Grænseløst arbejde

Et arbejdsliv præget af grænseløshed - på godt og ondt

 

Grænseløshed i arbejdet bliver mere og mere almindeligt.

Underviserne på statens område har allerede grænseløst arbejde tæt inden på livet, men også på andre af sygeplejerskernes arbejdspladser er grænseløshed på spil. Derfor er det også helt afgørende at have viden om, at der eksisterer forskellige former for grænseløshed.

Grænseløshed rummer såvel nye udviklingsmuligheder, som belastninger i arbejdsmiljøet. Det påvirke sammenhængen mellem arbejds- og privatliv, influerer på den enkeltes værdier og åbner mulighed for at den enkelte kan udvikle sig.

DSR håber, at du som tillidsvalgt – bl.a. med afsæt i artiklen her - kan være med til at skabe debat om, hvordan grænseløshed i arbejdslivet kommer til udtryk på din arbejdsplads.

Når vi taler om det grænseløse arbejde, vil det nok for mange af os være forbundet med grænseløshed i forhold til tid og rum. Men grænseløst arbejde er mere end det og griber ind i arbejdslivet på mange forskellige måder.

I forskningen opererer man med fem forskellige former for grænseløshed – det vender vi tilbage til.

Det grænseløse arbejde – et nyt begreb

Inden for de sidste 10-20 år har rammerne for arbejdet og arbejdstiden forandret sig betydeligt. Det er denne ændring, begrebet ’det grænseløse arbejde’ beskriver. Den enkelte medarbejder har fået større frihedsgrad – både i forhold til indholdet i arbejdet og i forhold til at placeringen af arbejdstiden. Det er muligt at sidde hjemme og forberede undervisning, mail kan besvares i toget eller om aftenen. Ligesom sundhedsplejersken som selvtilrettelægger kan planlægge besøg hos familierne, så det passer begge parter bedst muligt.

Muligheden for fleksibilitet i forhold til, hvornår arbejdet bliver udført, skaber større råderum og kan medvirke til at skabe balance mellem arbejdsliv og et privatliv med familie og fritidsinteresser.

Grænseløshed i arbejdet ser vi også i forhold til faggrænser. Vi har som sygeplejersker fået nye opgaver, og vi har afgivet opgaver til andre faggrupper. Mange af de nye opgaver er udfordrende og andre giver større indflydelse på måden en opgave bliver løst på. Samtidig er der også i højere grad rum for som medarbejder, at prioritere opgaver og træffe beslutninger i forhold til, hvordan en opgave skal løses.

Bagsiden af det grænseløse arbejde

Det grænseløse arbejde har åbnet en dør til et udviklende og fleksibelt arbejdsliv. Der er imidlertid også en bagside af medaljen. Arbejdet har en tendens til at blive mere hektisk, når den enkelte selv definerer sine opgaver og disponerer sin tid. Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvad forventninger til opgaven er (hvornår har jeg gjort arbejdet godt nok?).

Det kan også blive uklart, hvem der egentlig har ansvaret for at gribe bolden.

Sagt på en anden måde: Det er ofte uklart, hvilke opgaver, der skal løses og har højest prioritet, hvornår og af hvem skal opgaven løses, hvem der har ansvaret, hvad succeskriteriet er og hvilke forventninger der er til indstillingen til arbejdet?

Derfor er det også helt afgørende, at I på jeres arbejdspladser, fx på personalemøder og i MED/SU drøfter følgende:

  • Hvordan grænseløst arbejde kommer til udtryk hos jer
  • Hvordan I i fællesskab håndterer de muligheder og udfordringer, det giver