunder også de aktiviteter som foregår uden for arbejdspladsens adresse. Der er ikke metodekrav til APV´en, og man vælger selv, om der fx skal anvendes kvalitative eller kvantitative metoder.

Læs mere om udarbejdelse af APV på Arbejdstilsynets hjemmeside
 

Hvad er Arbejdsmiljøgruppens / AMiRs opgave?

Når en arbejdsplads gennemfører APV, skal arbejdsmiljøorganisationen (= MED-organisationen på offentlige arbejdspladser) inddrages i hele processen. Er man ansat på en arbejdsplads, hvor der ikke er krav om oprettelse af en AMO, skal medarbejderne deltage i APV-arbejdet på samme måde. AMO/medarbejderne skal desuden underskrive APV’en som dokumentation for at have deltaget.
 

Behov for særlig opmærksomhed?

Når man gennemfører APV, skal man være særligt opmærksom på:

Generelt Særligt i sygeplejerskers arbejdsmiljø
Manuel håndtering Forflytninger og tunge løft
Skærmarbejde Tunge træk og skub
Kræftrisiko Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger
Biologiske agenser Stor arbejdsmængde
Gravides og ammendes arbejdsmiljø Høje følelsesmæssige krav
Unges arbejdsmiljø Vold og trusler
Kemiske agenser Smitte
Vibrationer Skiftende arbejdstider og natarbejde
Støj Indeklima, særligt kulde/varme

Behov for at inddrage TR?

Man kan evt. inddrage TR i arbejdet med at synliggøre APV og inddrage kollegerne aktivt i processen.
 

Værktøjskassen

På arbejdstilsynets hjemmeside finder du brancherettede tjeklister til brug for APV-indsatsen samt brancherettede vejvisere

På BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside finder du brancherettede APV metoder og oplysninger 

Samme sted finder du desuden også:

  •  Psykisk APV+ - en publikation, hvor ni arbejdspladser på social- og sundhedsområdet deler deres erfaringer med APV og psykisk arbejdsmiljø. Publikationen henvender sig til alle, der har ansvar for APV-processen, samt eventuelle andre involverede fx HR, AMiR og TR.
  • Aktiverende APV -  hvor formålet er at lave en APV for det psykiske arbejdsmiljø, der opfylder de formelle krav, men som har hovedfokus på hvad vi ønsker at opnå i fremtiden, og hvordan vi kan opnå det vi ønsker. Formålet er videre at inspirere til, hvordan I kan integrere trivselsundersøgelser i APV-arbejdet.