Spørgsmål til dialog i MED

Sidder du i MED, kan du være med til at sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen

Hvis du sidder i MED-udvalg, kan du være med til at sikre, at problemer med arbejdsmiljøet bliver behandlet på møderne ved at rejse et eller flere af følgende spørgsmål/drøftelser:

  • Følge op på APV og trivselsmålinger – hvordan ser vores resultater ud ift. rapportens? Hvad er status for arbejdet med handlingsplanerne og forbedrende tiltag? Har tiltagene den ønskede effekt, eller er der behov for yderligere initiativer?
  • Med udgangspunkt i viden om f.eks. vikar-behov, fravær, patientoptag og arbejdsopgaver kan drøftes, om der er tilstrækkelig god sammenhæng mellem arbejdsmængde og personaleressourcer – og hvordan ressourcerne fastholdes/skaffes.
  • Hvordan virker vores retningslinjer til at forebygge og håndtere stress - er der behov for ændringer?
  • (Hvordan) gør vi brug af viden ift. utilsigtede hændelser i arbejdsmiljøsammenhæng?
  • Hvordan sikrer vi, at de forandringstiltag der skal gennemføres fører til kvalitet og skaber værdi og at tidspunktet tilpasses øvrige større indsatser og projekter i organisationen?
  • Hvordan kan vi understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø fra planlægning til gennemførelse og forankring af nedskæringstiltag?

Vær i øvrigt opmærksom på, at ledelsen i regionens øverste MED-udvalg skal redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Dette skal ske i forbindelse med budgetforhandlinger i regionen, og der skal særligt redegøres for, om budgettet medfører konsekvenser i forhold til sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde (jf.aftale om trivsel og helbred § 7) (hvad skal der linkes til her?).

Dialogen kan f.eks. føre til aftaler om:

  • Gennemførelse af undersøgelser der kan belyse det psykiske arbejdsmiljø.
  • Nedsættelse af arbejdsgruppe(r) som arbejder videre med handlingsforslag med henblik på fælles beslutning.
  • Iværksættelse af specifikke initiativer, der kan understøtte og styrke arbejdet med arbejdsmiljø i organisationen.

Husk ved behov at aftale hvordan, hvornår og hvem der står for forløbet og evt. hvilke interne eller eksterne aktører, der kan involveres undervejs.