Hvad belaster hos os på skadestuerne

En kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø er et øjebliksbillede og et gennemsnit at en lang række besvarelser.

Hvad belaster hos jer?

En undersøgelse viser altid et øjebliksbillede og er derfor ikke en eviggyldig sandhed, men et pejlemærke. Fokus bør være på de problemer, som findes hos jer. Det betyder, at det er væsentligt at vurdere, om det generelle billede af det psykiske arbejdsmiljø i skadestuerne også er et billede, som du kan genkende fra din hverdag? Og om der er behov for tiltag hos jer?

Hvis det er tilfældet, kan du:

  1. Anvende rapporten og de generelle resultater til at tage en dialog med din leder og kollegaer eller i MED om det psykiske arbejdsmiljø hos jer. Du kan finde inspiration til dialogen under ”Gode spørgsmål”.
  2. Bruge de generelle resultater til at kvalificere arbejdet med jeres kommende arbejdspladsvurdering eller trivselsmåling, idet resultaterne kan bruges som pejlemærker for, hvad der især kan være væsentligt at få fokus på fremadrettet.

Er problemerne nogle andre hos jer?

Måske du og dine kollegaer oplever nogle andre problemer, end de som generelt kendetegner skadestuerne. I rapporten ”Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker” er i bilag 2 oplistet alle de undersøgte dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø. I kan herudfra drøfte, hvilke af disse, som særligt er på spil hos jer.

Hvilke tiltag har I allerede sat i værk?

Der er en række dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, der kan medvirke til, at fx stor arbejdsmængde og tidspres bliver oplevet mindre belastende.

Eksempler:

  • Fordele opgaver på en anden måde
  • Sikre at den enkelte har den nødvendige information til at kunne udføre sit arbejde
  • Indflydelse på planlægning og prioritering
  • Personalemøder med regelmæssige intervaller
  • Dialog med leder om arbejde og arbejdsbetingelser

Du kan læse mere i folderen 'Stort arbejdspres - sådan kan det dokumenteres' - se evt særligt s. 8+9