Forandringer i arbejdet

Sundhedsvæsenet er under konstante forandringer. Som sygeplejerske mærker du det måske ved, at der jævnligt sker væsentlige ændringer i dit arbejde, og at det påvirker dit arbejdsmiljø.

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø

Forandringer er efterhånden en fast bestanddel af hverdagen på de fleste sygeplejerskers arbejdspladser. Ofte er der tale om mere end blot mindre dagligdags tilpasninger eller justeringer.

Når der sker større forandringstiltag på din arbejdsplads - fx i form af nye arbejdsgange, nye arbejdsopgaver, I skal flytte eller lægges sammen med andre - kan det påvirke både dig, dine kollegaer og det samlede arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Hvordan du bliver påvirket vil typisk hænge sammen med dine forventninger til processen og til, hvad der kommer ud af forandringen samt dine ressourcer til at håndtere forandringen.  

Mange bliver bekymret og der vil naturligt melde sig en række spørgsmål bl.a.:

 • Hvad betyder det for mine opgaver? Og for de andres?
 • Hvordan gør vi det?
 • Skal jeg lave noget nyt?
 • Er det noget jeg kan finde ud af / Har jeg de nødvendige kompetencer?
 • Hvornår skal det ske?
 • Har jeg noget at skulle have sagt?
 • Hvad betyder det for mine samarbejdsrelationer?

Forandringerne kan være afsæt for en positiv udvikling, men sætter oftest det psykiske arbejdsmiljø under pres. Forskningsresultater peger generelt på flere negative effekter af forandringer end positive, bl.a.: Øget jobkrav, øget jobusikkerhed, konflikter og mindre støtte m.m. Udover at påvirke trivsel, kan virkninger også være sygefravær, førtidspension, psykiske eller fysiske lidelser.

I nogle tilfælde kan forandringer også have en positiv effekt, fx hvis du opnår en bedre jobposition eller øget selvstændighed og dermed trives bedre. 

Som medarbejder vender du dig typisk ikke til forandringer, selvom du oplever flere i træk. Derfor har antallet også betydning for arbejdsmiljøet og din trivsel. DSR´s undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred (SATH) fra 2015 bekræfter dette: Jo flere forandringer sygeplejersker har været berørt af, jo ringere vurderer de det psykiske arbejdsmiljø.

 

Hvad kan du gøre som medarbejder, når der sker forandringer?

Som medarbejder kan du sammen med dine kollegaer og din TR/AMiR stille skarpt på at drøfte forandringen med ledelsen og få svar på de spørgsmål, der indledningsvis optager jer. Det kan fx handle om:

 • Hvad består forandringen i?
 • Hvilke konsekvenser vurderes de at have?
 • Hvem vil det have konsekvenser for?
 • Hvordan bliver forandringen meldt ud internt og eksternt? Og hvem gør det?
 • Hvad er tidshorisonten?
 • Hvordan bliver der fulgt op på processerne og på resultatet?
 • Hvordan følges der efterfølgende op på arbejdsmiljøet, bl.a. ved hjælp af APV?

Gode forandringer involverer og inddrager medarbejderne undervejs i forandringsprocessen, så I kan være med til at påvirke og finde løsninger. Hvis der på din arbejdsplads nedsættes arbejdsgrupper i forbindelse med en forandring, hvor medarbejdere kan indgå, kan du ad den vej være med til at påvirke processen og resultatet.

Du kan også gøre aktivt brug af din tillids - eller arbejdsmiljørepræsentant, som kan bringe spørgsmål, forslag og bekymringer omkring forandringen videre til ledelsen eller arbejdspladsens MED-udvalg.

 

Hvis du er leder

Som leder kan du tage hensyn til dine medarbejders trivsel under en forandring.

Erfaringer fra forskning i forandringer peger på tre ledelsesmæssige initiativer som er afgørende for en succesfuld implementering:

 1. Kommunikation
 2. Medarbejderinvolvering
 3. Støtte

Læs uddybende om god kommunikation, medarbejderinvolvering og støtte i PSYRES-faktaark, hvor du bl.a. kan få inspiration til, hvordan du konkret udmønter de tre initiativer på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau.