Psykisk arbejdsmiljø på medicinske afdelinger - det siger rapporten

Mange sygeplejersker på medicinske afdelinger oplever stor arbejdsmængde, højt arbejdstempo og mange nedskæringer

DSR´s rapport fra 2013 ”Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker” viser et billede af, at det psykiske arbejdsmiljø på mange medicinske afdelinger er yderst belastende.

Denne konklusion i rapporten hænger sammen med, at resultater peger på en belastende kombination af stor arbejdsmængde, højt arbejdstempo og mange nedskæringer. Samtidig oplever sygeplejerskerne lav grad af mening i arbejdet og mange rollekonflikter.

Belastningerne medfører en række konsekvenser for sygeplejerskerne. Det ses bl.a. ved, at jobtilfredsheden er lav og ønsket om at skifte job er udbredt. Ligeledes er scoren for stress, udbrændthed og arbejds- privatlivskonflikter høj, når der udregnes score på baggrund af spørgsmålene i spørgeskemaet.

Dertil kommer, at over halvdelen (56,5 %) af sygeplejerskerne på det medicinske område oplever, at muligheden for at yde sygepleje på et fagligt forsvarligt niveau er kommet under pres på grund af faktorer i arbejdsmiljøet.

Behov for indsats

I rapporten peges på, at det særligt er arbejdsmængden og arbejdstempoet, der bør nedbringes, og at der derfor bør arbejdes med at sikre de nødvendige personaleressourcer og undgå situationer med overbelægning, og patienter på gangene. Idet der ikke ses særlige problemer ift. ledelseskvalitet, social kapital og socialt fællesskab er der potentiale for et godt psykisk arbejdsmiljø, hvis ressourcerne bringes i overensstemmelse med behovet.