Embedslægen kan være en hjælp

En kollega, der har et misbrug, kan få hjælp til at blive fastholdt på arbejdspladsen. Når arbejdspladsen indberetter et misbrug til embedslægen, indkalder embedslægen til en samtale med afklaring og plan. Samtalen er omfattet af tavshedspligt.

Kontakt til embedslægen

At indberette en kollega eller medarbejder til embedslægen, er ofte forbundet med rigtig mange overvejelser, fx: Er det nu sikkert, at der er tale om et misbrug? Hvilke konsekvenser får det?
Og for den, der bliver indberettet, er der som regel en stor frygt for at miste sin autorisation.

Det sker imidlertid sjældent, at embedslægen fratager eller inddrager en autorisation i forbindelse med misbrug. Kontakten til embedslægen hjælper derimod ofte til, at det er muligt at fastholde den, der har et misbrug, på arbejdspladsen. Og rent statistisk går det de personer bedre, som får kontakt med embedslægen, end for dem, der ikke gør.

Embedslægens rolle

Den primære opgave for embedslægen er at udgå risiko for patienterne i forbindelse med pleje og behandling i sundhedsvæsnet. Derfor har embedslægen ret og pligt til at gribe ind, hvis en sygeplejerske eller anden sundhedsperson ikke er i stand til at varetage sit arbejde pga. misbrug af medicin og/eller alkohol.

Når embedslægen inddrages i forbindelse med misbrug, har embedslægen en intention om i videst muligt omfang at medvirke til at:

 • Fastholde personen i arbejde
 • Fastholde personen i behandling
 • Bevare autorisation

Hvem indberetter til embedslægen?

Størstedelen af indberetningerne kommer fra arbejdsgiver, af og til sker indberetningen fra egen læge og sjældnere endnu fra kolleger, patienter, pårørende, apotek eller i forbindelse med en klagesag.

Hvad gør embedslægen?

Når embedslægen modtager en indberetning, indkalder han den berørte person til en samtale. Embedslægen har tavshedspligt i forhold til samtalen, ingen andre får aktindsigt, og intet bliver offentliggjort.

I forhold til den, der har indberettet, sender embedslægen en bekræftelse på, at indberetningen er modtaget og at embedslægen tager hånd om sagen.

Samtalen hos embedslægen

Samtalen skal medvirke til at afklare, om der er tale om et misbrug og til at lægge en plan for det videre forløb. Der indgås en frivillig aftale mellem embedslægen og den berørte person hvorvidt vedkommende:

 • Må arbejde eller i en periode ikke må arbejde
 • Skal indgå i et kontrolforløb hos embedslægen med det samme eller det iværksættes senere
 • Skal i behandling, og hvor og hvordan
 • Giver tilladelse til indhentning af lægelige oplysninger
 • Skal orientere embedslægen om ansættelsesforhold

I mere alvorlige tilfælde indeholder aftalen også en passus om, at embedslægen kan udveksle oplysninger med arbejdsgiver, f.eks. om hvorvidt den berørte person må arbejde eller ej.
Kun i helt særlige tilfælde drøftes frivillig deponering af autorisation. Og for læger/tandlæger at de fraskriver sig retten til at ordinere medicin.

Den rigtige hjælp er afgørende

Det er afgørende, at en medarbejder eller kollega med misbrug får den rigtig hjælp - og helst så hurtigt som muligt. Og det er af største betydning at sikre, at patienter og borgere ikke udsættes for risiko. Derfor skal man som arbejdsplads gribe ind så tidligt som muligt, hvis der er mistanke om misbrug med det formål at:

 • Beskytte patienterne
 • Tage vare på det øvrige personale og arbejdsmiljøet
 • Hjælpe den, der har et misbrugsproblem. med at få den rette behandling samt støtte og hjælp til at bevare job og tilknytning til fællesskabet på arbejdspladsen

Hvis man som arbejdsplads har vanskeligt ved at afgøre, om en kollega eller medarbejder har et misbrug - eller hvis situationen er uholdbar eller uforsvarlig, er det en god idé at inddrage embedslægen.